Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 1319/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-03-20

Sygn. akt II C 1319/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Urszula Persak

Protokolant:

Ewelina Gralik

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko A. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 1.662,75 zł (jednego tysiąca sześciuset sześćdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy) wraz z umownymi odsetkami liczonymi od kwoty 1.455,15 (jednego tysiąca czterystu pięćdziesięciu pięciu złotych i piętnastu groszy) w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, przy czym nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 71,38 zł (siedemdziesięciu jeden złotych i trzydziestu ośmiu groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygnatura akt II C 1319/16

UZASADNIENIE

Powódka (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. w dniu 28 lipca 2016 r. wniosła pozew przeciwko A. K. domagając się zapłaty na jej rzecz kwoty 1.662,75 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczonymi od kwoty 1.455,15 od dnia 29 czerwca 2016. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że udzieliła pozwanemu kredytu w dniu 15 grudnia 2016 r. Pozwany zobowiązany był kredyt spłacać ratach. Z obowiązku tego się nie wywiązał. Na dochodzoną pozwem kwotę składają się należność główna w kwocie 1.455,15 zł, odsetki w kwocie 22,60 zł oraz koszty oraz prowizje w kwocie 185 zł.

Pozwany nie złożył pisemnej odpowiedzi na pozew, a na rozprawie w dniu 8 marca 2017 oświadczył, iż powództwo uznaje co do zasady i co do wysokości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 grudnia 2015 r. pozwany A. K. zawarł z (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. umowę kredytu na zakup towarów nr (...). Pozwanemu został udzielony kredyt w wysokości 1. 455,15 zł na okres od 15 stycznia 2016 r. do dnia 16 października 2016 . Kredyt spłacany miał być w dziesięciu miesięcznych ratach w wysokości 145,52 zł każda Zgodnie z ust. 5 umowy od zadłużenia bank miał prawo naliczyć odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

A. K. zadłużenia nie spłacał. Pismem z dnia 28 kwietnia 2016 r. bank wypowiedział umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia. Zaległość z tytułu kapitału wynosi 1.455,15 zł. Bank naliczył odsetki umowne karne od powyższej kwoty za okres od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 28 czerwca 2016 r. w wysokości 22,60 zł.

Pomimo wezwania do zapłaty P. K. zadłużenia nie spłacił.

niesporne

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne w całości.

Pozwany nie kwestionował twierdzeń faktycznych zawartych w pozwie, a na rozprawie. Powództwo uznał w całości.

Zgodnie z treścią art. 213 § 2 kpc Sad jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W przedmiotowej sprawie uznanie powództwa nie budziło zastrzeżeń, ani wątpliwość Sądu.

Stan faktyczny był całkowicie niesporny. Wynikał nadto w dowodów z dokumentów, które powódka dołączyła do pozwu.

Z uwagi na uznanie powództwa Sąd w pkt. I zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.662,75 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego banku Polskiego liczonymi w stosunku rocznym od kwoty 1..455,15 zł od dnia 29 czerwca 2016 r..do dnia zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II wyroku na podstawie art. 98 kpc. k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw. Na koszty te w niniejszej sprawie składały się opłata od pozwu w kwocie 30 zł, 34 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictw oraz 7,38 zł kosztów notarialnego poświadczenia dokumentów.

W punkcie III wyroku Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt. 2 kpc. Zgodnie z tym przepisem Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego.

Zarządzenia:

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki

3.  Akta z pismem, apelacją lub za miesiąc.

Dnia 20 marca 2017 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Rucińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Persak
Data wytworzenia informacji: