Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 8/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-05-17

Sygn. akt I C 8/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 maja 2013r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Ewa Rudkowska – Ząbczyk

Protokolant: Marcin Guzik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2013r. we Wrocławiu

w sprawie z powództwa J. B.

przeciwko P. P. i T. P.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

wniosku powódki o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

oddalić wniosek powódki z dnia 18 kwietnia 2013 roku o udzielenie zabezpieczenia.

UZASADNIENIE

W sprawie powódka J. B. wniosła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Okręgowy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie o sygnaturze akt I Nc 22/00 przeciwko M. B. (1), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 7 września 2005 r. Powódka domagała się również zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego toczącego się przeciwko niej na podstawie powyższego tytułu. Powódka podniosła, że komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej prowadzi przeciwko powódce egzekucję pomimo nie uzyskania przez wierzycieli klauzuli wykonalności przeciwko niej po śmierci dłużnika. Jednocześnie podała, że nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania męża, ponieważ zostały one zaciągnięte bez jej udziału i zgody. Powołując art. 41 kro powódka zarzuciła niezasadność prowadzenia wobec niej egzekucji.

Postanowieniem z dnia 12 marca 2013 r. Sąd oddalił wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia.

W piśmie procesowym z dnia 18 kwietnia 2013 r. powódka ponownie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego toczącego się przeciwko niej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego przez Sąd Okręgowy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie o sygnaturze akt I Nc 22/00 przeciwko M. B. (1), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 7 września 2005 r. W uzasadnieniu powyższego żądania powódka zarzuciła, że sporny nakaz zapłaty został wydany w oparciu o fikcyjne dowody w postaci rachunków uproszczonych z podpisami, które nie pochodziły od jej męża M. B. (1).

Postanowieniem z dnia 7 września 2005 r. nadana została klauzula wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanemu przeciwko M. B. (1)przez Sąd Okręgowy w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie o sygnaturze akt I Nc 22/00. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez wierzycieli został złożony we wrześniu 2005 r. W dniu (...) dłużnik zmarł, a postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. I Ns 224/07 Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej stwierdził nabycie spadku po zmarłym M. B. (1)przez powódkę J. B.i M. B. (2)po ½ części. W związku z powyższym postępowanie egzekucyjne zostało podjęte z udziałem powódki jako spadkobierczyni dłużnika. Postanowieniem z dnia 18 lutego 2009 r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uzupełnił postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez J. B.i M. B. (2)przez oznaczenie, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia powództwa oparty o okoliczności wskazane w pozwie nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 730 1 §1 i 2 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie określane jest jako surogat dowodu zwolniony od ścisłych formalności dowodowych, co znajduje swój normatywny wyraz w treści art. 243 k.p.c. Uprawdopodobnienie nie daje zatem pewności co do prawdziwości twierdzeń o istnieniu konkretnego roszczenia, ale pozwala przyjąć, że jest ono prawdopodobne. W postępowaniu zabezpieczającym strona nie musi więc udowodnić istnienia roszczenia, a Sąd na tym etapie nie czyni stanowczych ustaleń faktycznych ani nie rozstrzyga sprawy merytorycznie.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Obie przesłanki dla dokonania zabezpieczenia muszą być spełnione łącznie.

Powódka wystąpiła z żądaniem pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego opisanego wyżej na podstawie art. 840 k.p.c., przecząc zdarzeniom, na których oparto wydanie tytułu egzekucyjnego przeciwko jej spadkodawcy – mężowi M. B. (1), a tym samym kwestionując istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym.

Takie uzasadnienie żądania w ocenie Sądu nie uprawdopodabnia roszczenia powódki. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Z powyższego wynika, że zarzuty dotyczące istnienia obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym nie mogą stanowić podstawy powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci orzeczenia sądu. Skoro zatem niniejsza sprawa dotyczy nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Świdnicy, to z punktu widzenia zasadności żądania nie można uznać, aby powódka uprawdopodobniła roszczenie.

Niezależnie od powyższego należy podnieść, że zarzuty podniesione przez powódkę w piśmie z dnia 18 kwietnia 2013 r., są spóźnione albowiem powódka mogła je przytoczyć już w pozwie (art. 843 § 3 k.p.c.). Tym samym na obecnym etapie postępowania należało uznać, że powódka utraciła już prawo do ich powoływania.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że powódka nie uprawdopodobniła roszczenia o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Wobec zatem niespełnienia tejże przesłanki, bezprzedmiotowym było rozważanie nad wykazaniem interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, skoro dla uwzględnienia wniosku konieczne jest spełnienie obu tych przesłanek – uprawdopodobnienie roszczenia i interesu prawnego – łącznie.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Z/

odnotować;

odpis doręczyć:

powódce z pouczeniem o zażaleniu;

kal. 7 dni.

27 maja 2013 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Rudkowska – Ząbczyk
Data wytworzenia informacji: