Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 94/16 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2016-04-27

I C 94/16

UZASADNIENIE

(...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W., reprezentowany przez radcę prawnego K. P. wniósł przeciwko A. Z. do Sądu Rejonowego w Nowym Targu pozew o zapłatę kwoty 8013,95 zł wraz z umownymi odsetkami, liczonymi od kwoty 3499,24 zł w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia wniesienia pozwu tj. 16.11.2015 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że pozwany zawarł z (...) Bankiem SA w dniu 18.08.2008 r. umowę pożyczki gotówkowej w kwocie 4640,43 zł, która z uwagi na brak spłat została wypowiedziana. W dniu 04.03.2015 r. powód zawarł z następcą prawnym pożyczkodawcy umowę cesji wierzytelności. Na roszczenie powoda składa się kwota 3499,24 zł tytułem kapitału pożyczki, kwota 3961,71 zł tytułem odsetek karnych, naliczonych przez poprzedniego wierzyciela w wysokości nie przekraczającej odsetek maksymalnych, kwota 255,04 zł tytułem odsetek umownych naliczonych od dnia zawarcia umowy do dnia jej wypowiedzenia, kwota 297,96 zł tytułem odsetek karnych stanowiących czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP naliczonych od dnia 26.02.2015 r. od kwoty niespłaconej pożyczki do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu.

Pozwany A. Z. nie wdał się w spór.

Postanowieniem z dnia 24.11.2015 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania i rozstrzygnięcia Sądowi Rejonowemu w Kamieniu Pomorskim.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Pozwany A. Z. w dniu 18.08.2008 r. zawarł z (...) Bankiem SA umowę pożyczki gotówkowej, której kapitał wynosił 4640,43 zł.

Wobec braku spłaty zadłużenia wierzyciel wypowiedział umowę, zaś w dniu 04.03.2015 r. dokonał cesji wierzytelności na rzecz (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą W..

Łączna wysokość zadłużenia na dzień złożenia pozwu wynosiła: 3499,24 zł tytułem kapitału pożyczki, 3961,71 zł tytułem odsetek karnych, naliczonych przez poprzedniego wierzyciela w wysokości nie przekraczającej odsetek maksymalnych, kwota 255,04 zł tytułem odsetek umownych naliczonych od dnia zawarcia umowy do dnia jej wypowiedzenia, kwota 297,96 zł tytułem odsetek karnych stanowiących czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP naliczonych od kwoty niespłaconej pożyczki od dnia 26.02.2015 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu.

Dowód: umowa cesji wierzytelności (k-16-21),

zestawienie należności (k-46),

wezwanie do zapłaty (k-45),

zawiadomienie o cesji (k-44).

Sąd zważył co następuje.

W przedmiotowej sprawie pozwany nie wdał się w spór, w związku z tym Sąd oparł ustalenia faktyczne na podstawie twierdzeń powoda oraz załączonych do akt dokumentów,
w szczególności umowie cesji wierzytelności z dnia 04.03.2015 r.

Żądanie pozwu zostało oparte na przepisach regulujących cesję wierzytelności (art. 509 kc i dalsze).

W świetle przepisu art. 354§1 kc dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno – gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje, także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Jeżeli dłużnik nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Sąd uwzględnił żądanie pozwu w zakresie żądania należności głównej i części odsetek. Sąd ustalił, że na należną powodowie wierzytelność złożyły się: kwota 3499,24 zł tytułem kapitału pożyczki, kwota 3961,71 zł tytułem odsetek karnych, naliczonych przez poprzedniego wierzyciela w wysokości nie przekraczającej odsetek maksymalnych, kwota 255,04 zł tytułem odsetek umownych naliczonych od dnia zawarcia umowy do dnia jej wypowiedzenia, kwota 297,96 zł tytułem odsetek karnych stanowiących czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP naliczonych od kwoty niespłaconej pożyczki od dnia 26.02.2015 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu. Łącznie Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 8013,95 zł.

Natomiast Sąd nie uwzględnił w całości żądania pozwu w zakresie odsetek umownych, które miały być zasądzone od żądanej w pozwie kwoty.

Zgodnie z treścią przepisu art. 481 §1 kc, w zakresie obowiązującym do dnia 31.12.2015 r. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis § 2, stanowił że jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. W myśl przepisu art. 359 § 1 § 2 1 kc odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie mogła
w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 481 kc obowiązującym do dnia 31.12.2015 r. Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 8.013,95 zł wraz z odsetkami umownymi liczonymi od kwoty 3.499,24 zł za okres od dnia złożenia pozwu tj. od dnia 16.11.2016r. do dnia 31.12.2015r. oraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 4.514,71 zł (czterech tysięcy pięciuset czternastu złotych i 71/100) za okres od 16.11.2015r. do dnia zapłaty.

Regulacja przepisu art. 481 kc uległa zmianie od dnia 01.01.2016 r. Obecnie w myśl § 2 tego przepisu jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Zgodnie z §2 1 art. 481 kc maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). W myśl przepisu art. 481 § 2 2 kc jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy (art. 481§ 2 3 kc).

Od kwoty 3499,24 zł za okres od 01.01.2016 r. do dnia zapłaty należały się powodowi odsetki umowne, w kwocie nie przewyższającej odsetek maksymalnych, uregulowanych powyżej powołanymi przepisami, obowiązującymi od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty tj. w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd jednakże przez przeoczenie nie orzekł w tym zakresie i nie wydał rozstrzygnięcia.

W pozostałej części, w zakresie odsetek wyższych aniżeli maksymalne, obecnie uregulowane w przepisie art. 481§2 1kc od kwoty 3499,24 zł za okres od 01.01.2016 r. do dnia zapłaty Sąd powództwo oddalił.

W punkcie III sentencji wyroku sąd orzekł, na podstawie art. 98§1 i 3 kpc o obowiązku zwrotu przez pozwanego, celowych kosztów postępowania poniesionych przez powoda, na które złożyły się opłata od pozwu w wysokości 300 zł, opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1200,00 zł, wynikające z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. Nr 1800).

Z uwagi na okoliczność, że pozwany nie wdał się w spór Sąd w pkt IV nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333§1 pkt 3) kpc.

SSR Romualda Bożek - Makówka

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować,

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda,

3.  Z apelacją lub za 21 dni.

K. 27.04.2016 r. SSR Romualda Bożek - Makówka

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Data wytworzenia informacji: