Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1285/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2017-04-21

Sygnatura akt I C 1285/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 4 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Julia Ratajska

Protokolant: Oliwia Flisińska

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Szczecinie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w P.

przeciwko I. B.

- o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda (...) S.A. z siedzibą w P. na rzecz pozwanej I. B. kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów procesu.

SSR Julia Ratajska

Sygn. akt I C 1285/16

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. wystąpił przeciwko pozwanej I. B. z pozwem w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 95,19 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 31 marca 2016 r. do zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu zgłoszonego żądania podniósł, że strony nawiązały umowę kompleksową, na podstawie której powód zobowiązał się do sprzedaży i dostawy energii elektrycznej, natomiast pozwana zobowiązała się do terminowego regulowania na rzecz powoda należności za dostarczoną energię elektryczną oznaczoną w wystawionych fakturach VAT. Powód zaznaczył, że wykonał swoje świadczenie zgodnie z umową i z tego tytułu wystawił pozwanej fakturę nr (...) na kwotę 90,47 zł z terminem płatności do 2 grudnia 2015 r. oraz notę odsetkową na kwotę 0,03 zł z terminem płatności na dzień 2 grudnia 2015 r. Podniósł, iż pozwana nie uiściła oznaczonych w nich kwot, co skutkowało powstaniem zadłużenia. Podał, że łączna wartość zadłużenia z tytułu wymienionej umowy i wystawionej na jej podstawie faktury VAT wraz z odsetkami ustawowymi obliczonymi na dzień wniesienia powództwa wynosi 92,19 zł, na co składała się kwota 90,47 zł tytułem kapitału i kwota 1,69 zł tytułem skapitalizowanych odsetek. Kwota ta podlegała powiększeniu o należność wskazaną w nocie odsetkowej, tj. 0,03 zł.

Nakazem zapłaty z dnia 19 maja 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 481428/16 Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana wniosła sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, zaskarżając orzeczenie w całości i wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu podkreśliła, iż dochodzone w sprawie roszczenie dotyczy sprzedaży i dostawy energii elektrycznej do lokalu przy ul. (...) w S., z którego pozwana wyprowadziła się we wrześniu 2015 roku. Pozwana wyjaśniła, że na podstawie umowy darowizny od 2006 r. tytuł prawny do przedmiotowego lokalu posiadała jej córka, H. Z., która w dniu 15 września 2015 r. sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. Podkreśliła, iż dnia 23 września 2015 r. nastąpiło wydanie lokalu kupującemu i zgłoszenie zmiany odbiorcy energii elektrycznej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w P. łączyła z I. B. umowa kompleksowa o dostawę energii elektrycznej do lokalu nr (...) położnego w S. przy ul. (...). Zgodnie z § 11 ust. 5 umowy strony dopuściły rozwiązanie umowy w związku z utratą przez odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, w szczególności w przypadku przekazania obiektu nowemu użytkownikowi i dostarczeniu sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień przekazania obiektu. Dostarczenie przez nowego użytkownika protokołu zdawczo- odbiorczego stanowiło podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następowało wówczas z dniem zawarcia umowy kompleksowej z nowym użytkownikiem. Strony przewidziały, iż do chwili zawarcia umowy kompleksowej z nowym użytkownikiem odbiorca będzie obciążony należnościami wynikającymi z realizacji umowy. Ponadto zgodnie z umową odbiorca był zobowiązany powiadomić pisemnie sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeżeli z zamiarem tym połączony jest zamiar zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej, a wówczas umowa rozwiązuje się z zachowaniem wypowiedzenia następującego z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie dotarło do sprzedawcy.

Dowód:

- umowa k. 107-110

Mimo, że I. B. w 2006 r. przeniosła tytuł prawny w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr (...) położnego w S. przy ul. (...) na rzecz swojej córki, H. Z., nie poinformowała o tym fakcie dostawy energii elektrycznej, bowiem nadal zamieszkiwała w przedmiotowym lokalu. W dniu 15 września 2015 r. H. Z. sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr (...) położnego w S. przy ul. (...) na rzecz M. G.. W treści §1 ust. 2 umowy H. Z. zobowiązała się ponieść wszelki koszty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego do dnia jego wydania w posiadanie kupującego.

W dniu 15 września 2015 r. pomiędzy I. B. a M. G. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy energii elektrycznej w wyżej wskazanym lokalu, wskazując I. B. jako zdającego oraz M. G. jako odbierającego. Przekazanie lokalu M. G. w wykonaniu umowy sprzedaży nastąpiło w dniu 23 września 2015 roku.

Dowód:

- umowa k. 26-27 akt elektronicznego postępowania upominawczego VI Nc-e (...)

- protokół zdawczo odbiorczy k. 28-29 akt elektronicznego postępowania upominawczego VI Nc-e (...)

- protokół zdawczo odbiorczy energii elektrycznej k. 30-31 akt elektronicznego postępowania upominawczego VI Nc-e (...)

W związku z dostawą energii elektrycznej do lokalu nr (...) położnego w S. przy ul. (...) w okresie od 24 września do 6 listopada 2015 r. (...) S.A w dniu 12 listopada 2015 r. wystawił I. B. fakturę VAT nr (...) na kwotę 90,47 zł z terminem płatności do 2 grudnia 2015 r.

Dowód:

- faktura VAT nr (...) k. 111,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się bezzasadne.

Powód dochodził w sprawie od pozwanej zapłaty należności za energię elektryczną dostarczoną do lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w S. w okresie od 24 września do 6 listopada 2015 r. Wskazał przy tym, iż dochodzona należność w kwocie 90,50 zł stwierdzona została fakturą VAT oraz notą odsetkową. Nadto, żądanie pozwu obejmowało kwotę 1,69 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek.

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił w oparciu o ujawnione w sprawie dowody z dokumentów, których autentyczności i mocy dowodowej nie kwestionowała w sprawie żadna ze stron, a które przy tym nie wzbudziły wątpliwości Sądu. Niespornym przy tym w sprawie pozostawało, że pozwana była związana z powodem umową o sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Pozwana przyznała także, iż mimo utraty tytułu prawnego do lokalu, nie poinformowała o tym powoda. Co dalej istotne, z przedłożonych dowodów z umowy sprzedaży oraz protokołów zdawczo-odbiorczych wynikało, że prawo do wskazanego w pozwie lokalu zostało zbyte przez córkę pozwanej na rzecz M. G., zaś lokal został wydany mu w dniu 23 września 2015 r.

W zaistniałym stanie faktycznym wymaga dostrzeżenia, iż zgodnie z § 11 ust. 5 łączącej strony umowy utrata przez pozwaną tytułu prawnego do lokalu stanowiła podstawę do jej rozwiązania, z tym, że do chwili zawarcia umowy kompleksowej z nowym użytkownikiem dotychczasowy odbiorca (pozwana) była obciążona należnościami wynikającymi z realizacji umowy. Cytowane postanowienie umowne było jednak niewystarczające dla uznania zasadności żądania pozwu. Podkreślenia bowiem wymaga, iż strona powodowa w niniejszym postępowaniu ograniczyła swoją inicjatywę dowodową w zakresie wykazania wysokości roszczenia do przedłożenia faktury VAT nr (...) opiewającej na kwotę 90,50 zł. Zdaniem Sądu dowód ten okazał się w tym względzie niewystarczający. Zauważyć należało, iż wskazana kwota dotyczyła poboru energii elektrycznej od dnia 24 września do 6 listopada 2015 r., tymczasem powódka wykazała, iż w dniu 23 września 2015 r. nastąpiło wydanie lokalu nowemu odbiorcy, wskazanemu w protokole zdawczo-odbiorczym energii elektrycznej z dnia 15 września 2015 r. Materiał dowodowy nie pozwalał ustalić, kiedy została zawarta umowa z nowym odbiorcą, a tym samym nie stwarzał podstaw do zweryfikowania przedłożonej faktury.

Ponadto zgodnie z umową odbiorca był zobowiązany powiadomić pisemnie sprzedawcę o zamiarze opuszczenia obiektu, jeżeli z zamiarem tym połączony jest zamiar zaprzestania korzystania z usługi kompleksowej, a wówczas umowa rozwiązuje się z zachowaniem wypowiedzenia następującego z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie dotarło do sprzedawcy. Pozwana wraz z nowym nabywcę złożyli w E. protokół zdawczo – odbiorczy w dniu 15.09.2015 roku. Zatem pismo to stanowiło wypowiedzenia umowy objętej sporem i trwanie umowy zakończyło się najpóźniej z dnia 31.10.2015 roku, a tymczasem powód wystawił fakturę obejmującą okres do 06.11.2015 roku, a zatem po rozwiązaniu umowy. Sąd nie był wstanie zweryfikować spornej faktury i wyliczyć należności za okres trwania umowy.

W tej sytuacji podkreślić należy, iż zgodnie z zasadami procesu cywilnego ciężar gromadzenia materiału dowodowego spoczywa na stronach (art. 232 k.p.c., art. 3 k.p.c., art. 6 k.c.). Jego istota sprowadza się zaś do ryzyka poniesienia przez stronę ujemnych konsekwencji braku wywiązania się z powinności przedstawienia dowodów. Skutkiem braku wykazania przez stronę prawdziwości twierdzeń o faktach istotnych dla sprawy jest tylko to, że twierdzenia takie zasadniczo nie będą mogły leżeć u podstaw sądowego rozstrzygnięcia. Przedstawienie przez stronę dowodu w celu wykazania określonych twierdzeń o faktach, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki, jest więc nie tyle jej prawem czy obowiązkiem procesowym, co ciężarem procesowym, wynikającym i zagwarantowanym przepisami prawa, przede wszystkim w jej własnym interesie. To interes strony nakazuje jej podjąć wszelkie czynności procesowe w celu udowodnienia faktów, z których wywodzi korzystne skutki prawne.

Jak wywiedziono uprzednio w niniejszej sprawie powód nie przedłożył żadnych dowodów pozwalających zweryfikować wskazaną w pozwie kwotę należną od pozwanej tytułem poboru energii elektrycznej w spornym okresie.

Mając na uwadze powyższe rozważania orzeczono jak w punkcie pierwszym wyroku.

O kosztach procesu sąd orzekł w punkcie drugim na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c., zgodnie z którymi strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W rozpoznawanej sprawie powód okazał się stroną przegrywającą sprawę w całości, co dawało podstawę dla obciążenia go całością poniesionych przez stronę pozwaną kosztów postępowania obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w kwocie 90 zł obliczonej na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015. poz.1800 ze zm.).

SSR Julia Ratajska

Sygn. akt I C 1285/16

Zarządzenia:

Dnia 21.04.2017 r.

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis wyroku wraz z odpisem uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi powoda,

3.  akta przedłożyć z apelacją, zażaleniem, wpływem innych pism lub za 21 dni.

SSR Julia Ratajska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Pankiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Julia Ratajska
Data wytworzenia informacji: