Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 146/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2019-05-27

Sygn. akt IC 146/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Szerer

Protokolant : Magdalena Paruch

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko D. M.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego D. M. na rzecz strony powodowej (...) Bank. S.A. z siedzibą w W. kwotę 117.451,04 zł ( sto siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych, 04/100 groszy) z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 26 października 2018 roku do dnia zapłaty od kwoty: 114.108,17 zł ;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej koszty procesu w kwocie 11.290,00 zł, w tym kwotę 5.417,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IC 146/19

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, że pozwany D. M. ma zapłacić na rzecz strony powodowej kwotę 117.451,04 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonych od dnia 26 października 2018 roku do dnia zapłaty od kwoty 114.108,17 zł oraz zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż roszczeń tych dochodzi z tytułu umowy kredytu gotówkowego zawartego między stronami w dniu 29 stycznia 2016r., braku spłaty terminowych zobowiązań i powstałych zaległości. Na skutek ostatecznego wypowiedzenia umowy cała należność postawiona została w stan wymagalności. Pozwany mimo wezwań do zapłaty, nie spłacił wymagalnych wierzytelności.

Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym orzeczeniem z dnia 10 stycznia 2019 roku sprawę skierowano do rozpoznania w postępowaniu zwykłym.

Pozwany D. M. w odpowiedzi na pozew domagał się oddalenia powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 stycznia 2016 roku pozwany wystąpił z wnioskiem kredytowym o udzielenie mu kredytu gotówkowego w kwocie 125.000 zł.

dowód :

- wniosek o kredyt gotówkowy, k. 37,

W dniu 29 stycznia 2016 roku strona powodowa zawarła z pozwanym D. M. umowę kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 125.000 zł z czego 102.500 zł z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne, zaś 22.500 zł stanowiło wysokość skredytowanej prowizji od udzielonego kredytu. Całkowity koszt kredytu wynosił 87.066,40 zł. Pozwany został zobowiązany do dokonywania w okresie objętym umową spłaty 120 miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości 1.579,72 zł zgodnie z harmonogramem spłatdo 20-go dnia każdego miesiąca począwszy od 20 lutego 2016 roku do 20 stycznia 2026r. Zgodnie z postanowieniami umowy oprocentowanie kredytu było zmienne. Maksymalna zaś wysokość odsetek naliczonych od kwoty kredytu nie mogła w stosunku rocznym przekraczać odsetek maksymalnych określonych zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Zgodnie z § 10 umowy w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu lub wypowiedzieć umowę kredytu z zastrzeżeniem treści ust. 2. W razie zaś opóźnienia kredytobiorcy z zapłata co najmniej dwóch pełnych rat kredytu bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżyć kwotę przyznanego kredytu wyłącznie po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 14 roboczych dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 wynosi 30 dni i ma zastosowanie także w przypadku wypowiedzenia przez kredytobiorcę kredytu o terminie spłaty dłuższym niż rok. Od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia umowy, bank – z zastrzeżeniem postanowień § 7 – będzie naliczał od całej kwoty niespłaconego kredytu odsetki w wysokości przewidzianej dla należności przeterminowanych. Po upływie okresu wypowiedzenia kredytu kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi bankowi za okres wykorzystania kredytu, a bank ma prawo dochodzenia zaspokojenia swoich roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń.

dowód :

- umowa kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 29 stycznia 2016r. wraz z harmonogramem spłat, k. 39 – 43,

Pozwany początkowo dokonywał wpłat z tytułu powyższej umowy w sposób regularny aż do końca 2017 roku. Ostatnia wpłata na poczet zaciągniętego zobowiązania nastąpiła w dniu 2 lutego 2018 roku w kwocie zaledwie 25 zł.

dowód :

- wykaz wpłat, k. 49,

Z powodu niedotrzymania terminów płatności rat przez pozwanego i powstaniem zaległości w spłacie kredytu w kwocie 4.852,08 zł, pismem z dnia 25 kwietnia 2018 roku strona powodowa wezwała pozwanego do natychmiastowego uregulowania w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, powyższych zaległości. Powodowy bank poinformował jednocześnie pozwanego o możliwości złożenia, w terminie 14 dni, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

dowód :

- wezwanie do zapłaty zaległości na rachunku bankowym z dnia 25 kwietnia 2018r. wraz z dowodem doręczenia, k. 47 – 48,

W związku z brakiem uregulowania zaległych należności w kwocie 8,.164,22 zł powodowy bank pismem z dnia 26 czerwca 2018r oku wypowiedział pozwanemu przedmiotową umowę kredytu za 30-dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 20 sierpnia 2018r.

dowód :

- wypowiedzenie umowy kredytu z dnia 26 czerwca 2018r., wraz z potwierdzeniem doręczenia, k. 45 – 46,

Kwota należności do spłaty na dzień 26 października 2018 roku wynosiła 117.451,04 zł, w tym : 107.907,58 zł tytułem niespłaconego kapitału, 6.200,59 zł tytułem niespłaconych odsetek umownych naliczonych od dnia 29 stycznia 2016r. do 20 sierpnia 2018r., 3.282,87 zł tytułem odsetek od należności przeterminowanych naliczonych do dnia 25 października (...). .

dowód :

- wyciąg z ksiąg (...) Bank S.A. w W. nr (...) z dnia 26 października 2018r., k. 34,

Sąd zważył, co następuje:

Zdaniem Sądu powództwo jako zasadne w całości zasługuje na uwzględnienie.

Kredyt bankowy definiowany jest jako stosunek ekonomiczny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którego istota polega na dostarczeniu przez bank określonej kwoty środków pieniężnych kredytobiorcy, pod warunkiem jej późniejszego zwrotu wraz z wynagrodzeniem dla banku (odsetki, prowizja, opłaty manipulacyjne). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2187 ze zm.) w art. 69 definiuje umowę kredytu i tak zgodnie z ust.1 tego przepisu przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zgodnie z ust.2 umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i spełniać określone warunki. Kredyt cechuje między innymi: odpłatność – kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek i ewentualnej prowizji dla banku i zwrotność – co do zasady kwota środków pieniężnych podlega zwrotowi. Obowiązek zwrotu kredytu przez kredytobiorcę jest jego podstawowym obowiązkiem wymienionym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego i oddaje istotę umowy kredytu. Obok korzystania z kredytu i zwrotu składającej się na niego kwoty, art. 69 ust. 1 prawa bankowego nakłada na kredytobiorcę obowiązek zapłaty odsetek kapitałowych. Odsetki są świadczeniem ubocznym, z reguły realizowanym w tych samych przedmiotach co świadczenie główne i w wysokości obliczonej wedle stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym.

Poza sporem w niniejszej sprawie pozostawało, że pozwany zawarł ze stroną powodową w dniu 29 stycznia 2016 roku umowę kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 125.000 zł. Z powodu nieterminowej spłaty rat strona powodowa wypowiedziała umowę i cała kwota kredytu stała się wymagalna, nadto naliczone zostały odsetki od niespłaconej części kapitału według zmiennej stopy procentowej. Powodowy bank przedłożył do akt sprawy dokumenty w postaci umowy łączącej strony, harmonogramu spłat i wykazu wpłat, wypowiedzenie umowy oraz wezwanie do zapłaty zaległości, z których bezsprzecznie wynika, iż pozwany nie realizował ciążącego na nim obowiązku spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego, a tym samym zasadnie strona powodowa dokonała wypowiedzenia umowy. Na udowodnienie wysokości przedmiotowego roszczenia powodowy bank przedłożył wyciąg z ksiąg bankowych, który odzwierciedla rzeczywisty stan ksiąg rachunkowych w odniesieniu do przedmiotowego zobowiązania.

Pozwany będąc stroną umowy z dnia 29 stycznia 2016 roku winien był przestrzegać zawartych w tej umowie warunków. Powstanie zaległości w spłacie rat stanowi przesłankę uzasadniającą wypowiedzenie umowy kredytu przez stronę powodową, co też nastąpiło. Zdaniem Sądu, mając na uwadze materiał dowodowy przedstawiony przez strony w toku procesu, żądana przez stronę powodową należność w wysokości 117.451,04 zł tytułem zadłużenia jest kwotą faktycznie nie spłaconą dotychczas przez pozwanego, co wynika z przedłożonych przez bank dokumentów. Wobec powyższego w oparciu o cytowane wyżej przepisy Sąd uznał roszczenie strony powodowej za uzasadnione i zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 117.451,04 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 26 października 2018 roku do dnia zapłaty od kwoty 114.108,17 zł (punkt I wyroku).

Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c. stosując zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Mając na uwadze powyższe należało zasądzić od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 11.290 zł, w tym 5.873 zł tytułem uiszczonej opłaty sądowej od pozwu, 5.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (punkt II wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Szerer
Data wytworzenia informacji: