Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 285/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2017-04-05

Sygn. akt I C 285/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Anna Lisowska

Protokolant:

sekr. sądowy Judyta Masłowska

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Piszu

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

o r z e k a :

I.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. S. kwotę 3 300 zł (trzy tysiące trzysta złotych) wraz z odsetkami od kwot:

- 3 000 zł (trzy tysiące złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 28.09.2015r. do dnia 31.12.2015r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016r. do dnia zapłaty,

- 200 zł (dwieście złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04.04.2016r. do dnia zapłaty.

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. S. kwotę 1 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

IV.  Nakazuje zwrócić powódce K. S. kwotę 1 200 zł tytułem niewykorzystanych zaliczek zapisanych pod pozycjami 60000109784 i 60000136129 zaliczek cywilnych Sądu Rejonowego w Piszu.

V.  Nakazuje zwrócić pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 277,50 zł tytułem niewykorzystanych zaliczek zapisanych pod pozycjami 50000960410 i 50001054683 zaliczek cywilnych Sądu Rejonowego w Piszu.

Sygn. akt I C 285/16

UZASADNIENIE

Powódka K. S. wystąpiła przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 4 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 3 700 zł od dnia 21.09.2015r. do dnia zapłaty i kwoty 200 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty (tak w pozwie). Powódka wniosła o zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Uzasadniając pozew powódka wskazała, że w wyniku kolizji z dnia 28.08.2015r. uszkodzeniu uległ jej pojazd marki F. (...) nr rej. (...), sprawa zdarzenia objęty był ochroną ubezpieczeniową u pozwanego.

Pozwany uznał odpowiedzialność za zdarzenie drogowe z dnia 28.08.2015r. i zakwalifikował szkodę w pojeździe jako całkowitą. Decyzją z dnia 31.09.2015r. pozwany wypłacił powódce kwotę 7 200 zł. Powódka nie zgadzając się z ustaloną przez pozwanego szkodą kilkakrotnie wzywała do zmiany stanowiska. Powódka zleciła niezależnemu rzeczoznawcy ustalenie wartości rynkowej pojazdu przed i po kolizji z dnia 28.08.2015r. oraz kosztów naprawy tego pojazdu. Według rzeczonej opinii wartość pojazdu przed szkodą wynosiła 16 000,00 zł brutto, a wartość w stanie uszkodzonym nie przekraczała kwoty 3 800 zł brutto. Na tej podstawie stwierdzić należy , że szkoda w pojeździe powódki wyniosła 12 200 zł brutto. Powódka poniosła koszty sporządzenia opinii w kwocie 300 zł. Żądana kwota 3 700 zł stanowi różnicę między wypłaconym powódce odszkodowaniem ( 8 500,00 zł) , a wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (12 200,00 zł). Powódka wskazała , iż domaga się także zwrotu kwoty 300 zł z tytułu poniesionych kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego rzeczoznawcę, albowiem był to wydatek celowy i umożliwił powódce jako osobie nieposiadającej wiedzy specjalistycznej z zakresu wyceny szkód w pojazdach weryfikację stanowiska pozwanego przedstawionego w decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Pozwany (...) S.A. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwany wskazał, że na etapie likwidacji szkody wypłacił powódce odszkodowanie w łącznej kwocie 11 376,49 zł. Zgodnie z wyliczeniem szkody przez pozwanego wartość rynkowa uszkodzonego pojazdu wyniosła 12 800,00 zł., natomiast wartość rynkowa pozostałości zbywalnych w stanie kompletnym 4 300,00 zł. Pozwany wskazał , iż brak jest podstaw do obciążenia go kosztami opinii prywatnej przedstawionej przez stronę powodową.

W piśmie procesowym z dnia 14 czerwca 2016r. reprezentujący powódkę pełnomocnik zaprzeczył, aby w związku zdarzeniem drogowym z dnia 28.08.2015r. powódka otrzymała od pozwanego odszkodowanie w kwocie 11 376,49 zł. Wskazał, że pozwany wypłacił powódce tytułem odszkodowania łączną kwotę 8 500,00 zł. Wypłata nastąpiła w dwóch częściach, decyzją z dnia 31.09.2015r. pozwany przyznał kwotę 7 200,00 zł, a następnie decyzją z dnia 23.11.2015r. dokonał dopłaty kwoty 1 300,00 zł. Na przyznaną kwotę 11 376,49 zł składają się natomiast zarówno odszkodowanie (8 500,00 zł) oraz zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego ( 2 340,00 zł) i zwrot kosztów holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu ( 536,49 zł).

Sąd Rejonowy zważył , co następuje:

W dniu 28 sierpnia 2015r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzony został pojazd K. S. F. (...) o nr rej. (...).

K. S. w dniu zgłosiła szkodę w towarzystwie ubezpieczeń sprawcy szkody.

Po przeprowadzonych czynnościach likwidacyjnych stwierdzono, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona i przekracza jego wartość rynkową. Ustalono wartość rynnową pojazdu na kwotę 12 800 zł , wartość rynkową pozostałości w zbywalnym stanie kompletnym na kwotę 5 600 zł oraz wartość szkody na kwotę 7 200 zł.

Decyzją z dnia 21 września 2015r. towarzystwo ubezpieczeń przyznało K. S. odszkodowanie w wysokości 7 200,00 zł. Następnie decyzją z dnia 23.11.2015r. ubezpieczyciel sprawcy szkody dokonał dopłaty kwoty 1 300,00 zł.

(okoliczności bezsporne w zakresie szkody całkowitej , zdarzenia z dnia 28.08.2015r., dowody: pismo z dni 21.09.2015r. k. 7, informacja o rozliczeniu szkody k. 8, wyliczenie szkody k. 9- 14, pismo z dnia 23.11.2015r. k. 15, odwołania z dnia 18.09.2015r. , 25.09.2015r. i 26.09.2015r. k. 16,17,18,oferta zakupu pojazdu k. 19, 20, odpowiedź na reklamację k. 21).

Na zlecenie K. S. rzeczoznawca samochody sporządził prywatną ocenę techniczną celem określenia wartości rynkowej pojazdu przed i po kolizji oraz kosztów naprawy. Koszt opinii wyniósł 300 zł.

(dowód: faktura k. 33, opinia prywatna k. 147)

Biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej ustalił wartość rynkową pojazdu w stanie uszkodzonym na kwotę 16 500 zł, wartość pozostałości na kwotę 5 000 zł i wartości szkody na kwotę 11 500 zł. Biegły wskazał ,że przy wycenie pojazdu uwzględnione zostały korekty mające wpływ na jego wartość rynkową. Za celowe uznano podwyższenie wartości pojazdu z uwagi na datę jego pierwszej rejestracji oraz przebieg pojazdu. Uwzględnione zostało także wyposażenie dodatkowe, ponadstandardowe dla tego modelu takie jak klimatyzacja i radio (...). W sporządzonej opinii uzupełniającej biegły wskazał, że wersja wyposażenia pojazdu powódki została określona jako A., na podstawie informacji od (...) oraz w oparciu o weryfikację wersji wyposażenia pojazdu przy użyciu numeru VIN w płatnym portalu internetowym „ autobaza”. Biegły wskazał, że ponownie przeprowadził analizę wyposażenia pojazdu, w wyniku czego ustalono, że nie posiadał w wyposażeniu seryjnym (standardowym) następujących elementów określanych w systemie InfoEkspert jako wyposażenie standardowe to jest : listew bocznych, lusterek zewnętrznych regulowanych elektrycznie, szyb przednich regulowanych elektrycznie, kierownicy pokrytej skórą. Zdaniem biegłego wymienione wyposażenie nie stanowi istotnego wpływu na wartość rynkową pojazdu. Po analizie zdjęć szkody za zasadne uznano zastosowanie korekty dodatniej za stan utrzymania i dbałość o pojazd.

Biegły wskazał , że wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wyliczona według systemu (...) Ekspert , jest wartością prawdopodobną do uzyskania na rynku pojazdów uszkodzonych. Jednak rzeczywista cena , jaką można było uzyskać za wrak przedmiotowego pojazdu jest miarodajna po jego sprzedaży oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę. Nadto biegły wskazał, że w aktach sprawy brak jest informacji o cenie uzyskanej przed powódkę za sprzedaży przedmiotowego pojazdu. Dodał, że na rynku wtórnym występuje niewielka podaż pojazdów marki F. (...) pochodzących z polskich salonów, od pierwszego właściciela i mających niewielki przebieg. Przedmiotowy pojazd należy zaliczyć do grupy pojazdów pożądanych. Wartość pojazdu w kwocie 16 500 zł jest adekwatna do stanu pojazdu przed zdarzeniem.

(dowód: opinia sądowa k. 77-85, sądowa opinia uzupełniającą k. 120-127 )

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Stosownie do treści art. 34 ust. 1 i art. 35 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

W obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 361 § 2 k.c., a ubezpieczyciel z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej wypłaca poszkodowanemu świadczenie pieniężne w granicach odpowiedzialności sprawczej kierowcy pojazdu mechanicznego (art. 822 § 1 k.c.).

W niniejszej sprawie pozwany nie kwestionował swej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną powódce na skutek zdarzenia z dnia 28 sierpnia 2015r roku. Bezsporne było także, że szkoda w pojeździe powódki była szkodą całkowitą.

Spór koncentrował się na ustaleniu wysokości należnego powódce odszkodowania.

Powołany w niniejszym postępowaniu biegły ustalił wartość rynkową pojazdu w stanie uszkodzonym na kwotę 16 500 zł, wartość pozostałości na kwotę 5 000 zł i wartości szkody na kwotę 11 500 zł. Biegły wskazał ,że przy wycenie pojazdu uwzględnione zostały korekty mające wpływ na jego wartość rynkową. Za celowe uznano podwyższenie wartości pojazdu z uwagi na datę jego pierwszej rejestracji oraz przebieg pojazdu. Uwzględnione zostało także wyposażenie dodatkowe, ponadstandardowe dla tego modelu takie jak klimatyzacja i radio (...).

Strona postępowania wniosły zastrzeżenia do opinii biegłego zakresu techniki motoryzacyjnej.

W sporządzonej opinii uzupełniającej biegły wskazał, że wersja wyposażenia pojazdu powódki została określona jako A., na podstawie informacji od (...) oraz w oparciu o weryfikację wersji wyposażenia pojazdu przy użyciu numeru VIN w płatnym portalu internetowym „ autobaza”. Biegły wskazał, że ponownie przeprowadził analizę wyposażenia pojazdu, w wyniku czego ustalono, że nie posiadał w wyposażeniu seryjnym (standardowym) następujących elementów określanych w systemie InfoEkspert jako wyposażenie standardowe to jest: listew bocznych, lusterek zewnętrznych regulowanych elektrycznie, szyb przednich regulowanych elektrycznie, kierownicy pokrytej skórą. Zdaniem biegłego wymienione wyposażenie nie stanowi istotnego wpływu na wartość rynkową pojazdu. Po analizie zdjęć szkody za zasadne uznano zastosowanie korekty dodatniej za stan utrzymania i dbałość o pojazd. (dowód: opinia sądowa k. 77-85, sądowa opinia uzupełniającą k. 120-127).

Sąd w pełni podzielił obie opinie biegłego, albowiem były jasne i pełne oraz rzeczowo odpowiadały z zadane biegłemu pytania.

W toku likwidacji szkody powódka otrzymała tytułem odszkodowania kwotę 8 500 zł. Zgodnie z opinią biegłego powołanego w sprawie wartości szkody wynosi 11 500 zł. W tym stanie rzeczy Sąd zasądził na rzecz powódki różnicę pomiędzy odszkodowaniem wypłaconym , a odszkodowaniem należnym zgodnie z opinią biegłego to jest kwotę 3 000 zł. Sąd uznał za zasadne żądania powódki w zakresie domagania się zwrotu kosztów poniesionych na sporządzenie opinii prywatnej w kwocie 300 zł, co zostało przed powódkę udokumentowane przedłożoną fakturą. W ocenie Sądu poniesienie tego wydatku było konieczne i uzasadnione , albowiem jak wykazało postępowanie dowodowe , w szczególności opinia biegłego, pozwany zaniżył należne powódce odszkodowanie i stanowiska nie chciał zmienić pomimo odwołania powódki także od decyzji z dnia 23 listopada 2015r. Powódka nie miała innej możliwości ustalenia rozmiarów poniesionej szkody jak zwrócenie się do rzeczoznawcy, albowiem nie posiada bowiem wiedzy fachowej co do ustalenia wartości poniesionej szkody. Poniesienie tego wydatku było więc obiektywnie uzasadnione oraz pozostawało w normalnym związku przyczynowym między zdarzeniem wywołującym uszczerbek , a szkodą. Zgodnie z żądaniem pozwu Sąd ustawowe odsetki za opóźnienie od przyznanych kosztów sporządzenia opinii prywatnej zasądził wyłącznie od kwoty 200 zł od dnia wytoczenia powództwa ( data stempla pocztowego) do dnia zapłaty.

Od zasądzonej kwoty 3 000 zł Sąd, w oparciu o treść art. 481 § 1 k.c. i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 póz. 1152 z późn. zm.), zasądził odsetki ustawowe od dnia 28.09.2015r. do dnia 31.12.2015r. i odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 01.01.2016r. do dnia zapłaty. Powódka doznała szkody 28.08.2015r. i w tej dacie najwcześniej mogła zgłosić powstanie s. (...)-dniowy termin na wypłatę odszkodowania upłynął w dniu 27 września 2015r. , stąd odsetki zasądzone zostały od dnia 28.09.2015r.

Powódka wygrała sprawę w 83 procentach. Sąd uznał , że powódka uległa jedynie w nieznacznej części swojego żądania i zsądził pod pozwanego na rzecz powódki kwotę 1 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na wskazaną kwotę składały się : poniesiona przez powódkę opłata od pozwu - 200 zł, oplata skarbowa od udzielnego pełnomocnictwa – 17 zł, koszt zastępstwa procesowego - 1 200 zł , zgodnie z paragrafem 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, w brzmieniu obowiązującym na dzień wniesienia pozwu do sądu.

Na podstawie art. 80 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał zwrócić powódce z tytułu niewykorzystanej zaliczki kwotę 1 200 zł , a pozwanemu kwotę 277,50 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Brzozowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: