Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 590/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2017-08-11

Sygnatura akt: V GC 590/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 24 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska - Bruś

Protokolant: Anna Woźniakowska

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 roku w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa – Zakładu Produkcyjno – Handlowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

przeciwko – (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz powoda Zakładu Produkcyjno – Handlowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. kwotę 42 499,97 złotych (czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy ) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od:

- kwoty 1 449,38 zł od dnia 11 lutego 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 29,03 zł od dnia 12 lutego 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 102,58 zł od dnia 22 lutego 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 262,61 zł od dnia 24 lutego 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 501,23 zł od dnia 29 lutego 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 2 036,40 zł od dnia 01 marca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 291,84 zł od dnia 07 marca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 2 099,45 zł od dnia 09 marca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 222,85 zł od dnia 17 marca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 175,89 zł od dnia 08 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 654,31 zł od dnia 11 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 55,97 zł od dnia 15 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 101,84 zł od dnia 15 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 119,80 zł od dnia 19 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 307,19 zł od dnia 21 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 721,60 zł od dnia 22 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 168,51 zł od dnia 04 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 63,22 zł od dnia 11 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 683,02 zł od dnia 11 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 682,65 zł od dnia 12 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 167,77 zł od dnia 18 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 569,82 zł od dnia 20 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 393,60 zł od dnia 22 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 307,19 zł od dnia 27 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 172,94 zł od dnia 30 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 70,36 zł od dnia 31 maja 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 147,23 zł od dnia 03 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 680,67 zł od dnia 06 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 164,33 zł od dnia 08 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 62,10 zł od dnia 09 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 209,72 zł od dnia 10 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 168,51 zł od dnia 20 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 808,31 zł od dnia 22 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 2 401,46 zł od dnia 23 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 188,93 zł od dnia 24 czerwca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 221,40 zł od dnia 06 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 2 028,39 zł od dnia 06 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 296,74 zł od dnia 06 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 284,13 zł od dnia 08 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 66,17 zł od dnia 08 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 477,12 zł od dnia 12 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 2 011,30 zł od dnia 13 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 31,68 zł od dnia 15 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 149,01 zł od dnia 18 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 31,61 zł od dnia 20 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 175,89 zł od dnia 20 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 33,46 zł od dnia 25 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 745,14 zł od dnia 27 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 389,54 zł od dnia 29 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 336,22 zł od dnia 29 lipca 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 69,42 zł od dnia 05 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 118,45 zł od dnia 08 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 2 140,99 zł od dnia 10 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 998,00 zł od dnia 11 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 624,59 zł od dnia 15 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 38,30 zł od dnia 17 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 26,47 zł od dnia 17 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 3 000,84 zł od dnia 23 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 130,87 zł od dnia 23 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 313,89 zł od dnia 24 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 187,58 zł od dnia 30 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 238,93 zł od dnia 30 sierpnia 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 918,21 zł od dnia 02 września 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 396,30 zł od dnia 02 września 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 49,45 zł od dnia 06 września 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 1 119,46 zł od dnia 19 września 2016r. do dnia zapłaty;

- kwoty 608,11 zł od dnia 20 września 2016r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 125,00 złotych (dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 3 617,00 złotych (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

SSR Magdalena Berczyńska - Bruś

Sygn. akt V GC 590/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 grudnia 2016r. powód Zakład Produkcyjno – Handlowy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwoty 42.499,97 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot i dat w nim wskazanych oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zakupił od powoda towary o łącznej wartości 46.861,54 zł. Z tytułu dokonanego zakupu towarów powód wystawił i doręczył powodowi faktury VAT, których terminy płatności upłynęły bezskutecznie. W wyniku ustaleń stron, dotyczących części towaru wskazanego na fakturze VAT nr (...) powód wystawił pozwanemu korektę faktury VAT nr (...) na kwotę 4.387,16 zł i o tę kwotę pomniejszył należność z korygowanej faktury, z której do zapłaty pozostaje nadal 918,21 zł. W związku z brakiem zapłaty powód skierował sprawę do firmy windykacyjnej, która wezwała pozwanego do zapłaty należności. Pozwany nie spełnił jednak świadczenia.

Do pozwu załączono uwierzytelnione odpisy faktur VAT, które nie zawierały podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury w imieniu pozwanego, ostateczne wezwanie do zapłaty z wykazem niezapłaconych faktur.

Zarządzeniem Przewodniczącej z dnia 22 grudnia 2016r. sprawę skierowano do rozpoznania w postępowaniu upominawczym.

W dniu 17 lutego 2017r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 5062/16 którym orzekła zgodnie z żądaniem pozwu.

Zachowując ustawowy termin pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wniósł o oddalenie powództwa. Wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań stron na okoliczność przebiegu współpracy z powodem, dostaw towarów i ich odbiorów, zakresu przedmiotowego każdej z umów sprzedaży oraz podstaw wystawiania faktur VAT przez powoda. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany wskazał, że powód nie udowodnił faktu zawarcia umowy. Pozwany zakwestionował wierzytelności dochodzone przez powoda co do zasady , jak i wysokości. Powód załączył szereg faktur do pozwu, niemniej nie wykazał w treści pozwu dostatecznie podstawy istniejącego stosunku prawnego, który miałby łączyć strony. Pozwany nie wykazał, że towary, które zostały rzekomo sprzedane przez powoda, zostały przez pozwanego odebrane.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał żądanie pozwu. Wskazał, że strony łączyła kilkunastoletnia współpraca handlowa, w ramach której pozwany dokonywał zamówień towarów znajdujących się w ofercie handlowej powoda, a powód dostarczał do pozwanego lub innego wskazanego przez pozwanego miejsca dostawy, zamówione przez pozwanego towary za pośrednictwem firm przewozowych lub przez swoich pracowników. Faktury VAT dostarczane były wraz z towarami lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pozwany nigdy nie kwestionował otrzymania towarów i faktur VAT oraz terminów płatności wskazanych na fakturach objętych żądaniem pozwu. Warunki współpracy, w tym warunki płatności były ustalone przez strony i obowiązywały od wielu lat. Pozwany dokonał zapłaty należności za wcześniej dokonywane zakupy towarów. Podpisał również potwierdzenie salda z dnia 31 grudnia 2015r.

Do pisma załączono zamówienia od pozwanego wraz z odpisami faktur VAT i potwierdzeniem przelewu, potwierdzenie salda na 31 grudnia 2016r., zamówienia na towary od 10 listopada 2015r. do 21 czerwca 2016r. i potwierdzenia odbioru towarów za okres od 13 listopada 2015r. do 22 czerwca 2016r., wezwania do zapłaty.

Pełnomocnik pozwanego wbrew zobowiązaniu Przewodniczącej nie ustosunkował się do treści pisma powoda i dołączonych do niego dokumentów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony współpracowały ze sobą od kilkunastu lat. Powód dostarczał pozwanemu towary na jego zamówienie. Początkowo strony łączyła umowa ustna o współpracy. Później pozwany przystąpił do tzw. grupy zakupowej utworzonej przez kilkanaście spółek i w ramach tej grupy była zawarta umowa pisemna. Określono w niej wysokość rabatów i wielkość zamówień. Pozwany składał zamówienia drogą mailową na piśmie a powód przekazywał towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem. Powód miał umowę z Patron Serwis, który fakturował wszystkie usługi kurierskie, ale faktycznym wykonawcą usług była firma (...).

Dowód: zeznania świadka A. J. (00:11:37 – 00:18:31 minuta

rozprawy z dnia 24.07.2017r.)

Zamówienie przychodziło mailowo lub faxem, musiało być przesłane pisemnie. W ciągu 1,2 dni dostarczano zamówiony towar. Przewoźnik tylko wykonywał usługę, za którą płacił powód. Gdyby towar nie został odebrany, to kurier przywiózłby go z powrotem. Pozwany składając zamówienie wskazywał dokąd towar należy dostarczyć. Towar odbierali pracownicy magazynu we wskazanych miejscach dostawy. Pozwany nigdy nie kwestionował po otrzymaniu faktury, że towar nią objęty nie został dostarczony na czas w odpowiedniej ilości i w odpowiednie miejsce.

Dowód: zeznania prezesa zarządu powoda H. K. (00:25:52 –

00:34:17 minuta rozprawy z dnia 24.07. 2017r.)

W dniu 10 listopada 2015r. przedstawiciel pozwanego złożyła zamówienie do powoda. W dniu 10 listopada 2015r. powód wystawił wobec pozwanego odpowiadającą treści zamówienia fakturę VAT nr (...) na kwotę 3.264,15 zł z terminem płatności na 8 lutego 2016r. Pozwany uregulował należność z tej faktury w dniu 7 października 2016r.

Dowód: zamówienie i faktura VAT z 10.11.2015r., dowód zapłaty (k. 143 – 145

akt)

Pozwany uregulował faktury wystawione na skutek zamówień złożonych w dniu 12 i 15 października 2015r., a także faktury VAT z 19, 22 i 30 października 2015r. oraz 9 i 30 listopada 2015r.

Dowód: faktury VAT, zamówienia, dowody zapłaty (k. 146 – 157 akt)

Powód wystawił wobec pozwanego w okresie od 12 listopada 2015r. do 21 czerwca 2016r. faktury VAT na łączną kwotę 46.887,13 zł.

Dowód: faktury VAT (k. 10 – 74 i 76 - 79 akt)

W dniu 10 czerwca 2016r. powód wystawił fakturę – korektę nr (...) do faktury VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2016r. korygująca ilość sprzedanej taśmy czerwonej z 300.000 sztuk na 4.000 sztuk. W treści faktury wskazano na pomyłkę w zamówieniu - zwrot towaru przez klienta, odebrał kierowca. Faktura ta został podpisana przez osobę uprawnioną do odbioru w imieniu pozwanego, handlowca (...) Ł..

Dowód: faktura – korekta nr (...) z 10.06.2016r.(k. 75 akt)

Faktury zostały wystawione na podstawie zamówień pozwanego. Dostawę towarów potwierdzają dokumenty dostawy towarów z powołanymi fakturami VAT, potwierdzone podpisami pracowników hurtowni pozwanego w wielu miastach P..

Dowód: zamówienia pozwanego, dokumenty dostawy (k. 158 – 355 akt)

Pozwany nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do faktur załączonych do pozwu. D. termin płatności jest standardem. Pozwany płacił za towar wyłącznie przelewami bankowymi. Faktury były wystawiane przez dział sprzedaży, potem trafiały do księgowości. I dział księgowości i dział sprzedaży monitorowały wykonywanie przez pozwanego obowiązku zapłaty. W listopadzie 2015r. zmarł prezes zarządu i właściciel pozwanego. Od tego czasu pozwany miał problemy z płatnościami. Firmę przejął syn, który prosił o wyrozumiałość za pośrednictwem pracowników. Banki wypowiedziały pozwanemu umowy kredytowe i jego sytuacja finansowa się nie poprawiła. Najstarsze faktury pozwany spłacał, ale załączonych do pozwu nie spłacił. Pozwany nigdy nie kwestionował, że wystawione faktury nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi przekazanych towarów. Nie kwestionował ilości towarów objętych fakturami ani ich jakości. Firmie windykacyjnej również nie udało się odzyskać wierzytelności.

Dowód: zeznania świadka A. J. (00:18:31 – 00:25:52 minuta

rozprawy z dnia 24.07.2017r.)

W dniu 3 sierpnia 2016r. przedstawicielka powoda w mailu do pracownicy pozwanego wskazała, że powód nie otrzymał zapłaty za faktury wg załączonego zestawienia.

Dowód: mail z wezwaniem do zapłaty z 3.08.2016r. (k. 366 – 369 akt)

W dniu 20 października 2016r. przedstawicielka powoda wysłał drogą mailową ostateczne wezwanie do zapłaty pod rygorem rozpoczęcia procesu windykacyjnego.

Dowód: mail z 20.10.2016r. (k. 360 – 365 akt)

W dniu 14 grudnia 2016r. przedstawiciel (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wezwał pozwanego w imieniu powoda do zapłaty kwoty 44.377,51 zł wynikającej z faktur wymienionych w załączniku pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 14 grudnia 2016r. z wykazem

niezapłaconych faktur, dowodem nadania i pełnomocnictwem od

powoda (k. 80 –87 akt)

W dniu 31 grudnia 2016r. kierownik finansowy pozwanego E. K. potwierdziła saldo obejmujące faktury VAT na łączną kwotę 42.499,97 zł.

Dowód: potwierdzenie salda z 31.12.2016r. (k. 358 – 359 akt)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów, zeznań świadka A. J. oraz zeznań powoda.

Sąd ograniczył dowód z zeznań stron do przesłuchania powoda na podstawie art. 302 §1 k.p.c. albowiem pozwany nie stawił się na rozprawie mimo wezwania go do osobistego stawiennictwa pod rygorem pominięcia dowodu z jego zeznań i mimo złożenia wniosku o przesłuchanie stron jako jedynego wniosku dowodowego zgłoszonego w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Sąd zważył co następuje:

Strony łączyła umowy sprzedaży, przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art.535 kodeksu cywilnego).

Postępowanie dowodowe wykazało, że powód sprzedał pozwanemu towary w ilościach i za cenę wyszczególnioną w fakturach VAT. Faktura VAT jest jedynie dokumentem rozliczeniowo – księgowym, ale potwierdza również warunki umowy łączącej strony. Ponadto powód przedstawił zamówienia pozwanego odpowiadające treści faktur załączonych do pozwu oraz dowody dostawy towarów z powołanymi w nich numerami faktur.

Pozwany nie kwestionował prawidłowości wystawionych dokumentów po ich otrzymaniu, nie kwestionował ilości i jakości zakupionych wyrobów. Dopiero w sprzeciwie od nakazu zapłaty zakwestionował należności dochodzone pozwem. Wbrew twierdzeniom pozwanego, dochodzone przez powoda roszczenie zostało udowodnione nie tylko fakturami VAT, ale zamówieniami pozwanego i dowodami dostarczonego pozwanemu towaru.

Powód prawidłowo wykonał ciążące na nim obowiązki wynikające z umowy sprzedaży. Przeniósł na pozwanego własność zakupionych przez niego towarów i wydał mu je. Obowiązkiem pozwanego była więc zapłata ceny. Pozwany nie wykonał tego obowiązku.

Powództwo podlegało więc uwzględnieniu. Uwzględnieniu podlegało również żądanie powoda zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności faktur.

Jeżeli bowiem dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 § 1 k.c.).

O kosztach postępowania rozstrzygnięto zgodnie z wynikającą z art. 98 k.p.c. zasadą odpowiedzialności za wynik procesu i obciążono nimi w całości przegrywającego sprawę pozwanego. Na koszty, których zwrot należał się powodowi od pozwanego złożyła sią opłata sądowa od pozwu w kwocie 1.593 zł i wynagrodzenie jego pełnomocnika ustalone w oparciu o § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych – Dz.U. z 2015, poz.1804 wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

/-/SSR Magdalena Berczyńska-Bruś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Atłas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Berczyńska-Bruś
Data wytworzenia informacji: