Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 418/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2016-02-04

Sygn. akt III AUa 418/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie - Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Anna Polak

Sędziowie:

SSA Romana Mrotek (spr.)

SSA Barbara Białecka

Protokolant:

St. sekr. sąd. Elżbieta Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 r. w Szczecinie

sprawy H. S.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

na skutek apelacji ubezpieczonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 10 lutego 2015 r. sygn. akt VII U 2176/14

oddala apelację.

SSA Romana Mrotek SSA Anna Polak SSA Barbara Białecka

Sygn. akt III AUa 418/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 15 maja 2014 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1403) stwierdził, że H. S. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, emerytalno-rentowe od dnia od dnia 1 maja 2014 roku.

Decyzją z dnia 28 sierpnia 2014 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a.1, 5a, 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników stwierdził ustanie ubezpieczenia społecznego rolników ubezpieczonego H. S. w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego i ubezpieczenia emerytalno – rentowego poczynając od dnia 22 sierpnia 2014 roku.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył ubezpieczony H. S.. W uzasadnieniu odwołania ubezpieczony wniósł miedzy innymi o ustalenie, że podlega bez przerw od 15 października 1984 roku ubezpieczeniu społecznemu rolników, a tym samym o unieważnienie wszystkich decyzji o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników, które są wymienione w sprawach VII U 2222/08, VII U 859/09, VII U 1615/09, VII U 1717/11.

W odpowiedzi na powyższe odwołanie organ rentowy wniósł o ich oddalenie w całości. Organ rentowy przywołał kolejno wszystkie okresy podlegania przez odwołującego ubezpieczeniu społecznym rolników oraz okresy ustania tego ubezpieczenia. Dodatkowo organ rentowy zaznaczył, że w dniu 5 maja 2014 roku wpłynął do Placówki Terenowej KRUS w G. wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego treści wynikało, że ubezpieczony H. S. zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej z dniem 1 maja 2014 roku.

W dniu 22 sierpnia 2014 roku do Placówki Terenowej KRUS w G. wpłynął wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego treści wynikało, że ubezpieczony H. S. wznowił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 22 sierpnia 2014 roku.

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołanie.

Sąd Okręgowy ustalił, że ubezpieczony H. S. od 1 marca 1996 roku prowadzi okresowo pozarolniczą działalność gospodarcza. Od dnia 1 stycznia 1991 roku podlegał on z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w okresach w których nie prowadził działalności gospodarczej i spełniał warunki określone w art. 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U z 2013r.poz.1403). Są to następujące okresy:

-od 1 stycznia 1991 roku do 31 sierpnia 1994 roku

-od 1 stycznia 1995 roku do 30 września 2006 roku

-od 20 grudnia 2006 roku do 31 marca 2007 roku

-od 27 kwietnia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku

- od 1 lutego 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

-od 1 sierpnia 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku

-od 1 sierpnia 2009 roku do 14 października 2009 roku

-od 23 grudnia 2009 roku do 21 marca 2010 roku

-od 29 kwietnia 2010 roku do 23 maja 2010 roku

- od 29 kwietnia 2010 roku do 23 maja 2010 roku

-od 30 lipca 2010 roku do 19 października 2010 roku

-od 28 grudnia 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku

-od 1 kwietnia 2011 roku do 31 maja 2011 roku

-od 4 lipca 2011 roku do 10 października 2011 roku

-od 28 grudnia 2011 roku do 28 maja 2012 roku

-od 7 stycznia 2013 roku do 10 czerwca 2013 roku

-od 5 lipca 2013 roku do 7 sierpnia 2013 roku

Ubezpieczony z dniem 8 sierpnia 2013 roku wznowił prowadzenie działalności gospodarczej, a wobec niespełnienia przesłanki podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, decyzją z dnia 21 sierpnia 2013 roku wyłączono H. S. z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 8 sierpnia 2013 roku.

W dniu 5 maja 2014 roku do Placówki Terenowej KRUS w G. wpłynął wniosek CEIDG o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego treści wynikało, że ubezpieczony H. S. zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej z dniem 1 maja 2014 roku. Decyzją Prezesa KRUS z dnia 15 maja 2014 roku został ponownie objęty ubezpieczeniem społecznym rolników od dnia 1 maja 2014 roku. W dniu 22 sierpnia 2014 roku wpłynęły do KRUS dokumenty potwierdzające, że ubezpieczony H. S. z dniem 22 sierpnia 2014 roku wznowił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 22 sierpnia 2014 roku. Decyzją Prezesa KRUS z dnia 28 sierpnia 2014 roku wyłączono H. S. z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 22 sierpnia 2014 roku.

Sąd Okręgowy wskazał, że przedmiot sporu sprowadzał się do oceny, czy ubezpieczony w okresie objętym zaskarżonymi decyzjami winien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, czy też z uwagi na okresowe prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym z mocy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd Okręgowy zauważył, że ubezpieczony domagał się unieważnienia wskazanych w odwołaniu decyzji, jednakże wykraczały one poza ramy czasowe wskazane w zaskarżonych decyzjach i dotyczyły zawieszania i wznawiania przez ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej (krawiectwo), co skutkowało wydawaniem przez organ rentowy decyzji o obejmowaniu jego ubezpieczeniem społecznym rolników w okresach kiedy nie prowadził on działalności gospodarczej oraz stwierdzaniem ustania takiego ubezpieczenia w przypadku wznowienia prowadzenia przez ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Sądu Okręgowego sporne w sprawie było stwierdzenie, czy ubezpieczony H. S. powinien być od 1 maja 2014 roku objęty ubezpieczeniem społecznym rolników i czy od 22 sierpnia 2014 roku organ rentowy prawidłowo wyłączył go z ubezpieczenia społecznego rolników. Sąd Okręgowy wskazał na przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznemu rolników (t.j. Dz.U z 2013r.poz.1403). Zgodnie z art. 7 ust.1 wyżej wymienionej ustawy ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

- jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast zgodnie z art. 38 wyżej wymienionej ustawy przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że:

1) właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach;

2) podatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania;

3) jeżeli własność lub dzierżawa gruntów, o których mowa w pkt 1, przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w pkt 2, ciąży na kilku osobach - każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej;

4) osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki określone w art. 6 pkt 2 lit. a i b, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy - jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.

Sąd Okręgowy wskazał, że ubezpieczony H. S. pomimo, że złożył odwołanie od decyzji z dnia 15 maja 2014 roku o objęciu jego ubezpieczeniem społecznym rolników od dnia 1 maja 2014 roku nie skarży się na sam fakt objęcia jego ubezpieczeniem społecznym rolników, tylko na datę objęcia jego tym ubezpieczeniem od 1 maja 2014 roku utrzymując, że ubezpieczeniem społecznym rolników powinien być objęty nieprzerwanie od 1984 roku. Sąd Okręgowy podniósł, że ramy czasowe zaskarżonej decyzji z dnia 15 maja 2014 roku dotyczą tylko okresu od 1 maja 2014 roku, gdyż spory o wcześniejsze okresy przed tą datą zostały już prawomocnie rozstrzygnięte w postępowaniach sądowych w sprawach VII U 2222/08, VII U 1615/09, VII U 1717/11, VII U 600/11, VII U 3023/12. Sąd Okręgowy w Szczecinie prawomocnym wyrokiem z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie VII U 3023/12 oddalił odwołanie ubezpieczonego od decyzji prezesa KRUS z dnia 25 czerwca 2012 roku, z dnia 14 czerwca 2013 roku i z dnia 21 sierpnia 2013 roku poprzedzających wydanie zaskarżonych decyzji z dnia 15 maja 2014 roku i z dnia 28 sierpnia 2014 roku. Prawomocną decyzją z dnia 21 sierpnia 2013 roku, organ rentowy wobec wznowienia przez ubezpieczonego H. S. z dniem 8 sierpnia 2013 roku działalności gospodarczej i niespełnienia przesłanki podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej wyłączył jego z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 8 sierpnia 2013 roku. Dopiero zawieszenie działalności gospodarczej pozarolniczej ubezpieczonego z dniem 1 maja 2014 roku spowodowało, że organ rentowy stwierdził, że H. S. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, emerytalno-rentowe od dnia od dnia 1 maja 2014 roku na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1403). Wobec nieobalenia domniemania z art.38 przedmiotowej ustawy Sąd Okręgowy uznał, że ubezpieczony H. S. spełnił przesłanki wymienione w art. 7 ust.1 wyżej wymienionej ustawy do objęcia go z mocy ustawy ubezpieczeniem społecznym rolników od dnia 1 maja 2014 roku, albowiem jako rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, nie podlegał od 1 maja 2014 roku innemu ubezpieczeniu społecznemu ani też nie miał on ustalonego prawa do emerytury lub renty, ani innego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wobec powyższego decyzja Prezesa KRUS z dnia 15 maja 2014 roku w której stwierdził, że H. S. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, emerytalno-rentowe od dnia od dnia 1 maja 2014 roku jest – zdaniem Sądu Okręgowego – prawidłowa.

Sąd Okręgowy wskazał, że kwestię zbiegu wskazanych wyżej tytułów podlegania ubezpieczeniu społecznemu reguluje w odniesieniu do rolników art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznemu rolników, w myśl którego rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2.528 zł.

Zgodnie z ust. 2 za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,

2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Sąd Okręgowy podkreślił, że z informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, iż ubezpieczony wznowił działalność gospodarczą z dniem 8 sierpnia 2013 roku i prowadził ją do 30 kwietnia 2014 roku, gdyż z dniem 1 maja 2014 roku zawiesił działalność gospodarczą. Jako, że ubezpieczony spełnił warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników został z dniem 1 maja 2014 roku prawidłowo objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Z informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że ubezpieczony wznowił działalność gospodarczą z dniem 22 sierpnia 2014 roku. Ubezpieczony podniósł, że również od dnia 22 sierpnia 2014 roku w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Sąd Okręgowy nie zgodził się z tym stanowiskiem, albowiem ustawodawca w art.5a ustawy o ubezpieczeniu społeczny rolników wskazał jakie przesłanki należy spełnić, aby móc prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i być nadal objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W myśl art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznemu rolników, należy spełnić przesłankę nieprzerwanego podlegania przez co najmniej 3 lata ubezpieczeniu społecznemu rolników zanim rozpocznie się prowadzenie (wznowienie wykonywania) pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 5a ust.1 punkt od 1 do 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ubezpieczony przed wznowieniem działalności gospodarczej pozarolniczej w dniu 22 sierpnia 2014 roku nie podlegał nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata ubezpieczeniu społecznemu rolników, o czym świadczą przerwy w objęciu jego ubezpieczeniem społecznym rolników: od 1 lutego 2011 roku do 31 marca 2011 roku, od 1 czerwca 2011 roku do 3 lipca 2011 roku, od 11 października 2011 roku do 27 grudnia 2011 roku, od 29 maja 2012 roku do 6 stycznia 2013 roku, od 11 czerwca 2013 roku do 4 lipca 2013 roku, od 8 sierpnia 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Wobec niespełnienia przesłanki nieprzerwanego podlegania przez co najmniej 3 lata ubezpieczeniu społecznemu rolników zanim rozpocznie się prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, również decyzja Prezesa KRUS z dnia 28 sierpnia 2014 roku, w której stwierdził ustanie ubezpieczenia społecznego rolników wobec ubezpieczonego H. S. poczynając od dnia 22 sierpnia 2014 roku jest – zdaniem Sądu Okręgowego – prawidłowa.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego złożył ubezpieczony.

Zaskarżył wyrok w całości. Wniósł o przyjęcie, że spełnia warunek „ciągłości trzech lat przed rozpoczęciem działalności gospodarczej pozarolniczej”.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Sąd Apelacyjny podziela i przyjmuje za własne ustalenia Sądu Okręgowego co do opisanego stanu faktycznego, jak również podziela ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego. Sąd ten dokonał również trafnej interpretacji przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie. Powyższe czyni zbytecznym ponowne przytaczanie ustaleń oraz szczegółowych rozważań zawartych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 339/98, OSNAPiUS 1999, Nr 24, poz. 776, postanowienie SN z dnia 22 kwietnia 1997 r., II UKN 61/97, OSNAPiUS 1998, Nr 3, poz. 104). Jest to tym bardziej zbyteczne, jeżeli zważyć, że apelacja nie zawiera zarzutów dotyczących ustaleń faktycznych. Skarżący nie podjął również szczegółowej polemiki z rozważaniami prawnymi dokonanymi przez Sąd pierwszej instancji. Poczucie krzywdy, którą przesycona jest apelacja, na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych ma ograniczone znaczenie. Normy tego prawa mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Abstrahują od indywidualnych i koniunkturalnych interesów ubezpieczonych. Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych powinny być wykładane ściśle, co oznacza prymat dyrektyw wykładni językowej względem pozostałych metod wykładni (wyrok SN z dnia 4 grudnia 2007 r., I UK 160/07, OSNP 2009, nr 1-2, poz. 21 i podane tam orzecznictwo). Oznacza to, że systemowa i funkcjonalna interpretacja przepisów nie jest wskazana.

Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa nie odwołuje się również do zasad współżycia społecznego.

Dlatego niemożliwe jest wartościowanie sytuacji prawnej ubezpieczonego w odniesieniu do czynnika słuszności.

Pozostając w tym nurcie rozważań należy zaznaczyć, że podleganie ubezpieczeniu społecznemu ma charakter przymusowy i powszechny. Spełnienie warunków opisanych w normie prawnej prowadzi do objęcia ubezpieczeniem.

Dla mechanizmu tego nie są miarodajne okoliczności z zakresu zjawisk psychicznych, takich jak wola, wiedza, zamiar, czy wina. Dlatego przeświadczenie wnioskodawcy, że spełnia warunek „ciągłości trzech lat przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej” nie ma znaczenia przy zastosowaniu powołanych przez Sąd Okręgowy przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie za prawidłowe należało uznać, że w okresie od 1 maja 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2014 r. wnioskodawca podlegał rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu. Zależności występujące między powszechnym i rolniczym ubezpieczeniem społecznym są klarowne. Należy uwzględnić, że rolniczy model ubezpieczenia ma charakter subsydiarny. Świadczy o tym art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepisy te przewidują, że rolnicze ubezpieczenie emerytalno - rentowemu, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nie ma zastosowania, gdy rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. Jedynym wyjątek od tej reguły przewidziano w przepisie art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z uwagi na to, że ma on charakter normy szczegółowej nie może być rozszerzająco interpretowany. Przepis ten konsekwentnie przyjmuje, że wybór rolniczego ubezpieczenia społecznego uzależniony jest od uprzedniego stażu w ubezpieczeniu społecznym rolników. Spełnienie tej przesłanki zakłada istnienie sekwencyjności zdarzeń. Najpierw muszą zaistnieć podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, a dopiero następczo ma nastąpić rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej (Wyrok SN z dnia 18 października 2005 r., II UK 41/05, OSNP 2006, nr 15-16, poz. 250,). Pomiędzy tymi granicznymi zdarzeniami rolnik powinien podlegać nieprzerwanie ubezpieczeniu przez okres przynajmniej 3 lat. Dodatkowo nie można pominąć, że ubezpieczenie rolnicze nie może zostać przerwane. Niezachowanie tego warunku oznacza, że rolnik obowiązany jest ponownie uzbierać trzyletni okres warunkujący wybór rodzaju ubezpieczenia. Gramatyczna wykładnia przepisu art. 5a ust. 1 ustawy upoważnia do postawienia tezy, że trzyletni staż ubezpieczenia rolniczego powinien przypadać bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia (wznowienia pozarolniczej działalności gospodarczej (Wyrok SN z dnia 28 maja 2008 r., II UK 304/07, Lex nr 818834, wyrok SN z dnia 3 grudnia 1998 r., II UKN 343/98, OSNAPiUS 1999, Nr 2, poz. 74, wyrok SA w Białymstoku z dnia 6 lutego 2001 r., III AUa 935/00, OSA 2001, Nr 9, poz. 33). Restrykcyjny wymiar regulacji zawartej w art. 5a ustawy przejawia się w tym, że wystąpienie innego tytułu ubezpieczenia nie oznacza wyłącznie ustania ubezpieczenia rolniczego. Na gruncie tego przepisu dochodzi w tym przypadku do przewartościowania przesłanki posiadania co najmniej 3 letniego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Rolnik, aby skorzystać z dobrodziejstwa art. 5a ust. 1 ustawy, będzie zobowiązany ponownie uzbierać trzyletni staż ubezpieczeniowy (wyrok SN z dnia 16 października 2008 r., III UK 47/08, OSNP 2010, nr 5-6, poz. 80,). Sytuacja tak zachodzi w przedmiotowej sprawie, co prawidłowo dostrzegł Sąd pierwszej instancji.

Przy uwzględnieniu wskazanych powyżej argumentów, zrozumiałe staje się, że ogólnikowe zarzuty podniesione w apelacji są gołosłowne. Sąd Okręgowy w Szczecinie prawidłowo zastosował obowiązujące przepisy prawa materialnego. Twierdzenie to skutkuje oddaleniem apelacji na podstawie przepisu art. 385 k.p.c.

SSA Romana Mrotek SSA Anna Polak SSA Barbara Białecka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Polak,  Barbara Białecka
Data wytworzenia informacji: