Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1270/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-09-10

Sygn. akt I C 1270/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 września 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w I Wydziale Cywilnym w składzie

Przewodniczący SSO Anna Stańczyk

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa M. D.

przeciwko M. J.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

w przedmiocie wniosku powoda o zabezpieczenia powództwa

postanawia:

I.  zabezpieczyć powództwo o uznanie za bezskuteczną wobec powoda M. D.umowy darowizny stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...)położonego w O.przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą KW nr (...)wraz ze związanym z własnością lokalu udziałem 38/10000 w nieruchomości wspólnej, zawartej w dniu 14 grudnia 2009r. pomiędzy B. J., H. J.oraz M. J.– w celu zaspokojenia wierzytelności przysługujących powodowi wobec dłużnika B. J.w łącznej wysokości 502 757,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 13.03.2010r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kocie 32 485,00 zł poprzez zakazanie pozwanej M. J.zbywania stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...)położonego w O.przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą KW nr (...).

II.  dalej idący wniosek oddalić.

UZASADNIENIE

Powód M. D.w pozwie wniesionym przeciwko M. J.domagał się uznania za bezskuteczną umowy darowizny stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...)położonego w O.przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą KW nr (...)wraz ze związanym z własnością lokalu udziałem 38/10000 w nieruchomości wspólnej, zawartej w dniu 14 grudnia 2009r. pomiędzy B. J., H. J.oraz M. J.– w celu zaspokojenia wierzytelności przysługujących powodowi wobec dłużnika B. J.w łącznej wysokości 502 757,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 13.03.2010r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kocie 32 485,00 zł.

W uzasadnieniu powód wskazał, że przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie z wniosku powoda przeciwko dłużnikowi B. J. wszczęte na postawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2011r. (IC 855/10), zapatrzonego w klauzulę wykonalności, którym to wyrokiem zasądzono od dłużnika B. J. na rzecz powoda kwotę 502 757,81 zł wraz z odsetkami od dnia 13.03.2010r. i kosztami postępowania w kwocie 32 485 zł. Dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna i nie przyniosła zaspokojenia wierzytelności powoda.

Dalej wskazał, że w dniu 14 grudnia 2009r. małżonkowie B. J. i H. J. zawarli ze swoją córką M. J. umowę darowizny, której przedmiotem był stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr (...) położony w O. przy ul. (...). W ten sposób wyzbyli się wartościowego składnika majątku, uniemożliwiając zaspokojenie się powoda z majątku dłużnika w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Przy czym przeniesienie własności nieruchomości nastąpiło pod tytułem darmym. Darowizna została dokonana na rzecz osoby najbliższej, więc zarówno dłużnik, jak i pozwana byli świadomi, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Dodał, że stosunek prawny, na podstawie którego powstało następnie zobowiązanie dłużnika do zapłaty na jego rzecz wskazanej kwoty, powstał w lutym 2009r. oraz w październiku 2012r., kiedy to powód zawarł z B. J. dwie kolejne umowy pożyczki. Zobowiązania dłużnika wynikające z zawartych umów pożyczek stały się wymagalne odpowiednio w maju i październiku 2012r., a zatem przed zawarciem przez dłużnika umowy darowizny. Dokonanie przez dłużnika darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz córki miało na celu ubezskutecznienie powodowi zaspokojenia jego roszczeń z majątku dłużnika. W dacie zawierania umowy darowizny dłużnik miał pełną świadomość konieczności zwrotu na rzecz powoda pożyczonych kwot, o czym świadczyła nie tylko treść zawartych umów, ale również korespondencja stron.

W pozwie powód wniósł również o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w O. przy ul. (...) , dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą KW nr (...).

Uzasadniając wniosek wskazał, że dołączone do pozwu dokumenty uprawdopodobniają jego roszczenie. Dodał, że posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż zachodzi prawdopodobieństwo, że zaspokojenie jego wierzytelności będzie udaremnione lub w znaczny sposób utrudnione, gdyż pozwana może dokonywać dalszych rozporządzeń prawem własności przedmiotowej nieruchomości. Ewentualna sprzedaż nieruchomości w toku procesu spowoduje zaś, że cel postępowania w sprawie tj. uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec powoda, otwierające drogę powodowi do zaspokojenia swoich roszczeń z tej nieruchomości – nie będzie możliwy do osiągnięcia, a powód będzie musiał wytoczyć nowe powództwo przeciwko nabywcy nieruchomości w trybie art. 531 § 2 k.c., którego skuteczność będzie zależała od wykazania dalszych przesłanek powództwa pauliańskiego.

Sąd zważył co następuje:

Wniosek o udzielnie zabezpieczenia był zasadny w części, w jakiej powód wnosił o zakazanie pozwanej zbycia nieruchomości, której dotyczyła umowa wskazana w żądaniu pozwu.

Stosownie do treści art. 730 1 § 1 k.p.c. strona może żądać udzielenia zabezpieczenia, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Z kolei zgodnie z § 2 art. 730 1 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Sąd uznał, że na obecnym etapie postępowania powód uprawdopodobnił przysługujące mu przeciwko pozwanej M. J.roszczenie o uznanie za bezskuteczną umowy darowizny stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...)położonego w O.przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą KW nr (...)wraz ze związanym z własnością lokalu udziałem 38/10000 w nieruchomości wspólnej, zawartej w dniu 14 grudnia 2009r. pomiędzy B. J., H. J.oraz M. J.- w świetle przesłanek wynikających z art. 527 § 1 i 3 k.c. oraz art. 528 k.c. Podniesione przez powoda okoliczności oraz dołączone do pozwu dokumenty (m.in. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2011r, sygn. akt I C 855/10 wraz z klauzulą wykonalności, wysłuchanie dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, odpis księgi wieczystej KW nr (...)) wskazywały na to, że powodowi przysługuje w stosunku do B. J.wierzytelność pieniężna stwierdzona tytułem wykonawczym oraz, że dłużnik dokonał na rzecz pozwanej, będącej jego córką, darowizny nieruchomości, a w wyniku tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny, a pozwana uzyskała korzyść majątkową. Mając zaś na uwadze przedstawione na wstępie twierdzenia pozwu, poparte dołączonymi dokumentami, należało dojść do wniosku, że uprawdopodobnione zostały również subiektywne przesłanki roszczenia pauliańskiego. Relacje jakie łączą pozwaną z dłużnikiem, skłaniają Sąd na obecnym etapie postępowania do wniosku, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a pozwana o tym wiedziała.

Należy jednak zaznaczyć, że powyższe w żaden sposób nie oznacza zasadności powództwa, co będzie wymagało prowadzenia dalszego postępowania dowodowego i zostanie przesądzone w orzeczeniu kończącym sprawę.

Zdaniem Sądu, powód uprawdopodobnił także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, który wyraża się w tym, że brak zabezpieczenia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągniecie celu niniejszego postępowania, którego ostateczną konsekwencją ma być umożliwienie powodowi zaspokojenia się z nieruchomości zbytej na rzecz pozwanej (art. 532 kc.). Zdaniem Sądu, uwzględniając przede wszystkim okoliczności, w jakich pozwana nabyła prawo własności przedmiotowej nieruchomości, prawdopodobne jest, że w toku niniejszego procesu, pozwana podejmie czynności mające na celu ukrycie nieruchomości, jako potencjalnego źródła zaspokojenia wierzytelności powoda. Trzeba przy tym zaznaczyć, że dla uprawdopodobnienia przesłanek zabezpieczenia nie jest konieczne zachowanie szczególnych przepisów o postępowaniu dowodowym (art. 243 k.p.c.), a powód podał takie twierdzenia odnoszące się do okoliczności zwarcia umowy i złożył takie dokumenty, które czynią je co do tej kwestii prawdopodobnymi.

Tym samym, Sąd stwierdził, że spełniły się przesłanki udzielenia powodowi zabezpieczenia jego roszczenia.

Zdaniem Sądu, w okolicznościach rozpoznawanej sprawy odpowiednim, a zarazem wystarczającym sposobem zabezpieczenia jest zakazanie pozwanej zbywania stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w O. przy ul. (...) , dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą KW nr (...), która była przedmiotem zaskarżonej czynności prawnej. Zdaniem Sądu, zastosowany sposób zabezpieczenia czyni zadość postulatowi wynikającemu z art. 730 1 § 3 k.p.c. Pozwana nie zostanie bowiem pozbawiona prawa do władztwa nad rzeczą, a jedynie - czasowo – ograniczone zostanie jej uprawnienie do rozporządzania nieruchomością. Powodowi zaś taki właśnie sposób zabezpieczenia zapewni możliwość uzyskania wyroku pauliańskiego i jego wykonania w trybie art. 532 kc., bez ryzyka wytaczania kolejnego powództwa pauliańskiego przeciwko dalszemu nabywcy nieruchomości.

W przekonaniu Sądu, nie był jednak zasadny wniosek powoda w zakresie zakazania pozwanej obciążania nieruchomości. Powód nie wyjaśnił bowiem w jaki sposób obciążenie przez pozwaną przedmiotowej nieruchomości miałoby uniemożliwić osiągnięcie celu niniejszego postępowania. Należy przy tym mieć na względzie, że stosownie do art. 532 k.c., w razie uzyskania wyroku uwzględniającego powództwo, powód uzyska możliwość zaspokojenia się z nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami pozwanej.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

Z./

1)  odnotować;

2)  odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda oraz pozwanej (tej ostatniej z pouczeniem o zażaleniu);

3)  kal. 7 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Stańczyk
Data wytworzenia informacji: