Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 643/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-10-10

Sygn. akt I C 643/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Dorota Stawicka-Moryc

Protokolant : Robert Purchalak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2013 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w T.

przeciwko (...) Publicznemu Szpitalowi (...) we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  zasądza od strony pozwanej (...) Publicznego Szpitala (...) we W. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. w T. kwotę 82.915,37 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych 37/100) wraz
z ustawowymi odsetkami liczonymi od:

- kwoty 67.726,77 zł od dnia 11.01.2013 r. do dnia zapłaty;

- kwoty 15.188,60 zł od dnia 13.06.2013 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałej części powództwo umarza;

III.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 8.096 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Sp. z o.o. w T. w pozwie wniesionym w dniu 11.01.2013r. do Sądu Okręgowego VI Wydziału Gospodarczego w T. domagała się w postępowaniu nakazowym zasądzenia od strony pozwanej (...) Publicznego Szpitala (...) we W. kwoty 89.567,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi w sposób następujący: od kwoty 75.378,95 zł od dnia 27.04.2012r. do dnia zapłaty i od kwoty 15.188,60 zł od dnia 9.05.2011 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając żądanie pozwu strona powodowa podała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie Apteki (...), strona pozwana zawarła z powódką umowę na dostawę leków z dnia 31.05.2010r. Zgodnie z § 3 pkt 1 umowy termin płatności każdej z faktur ustalono na 3 miesiące od daty dostawy towaru przez powódkę wraz z fakturą VAT oraz protokołem zdawczo-odbiorczym. Powódka wykonała swoje zobowiązanie w terminie, dostarczyła towar wraz z fakturami Vat oraz protokołem zdawczo-odbiorczym. Pozwany nie kwestionował jakości, ilości lub sposobu dostawy zakupionego towaru. Nie uregulował jednak należności w ustalonych terminach. W dniu 29.03.2011r. powódka wystawiła notę odsetkową nr (...) na kwotę 95.336,78 zł. W dniu 26.04.2011r. powódka dokonała korekty wystawionej noty odsetkowej pomniejszając ją do kwoty 74.378,95 zł. W chwili wniesienia pozwu strona pozwana miała zadłużenie w kwocie 89.567,55 zł.

W piśmie z dnia 22.01.2013r. strona pozwana sprecyzowała żądanie domagając się zasądzenia odsetek ustawowych od kwoty 74.378,95 zł od dnia wniesienia pozwu, oraz od kwoty 15.188,60 zł od dnia 10.05.2011r. do dnia zapłaty.

Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym skierowano sprawę do rozpoznania w postępowaniu upominawczym.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Toruniu uwzględnił żądanie pozwu ( sygn. akt VI GNc 18/13 ).

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty strona pozwana podniosła zarzut niewłaściwości Sądu, bowiem strony w umowie określiły jako właściwy Sąd do rozstrzygania sporów według siedziby pozwanego. Nadto wniosła o oddalenie powództwa w całości jako nieuzasadnionego oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym niezależnie od wyniku sprawy. Ponadto strona pozwana podniosła zarzut przedawnienia należności odsetkowych. Jednocześnie strona pozwana wniosła o skierowanie sprawy do mediacji, bowiem okoliczności sporu mogą być wyjaśnione w drodze rozmów, ustalenia źródła konfliktu, bez angażowania wymiaru sprawiedliwości.

W sprzeciwie strona pozwana uznała powództwo co do należności głównej wynikającej z faktury Vat (...) tj. co do kwoty 15.188,60 zł ( faktura k. 38 ).

Postanowieniem z dnia 4.03.2013r. Sąd Okręgowy w Toruniu stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę wg właściwości tut. Sądowi ( k. 111).

Postanowieniem z dnia 20.06.2013r. skierowano sprawę do mediacji i oznaczono czas trwania mediacji do dnia 15.08.2013r. Do mediacji jednak nie doszło.

Pismem z dnia 11.06.2013r. strona powodowa, cofnęła pozew, co do kwoty 6.652,18 zł, z uwagi na zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia co do odsetek, modyfikując żądanie domagając się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 82.915,37 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot :

- 67.762,77 zł od dnia 11.01.2013r. do dnia zapłaty,

- 15.188,60 zł od dnia 13.06.2013r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie strona powodowa podtrzymała żądanie jak w pozwie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 26.06.2009r., w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z trybie „negocjacji bez ogłoszenia” strona powodowa (...) Sp. z o.o. w T. jako sprzedający zawarła ze stroną pozwaną (...) Publicznym Szpitalem (...) we W. jako kupującym, umowę nr (...). Przedmiotem umowy była sprzedaż i dostawa przez sprzedającego na rzecz kupującego (...) podawanego w automatycznych wstrzykiwaczach, w ilości 6834 wkładów.

W dniu 31.05.2010r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego, strona powodowa zawarła kolejną umowę ze stroną pozwaną nr (...). Przedmiotem umowy była sprzedaż i dostawa preparatu (...) w ilości ogółem 3920 mg.

W § 4 obu umów strony ustaliły sposób dostawy przedmiotu zamówienia, zaś w § 3 określone zostały warunki płatności. Płatność miała być dokonywana sukcesywnie w terminie 3 miesięcy od daty dostawy preparatów, po dostarczeniu kupującemu przez sprzedającego oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostawę oraz faktury Vat.

/dowód : umowa z dnia 31.05.2010r. k. 19-27, oraz z dnia 26.06.2009r. k. 135-141/

W dniu 29.03.2012r. strona powodowa wystawiła notę odsetkową na łączną sumę 95.336,78 zł.

W dniu 26.04.2012r. strona powodowa wystawiła notę odsetkową na łączną sumę 74.378,95 zł.

Pismem z dnia 3 października 2011r., odebranym przez pozwany szpital 10.10.2012r., strona powodowa wezwała pozwanego do uregulowania wynikającego z wystawionej noty odsetkowej, które na dzień 3.10.2012r. wyniosło 159.480,31 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Pismem z dnia 28 czerwca 2012 r., odebranym przez pozwany szpital 5 lipca 2012 r., strona powodowa wezwała pozwanego do uregulowania wynikającego z wystawionej noty odsetkowej nr (...), które na dzień 28.06.2012 r. wyniosło 73.378,95 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

/ Dowód : nota odsetkowa k. 10, 12, wezwanie z dnia 28.06.2012 r. wraz z zpo, k. 8-9, wezwanie z dnia 3.10.2011r. k. 15-17/

Sąd zważył co następuje :

Ponieważ strona pozwana złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz – zgodnie z art. 505 § 1 kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Powództwo, w kształcie nadanym po ograniczeniu, zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie ustalony został na podstawie dokumentów przedłożonych przez powódkę – umów, faktur, zamówień i dowodów doręczenia.

Żadna ze stron nie kwestionowała treści dokumentów złożonych przez stronę przeciwną, zaś Sąd również nie powziął wątpliwości co do ich prawdziwości.

Podstawę prawną powództwa stanowił art. 535 k.c., zgodnie z którym przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Powódka dostarczała pozwanej produkty lecznicze w oparciu o zawarte umowy i złożone na ich podstawie zamówienia, stąd powyższe przepisy znajdą zastosowanie w niniejszej sprawie.

W pierwszej kolejności zauważyć trzeba, iż stan faktyczny w niniejszej sprawie był niesporny pomiędzy stronami. Pozwana nie kwestionowała okoliczności zawarcia umów z dnia 26.06.2009r. i z dnia 31.05.2010r. a w dalszej kolejności złożenia na ich podstawie zamówień i ich prawidłowej realizacji. Nie podważała zatem faktu otrzymania wyszczególnionych w zamówieniu produktów leczniczych, a w konsekwencji zaistnienia podstaw do wystawienia faktur za dostarczone preparaty.

Tym samym pozwana nie negowała istnienia zobowiązania do zapłaty z tytułu towarów zakupionych od powódki. Kwestionowała jedynie wysokość odsetek wobec niewłaściwie ustalonego terminu płatności jednej z faktur.

Mając na względzie fakt, że strona pozwana zamawiała w powodowej spółce towary, a następnie odbierała je wraz z fakturami VAT, co zostało wykazane dowodami z w/w dokumentów, Sąd doszedł do przekonania, iż do sprzedaży doszło, zaś strona pozwana ma obowiązek zapłaty ceny. Strona pozwana towar i faktury odbierała, nie zwracała ani dostarczonego towaru ani faktur, przez czynności konkludentne potwierdzając fakt zakupu określonego towaru za określoną cenę. Dodatkowo warto podnieść, że strona pozwana otrzymanych faktur nie kwestionowała, nie skorzystała także z praw, z przysługujących jej zgodnie z umową na wypadek niewywiązania się powoda z umowy, jak i naliczenia kar umownych. Obowiązek zapłaty wynika zatem nie tylko z faktu wystawienia przez powodową spółkę faktur VAT, ale i z faktu zamówienia i odbioru towarów za określoną cenę i włączeniu doręczonych faktur VAT do dokumentacji księgowej.

Pozwana podniosła zarzut częściowego przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art. 118 kc termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Stąd roszczenie wynikające z noty odsetkowej wystawionej w dniu 29.03.2011r. w chwili wniesienia pozwu przedawnione było co do kwoty 4.647,36 zł, wobec czego strona powodowa ograniczyła powództwo o tą kwotę i zrzekła się w tym zakresie roszczenia.

Pozwany zarzucał w sprzeciwie, iż terminy płatności za dostarczony towar były inne, jednak nie wskazuje jakie, pozwany przyjął notę odsetkową, a następnie jej korektę, nie kwestionował na żadnym etapie jej zasadności.

Z tych względów orzeczono jak w punkcie I wyroku, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc.

Postępowanie w zakresie żądania kwoty przewyższającej zasądzoną wartość podlegało umorzeniu. W pozwie powódka żądała bowiem zapłaty na swoją rzecz kwoty 89.568 zł. Uwzględniając zaś częściowo stanowisko pozwanej, powódka ograniczyła żądanie co do należności głównej do kwoty 82.915,37 zł oraz w części co do odsetek ustawowych. Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Uznając zatem, iż częściowe cofnięcie było skuteczne i dopuszczalne w kontekście brzmienia art. 203 § 1 i 4 k.p.c., Sąd umorzył postępowanie. Zgodnie bowiem z treścią art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

W punkcie III wyroku Sąd zasadził od pozwanej na rzecz powoda koszty postępowania ( zgodnie z regułą wyrażoną w art. 98 kpc ) na które składają się : opłata od pozwu w kwocie 4.479 zł, koszty zastępstwa procesowego ( w kwocie 3.600 zł ) oraz opłata od pełnomocnictwa ( 17 zł).

Wobec uznania roszczenia przez stronę pozwaną co do kwoty 15.188,60 zł Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 333 § 1 pkt 2 kpc.

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Stawicka-Moryc
Data wytworzenia informacji: