Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 283/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-05-24

Sygn. akt II C 283/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Urszula Persak

Protokolant:

Ewelina Gralik

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.

przeciwko Z. Ł.

o zapłatę

uzupełnia wyrok zaoczny z dnia 7 listopada 2016 roku w ten sposób, iż zasądza od pozwanej Z. Ł. na rzecz powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w S. odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 10.932,99 zł (dziesięciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) od dnia 20 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

Sygn. akt II C 283/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 24 maja 2017 r.

Pozwem z dnia 20 stycznia 2016 roku złożonym w (...) powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) z siedzibą w S. wniosła o zasądzenie od pozwanej Z. Ł. kwoty 10.932,99 zł oraz o zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu.

W treści pozwu powódka jednak wskazała, że niniejszym pozwem dochodzi zapłaty kwoty 10.932,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że pozwana posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr (...) znajdującego się przy ul. (...) w S., które należy do zasobów powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tego tytułu pozwana obowiązana była partycypować w kosztach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jej lokal, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, poprzez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni. Pozwana jednak nie regulowała na rzecz powódki wymaganych opłat i zalega wobec powódki kwotę dochodzoną niniejszym pozwem, na którą składają się kwota 8 277,26 zł tytułem opłat eksploatacyjnych wraz z zaliczkami na pokrycie kosztów i utrzymanie eksploatacji lokalu oraz rozliczenie wody, kwota 805,56 zł tytułem opłat na FR, kwota 675,80 zł tytułem opłat na FR, a także kwota 1 100,04 zł tytułem skapitalizowanych na dzień 19 grudnia 2015 roku.

Sąd następnie w dniu 8 kwietnia 2016 roku z urzędu ustalił w systemie PESEL – SAD dane adresowe pozwanej tj. S. , ul. (...).

Na termin rozprawy wyznaczony na dzień 7 listopada 2016 roku pozwana została wezwana na powyższy adres. Przesyłka adresowana do pozwanej powróciła do Sądu jako nie podjęta w terminie, prawidłowo awizowana.

W dniu 7 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie wydał wyrok zaoczny, w którym w punkcie I zasądził od pozwanej Z. Ł. na rzecz powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w S. kwotę 10.932,99 zł; w punkcie II zasądził od pozwanej Z. Ł. na rzecz powódki kwotę 5.117 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, zaś w pkt III nadał wyrokowi w pkt. I i II rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 16 listopada 2016 roku pełnomocnik powoda wniósł o uzupełnienie wyroku zaocznego z dnia 7 listopada 2016 roku poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki także odsetek ustawowych od kwoty 10 932,99 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W dniu 20 stycznia 2017 roku Sąd z urzędu ustalił w systemie PESEL – SAD, że pozwana w dniu 26 kwietnia 2016 roku została wymeldowana z adresu S. , ul. (...). Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 20 stycznia 2017 roku Przewodnicząca zobowiązała pełnomocnika powoda do wskazania w terminie 14 dni aktualnego adresu zamieszkania pozwanej - pod rygorem zawieszenia postępowania. W odpowiedzi pismem z dnia 22 lutego 2017 roku pełnomocnik powoda wskazał aktualny adres zamieszkania pozwanej tj. S., ul. (...).

Korespondencja sądowa zawierająca odpis pozwu wraz z załącznikami, odpis wyroku zaocznego z pouczeniem o sprzeciwie oraz odpis wniosku o uzupełnienie wyroku adresowana na powyższy adres została przez pozwaną osobiście odebrana w dniu 28 marca 2017 roku.

Wyrok zaoczny uprawomocnił się z dniem 12 kwietnia 2017 r.

Na rozprawie w dniu 24 maja 2017 roku pozwana oświadczyła, iż nie kwestionuje twierdzeń zawartych w pozwie oraz że chce spłacić dochodzone pozwem zadłużenie. Ponadto wskazała, iż mieszkanie z którym związana jest zaległość zostało jej odebrane przez komornika, aktualnie zamieszkuje w wynajmowanym mieszkaniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwanej Z. Ł. przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) w S. o powierzchni 32,59 m 2. Lokal ten znajduje się w zasobach mieszkaniowych powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S..

Niesporne

Pozwana zalegała z zapłatą należności z tytułu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jej lokal w łącznej kwocie 10.932,99 zł. Jest to kwota należności głównej oraz odsetki ustawowe skapitalizowane na dzień 19 grudnia 2015 r.

Niesporne

Prawomocnym wyrokiem z dnia 7 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie zasądził od pozwanej Z. Ł. na rzecz powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w S. kwotę 10.932,99 zł tytułem należności głównej. W wyroku Sąd nie zawarł rozstrzygnięcie w zakresie żądania odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa

Niesporne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Wniosek strony powodowej o uzupełnienie wyroku, złożony w trybie art. 351 § 1 k.p.c. okazał się zasadny , albowiem Sąd wyrokując w sprawie nie rozstrzygnął o całości żądania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 351 § 1 k.p.c. strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym (art. 351 § 2 k.p.c.), zaś orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku, chyba że dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności (art. 351 § 3 k.p.c.). Natomiast stosownie do treści przepisu art. 325 k.p.c. sentencja wyroku powinna zawierać wymienienie sądu, sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron. Rozstrzygnięcie to powinno dotyczyć zarówno żądania głównego, jakim jest żądanie pozwu określające, jakiej treści wyrok zrealizuje w danym wypadku obowiązującą normę prawną, jak i żądań ubocznych, takich jak: żądanie odsetek zwłoki, żądanie kosztów procesu czy też żądanie nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Rozstrzygnięcie o żądaniu strony może być pozytywne albo negatywne. Sąd może uwzględnić lub oddalić żądanie strony. Rozstrzygnięcie o żądaniach stron musi być jednak zamieszczone w sentencji orzeczenia, a nie w jego uzasadnieniu. Tylko bowiem sentencja orzeczenia rozstrzyga o żądaniach stron. Uzasadnienie orzeczenia natomiast przeznaczone jest dla podania przez sąd powodów rozstrzygnięcia zawartego w sentencji.

Pozwem z dnia 20 stycznia 2016 roku złożonym w (...) powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) z siedzibą w S. wniosła o zasądzenie od pozwanej Z. Ł. kwoty 10.932,99 zł – bez odsetek- oraz o zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu.

W treści pozwu powódka jednak wskazała, że niniejszym pozwem dochodzi zapłaty kwoty 10.932,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Uzupełnienie wyroku może nastąpić w przypadku, gdy sąd nie orzekł o całości żądania powoda, a więc odnosi się do sytuacji, w której nie wydano rozstrzygnięcia merytorycznego co do niektórych z roszczeń dochodzonych w pozwie albo nie uwzględniono roszczenia w całości, a jednocześnie nie oddalono powództwa w pozostałej części, pozostawiając tym samym jedno lub kilka roszczeń bez rozstrzygnięcia. Ponadto, brak orzeczenia o całości żądania, uzasadniający uzupełnienie wyroku, zachodzi także wtedy, gdy sąd pominął inne wnioski (żądania) powoda bądź żądania pozwanego w zakresie zasądzenia kosztów postępowania.

W wyroku zaocznym z dnia 7 listopada 2016 roku Sąd nie odniósł się w całości do każdego zgłoszonego przez powódkę żądania, bowiem nie orzekł o odsetkach od kwoty należności dochodzonej pozwem.

W uzasadnieniu wniosku o uzupełnienie wyroku pełnomocnik powoda wskazał, że w znajdującej się w petitum pozwu tabeli znalazł się zwrot „ bez odsetek”, co spowodowane musiało być błędem w działaniu systemu (...). W treści jednak uzasadnienia pozwu powód w sposób wyraźny wskazał, że niniejszym pozwem dochodzi od pozwanej zapłaty kwoty 10 932,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W rozpoznawanej sprawie tut. Sąd wbrew żądaniu powoda w wyroku zaocznym z dnia 7 listopada 2016 roku pominął żądanie odsetkowe, a więc nie orzekł o całości żądania strony powodowej.

Roszczenie o odsetki znajduje swoje oparcie w treści art. 481 § 1 k.c., który stanowi, iż jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jak zaś wynika z tezy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2003 r. (II CK 146/02, Lex nr 82271) dłużnik popada w opóźnienie jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne także wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia.

stosowanie zaś do treści art. 482 § 1 kc od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

W niniejszej sprawie powód domagał się zasądzenia od pozwanej odsetek od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. Żądanie to było uzasadnione.

Mając na uwadze brak rozstrzygnięcia w wyroku zaocznym z dnia 7 listopada 2016 r. w przedmiocie żądania zasądzenia odsetek, należało uzupełnić wyrok o dodanie treści powołanej w sentencji niniejszego wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Haptar-Sylmanowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Persak
Data wytworzenia informacji: