Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 61/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-02-24

Sygn. akt III Cz 61/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa J. R.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 4 wyroku Sądu Rejonowego w Żorach

z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt I C 759/12

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone rozstrzygnięcie w ten sposób, że zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.233 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy złote) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanej kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 61/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Żorach w postanowieniu w zawartym w punkcie 4 wyroku z dnia 6 11 2014r. zasądził od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda J. R. kwotę 2.851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, uznając, że w sprawie nie zachodziły przesłanki pozwalające na stosunkowe rozdzielenie kosztów, gdyż żądania pozwu została ustalona przez powoda z zachowaniem ponadstandardowego miernika staranności z uwzględnieniem opinii prywatnej i uległa ono zmniejszeniu po uzyskaniu opinii biegłego sądowego.

Orzeczenie zaskarżyła pozwana (...) Spółka Akcyjna w W. , która wnosiła o jego zmianę poprzez zasądzenie

od niej na rzecz powoda kwoty 2.233 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz kosztów postępowania zażaleniowego.

Zarzuciła, że przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia naruszono prawo procesowe, regulacje: art. 100 k.p.c. poprzez uznanie, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od częściowego rozdzielenia kosztów oraz art. 203 § 2 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie.

Sąd Odwoławczy zważył co następuje:

Po sprecyzowaniu powództwa powód dochodził od pozwanej zapłaty kwoty 8.673,34zł.

W toku postępowania - po sporządzeniu przez biegłego opinii - powód ograniczył żądanie pozwu do kwoty 6.991,89 zł (k. 101), tym samym cofając po-wództwo w części żądania zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kwoty 1.481,45zł.

Sąd Rejonowy w wyroku z dnia 6 11 2014r. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.791,89zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14 05 2011r., umorzył postępowanie „co do kwoty 1.481,45zł” oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Do umorzenia postępowania doszło bez zaspokojenia powoda, w konse-kwencji czego zażalenie trafnie zarzuca, że w tym zakresie przy rozliczeniu kosztów procesu ma zastosowanie zasada wyrażona w regulacji art. 203 § 2 zd. 2 k.p.c., zgodnie z którą pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi poniesione koszty procesu

W konsekwencji tego powód wygrał proces w 78,30%, a pozwana w 21,70% (6791,34zł : 8673,34zł = 78,30%).

W postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji powód poniósł łącznie koszty procesu w wysokości 2.641zł a pozwany w wysokości 1.217zł i łącznie poniesione przez strony koszty procesu zamykają się kwotą 3.858zł.

Powód przegrał proces w 21,70% (100% - 78,30%), wobec czego ponosi on odpowiedzialność na poniesione przez strony koszty procesu w wysokości 837,18zł

i tym samym przy stosunkowym rozdzieleniu kosztów pozwany – stosownie do regulacji art. 100 zd. 1 k.p.c. – pozwana powinna zwrócić mu koszty procesu w kwocie 1803,82zł.

W świetle powyższego istnieje znaczna różnica pomiędzy poniesionymi przez strony kosztami, jak również istotna różnica w kosztach, jaką każda ze stron powinna ponieść wskutek ostatecznego wyniku procesu, co wyłącza możliwość wzajemnego zniesienia kosztów procesu w oparciu o regulację art. 100 zd. 1 k.p.c. (np. postanowienia SN: z dnia 28 02 1985r., II CZ 21/85 oraz 10 05 1985r., II CZ 56/86).

Wbrew temu co przyjął Sąd pierwszej instancji brak jest także podstaw

do nałożenia na pozwaną obowiązku zwrotu powodowi wszystkich poniesionych przez niego kosztów procesu w oparciu o regulację art. 100 zd. 2 k.p.c.

Powód uległ bowiem pozwanej aż w 21,70%, przez co nie sposób przyjąć, iż uległ on tylko do nieznacznej części swego żądania, a określenie należnej mu sumy nie zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu - w rozumieniu tej regulacji („Odwołanie się w art. 100 k.p.c. do "oceny sądu", w sposób wyraźny wskazuje na za-stosowanie tego przepisu przede wszystkim w sytuacjach, w których o wysokości żądania pozwu sąd orzeka na podstawie art. 322 k.p.c., tj. na podstawie "własnej oceny", gdy ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione”, por. w uzasadnieniach wyroków: S.A. w B. z dnia 12 09 2013r, I ACa 363/13, LEX nr 1372247 oraz SA w P. z dnia 27 09 2011r. I ACa 680/11, LEX 1133345).

Dlatego słusznie zażalenia zarzuca, że rozliczenie poniesionych przez strony kosztów procesu powinno nastąpić przy zastosowaniu przewidzianej w art. 100 zd. 1 k.p.c. zasady ich stosunkowego rozdzielenia.

Prowadziło to do zmiany zaskarżonego orzeczenia i wobec uprawomocnienia się zaskarżonego rozstrzygnięcia w jego niezaskarżonej części zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda zgodnie z żądaniem zażalenia kwoty 2.233zł z tytułu zwrotu kosztów procesu za pierwszą instancję (rozstrzygnięcie o należnych Skarbowi Państwa od stron nieuiszczonych kosztach sądowych nie zostało zaskarżone, jest prawomocne

i nie podlega kontroli instancyjnej).

Reasumując zaskarżone rozstrzygniecie jest wadliwe i dlatego zażalenie pozwanej uwzględniono, zmieniając to rozstrzygniecie, w sposób wskazany w pkt 1 sentencji, w oparciu o regulacje art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono w oparciu o regulację art. 98 § 1 i 3 k.p.c., § 13 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu( Dz.U. z 2013, poz. 461) , biorąc pod uwagę, iż powód uległ w tym postępowaniu w całości i powinien zwrócić pozwanej poniesione przez nią koszty zastępstwa prawnego przez profesjonalnego pełnomocnika (60 zł) oraz opłatę

od zażalenia (30 zł).

SSR (del.) Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Gabriela Sobczyk ,  Marcin Rak
Data wytworzenia informacji: