Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 735/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2015-09-24

Sygn. akt I C 735/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marzena Korzonek

Protokolant: st. sekr. sądowy Helena Chrubasik

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 roku w Raciborzu

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Funduszu (...) w W.

przeciwko: G. J.

o zapłatę

1.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 53,21 zł (pięćdziesiąt trzy 21/100 złotych),

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Sygn. akt I C 735/15

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym dnia 7 lipca 2015 roku powód (...) Fundusz (...) w W. domagał się zasądzenia od pozwanej G. J. kwoty 5172,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, nadto zasądzenia kosztów procesu w kwocie 1467 zł, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1200 zł.

Uzasadniając powództwo powód wskazał, że wierzytelność dochodzona przez powoda wynika z niewywiązania się przez pozwaną G. J. z umowy kredytu gotówkowego zawartej w dniu 17 czerwca 2008 roku pomiędzy pozwaną a (...) Bank Spółką Akcyjną będącą poprzednikiem prawnym (...) Bank S.A. na pierwotną kwotę kredytu: 7814,34 złote. (...) Bank S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki (...) Banku S.A. Powód oświadczył, że umowa kredytu została wypowiedziana ze względu na naruszenie warunków dotyczącej spłaty, następnie poprzedni wierzyciel wystawił przeciwko pozwanej bankowy tytułem egzekucyjny i pod nadaniu mu klauzuli wykonalności nastąpiło wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Powód wskazał, że postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do wyegzekwowania całości należności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym oraz podał, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 22 kwietnia 2015 roku powód nabył od (...) Bank S.A. w W. przedmiotową wierzytelność.

W dniu 29 lipca 2015 roku w sprawie wydano nakaz zapłaty, zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty, w przepisanym prawem terminie, pozwana G. J. złożyła sprzeciw zaskarżając nakaz w całości. Przyznała fakt zawarcia umowy kredytu z poprzednikiem prawnym powoda. Podniosła, że wierzytelność dochodzona przez powoda została całkowicie spłacona, a prowadzone przeciwko jej osobie postępowanie egzekucyjne zakończone wobec całkowitej spłaty.

W odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty powód cofnął pozew co do kwoty 53,21 zł ze zrzeczeniem się roszczenia w tym zakresie, wnosząc o umorzenie postępowania w tym zakresie, w pozostałej części podtrzymując powództwo i wnosząc o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 5119,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód podał, że suma otrzymanych wpłat od komornika wynosi 6630,18 zł. Nadto wskazał, że poprzedni wierzyciel, jak i powód wpłaty otrzymane od komornika zaliczyli w pierwszej mierze na odsetki karne oraz umowne a w następnej kolejności na kapitał w związku z czym do spłaty pozostała kwota kapitału w wysokości wskazanej w pozwie. Oświadczył, że nie są powodowi znane ewentualne wcześniejsze wpłaty dokonane na rzecz poprzedniego wierzyciela

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

G. J. zawarła w dniu 17 czerwca 2008 roku z (...) Bank Spółką Akcyjną w K. będącą poprzednikiem prawnym (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. umowę kredytu gotówkowego, z której to umowy się nie wywiązała.

Bezsporne, potwierdzone odpisami z KRS k. 22-38, umową pożyczki k. 41-43.

W dniu 26 sierpnia 2008 roku (...) Bank Spółka Akcyjna w K. wystawił przeciwko G. J. bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) na kwotę 9870,35 zł, zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 30 października 2009 roku, sygn. akt I Co 2053/09 na rzecz (...) Bank S.A. w K., a następnie na rzecz (...) Bank S.A. w W., na którą przeszło uprawnienie dotychczasowego wierzyciela postanowieniem Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 21 lipca 2010 roku, sygn. akt I Co 2075/10.

Dowód:

- tytuł wykonawczy w aktach egzekucyjnych Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu R. K., sygn. Km 1323/11

-poświadczone kserokopie bte oraz postanowienia o nadania klauzuli wykonalności, k. 39, 40v

Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 22 kwietnia 2015 roku (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. zbył wierzytelność z tytułu wyżej opisanej umowy w kwocie 5.466,50 zł na rzecz (...) Funduszu (...) w W..

Dowód:

- umowa przelewu wierzytelności k. 15-21

Postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu R. K. z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie o sygn. akt Km 1323/11 z wniosku wierzyciela (...) Bank S.A. w W. przeciwko dłużnikowi G. J. ustalono koszty postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę 983,79 zł, a koszty zastępstwa adwokackiego na kwotę 600 zł. Uzasadniając postanowienie Komornik Sądowy R. K. wskazał, że dochodzona należność, jak również koszty egzekucyjne zostały całkowicie wyegzekwowane wskutek postępowania egzekucyjnego prowadzonego zgodnie z wnioskiem wierzyciela

Dowód:

- postanowienie z dnia 16 lipca 2015 roku , akta egzekucyjne Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu R. K., sygn. Km 1323/11 k. 84.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2015 roku Komornik Sądowy R. K. poinformował G. J., iż w jego kancelarii nie jest prowadzone przeciwko wyżej wymienionej żadne postępowanie egzekucyjne, a prowadzone wcześniej postępowania pod sygn. akt: Km 1323/11 i Km 358/12 zostały umorzone wobec zapłaty należności na rzecz wierzyciela (...) Bank S.A. w W.. Z tego tytułu wyegzekwowano i przekazano wierzycielowi kwoty: 10 731,80 zł (Km 1323/11) i 1330,66 zł (Km 358/12).

Dowód:

- pismo Komornika Sądowego R. K., akta egzekucyjne Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu R. K., sygn. Km 1323/11 k. 92.

Do pozwu powód dołączył pismem z dnia 22 kwietnia 2015 roku (...) Bank Spółka Akcyjna w W. tj. zawiadomienie G. J. o cesji wierzytelności oraz wezwanie do zapłaty z dnia z dnia 28 kwietnia 2015 roku na kwotę 5.466,50 zł (k. 44-47).

Stan faktyczny niniejszej spraw Sąd Rejonowy ustalił na podstawie dowodów z dokumentów zaoferowanych przez strony, nadto akt sprawy egzekucyjnej Km 1323/11 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu R. K.. Część stanu faktycznego pozostawała bezsporna, a zatem zgodnie z art. 230 k.p.c. w zw. z art. 229 k.p.c., nie wymagała dowodu.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku, przy czym z mocy art. 203 § 4 k.p.c. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Powód skutecznie cofnął pozew co do kwoty 53,21 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, tak zatem na zasadzie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z cyt. przepisem postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

Mając na uwadze ustalony w sprawie stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał powództwo co do kwoty 5.119,19 zł za bezzasadne. Dochodząc do powyższej konstatacji Sąd Rejonowy kierował się następującą wykładnią przepisów prawa.

Według art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j.: Dz.U z 2012 roku, poz. 1376 z późn. zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Zgodnie z art. 516 k.c. zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje, za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął. Na podstawie art. 513 § 1 k.c. dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Na podstawie art. 512 k.c. dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem.

Powód nie wykazał, że zawiadomił pozwaną o przelewie, dołączone do pozwu zawiadomienie i wezwanie do zapłaty nie jest dowodem doręczenia tych pism pozwanej. Powód nie dołączył dowodu doręczenia pozwanej zawiadomienia o cesji, ani nawet potwierdzenia nadania pisma z dnia 22.04.2015 roku przesyłką poleconą. Bezspornym pomiędzy stronami pozostawało, że poprzednika prawnego powoda łączyła z pozwaną umowa bankowa – pożyczki gotówkowej. Sąd uznał, że pozwana podniosła skuteczny zarzut spełnienia świadczenia. Powód nie wykazał, że zawiadomił pozwaną skutecznie o cesji wierzytelności, tak więc spełnienie świadczenia za pośrednictwem komornika na rzecz poprzedniego wierzyciela ma skutek względem powoda. Z akt Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu R. K. o sygn. akt Km 1323/11, w szczególności: postanowienia z dnia 16 lipca 2015 roku oraz pisma z dnia 5 sierpnia 2015 roku wynika, iż dochodzona przez poprzednika prawnego powoda (...) Bank S.A. w W. należność, jak również koszty egzekucyjne zostały całkowicie wyegzekwowane i przekazane wierzycielowi, a postępowanie przeciwko pozwanej umorzone. Spełnienie świadczenia skutkowało wygaśnięciem zobowiązania. Ponadto uznać należy, że to poprzednik prawny powoda ponosi wobec niego odpowiedzialność co do istnienia przysługującej mu wierzytelności, tymczasem do przelewu wierzytelności doszło 22.04.2015 roku, gdy postępowanie egzekucyjne było w toku.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że ciężar dowodu istnienia zobowiązania po stronie pozwanej oraz jego wysokości obciążał powoda na podstawie art. 6 k.c. Tymczasem powód w żaden sposób nie sprostał obowiązkowi dowodzenia roszczenia i nie wykazał z czego wynika i w jaki sposób została obliczona żądana kwota 5.119,19 złotych. Ponadto powód złożył sprzeczne oświadczenia: w piśmie z dnia 15.09.2015 roku wskazał, że jego zdaniem do spłaty przez pozwaną pozostała kwota kapitału w wysokości wskazanej pozwem, gdy tymczasem z zawiadomienia pozwanej o cesji wierzytelności wynika, że na wierzytelność będącą przedmiotem cesji składają się odsetki karne w wysokości 5.466,50 złotych.

Na marginesie należy wskazać, iż niezrozumiała jest argumentacja powoda zawarta w piśmie z dnia 15.09.2015 roku (k. 67) dotycząca sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 6.08.2015 roku.

Mając powyższe na uwadze na podstawie cytowanych przepisów Sąd oddalił powództwo (...) Funduszu (...)w W. co do kwoty 5119,19 zł.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Sąd uznał, ze pozwana wygrała proces również w zakresie kwoty co do której postępowania zostało umorzone, ponieważ jak wskazał powód wpłata kwoty 53,21 złotych nastąpiła przed wszczęciem niniejszego postępowania. Pozwana nie poniosła żadnych kosztów, dlatego Sąd nie orzekał w tym przedmiocie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Korzonek
Data wytworzenia informacji: