Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 499/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2016-11-15

Sygn. akt I C 499/15

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Aneta Fiałkowska - Sobczyk

Protokolant: Aneta Łokaj

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W.

przeciwko A. P.

o zapłatę

postanawia: na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie.

Na oryginale właściwy podpis.

Sygn. akt I C 499/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej A. P. kwoty 1 346 462,86 zł z odsetkami wskazanymi w pozwie, z ograniczeniem odpowiedzialności pozwanej do nieruchomości gruntowych, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgi wieczyste kw (...).

W uzasadnieniu swojego żądania powód wskazał, że w dniu 16 lutego 2010 r. udzielił I. L. i N. L. kredytu hipotecznego, który następnie, w związku z powstałą zaległością w jego zapłacie został przez powoda wypowiedziany w dniu 05.10.2012 r.

Celem zabezpieczenia spłaty kredytu została ustanowiona hipoteka umowna łączna zwykła na kwotę 965 805,83 zł oraz hipoteka umowna, łączna kaucyjna na kwotę 676 064,08 zł, na nieruchomościach gruntowych, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgi wieczyste kw nr (...).

Przy czym zadłużenie z umowy kredytu hipotecznego na dzień wniesienia pozwu wynosi łącznie kwotę dochodzoną w pozwie.

W dniu 13.01.2014 r. pozwana została wezwana do zapłaty powyższej kwoty ale nie uregulowała zadłużenia.

Nakazem zapłaty z dnia 6 lutego 2015 r. w postępowaniu upominawczym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana M. P. zaskarżyła nakaz w całości i wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwana przyznała, że pozostaje aktualnie właścicielem nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste (...), na których to nieruchomościach ustanowiona jest hipoteka umowna łączna zwykła na kwotę
965 805,83 zł oraz hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 676 064,08 zł, w związku z kredytem hipotecznym udzielonym prze poprzednika prawnego powoda N. L. i I. L..

Niemniej jednak pozwana wskazała, że przed Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I C 1083/14 toczy się aktualnie sprawa z powództwa N. L. przeciwko I. L. o uzgodnienie treści m.in. ksiąg wieczystych (...) oraz (...) z rzeczywistym stanem prawnym. W ramach wskazanego postępowania N. L. domaga się ustalenia, że pozostaje współwłaścicielką spornych nieruchomości.

Co więcej przed tutejszym Sądem zawisła jest także sprawa z powództwa N. L. przeciwko I. L., A. P., (...) sp. z o.o. w organizacji, (...) sp. z o.o. w organizacji, (...) Park sp. z o.o. w organizacji, (...) s z o.o. w organizacji, (...) sp. z o.o. w organizacji, (...) sp. z o.o. organizacji, (...) sp. z o.o. w organizacji, (...) sp. z o.o. organizacji, (...) Park sp. z o.o. w organizacji, o stwierdzenie nieważności umów przeniesienia własności nieruchomości - w tym także tych, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr (...).

Mając na uwadze powyższe pozwana w pierwszej kolejności wniosła o zwieszenie niniejszego na zasadzie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., z uwagi na przedmiot sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt: I C 1083/14 oraz z uwagi na przedmiot opisanej wyżej sprawy zawisłej przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu I Wydział Cywilny, albowiem od wyniku tych postępowań zależy możliwości występowania przez pozwaną w charakterze strony w niniejszej sprawie, co za tym idzie jej rozstrzygnięcie.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. W myśl tego przepisu, rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania cywilnego, jeżeli orzeczenie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie stanowić podstawę rozstrzygnięcia zawieszonego postępowania - por. A. Mucha, Zawieszenie postępowania w procesie cywilnym z powodu innego toczącego się postępowania cywilnego (art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.), s. 69.

Powód dochodzi w niniejszej sprawie zapłaty od pozwanej jako dłużnika rzeczowego, odpowiadającego z tytułu hipotek ustanowionych na wyżej wymienionych nieruchomościach. Jednoczenie toczy się postępowania o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym dotyczące nieruchomości na których ustanowiono hipoteki (przez Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej pod sygn. I C 1083/14) oraz postępowanie o ustalenie nieważności umów, między innymi, przeniesienia własności na rzecz pozwanej nieruchomości na których ustanowione są hipoteki determinujące odpowiedzialność pozwanej jako dłużnika rzeczowego (przed sądem Okręgowym we Wrocławiu w sprawie I C 375/15). Przy czym gdyby w niniejszych sprawach powództwa zostały uwzględnione, to słusznie wskazuje pozwana, że nie miałby legitymacji biernej jako dłużnik rzeczowy w rozpoznawanej sprawie. Nie ulega więc wątpliwości, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, w której powód dochodzi zapłaty z tytułu hipotek, zależy od wyniku postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w zakresie wpisu hipoteki w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości oraz ewentualnie od ustalenia nieważności umów na podstawie których pozwana stała się właścicielem spornych nieruchomości.

Kierując się powyższymi względami, na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Fiałkowska-Sobczyk
Data wytworzenia informacji: