Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 531/21 - uzasadnienie Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2021-08-13

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 531/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej II Wydział Karny z dnia 15 lutego 2021 r., sygn. akt II K 187/20

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Naruszenie art. 7 k.p.k. poprzez błędne przyjęcie, iż świadkowie potwierdzili winę oskarżonego w postaci zerwania plomb i tym samym przyjęcie art. 279§1 k.k.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut uznać należało za niezasadny.

W ocenie Sądu odwoławczego nie doszło również do naruszenia art. 7 k.p.k. Sąd I instancji właściwie ukształtował swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenił je swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Sąd odwoławczy nie znajduje podstaw do kwestionowania oceny dowodów dokonanych przez Sąd Rejonowy, który w sposób zgodny z wymogami art. 7 k.p.k. ustalił ich wiarygodność i przydatność dla postępowania. Dodatkowo, podstawę wyroku stanowił całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej, co wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Sąd I instancji przeprowadził bowiem postępowanie dowodowe w sposób prawidłowy, wprowadzając do procesu wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy dowody. Ocena tych dowodów, znajdująca odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, jest wszechstronna, szczegółowa, uwzględnia wszystkie okoliczności ujawnione na rozprawie, zarówno te, które przemawiały na korzyść oskarżonych, jak i na ich niekorzyść. Nadto, dokonana została w sposób spełniający wymogi art. 7 k.p.k., tj. po rozważeniu wszystkich przeprowadzonych dowodów, według zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Jeżeli zatem ocena dowodów została dokonana w ramach swobody, o której mowa w art. 7 k.p.k., a nadto bez naruszenia art. 4 i 410 k.p.k., nie można stwierdzić by ustalenia faktyczne dokonane w sprawie obarczone były jakimś błędem, w szczególności mogącym mieć wpływ na treść wyroku. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że wniesiona przez skarżącego apelacja ma charakter jedynie polemiczny i nie może doprowadzić do wzruszenia zaskarżonego wyroku

Wniosek

Błędne przyjęcie, że oskarżony przyznał się do popełnienia czynu z art. 279§1 k.k.

Zmiana wyroku i wymierzenie łagodniejszej kary.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Zarzut całkowicie niezasadny.

Oskarżonemu postawiono zarzut kradzieży z włamaniem.

Na k.18-19 znajduje się protokół z jego wyjaśnieniami i postawionym zarzutem.

Nie ma najmniejszych wątpliwości co do jego wyjaśnień i treści przedstawionego zarzutu.

3.2.

Naruszenie art. 174 k.p.k. poprzez zaniechanie złożenia bezpośrednich zeznań przez świadka P. S. i zastąpienie ich treścią dokumentów.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Świadek złożył zeznania na etapie postępowania przygotowawczego na k.23.

Na k.143 akt znajduje się oświadczenie obrońcy ,iż nie żąda uzupełnienia przewodu sądowego. Tym samym ujawnienie zeznań świadka nastąpiło w trybie kodeksowym,

art. 350 a k.p.k. daje możliwość zaniechania wezwania świadka na rozprawę, gdy okoliczności sprawy i wyjaśnienia oskarżonego są tożsame.

Świadek S. wskazał tylko, iż w imieniu pokrzywdzonego odebrał skradzione paliwo. Zatem jego zeznania nie zawierają istotnych okoliczności dla sprawy. Nie wnoszą nic do sprawy.

Wniosek

Naruszenie art. 4 k.p.k. poprzez przyjęcie, że to oskarżony zerwał plomby, podczas gdy zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje na oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Świadek R. K. wskazał, że przed pojawieniem się tam oskarżonego sprawdzał plomby, materiał poglądowy w postaci nagrań z monitoringu nie wskazuje wcześniej obecności innych osób.

Świadek M. F. również potwierdza znalezienie plomb przy zaworach gdzie stał oskarżony. Monitoring terenu wskazuje bytność oskarżonego oraz ,że wraz z oskarżonym była tam inna osoba . nawet obecność innej osoby nie zmienia faktu ,iż przy zaworach został zatrzymany oskarżony. Nadto zerwanie plomby nie wymaga żadnych narzędzi. Jest to plastikowy zacisk możliwy do zerwania ręką.

Nie bez znaczenia pozostaje przyznanie się oskarżonego .

3.3.

Naruszenie przepisu art. 5 k.p.k.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Wniosek niezasadny z powodów jak opisano powyżej.

Wniosek

Zmiana kwalifikacji prawnej i przyjęcie art. 278§3 k.k. – wypadku mniejszej wagi i tym samym rażącą niewspółmierność kary.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Oskarżony zrywając plomby dokonał przełamania dostępu do cysterny. Tym samym nie ma możliwości przyjęcia przepisu art. 278k.k.- kradzieży. W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął kwalifikację prawną z art. 279§1 k.k. Konstatacja ta dotyczy wszystkich ustaleń Sądu I instancji, tj. również tych, które są istotne z punktu widzenia zakwalifikowania czynu oskarżonego, a więc tego, że oskarżony dopuścił się przestępstwa kradzieży z włamaniem (art. 279 § 1 k.k.), a nie kradzieży zwykłej, która zważywszy na kwotę graniczną stanowiłaby wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.. Skarżący kwestionuje bowiem prawidłowość stanowiska, że na gruncie ustalonych przez Sąd Rejonowy faktów z zakresu przebiegu zdarzenia polegającego na zaborze w celu przywłaszczenia oleju napędowego przez oskarżonego, można mówić o tym, że doszło do „włamania”, co jest niezbędne dla realizacji znamion przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. W realiach niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że cysterna jest pomieszczeniem, miejscem, do którego możliwe jest włamanie, co słusznie podniósł Sąd I instancji w kontekście powołanej uchwały Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1980 r., VII KZP 48/79, OSNKW 1980, z. 8, poz. 65).

Zatem rozważania dotyczące zmiany kwalifikacji prawnej przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym są bezprzedmiotowe.

Co do zmiany kwalifikacji nadmienić należy, że zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, okolicznościami wpływającymi na charakterystykę danego czynu przestępczego jako wypadku mniejszej wagi są wyłącznie elementy strony przedmiotowo-podmiotowej danego czynu zabronionego. Co jednak nie ma znaczenia przy przyjęciu kwalifikacji kradzieży z włamaniem.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Sąd Odwoławczy z uwagi na przepis art. 455 k.p.k. nie miał możliwości przy opisie czynu wskazać uprzedniej karalności i przyjęcia przepisu art. 64§1 k.k.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Zakaz procesowy zmiany przepisów na niekorzyść skarżącego.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej II Wydział Karny z dnia 15 lutego 2021 r., sygn. akt II K 187/20

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Sąd I instancji sprawnie przeprowadził postępowanie dowodowe, dokonał trafnej analizy materiału dowodowego i wyprowadził prawidłowe ustalenia faktyczne. Sąd ocenił każdy dowód, wnikliwie go analizując.

Sąd przeprowadził właściwą analizę przepisu art. 53 kk i wymiaru kary.

Jest ona odpowiednia dla osiągnięcia celów ogólno i szczególno-prewencyjnych. Sąd Rejonowy słusznie wskazał uprzednią karalność oskarżonego jako okoliczność obciążającą. Uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności nie przyniosło pożądanych rezultatów w postawie oskarżonego. Dodatkową okolicznością obciążającą było działanie w stanie nietrzeźwości.

Równocześnie wskazuje brak podstaw prawnych i faktycznych dla zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wymierzonej oskarżonemu.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Koszty zastępstwa pełnomocnika z urzędu

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Na podst. art. 624 k.p.k. Sąd odstąpił od obciążenia oskarżonego kosztami postępowania za drugą instancje.

7.  PODPIS

Sędzia Marcin Sosiński

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej II Wydział Karny z dnia 15 lutego 2021 r., sygn. akt II K 187/20

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.12.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Skrzypek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data wytworzenia informacji: