Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 451/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legnicy z 2016-11-28

sygn akt I C 451/16

UZASADNIENIE

Powód P. G. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 21.180,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16.08.2014 r.

W uzasadnieniu podał , że w następstwie kolizji w dniu 14.10.2014 r. nabył wierzytelność z tytułu odszkodowania za skutki zdarzenia z dnia 11.07.2014 r.Wówczas uległ uszkodzeniu samochód marki M. (...) nr rej. (...) a odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki tego zdarzenia ponosi strona pozwana , u którego był ubezpieczony w zakresie OC pojazd sprawcy szkody. Nadto podał , że strona zlecił dokonanie nowej kalkulacji naprawy niezależnemu rzeczoznawcy z której wynika , że koszt naprawy samochodu wyniesie 49.561,20 zł a nie 28.381,15 zl jak oceniła strona pozwana.

Strona pozwana (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zarzuciła , iż kwota wypłaconego odszkodowania odpowiada kosztom naprawy spornego auta.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11.07.2014 r. doszło do kolizji drogowej samochodu marki M. (...) nr rej. (...) z innym samochodem , który był sprawcą kolizji i był ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej u strony pozwanej (...) S.A. w W..

Poszkodowany zgłosił stronie pozwanej szkodę w dniu 11.07.2014 r.

Strona pozwana na podstawie kosztorysu sporządzonego w systemie A. ustaliła wysokość szkody na kwotę 28.381,15 zł i taką kwotę wypłaciła poszkodowanemu (bezsporne).

Całkowity koszt naprawy samochodu marki M. (...) nr rej. (...) wynosi brutto 51.229,01 zł-według kalkulacji w systemie A. , przy zastosowaniu nowych oryginalnych części zamiennych , sygnowanych marką producenta pojazdu i przy zastosowaniu średnich stawek warsztatowych za robociznę z rynku lokalnego

dowód: opinia biegłego G. B. K-89-105 , 146-157

Dnia 14.10.2014 r. powód zawarł umowę przelewu wierzytelności z S. D..

dowód: kserokopia umowy przelewu wierzytelności K-9-10

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikająca z art. 822 KC i nast. sprowadza się do tego , że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim , względem których odpowiedzialność za te szkody ponosi ubezpieczający albo osoba , na rzecz której zawarta została umowa ubezpieczenia. Szczegóły tej odpowiedzialności są unormowana w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152). Według art. 36 ust. 1 tej ustawy odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Zgodnie natomiast z art. 34 ust. 1 tej ustawy z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani - na podstawie przepisów prawa cywilnego - do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę , której następstwem jest śmierć , uszkodzenie ciała , rozstrój zdrowia bądź też utrata , zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odpowiedzialność tą reguluje również ustawa z dnia 22 maja 2003 r. działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151).

Zgodnie z treścią art. 436 KC w zw. z art. 435 KC samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu , wyrządzoną komukolwiek chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej , za którą nie ponosi odpowiedzialności. Według zaś art. 361 § 1 KC zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła. W myśl natomiast art. 361 § 2 KC naprawienie szkody obejmuje straty , które poszkodowany poniósł oraz korzyści , które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Szkoda majątkowa jest to różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, który powstał po nastąpieniu zdarzenia powodującego uszczerbek, a stanem, jaki by istniał gdyby to zdarzenie nie nastąpiło. Chodzi o utratę lub zmniejszenie aktywów bądź powstanie lub zwiększenie pasywów osoby poszkodowanej. Z przepisu art. 361 § 2 KC wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody.

Bezspornym jest, iż w dniu 11.07.2014 r. doszło do kolizji drogowej samochodu marki M. (...) nr rej. (...) z innym samochodem , który był sprawcą kolizji i był ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej u strony pozwanej (...) S.A. w W.. Nie jest też sporne , że poszkodowany zgłosił stronie pozwanej szkodę w dniu 11.07.2014 r. a strona pozwana na podstawie kosztorysu sporządzonego w systemie A. ustaliła wysokość szkody na kwotę 28.381,15 zł i taką kwotę wypłaciła poszkodowanemu.

Sporna między stronami była wysokość należnego odszkodowania ponad tę kwotę. Strona pozwana uważała , że kwota ta wyczerpuje w całości roszczenie powoda , powód natomiast twierdził , że jest ona mocno zaniżona i na tą okoliczność przedłożył kosztorys rzeczoznawcy.

W ocenie Sądu otrzymana przez poszkodowanego kwota tytułem odszkodowania nie rekompensuje w pełni doznanej przez niego szkody. Powołany w toku sprawy biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i wyceny wartości pojazdów G. B. ustalił , że całkowity koszt naprawy samochodu marki M. (...) nr rej. (...) wynosi brutto 51.229,01 zł-według kalkulacji w systemie A. , przy zastosowaniu nowych oryginalnych części zamiennych , sygnowanych marką producenta pojazdu i przy zastosowaniu średnich stawek warsztatowych za robociznę z rynku lokalnego.

Sąd podziela wyrażony przez biegłego pogląd , że z technicznego punktu widzenia właściwą jakość naprawy pozwalającą na optymalne przywrócenie samochodu do stanu poprzedniego gwarantuje jej wykonanie zgodnie z procedurami i technologią naprawy producenta. W ocenie Sądu biegły prawidłowo przyjął do obliczeń ceny nowych , oryginalnych części zamiennych i materiałów , ustalone przez producenta normy czasowe operacji naprawczych , lakierniczych , dodatkowych i powiązanych oraz stawki naprawy za roboczogodzinę w wysokości średnich stawek stosowanych w dacie powstania szkody przez renomowane warsztaty naprawcze. Wskazać nadto należy , że roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego czy naprawa została dokonana (wyrok SN z dnia 16 maja 2002 r., V CKN 1273/00, LEX nr 55515) oraz czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza tą rzecz naprawić (wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2003 r., IV CKN 387/01, LEX nr 141410). Poszkodowany nie musi zatem naprawiać pojazdu , może sprzedać go zachowując wypłacone odszkodowanie , może go naprawić tylko częściowo , dokonać naprawy własnoręcznie bądź użyć do naprawy części używanych lub podróbek.

Mając na względzie wartość szkody 51.229,01 zł i kwotę wypłaconą poszkodowanemu 28.381,15 zł Sąd uznał , że strona pozwana winna spełnić na rzecz powoda całą kwotę dochodzoną pozwem.

Powodowi od dochodzonego świadczenia należą się również odsetki ustawowe. Zgodnie z art. 817 § 1 KC ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku tj. od dnia 11.07.2014 r.-wobec tego żądanie pozwu w tym zakresie jest także zasadne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w punkcie I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.98 KPC i art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wanda Kowalewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Data wytworzenia informacji: