Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 170/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-06-30

Sygn. akt. I C 170/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2014r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Izabela Baca

Protokolant: Marcin Ostolski

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2014r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W.

przeciwko (...) Publicznemu Szpitalowi (...) we W.

o zapłatę

I. utrzymuje w mocy nakaz zapłaty z dnia 10 grudnia 2013r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 845/13 w części co do nakazania stronie pozwanej (...) Publicznemu Szpitalowi (...) we W., aby zapłaciła stronie powodowej kwotę 114zł 67gr (sto czternaście złotych 67/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 grudnia 2013r. do dnia zapłaty, ustawowe odsetki od kwoty 628713zł 58gr od dnia 31 października 2013r. do dnia 29 listopada 2013r, ustawowe odsetki od kwoty 39630zł 79gr od dnia 30 listopada 2013r. do dnia 19 grudnia 2013r, uchyla powyższy nakaz zapłaty w pozostałym zakresie i postępowanie co do pozostałej części żądania pozwu umarza;

II. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 15076 zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 170/14

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, aby pozwany (...) Publiczny Szpital (...) we W. zapłacił na jej rzecz kwotę 628 713zł 58gr wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarła z pozwanym Szpitalem cztery umowy na dostawy produktów farmaceutycznych (w dniu 31 stycznia 2013r, w dniu 6 maja 2011r, w dniu 27 marca 2012r. oraz w dniu 8 listopada 2011r.). Wskazała, że w wykonaniu powyższych umów świadczyła na rzecz strony pozwanej usługi dostawy produktów farmaceutycznych, za które wystawiła szereg faktur VAT na łączną kwotę 628 713,58 zł. Podała, że wobec nie uregulowania przez stronę pozwaną należności wynikających z tych faktur wezwała ją do zapłaty pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Nakazem zapłaty wydanym w dniu 10 grudnia 2013 r. w postępowaniu nakazowym Sąd uwzględnił powództwo.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany (...) Publiczny Szpital (...) we W. złożył zarzuty, wnosząc o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Strona pozwana podniosła, że spełniła na rzecz strony powodowej świadczenie objęte żądaniem pozwu, na dowód czego złożyła potwierdzenia zapłaty: z dnia 29.11.2013r. oraz z dnia 19.12.2013r. Wyjaśniła, że dokładnie opisała pierwszy przelew, podając, że dokonuje zapłaty za należności wskazane w specyfikacji z dnia 28.11.2013r, doręczonej stronie powodowej w dniu 02.12.2013r, natomiast w potwierdzeniu przelewu z dnia 19.12.2013 r. podała, za jakie faktury VAT dokonuje płatności, wyszczególniając ich numery. W tej sytuacji - zdaniem strony pozwanej - nie dała ona powodu do wytoczenia powództwa, spełniła bowiem w całości roszczenie dochodzone pozwem.

W odpowiedzi na zarzuty, pismem przygotowawczym z dnia 7 marca 2014r, strona powodowa wniosła o utrzymanie nakazu zapłaty w mocy co do obowiązku zapłaty przez pozwanego na jej rzecz kwoty 114,67zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, odsetek ustawowych od kwoty 628 713,58 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia 29 listopada 2013r, odsetek ustawowych od kwoty 39 630,79zł od dnia 30 listopada 2013 r. do dnia 19 grudnia 2013r, kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, cofając pozew w pozostałym zakresie bez zrzeczenia się roszczenia. Strona powodowa podniosła, iż strona pozwana dokonała zapłaty wskazanych przez siebie kwot już po wytoczeniu powództwa, w związku z czym należało uznać ją za przegrywającą spór w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawarła ze strona pozwaną szereg umów, na mocy których zobowiązała się do sukcesywnej dostawy na rzecz (...) Publicznego Szpitala (...) we W. produktów farmaceutycznych szczegółowo opisanych w załącznikach do umów. I tak: w dniu 6 maja 2011 r. strony zawarły umowę nr (...) (...), w dniu 8 listopada 2011 r. umowę nr (...), w dniu 27 marca 2012 r. umowę nr (...) oraz w dniu 31 stycznia 2013 r. umowę nr (...). Strony w paragrafach 7 umów ustaliły odpowiednio termin zapłaty jako 60 dni i 90 dni, po wykonaniu umowy, licząc od dnia doręczenia dokumentów rozliczeniowych.

Umowy te zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonym.

Dowód: umowa nr (...) z 08.11.2011 r. z załącznikami – k. 25-46,

umowa nr (...) (...) z 27.03.2012 r. z załącznikami – k. 50-63,

umowa nr (...) z 31.01.2013 r. z załącznikami – k. 64-69,

umowa nr (...) (...) z 06.05.2011 r.– k. 71-76

W wykonaniu powyższych umów strona powodowa wystawiła stronie pozwanej następujące faktury:

1.  fakturę VAT nr (...) z dnia 25.11.2011 r. na kwotę 122,71zł brutto, płatną dnia 24.01.2012r,

2.  fakturę VAT nr (...) z dnia 01.03.2012 r. na kwotę 469,41 zł brutto, płatną dnia 30.04.2012 r.,

3.  fakturę VAT nr (...) z dnia 02.03.2012 r. na kwotę 234,36 zł brutto, płatną dnia 02.05.2012 r.,

4.  fakturę VAT nr (...) z dnia 06.03.2012 r. na kwotę 87 443,97 zł brutto, płatną dnia 05.05.2012 r.,

5.  fakturę VAT nr (...) z dnia 08.03.2012 r. na kwotę 700,64 zł brutto, płatną dnia 07.05.2012 r.,

6.  fakturę VAT nr (...) z dnia 08.03.2012 r. na kwotę 265,81 zł brutto, płatną dnia 07.05.2012 r.,

7.  fakturę VAT nr (...) z dnia 13.03.2012 r. na kwotę 93,30 zł brutto, płatną dnia 12.05.2012 r.,

8.  fakturę VAT nr (...) z dnia 16.03.2012 r. na kwotę 7515,92 zł brutto, płatną dnia 15.05.2012 r.,

9.  fakturę VAT nr (...) z dnia 20.03.2012 r. na kwotę 8707,99 zł brutto, płatną dnia 19.05.2012r.,

10.  fakturę VAT nr (...) z dnia 22.03.2012 r. na kwotę 94,70 zł brutto, płatną dnia 21.05.2012 r.,

11.  fakturę VAT nr (...) z dnia 23.03.2012 r. na kwotę 2153,48 zł brutto, płatną dnia 22.05.2012 r.,

12.  fakturę VAT nr (...) z dnia 23.03.2012 r. na kwotę 14574zł brutto, płatną dnia 22.05.2012 r.,

13.  fakturę VAT nr (...) z dnia 29.03.2012 r. na kwotę 68,04 zł brutto, płatną dnia 28.05.2012 r.,

14.  fakturę VAT nr (...) z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 58295,98 zł brutto, płatną dnia 29.05.2012 r.,

15.  fakturę VAT nr (...) z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 1971,99 zł brutto, płatną dnia 29.05.2012 r.,

16.  fakturę VAT nr (...) z dnia 30.03.2012 r. na kwotę 58295,98 zł brutto, płatną dnia 29.05.2012 r.,

17.  fakturę VAT nr (...) z dnia 01.03.2012 r. na kwotę 18834,65 zł brutto, płatną dnia 30.05.2012 r.,

18.  fakturę VAT nr (...) z dnia 01.03.2012 r. na kwotę 20955,02 zł brutto, płatną dnia 30.05.2012 r.,

19.  fakturę VAT nr (...) z dnia 01.03.2012 r. na kwotę 173,88 zł brutto, płatną dnia 30.05.2012 r.,

20.  fakturę VAT nr (...) z dnia 01.03.2012 r. na kwotę 18968,29 zł brutto, płatną dnia 30.05.2012 r.,

21.  fakturę VAT nr (...) z dnia 02.03.2012 r. na kwotę 9676,47 zł brutto, płatną dnia 31.05.2012 r.,

22.  fakturę VAT nr (...) z dnia 02.03.2012 r. na kwotę 23318,41 zł brutto, płatną dnia 31.05.2012 r.,

23.  fakturę VAT nr (...) z dnia 03.04.2012 r. na kwotę 218,23 zł brutto, płatną dnia 02.06.2012 r.,

24.  fakturę VAT nr (...) z dnia 03.04.2012 r. na kwotę 907,72 zł brutto, płatną dnia 02.06.2012 r.,

25.  fakturę VAT nr (...) z dnia 05.03.2012 r. na kwotę 15881,02 zł brutto, płatną dnia 04.06.2012 r.,

26.  fakturę VAT nr (...) z dnia 06.03.2012 r. na kwotę 374,47 zł brutto, płatną dnia 04.06.2012 r.,

27.  fakturę VAT nr (...) z dnia 06.03.2012 r. na kwotę 262,58 zł brutto, płatną dnia 04.06.2012 r.,

28.  fakturę VAT nr (...) z dnia 06.03.2012 r. na kwotę 18119,56 zł brutto, płatną dnia 04.06.2012 r.,

29.  fakturę VAT nr (...) z dnia 05.04.2012 r. na kwotę 48,54 zł brutto, płatną dnia 04.06.2012 r.,

30.  fakturę VAT nr (...) z dnia 07.03.2012 r. na kwotę 17,95 zł brutto, płatną dnia 05.06.2012 r.,

31.  fakturę VAT nr (...) z dnia 07.03.2012 r. na kwotę 12272,53 zł brutto, płatną dnia 05.06.2012 r.,

32.  fakturę VAT nr (...) z dnia 07.03.2012 r. na kwotę 11218,05 zł brutto, płatną dnia 05.06.2012 r.,

33.  fakturę VAT nr (...) z dnia 07.03.2012 r. na kwotę 8382,01 zł brutto, płatną dnia 05.06.2012 r.,

34.  fakturę VAT nr (...) z dnia 07.03.2012 r. na kwotę 5588,01 zł brutto, płatną dnia 05.06.2012r.,

35.  fakturę VAT nr (...) z dnia 08.03.2012 r. na kwotę 240,66 zł brutto, płatną dnia 06.06.2012 r.,

36.  fakturę VAT nr (...) z dnia 08.03.2012 r. na kwotę 19643,71 zł brutto, płatną dnia 06.06.2012 r.,

37.  fakturę VAT nr (...) z dnia 12.03.2012 r. na kwotę 10645,54 zł brutto, płatną dnia 11.06.2012 r.,

38.  fakturę VAT nr (...) z dnia 13.03.2012 r. na kwotę 90,72 zł brutto, płatną dnia 11.06.2012 r.,

39.  fakturę VAT nr (...) z dnia 13.03.2012 r. na kwotę 157,63 zł brutto, płatną dnia 11.06.2012 r.,

40.  fakturę VAT nr (...) z dnia 13.03.2012 r. na kwotę 249,71 zł brutto, płatną dnia 11.06.2012 r.,

41.  fakturę VAT nr (...) z dnia 14.03.2012 r. na kwotę 15024,86 zł brutto, płatną dnia 12.06.2012 r.,

42.  fakturę VAT nr (...) z dnia 14.03.2012 r. na kwotę 27300,24 zł brutto, płatną dnia 12.06.2012 r.,

43.  fakturę VAT nr (...) z dnia 15.03.2012 r. na kwotę 499,30 zł brutto, płatną dnia 13.06.2012 r.,

44.  fakturę VAT nr (...) z dnia 15.03.2012 r. na kwotę 19606,68 zł brutto, płatną dnia 13.06.2012 r.,

45.  fakturę VAT nr (...) z dnia 15.03.2012 r. na kwotę 86,94 zł brutto, płatną dnia 13.06.2012 r.,

46.  fakturę VAT nr (...) z dnia 15.03.2012 r. na kwotę 17488,81 zł brutto, płatną dnia 13.06.2012 r.,

47.  fakturę VAT nr (...) z dnia 16.03.2012 r. na kwotę 9900,64 zł brutto, płatną dnia 14.06.2012 r.,

48.  fakturę VAT nr (...) z dnia 16.04.2012 r. na kwotę 888,80 zł brutto, płatną dnia 15.06.2012 r.,

49.  fakturę VAT nr (...) z dnia 17.04.2012 r. na kwotę 1779,84 zł brutto, płatną dnia 16.06.2012 r.,

50.  fakturę VAT nr (...) z dnia 19.03.2012 r. na kwotę 7106,60 zł brutto, płatną dnia 18.06.2012 r.,

51.  fakturę VAT nr (...) z dnia 20.03.2012 r. na kwotę 15425,42 zł brutto, płatną dnia 18.06.2012 r.,

52.  fakturę VAT nr (...) z dnia 18.04.2012 r. na kwotę 1592,35 zł brutto, płatną dnia 18.06.2012 r.,

53.  fakturę VAT nr (...) z dnia 19.04.2012 r. na kwotę 1720,02 zł brutto, płatną dnia 18.06.2012 r.,

54.  fakturę VAT nr (...) z dnia 21.03.2012 r. na kwotę 68,04 zł brutto, płatną dnia 19.06.2012 r.,

55.  fakturę VAT nr (...) z dnia 21.03.2012 r. na kwotę 6252,87 zł brutto, płatną dnia 19.06.2012 r.,

56.  fakturę VAT nr (...) z dnia 21.03.2012 r. na kwotę 349,52 zł brutto, płatną dnia 19.06.2012 r.,

57.  fakturę VAT nr (...) z dnia 22.03.2012 r. na kwotę 11672,08 zł brutto, płatną dnia 20.06.2012 r.,

58.  fakturę VAT nr (...) z dnia 23.03.2012 r. na kwotę 141,37 zł brutto, płatną dnia 21.06.2012 r.,

59.  fakturę VAT nr (...) z dnia 23.03.2012 r. na kwotę 9692,61 zł brutto, płatną dnia 21.06.2012 r.,

60.  fakturę VAT nr (...) z dnia 23.03.2012 r. na kwotę 86,94 zł brutto, płatną dnia 21.06.2012 r.,

61.  fakturę VAT nr (...) z dnia 23.03.2012 r. na kwotę 8578,50 zł brutto, płatną dnia 21.06.2012 r.,

62.  fakturę VAT nr (...) z dnia 23.04.2012 r. na kwotę 29147,99 zł brutto, płatną dnia 22.06.2012 r.,

63.  fakturę VAT nr (...) z dnia 24.04.2012 r. na kwotę 1188zł brutto, płatną dnia 23.06.2012 r.,

64.  fakturę VAT nr (...) z dnia 27.03.2012 r. na kwotę 2718,98 zł brutto, płatną dnia 25.06.2012 r.,

65.  fakturę VAT nr (...) z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 309,74 zł brutto, płatną dnia 25.06.2012 r.,

66.  fakturę VAT nr (...) z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 2962,66 zł brutto, płatną dnia 25.06.2012 r.

Faktury te niezwłocznie po ich wystawieniu zostały doręczone stronie pozwanej, a fakt ten został potwierdzony na ww dokumentach.

Dowód: faktury VAT nr (...), – k. 77-136, 142-149.

Strona powodowa wydała pozwanemu Szpitalowi produkty farmaceutyczne wskazane w powyższych fakturach. - okoliczność bezsporna.

W dniu 17 kwietnia 2012 r. strona powodowa dokonała korekty faktury VAT nr (...) z dnia 12.04.2012 r. wystawionej na kwotę 92,46zł brutto pomniejszając należność w niej wskazaną o 8,04zł brutto. Następnie w dniu 10 maja 2012 r. dokonała także korekty faktury VAT nr (...) z dnia 26.04.2012r. wystawionej na kwotę 309,74zł brutto (wskazanej w pkt 65 powyżej), pomniejszając ją o kwotę 121,82 zł brutto. W oparciu o faktury korygujące strona powodowa pomniejszyła należności objęte ww. fakturami VAT o wartość 129,86 zł brutto (121,82 zł + 8,04 zł).

Dowód: korekta faktury VAT (...) z dnia 17.04.2012 r. – k. 118,ws

korekta faktury VAT (...) z dnia 10.05.2012 r. – k. 150.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r. strona powodowa skierowała do pozwanego (...) Publiczny Szpital (...) we W. wezwanie do zapłaty kwoty 5 901 732,46zł wraz z odsetkami, zgodnie z załączonym do pisma zestawieniem nieuregulowanych faktur VAT, w tym faktur wymienionych powyżej. Jednocześnie wskazano, że jeśli należności nie zostaną zapłacone w terminie do dnia 26 sierpnia 2013r, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 19.08.2013 r. wraz z saldem należności – k. 151-154.

W dniu 29 listopada 2013 r. pozwany (...) Publiczny Szpital (...) we W. dokonał na rzecz strony powodowej zapłaty kwoty 710 214,48 zł, wskazując w tytule przelewu „spłata zobowiązań zgodnie ze specyfikacją (...) z dnia 28.11.2013r.”. Specyfikacja ta obejmowała m.in. całość należności wyszczególnionych w fakturach VAT wymienionymi w punktach 2-28, 30-47, 50-51, 54-61 oraz 64 powyżej, łącznie kwotę 589 082,79 zł. Dokument ten doręczono stronie pozwanej w dniu 2 grudnia 2013 r.

Dowód: potwierdzenie przelewu z 29.11.2013 r. – k. 171,

specyfikacja przelewu (...) z dnia 28.11.2013 r. wraz z potwierdzeniem odbioru – k. 173 – 175.

Następnie w dniu 19 grudnia 2013 r. pozwany Szpital uiścił na rzecz strony powodowej przelewem kwotę 39516,12zł, regulując tym samym należności objęte fakturami VAT wymienionymi powyżej w punktach 48,49,52,53,62,63,65 i 66.

Dowód: potwierdzenie przelewu z dnia 19.12.2013 r. – k.172.

Przy tak poczynionych ustaleniach faktycznych Sąd zważył, co następuje:

Powództwo w zakresie ograniczonego żądania pozwu zasługiwało na uwzględnienie.

Dokonując ustaleń faktycznych, Sąd oparł się na dokumentach złożonych przez strony. Oddaleniu podlegał przy tym wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka M. N. na okoliczność zapłaty kwoty dochodzonej pozwem i ustalenia sposobu rozliczenia przelewu. Przeprowadzenie tegoż dowodu było bowiem zbędne (art.217§3 kpc). Okoliczności te zostały przez stronę pozwaną wykazane złożonymi z zarzutami potwierdzeniami przelewu i ww specyfikacją, których to dokumentów strona powodowa nie kwestionowała.

W toku niniejszego procesu strona pozwana nie kwestionowała faktu, iż strona powodowa, wystawiając faktury, spełniła wzajemne świadczenie niepieniężne, tj. wydała pozwanemu Szpitalowi produkty farmaceutyczne wskazane w ww fakturach. Okoliczność tę Sąd uznał zatem za bezsporną. Strona pozwana nie kwestionowała także wysokości należności głównej, wynikającej z tychże faktur, skoro wnosząc o oddalenie powództwa twierdziła, iż należność tę uiściła.

Z przedłożonych faktur wynika zaś, iż strona pozwana zobowiązana była do uiszczenia na rzecz strony powodowej kwoty 628713zł 58gr. Na podstawie specyfikacji złożonej z potwierdzeniem przelewu dokonanego dnia 29.11.2013r. ustalono, iż na poczet należności objętych tymi fakturami strona powodowa uiściła kwotę 589082zł 79gr. Natomiast kolejny przelew z dnia 19.12.2013r. obejmował poza wymienionymi fakturami, także fakturę nie wskazaną w potwierdzeniu przelewu. Po odjęciu od kwoty przelewu 39516zł 12gr należności z faktur wymienionych w nim, pozostaje bowiem kwota 48zł 54gr z faktury ujętej pod poz. 29, wskazaną w poczynionych ustaleniach faktycznych.

Strona pozwana nie wykazała jednak, że uiściła na rzecz strony powodowej kwotę wynikającą z faktury ujęte pod poz. 1, tj. nr (...). Faktura ta wystawiona została na kwotę 122zł 71gr, jednak po odjęciu korekty w kwocie 8zł 04gr, która nie dotyczyła faktur objętych pozwem, jednak odliczona została przez stronę powodową od należności wynikających z nich, a dochodzonych w niniejszym procesie, do zapłaty na rzecz strony powodowej pozostawała kwota 114zł 67gr. Strona powodowa dochodziła bowiem zapłaty kwoty 628713zł 58gr, z której strona pozwana uiściła 628598zł 91gr (589082zł 79gr + 39516zł 12gr).

Wobec powyższego strona pozwana na podstawie art. 535 in fine kc w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych zobowiązana jest do zapłaty na rzecz powodowej Spółki tytułem ceny kwoty 114zł 67gr.

Strona powodowa nie zarzucała, iż powyższe faktury nie zostały jej doręczone, nie kwestionowała także terminów zapłaty w nich wskazanych. Nadto stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obowiązującej w dacie zawierania transakcji handlowych objętych żądaniem pozwu (art. 15 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). W świetle bowiem art. 2 i art. 3 powołanej ustawy znajdowała ona zastosowanie także do transakcji zawartych między stronami niniejszego procesu. Strona powodowa jest bowiem przedsiębiorcą, a pozwany Szpital podmiotem wskazanym w art. 3 pkt 3 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Jeżeli zaś dłużnik, w terminie określonym w umowie nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.

Powodowa Spółka dochodziła odsetek za opóźnienie w zapłacie od dnia wytoczenia powództwa, tj. od dnia 31.10.2013r. (k. 194 - 195). Strona pozwana nie kwestionowała, iż faktury wystawiono za produkty farmaceutyczne jej dostarczone, a na fakturach potwierdzono ich odbiór po wystawieniu tychże dokumentów.

Wobec powyższego, na podstawie powołanych przepisów, uwzględniając daty przelewów uznać należało, że strona pozwana od kwoty 628713zł 58gr zobowiązana jest do zapłaty odsetek ustawowych od dnia 31.10.2013r. do dnia 29.11.2013r, od kwoty 39630zł 79gr od dnia 30.11.2013r. do dnia 19.12.2013r, natomiast wobec nie uiszczenia kwoty 114zł 67gr, odsetki od niej należne są stronie powodowej od dnia 20.12.2013r do dnia zapłaty.

W związku z wysokością zasądzonej ostatecznie kwoty wraz z ustawowymi odsetkami, mając na względzie art. 320 kpc, Sąd uznał, iż wbrew wnioskowi strony pozwanej zawartemu w zarzutach (k. 168), nie zachodzą okoliczności uzasadniające rozłożenie ww kwoty na raty.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 496 kpc w związku z powołanymi przepisami utrzymał w mocy nakaz zapłaty z dnia 10 grudnia 2013r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 845/13 w części co do nakazania stronie pozwanej (...) Publicznemu Szpitalowi (...) we W., aby zapłaciła stronie powodowej kwotę 114zł 67gr (sto czternaście złotych 67/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 grudnia 2013r. do dnia zapłaty, ustawowych odsetek od kwoty 628713zł 58gr od dnia 31 października 2013r. do dnia 29 listopada 2013r. oraz ustawowych odsetek od kwoty 39630zł 79gr od dnia 30 listopada 2013r. do dnia 19 grudnia 2013r. Ponieważ strona powodowa co do pozostałej części żądania pozwu skutecznie cofnęła pozew, Sąd uchylił powyższy nakaz zapłaty w pozostałym zakresie i na podstawie art. 355§1 kpc w związku z art. 203§1 kpc postępowanie co do tegoż żądania pozwu umorzył. Należy bowiem mieć na względzie, iż Sąd stwierdzając, że zasądzone roszczenie jest uzasadnione w części, a w pozostałym zakresie postępowanie ulega umorzeniu, w sentencji wyroku powinien wskazać, w jakiej części nakaz zapłaty utrzymuje w mocy, a w jakiej uchyla go i postępowanie umarza (tak też: D. Zawistowski w: ,,Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz." Tom II, pod red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex 2013).

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 98 kpc. W przeważającej części świadczenie zostało przez stronę pozwaną spełnione już po wniesieniu pozwu. W przypadku zaś, gdy do zaspokojenia wierzyciela dochodzi w toku procesu, uznać należy, że dłużnik w istocie przegrał sprawę. Skoro strona powodowa cofnęła co do tej części żądania pozew wobec zapłaty należności już po jego wniesieniu, a w pozostałej części powództwo zostało uwzględnione, uznać należało, iż strona pozwana zobowiązana jest do zapłaty na rzecz strony powodowej kosztów procesu w kwocie 15076zł, obejmującej: 7859zł opłaty od pozwu, 7200zł wynagrodzenia pełnomocnika procesowego i 17zł opłaty od pełnomocnictwa.

Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowanie art. 102 kpc. Jedynie trudna sytuacja majątkowa strony przegrywającej proces nie stanowi przesłanki do zastosowania powyższego przepisu. Konieczne jest zaistnienie dalszych szczególnych okoliczności przemawiających za nieobciążaniem strony przegrywającej proces kosztami procesu na rzecz przeciwnika. Przepis ten ustanawia bowiem zasadę słuszności, będącą odstępstwem od zasad odpowiedzialności za wynik procesu. Strona powodowa, wnosząc pozew, poniosła zaś koszty tak opłaty sądowej, jak i wynagrodzenia pełnomocnika. Sytuacja finansowa strony pozwanej spowodowana polityką stosowaną przez NFZ w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych, nie może skutkować obciążaniem skutkami wadliwego funkcjonowania tegoż systemu przedsiębiorcy, dostarczającemu pozwanemu Szpitalowi produkty farmaceutyczne. Nie można czynić zarzutu, iż wierzyciel zasadnie w toku procesu cywilnego dochodzi spełnienia należnego mu świadczenia.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 98 kpc Sąd orzekł jak w punkcie II sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Baca
Data wytworzenia informacji: