Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 616/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-10-18

Sygn. akt II C 616/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Urszula Persak

Protokolant:

Ewelina Gralik

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko B. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. K. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 20.976,01 zł (dwudziestu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu sześciu złotych i jednego grosza),

II.  zasądza od pozwanej B. K. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1.100,44 zł (jednego tysiąca stu złotych i czterdziestu czterech groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w dniu 27 października 2016 r. wniosła pozew przeciwko B. K. domagając się zapłaty na jej rzecz kwoty 20.976,01 zł bez odsetek, wskazując, iż na dochodzona kwotę składają się:

- kwota 19.808,61 zł tytułem kapitału, bez dalszych odsetek,

- kwota 584,02 zł tytułem skapitalizowanych odsetek umownych, bez dalszych odsetek,

- kwota 580,24 zł tytułem skapitalizowanych odsetek karnych, bez odsetek,

-kwota 3,14 zł tytułem opłat i prowizji, bez odsetek.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że udzielił pozwanej kredytu na podstawie umowy nr (...) z dnia 17 października 2014 r. Pozwana dopuściła się zaległości w spłacie rat. W związku z brakiem płatności umowa kredytowa została przez powodowa wypowiedziana. Pozwana nie spłaciła wymagalnej wierzytelności.

Pozwana nie złożyła pisemnej odpowiedzi na pozew, a na rozprawie w dniu 18 października 2017 oświadczyła, iż powództwo uznaje co do zasady i co do wysokości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 17 października 2014 r. pozwana B. K. zawarła z (...) Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowę o kredytową nr (...) Pozwanej został przyznany kredyt gotówkowy w kwocie 24.228,84 zł na okres 60 miesięcy z przeznaczeniem na potrzeby konsumpcyjne. Kredyt spłacany miał być w sześćdziesięciu miesięcznych ratach płatnych do dnia 24 każdego miesiąca, w wysokości 513,60 zł każda, za wyjątkiem pierwszej raty wyrównawczej w wysokości 560,24 zł. Pierwsza rata płatna miała być do dnia 24 listopada 2014 r. Zgodnie z § 7 umowy w przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu bank miał prawo naliczyć odsetki od niespłaconego w terminie kredytu w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

B. K. zadłużenia nie spłacała terminowa. Pismem z dnia 2 marca 2016 r. powód wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 1.108,90 zł, w tym 918,68 zł tytułem przeterminowanego kapitału w terminie 14 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy. Pismem z dnia 25 maja 2016 r. bank wypowiedział umowę z zachowaniem umownego tj. jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Zaległość wynikająca z umowy kredytowej wynosi 20.976,01 zł, w tym zaległość z tytułu kapitału - 19.808,61 zł, z tytułu odsetek umownych karnych -584,02 zł, z tytułu odsetek z opóźnienie – 580,24 zł, z tytułu opłat i prowizji - 3,14 zł.

Pomimo wezwania do zapłaty B. K. zadłużenia nie spłaciła

niesporne

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne w całości.

Pozwana nie kwestionowała twierdzeń faktycznych zawartych w pozwie, a na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. uznała powództwo co do zasady i co do wysokości.

Zgodnie z treścią art. 213 § 2 kpc Sad jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W przedmiotowej sprawie uznanie powództwa nie budziło zastrzeżeń, ani wątpliwość Sądu.

Stan faktyczny był całkowicie niesporny. Wynikał nadto w dowodów z dokumentów, które złożył powód.

Z uwagi na uznanie powództwa Sąd w pkt. I zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzona niniejszym pozwem kwotę 20.976,01 zł.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II wyroku na podstawie art. 98 kpc. k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw. Na koszty te w niniejszej sprawie składały się opłata od pozwu w kwocie 1.049 zł zł, 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictw oraz 34,44 zł kosztów notarialnego poświadczenia dokumentów.

W punkcie III wyroku Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt. 2 kpc. Zgodnie z tym przepisem Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Haptar-Sylmanowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Persak
Data wytworzenia informacji: