Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 694/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2017-12-20

Sygn. akt III RC 694/17

POSTANOWIENIE

Dnia 20 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny

Ławnicy

Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. w Głogowie

na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej N. D. działającej przez przedstawiciela ustawowego D. D.

przeciwko A. D.

o zasądzenie alimentów

postanawia

I.  pozew odrzucić;

II.  zasądzić od małoletniej N. D. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego D. D. na rzecz pozwanej kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt III RC 694/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 2 października 2017 r. (data nadania) małoletnia powódka N. D. działająca przez przedstawiciela ustawowego ojca D. D. domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanej A. B. alimentów w kwocie po 800,00 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk jej ojca wraz z ustawowymi odsetkami w płatności którejkolwiek z rat.

W toku prowadzonego postepowania Sąd ustalił, iż małoletnia powódka wraz ze swoim ojcem na stałe zamieszkują na terytorium Belgii, zaś pozwana mieszka na terenie Niemiec.

Pozwana A. B. prawidłowo wezwana na termin rozprawy w odpowiedzi na pozew z dnia 09 listopada 2017 r, wniosła o odrzucenie pozwu z powodu braku jurysdykcji.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo w razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej odrzuca pozew. Wedle zaś art. 1103 k.p.c. sprawy rozpoznawane w procesie, należą do jurysdykcji krajowej jeżeli strona pozwana przebywa, zamieszkuje lub ma siedzibę w Polsce w chwili doręczenia pozwu. Z kolei art. 5 pkt. 2 w zw. z art. 26 Rozporządzenia Rady ( WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych ( Dz.U.UE.L.01.12.1) stanowi, że jurysdykcja sądu polskiego będzie zachodziła jedynie w sytuacji, gdy pozwana w sprawie alimentacyjnej, mieszkająca na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wda się w spór. Przy czym, jako to wynika z art. 19 lit. a Rozporządzenia Nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ( „doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 ((Dz.U.UE.L.07.324.79), warunkiem skuteczności doręczenia jest jego doręczenie w sposób przewidziany przez prawo państwa członkowskiego, do którego był adresowany, względem dokumentów wystawionych w postępowaniach krajowych w odniesieniu do osób znajdujących się na terytorium tego państwa. Pozwana A. B. prawidłowo wezwana na termin rozprawy w odpowiedzi na pozew z dnia 09 listopada 2017 r, wniosła o odrzucenie pozwu z powodu braku jurysdykcji.

Mając na uwadze powyższe, że warunkiem stwierdzenia jurysdykcji krajowej (właściwości sądu polskiego do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy) jest skuteczne doręczenia pozwu pozwanej oraz wdanie się przez nią w spór, pozew należało odrzucić albowiem pozwana nie tylko nie wdała się w spór, a le wniosła o odrzucenie pozwu. Konsekwencją zaś tego jest brak jurysdykcji krajowej do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Tym samym, zgodnie z ogólnymi regułami, właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd miejsca pobytu małoletniej powódki lub pozwanej czyli, w realiach niniejszej sprawy, sąd niemiecki, a nie tutejszy Sąd.

W tym stanie rzeczy, w oparciu o wskazane powyżej przepisy, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

O kosztach Sąd orzekł w oparciu o treść przepisu § 4 ust 1 pkt 9 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Błażkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Dąbrówny
Data wytworzenia informacji: