Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 1602/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-02-19

Sygn. akt IV Ka 1602/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym
w składzie:

Przewodniczący: SSO Władysława Motak

Sędziowie: SO Jacek Szreder

SO Bożena Majgier-Strączyńska (spr.)

Protokolant: Kamila Michalak

przy udziale Prokuratora Prok. Okr. Janiny Rzepińskiej

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2013 r.

sprawy A. S.

o wydanie wyroku łącznego

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Łobzie

z dnia 24 lipca 2012 r. sygn. II K 45/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wobec skazanego w pkt. I części dyspozytywnej wyroku podwyższa do 3 (trzech) lat, a karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w pkt. III części dyspozytywnej wyroku podwyższa do 2 (dwóch) lat
i 10 (dziesięciu) miesięcy,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków za postępowanie odwoławcze.

.

Sygn. akt. IV Ka 1602/12

UZASADNIENIE

A. S. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 27 listopada 2002 r. sygn. akt II K 165/02 za:

- przestępstwa popełnione w nocy z 18/19 grudnia 2001 r., w nocy z 25/26 stycznia 2002 r., w styczniu 2002 r., w nocy z 13/14 stycznia 2002 r., kwalifikowane z art. 279 § 1 kk, za które przy ustaleniu, że stanowią ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywny 50 stawek dziennych po 10 zł za stawkę,

- przestępstwa popełnione w nocy z 25/26 stycznia 2002 r. oraz w styczniu 2002 r., kwalifikowany z art. 278 § 1 kk, za które przy ustaleniu, że stanowią ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny 40 stawek dziennych po 10 zł za stawkę

oraz na podstawie art. 91 § 2 kk na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz na karę łączną grzywny 50 stawek dziennych po 10 zł za stawkę, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 17 czerwca 2004 r. zarządzono jej wykonanie,

2. Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 06 maja 2004 r. sygn. akt II K 467/03 za przestępstwa popełnione:

- w dniu 09/10 lipca 2003 r., kwalifikowane z art. 289 § 1 kk, za które przy ustaleniu, że stanowią ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- w dniu 09/10 lipca 2003 r., kwalifikowane z art. 289 § 2 kk, za które został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

oraz na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

3. Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 22 sierpnia 2005 r. sygn. akt II K 306/04 za przestępstwo popełnione:

- w dniu 26 kwietnia 2004 r., kwalifikowane z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- w okresie od 03 stycznia 2003 r. do 23 lutego 2004 r., kwalifikowane z art. 278 § 5 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

oraz na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

4. Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt II K 219/04 za przestępstwo popełnione:

- w dniu 23 października 2003 r., kwalifikowane z art. 286 § 1 kk, za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

- w dniu 21 lipca 2004 r., kwalifikowane z art. 279 § 1 kk, za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

oraz na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

5. Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 02 marca 2011 r. sygn. akt II K 17/11 za przestępstwa popełnione w dniach 17 marca 2010 r. i 06 kwietnia 2010 r., kwalifikowane z art. 278 § 1 kk, za które przy ustaleniu, że stanowią ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk został skazany na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

6. Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt II K 603/10 za przestępstwo popełnione w okresie od 04 sierpnia 2010 r. do 18 sierpnia 2010 r., kwalifikowane z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, za które został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

7. Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 31 maja 2011 r. sygn. akt II K 315/10 za przestępstwa popełnione pomiędzy 26 a 27 stycznia 2010 r., pomiędzy 14 a 16 lutego 2010 r., pomiędzy 14 a 21 lutego 2010 r., pomiędzy 16 a 21 lutego 2010 r., pomiędzy 25 a 26 lutego 2010 r., pomiędzy 03 a 08 marca 2010 r., w dniu 21 lutego 2010 r., kwalifikowane z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk za które przy przyjęciu, że stanowią ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

Sąd Rejonowy w Łobzie wyrokiem łącznym z dnia 24 lipca2012 r. w sprawie o sygn. akt II K 45/12:

I. na podstawie art. 91 § 2 kk połączył orzeczone wobec skazanego A. S. kary pozbawienia wolności wyrokami w sprawach II K 467/03, II K 306/04 oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem II K 219/04 za czyn wskazany w pkt I części wstępnej tegoż wyroku i wymierzył mu karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podst. art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 85/06 od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 01 maja 2004 r. i od dnia 23 stycznia 2008 r. do dnia 23 września 2009 r. oraz okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 219/04 od dnia 23 lipca 2006 r. do dnia 23 stycznia 2008 r.,

III. na podstawie art. 91 § 2 kk połączył orzeczone wobec skazanego A. S. kary pozbawienia wolności wyrokami w sprawach II K 17/11, II K 603/10 oraz II K 315/10 i wymierzył mu karę łączną 2 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności,

IV. na podst. art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt III części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 17/11 od dnia 06 kwietnia 2010 r. do dnia 08 kwietnia 2010 r.,

V. rozwiązał kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego A. S. wyrokami II K 467/03, II K 219/04, II K 306/04 oraz karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wobec skazanego A. S. wyrokiem łącznym II K 85/06,

VI. na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego odnośnie kar pozbawienia wolności i kar grzywny orzeczonych wyrokiem II K 165/02 oraz kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem II K 219/04 za czyn wskazany w pkt II części wstępnej tegoż wyroku,

VII. na podst. art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Apelację od powyższego wyroku wniósł prokurator.

Skarżący zarzucił wyrokowi rażącą niewspółmierność kar łącznych pozbawienia wolności orzeczonych w pkt. I oraz w pkt III zaskarżonego wyroku, wyrażającą się ich łagodnością w stosunku do ilości przestępstw przypisanych skazanemu odrębnymi wyrokami oraz ustalonego związku podmiotowo – przedmiotowego pozostających w zbiegu realnym przestępstw, co do których rozstrzygnięto odrębnymi wyrokami, które to okoliczności winny skutkować wymierzeniem A. S. znacznie surowszych kar pozbawienia wolności.

Stawiając taki zarzut prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

- podwyższenie wymierzonej skazanemu A. S. w pkt I części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności do 3 lat i 10 miesięcy,

- podwyższenie wymierzonej skazanemu A. S. w pkt III części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności do 3 lat i 2 miesięcy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest zasadna.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Sąd Rejonowy prawidłowo przeanalizował, które z kar orzeczonych wobec skazanego poszczególnymi wyrokami mogą zostać połączone. Zastosował właściwie zasadę łączenia kar wynikającą z art. 85 kk i ocenił, że wszystkie orzeczone kary za poszczególne przestępstwa nie mogą zostać połączone w jedną karę łączną. Możliwe natomiast jest orzeczenie dwóch kar łącznych nie podlegających połączeniu, a ponadto w ogóle nie mogą zostać połączone z innymi kary za przestępstwa osądzone w sprawie II K 165/02 i jedna z kar ze sprawy II K 219/04. Zatem co do sposobu połączenia kar i ustalenia które z nich podlegają połączeniu, a które nie, wyrok Sądu Rejonowego jest w pełni prawidłowy.

Wymierzając skazanemu kary łączne pozbawienia wolności Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił okoliczności mające wpływ na wymiar tychże kar, choć niektóre z tych okoliczności nienależycie ocenił, zwłaszcza przecenił okoliczności łagodzące lub ustalone okoliczności niesłusznie za takie uznał.

Trafnie Sąd Rejonowy ocenił opinię o skazanym z zakładu karnego jako pozytywną; A. S. czyni starania o prawidłowo prowadzoną resocjalizację, podjął pracę. Opinia z zakładu karnego ma jednak tylko niewielkie znaczenie dla sposobu ukształtowania kary łącznej. Najistotniejsze przesłanki dotyczą popełnionych przestępstw i okoliczności z nimi związanych. W tym zakresie, co do pierwszej z kar łącznych Sąd Rejonowy nieprawidłowo ocenił odległość czasową pomiędzy przestępstwami oraz ich podobieństwo. Pierwsze z przestępstw zostało popełnione w styczniu 2003 r., a ostatnie w kwietniu 2004 r. To zdecydowanie nie jest krótki odstęp czasowy, a przeciwnie, przestępstwa dzieliły duże odstępy czasu. Także co do rodzaju popełnianych przestępstw nie można dopatrzyć się tak łagodzących okoliczności, jak wskazał to Sąd Rejonowy. Wprawdzie wszystkie te przestępstwa są z katalogu czynów przeciwko mieniu, ale każde z nich jest kwalifikowane z innego przepisu. Karę łączną Sąd Rejonowy wymierzał w granicach od 1 roku i 4 miesięcy do 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

W zakresie drugiej z kar łącznych podobieństwo przestępstw jest istotne, bo wszystkie są czynami z art. 278 § 1 kk. Natomiast odstępy czasowe pomiędzy przestępstwami są znaczne, bo zostały one popełnione na przestrzeni od stycznia 2010 r. do sierpnia 2010 r. Tu granice kary łącznej zawierają się od 1 roku 4 miesięcy do 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Te przede wszystkim okoliczności wskazują, że orzeczone wobec skazanego kary łączne pozbawienia wolności są rażąco niewspółmiernie łagodne. Kary te sprowadzają się wyłącznie do nieuzasadnionego premiowania skazanego, który popełnił wiele przestępstw, a nie uwzględniają podstawowych przesłanek mających znaczenie dla prawidłowego ukształtowania tych kar.

W zakresie obu kar, poza okolicznościami wyżej wskazanymi, należy też uwzględnić fakt, że A. S. był wielokrotnie karany, a przestępstwa z drugiej grupy zostały popełnione w warunkach recydywy. Te wszystkie okoliczności prawidłowo ocenione dają podstawę do podwyższenia wymierzonych skazanemu kar łącznych pozbawienia wolności: orzeczonej w punkcie I do 3 lat, a w punkcie III do 2 lat i 10 miesięcy. Sąd Okręgowy zmieniając wyrok wymierzył kary w niższym rozmiarze niż wnioskowany przez prokuratora oceniając, że należy uwzględnić pozytywną opinię z zakładu karnego, gdzie skazany odbywa karę.

Uwzględniając w znacznej części apelację prokuratora, na podstawie art. 437 § 2 kpk Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok podwyższając obie wymierzone A. S. kary łączne pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymano w mocy na podstawie ar. 437 § 1 kpk.

Biorąc pod uwagę, że skazany odbywa kary pozbawienia wolności i jego możliwości zarobkowe są znacznie ograniczone, na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono skazanego od obowiązku ponoszenia wydatków postępowania odwoławczego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Juszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Władysława Motak,  Jacek Szreder
Data wytworzenia informacji: