Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1670/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-03-26

Sygn. akt I C 1670/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 26 marca 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek

Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014r. w Oleśnicy sprawy

przy udziale stron:

powód (...)z/s w L.

pozwany T. F.

o zapłatę

powództwo oddala.

Z./

1. kal. 21 dni.

26.03.2014r.

Sygn. akt I C 1670/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...)., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła pozew przeciwko pozwanemu T. F.domagając się zasądzenia kwoty 459,50 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu swojego żądania strona powodowa podniosła, iż na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową. Nadto wskazała, iż dochodzi od pozwanego zapłaty za wykonywane usługi na łączną kwotę 459,50 złotych wraz z ustawowymi odsetkami zgodnie z załączonym częściowym wykazem wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 03.07.2012 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 03.07.2012 r. w W.pomiędzy (...) S.A.z siedzibą w W., a (...)z siedzibą wL.została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności.

Przedmiotem umowy było przeniesienie przez zbywcę na rzecz nabywcy bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych względem abonentów z tytułu niezapłaconych należności wynikających z umów o świadczenie usług, w celu ich dalszej windykacji. Wierzytelności objęte umową określał załącznik nr 1 ( wykaz wierzytelności), który stanowił integralną część umowy.

W stosunku do pozwanego został wydany częściowy wykaz wierzytelności opiewający na kwotę 459,50 złotych odnoszący się do faktur z dnia 29 grudnia 2005r.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 03.07.2012r. , k-16-17,

częściowy wykaz wierzytelności, k-15.

(...)z siedzibą w L. zawiadomiła pozwanego o dokonanej cesji wierzytelności na rzecz w/w podmiotu w wysokości 236,90 złotych.

Dowód: zawiadomienie z dnia 03.07.2012 r., k-15.

Pozwany zawarł z (...) S.A. umowę na 24 miesiące i z tego tytułu opłacał opłatę abonamentową.

Dowód: zeznania pozwanego T. F. k-27.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy podnieść, iż jakkolwiek pozwany potwierdził , iż zawierał z poprzednikiem prawnym zbywcy, a to (...) S.A. umowę abonamentową, to równocześnie tenże pozwany zakwestionował wysokość zadłużenia, którego uregulowania w niniejszym procesie domagała się strona powodowa. Wobec powyższego w przedmiotowym postępowaniu Sąd badał, czy przedłożone przez stronę powodową dokumenty potwierdzały wysokość zobowiązania pozwanego, którego spłaty domagał się nabywca wierzytelności. Strona powodowa jako dowód potwierdzający istnienie zobowiązania pozwanego, jego wysokości i terminu spełnienia świadczenia przedłożyła częściowy wykaz wierzytelności, w którym wskazała, iż należności T. F. wynikają z kilkunastu faktur opatrzonych tym samym numerem i tą samą datą – 29 grudnia 2005 r.

Sąd jednocześnie zauważa, iż faktury te nie zostały dołączone do pozwu, a zatem brak jest możliwości weryfikacji zasadności naliczonego zobowiązania. Wątpliwości Sądu budzi również fakt, iż wszystkie wymienione faktury w częściowym wykazie wierzytelności posiadają ten sam numer i datę wydania dokumentu, a jednocześnie opiewają na różne sumy. W tych okolicznościach uznać należało, iż dowodem istnienia zobowiązania pozwanego względem nabywcy nie może być częściowy wykaz wierzytelności. Podana w nim dokumentacja w postaci wymienionych faktur winna być przedmiotem oceny przez Sąd, zaś ich brak uniemożliwił Sądowi zbadanie czy dłużnik rzeczywiście uchybił terminom płatności kwot wskazanych w tychże dokumentach i czy w ogóle był zobowiązany do świadczenia określonych należności wymienionych w przedmiotowym wykazie. Zgodnie z art. 6 k.c. to na stronie powodowej ciążył obowiązek wykazania wszystkich elementów niezbędnych do poczynienia ustaleń pozwalających na uwzględnienie pozwu. Wobec powyższego Sąd mając na uwadze niewykazanie istnienia zobowiązania pozwanego względem powoda w kwocie objętej pozwem oddalił powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Ostrowska-Gołąbek
Data wytworzenia informacji: