Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 682/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2016-10-25

Sygn. akt V U 682/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2016 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Główczyński

Protokolant: star. sekr. sądowy Magdalena Teteruk

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Legnicy

sprawy z wniosku A. T., D. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dot. L. W. (1) i M. S.

na skutek odwołań A. T., D. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia 4 września 2015 r., nr (...) , znak (...)

4 września 2015 r., nr (...), znak (...)

24 listopada 2015 r., nr (...), znak (...)

24 listopada 2015 r., nr (...), znak (...)

I.  oddala odwołania,

II.  zasądza od wnioskodawczyni A. T. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz od wnioskodawcy D. K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. kwotę 1200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego .

SSO Krzysztof Główczyński

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z dnia 04 września 2015 r. nr (...) stwierdził, że podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne L. W. (1) z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek D. G. A. T. z siedzibą w U. w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r. wynosi 0,00 zł.

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że w wyniku kontroli przeprowadzonej u płatnika A. T., zakończonej protokołem kontroli z dnia 13 maja 2014 r. stwierdzono, iż płatnik składek za L. W. (1) w miesiącach od lipca do grudnia 2014 r. bezzasadnie naliczyła składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu uzyskanego z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej. Ubezpieczona w ramach zawartej z wymienionym płatnikiem umowy cywilnoprawnej wykonywała pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostawała w stosunku pracy, tj. z C. D. K. D..

W okresie od marca 2013 r. do grudnia 2014 r. płatnik składek zawierała umowy cywilnoprawne z osobami realizującymi umowy zlecenia polegające na aranżacji ekspozycji, przygotowanie zestawień na temat lokalnej konkurencji, roznoszenie ulotek, demontaż, przygotowanie do transportu oraz załadunek systemów ekspozycyjnych, montaż dekoracji ściennych, zlecenie, aranżacja ekspozycji oraz umowy o tożsamych treściach.

W okresie wykonywania umów osoby te były zatrudnione na podstawie umów o pracę u innego pracodawcy, C. D. K. D., który zgłosił je do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie od marca 2013 r. do grudnia 2014 r. wymieniony pracodawca był odbiorcą w 100% faktur sprzedażowych, wystawionych przez A. T.. Przedmiotem wystawionych przez A. T. faktur sprzedażowych były „Usługi marketingowe, Planowanie – aranżacja ekspozycji w salonach zleceniodawcy, Rekrutacja pracowników w salonach zleceniodawcy”. Powyższe wskazuje, że na zawarcie umów zleceń dla ubezpieczonych, będących jednocześnie pracownikami D. K., wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy. A. T. bezzasadnie dokonała zgłoszeń ubezpieczonych do ubezpieczenia zdrowotnego i naliczała składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie objętym kontrolą odbiorcą 100% wystawionych faktur sprzedażowych przez A. T. była firma (...). Korzyści z wykonywanych prac i finalnym ich odbiorcą była firma (...).

Organ rentowy powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2009 r. (II UZP 6/09), w której stwierdzono, że „za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przepis art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z2015 r.,poz. 211 t.j.) rozszerza pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych poza sferę stosunku pracy. Rozszerzenie to dotyczy dwóch sytuacji. Pierwszą jest wykonywanie pracy na podstawie jednej z wymienionych umów prawa cywilnego przez osobę, która umowę taką zawarła z pracodawcą, z którą pozostaje w stosunku pracy. Drugą jest wykonywanie pracy na podstawie jednej z tych umów przez osobę, która umowę taką zawarła z osoba trzecią, jednakże w jej ramach wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to, że będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, jednocześnie świadczy na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim lub inną osobą. W konsekwencji, nawet gdy osoba ta (pracownik) zawarła umowę o dzieło z osobą trzecią, to pracę w jej ramach wykonuje faktycznie dla swojego pracodawcy (uzyskuje on rezultaty pracy). (…) pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy”.

W przekonaniu organu rentowego, zawierając umowę cywilnoprawną z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę u D. K. w celu wypełnienia warunków kontraktowych wynikających z umowy współpracy z wymienionym pracodawcą, wyzbywa się atrybutu płatnika składek i tym samym nie posiada uprawnień do deklarowania składek z tytułu przychodów przez osobę wykonującą przedmiotową umowę cywilnoprawną.

Oddział ZUS powołał się na przepisy art. 41, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W odwołaniu od powyższej decyzji A. T. wniosła o orzeczenie, że „… zawarte z Panią L. W. (1) umowy zlecenia i dokonane w związku z tymi umowami przeze mnie czynności są zgodne z prawem”. Wnioskodawczyni zarzuciła, że organ rentowy pominął wolę stron umowy zlecenia. Argumentowała, że strony umowy zlecenia, umowę tę podpisały, że wnioskodawczyni wypłaciła umówione wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wszystkich umów zleceń. A. T. podała, że zawarte umowy zlecenia miały związek z przedmiotem prowadzonej przez nią działalności i że firma (...) jest odrębną firmą, dla której wystawiała faktury za wykonane przez jej firmę usługi.

W odpowiedzi na powyższe odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Poza wskazanymi w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji argumentami, organ rentowy powołał się na przepisy art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 38 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit a i c i art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak również art. 81 ust. 1 obowiązującej od 01 października 2004 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z dnia 04 września 2015 r. nr (...) stwierdził, że podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne M. S. z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek D. G. A. T. z siedzibą w U. w okresie od marca 2013 r. marca 2014 r. wynosi 0,00 zł.

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że w wyniku kontroli przeprowadzonej u płatnika A. T., zakończonej protokołem kontroli z dnia 13 maja 2014 r. stwierdzono, iż płatnik składek za M. S. w miesiącach od marca 2013 r. do marca 2014 r. bezzasadnie naliczyła składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu uzyskanego z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej. Ubezpieczona w ramach zawartej z wymienionym płatnikiem umowy cywilnoprawnej wykonywała pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostawała w stosunku pracy, tj. z C. D. K. D..

W okresie od marca 2013 r. do grudnia 2014 r. płatnik zawierała umowy cywilnoprawne z osobami realizującymi umowy zlecenia polegające na aranżacji ekspozycji, przygotowanie zestawień na temat lokalnej konkurencji, roznoszenie ulotek, demontaż, przygotowanie do transportu oraz załadunek systemów ekspozycyjnych, montaż dekoracji ściennych, zlecenie, aranżacja ekspozycji oraz umowy o tożsamych treściach.

W okresie wykonywania umów osoby te były zatrudnione na podstawie umów o pracę u innego pracodawcy, C. D. K. D., który zgłosił je do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie od marca 2013 r. do grudnia 2014 r. wymieniony pracodawca był odbiorcą w 100% faktur sprzedażowych, wystawionych przez A. T.. Przedmiotem wystawionych przez A. T. faktur sprzedażowych były „Usługi marketingowe, Planowanie – aranżacja ekspozycji w salonach zleceniodawcy, Rekrutacja pracowników w salonach zleceniodawcy”. Powyższe wskazuje na zawarcie umów zleceń dla ubezpieczonych, będących jednocześnie pracownikami D. K., wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy. A. T. bezzasadnie dokonała zgłoszeń ubezpieczonych do ubezpieczenia zdrowotnego i naliczała składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie objętym kontrolą odbiorcą 100% wystawionych faktur sprzedażowych przez A. T. była firma C. D. K. D.. Korzyści z wykonywanych prac i finalnym ich odbiorcą była firma D. K..

Organ rentowy powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2009 r. (II UZP 6/09), w której stwierdzono, że „ za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przepis art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z2015 r.,poz. 211 t.j.) rozszerza pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych poza sferę stosunku pracy. Rozszerzenie to dotyczy dwóch sytuacji. Pierwszą jest wykonywanie pracy na podstawie jednej z wymienionych umów prawa cywilnego przez osobę, która umowę taką zawarła z pracodawcą, z którą pozostaje w stosunku pracy. Drugą jest wykonywanie pracy na podstawie jednej z tych umów przez osobę, która umowę taką zawarła z osoba trzecią, jednakże w jej ramach wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Przesłanką decydująca o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to, że będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, jednocześnie świadczy na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim lub inna osobą. W konsekwencji, nawet gdy osoba ta (pracownik) zawarła umowę o dzieło z osobą trzecią, to pracę w jej ramach wykonuje faktycznie dla swojego pracodawcy (uzyskuje on rezultaty pracy). (…) pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy”.

W przekonaniu organu rentowego, zawierając umowę cywilnoprawną z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę i D. K. w celu wypełnienia warunków kontraktowych wynikających z umowy współpracy z wymienionym pracodawcą, wyzbywa się atrybutu płatnika składek i tym samym nie posiada uprawnień do deklarowania składek z tytułu przychodów przez osobę wykonującą przedmiotową umowę cywilnoprawną.

Oddział ZUS powołał się na przepisy art. 41, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W odwołaniu od powyższej decyzji A. T. wniosła o orzeczenie, że „… zawarte z Panią M. S. umowy zlecenia i dokonane w związku z tymi umowami przeze mnie czynności są zgodne z prawem”. Wnioskodawczyni zarzuciła, że organ rentowy pominął wolę stron umowy zlecenia. Argumentowała, że strony umowy zlecenia, umowę tę podpisały, że wnioskodawczyni wypłaciła umówione wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wszystkich umów zleceń. A. T. podała, że zawarte umowy zlecenia miały związek z przedmiotem prowadzonej przez nią działalności i że firma D. K. C. D.jest odrębną firmą, dla której wystawiała faktury za wykonane przez jej firmę usługi.

W odpowiedzi na powyższe odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Poza wskazanymi w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji argumentami, organ rentowy powołał się na przepisy art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 38 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit a i c i art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak również art. 81 ust. 1 obowiązującej od 01 października 2004 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z dnia 24 listopada 2015 r. nr (...) stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika L. W. (1) wykonującej w okresie od czerwca do grudnia 2014 r. równocześnie na podstawie umowy zlecenia na rzecz płatnika składek C. D. D. K. wnosi:

okres: ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie ubezpieczenie

i rentowe wypadkowe zdrowotne

07-2014 1.798,68 zł 1.798,68 zł 1.552,08 zł

08-2014 1.917,36 zł 1.917,36 zł 1.654,49 zł

09-2014 1.798,68 zł 1.798,68 zł 1.552,08 zł

10-2014 1.833,85 zł 1.833,85 zł 1.582,43 zł

11-2014 1.786,59 zł 1.786,59 zł 1.541,65 zł

12-2014 1.821,76 zł 1.821,76 zł 1.572,00 zł

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że w wyniku kontroli przeprowadzonej u płatnika C. D. D. K., zakończonej protokołem kontroli z dnia 23 czerwca 2015 r. stwierdzono, iż płatnik składek D. K. w miesiącach od lipca do grudnia 2014 r. nie naliczył składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego L. W. (1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z D. G. A. T. wykonywanej na rzecz C. D. D. K.. Przedmiot umowy został określony jako: roznoszenie ulotek, przygotowanie zestawień na temat lokalnej konkurencji, aranżacja wnętrz.

Z poczynionych przez organ rentowy ustaleń wynika, że firma D. K.zajmuje się sprzedażą i dekoracją wnętrz tapetami, okładzinami ściennymi i sztukaterią w 5 salonach południowo-zachodniej Polski. Firma A. T.rozpoczęła swoją działalność i jednocześnie zatrudnienie na umowę zlecenia pracowników D. K. od marca 2013 r. Zatrudnienie tych osób trwało do grudnia 2014 r. - data zbiega się z niekorzystnymi wynikami kontroli obu firm przez PIP we W.. Nie ulega wątpliwości, że w okresie od marca 2013 r. do grudnia 2014 r. pomiędzy płatnikiem składek C. D. D. K. i firmą D. G. A. T.istniała współpraca polegająca na wykonywaniu różnego rodzaju usług. Obie firmy działają pod tym samym adresem, więc przepływ informacji o zatrudnionych osobach nie był utrudniony. Wszystkie usługi świadczone przez firmę D. G.Agnieszka Torczyńska zamawiane były wyłącznie przez firmę D. K.. Odbiorcą 100% wystawionych przez firmę D. G. A. T.faktur sprzedażowych był płatnik C. D. D. K..

Wyniki przeprowadzonej przez PIP w firmach D. K.i A. T.kontroli potwierdzają, że prowizje za wyniki sprzedaży w sklepie D. K.nie były doliczane do pensji pracowników, a wypłacane za wykonanie umów zleceń w firmie D. G. A. T.. Wypłaty z tego tytułu przez innego pracodawcę miały na celu uniknięcie oskładkowania części wynagrodzenia.

W odwołaniu od powyższej decyzji D. K. wniósł o orzeczenie, że „… nie było i nie ma podstaw do zmiany przez ZUS podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zatrudnienia L. W. (1)”. Wnioskodawca zarzucił, że organ rentowy wydał decyzję niezgodnie ze stanem faktycznym albowiem nie zawierał umów zlecenia z L. W. (1). Podał, że firma A. T.jest firmą odrębną, z którą miał zawartą umowę na świadczenie usług. Od tej firmy otrzymywał faktury za usługi. Nie zawierał z L. W. (1) żadnej umowy zlecenia i nie wypłacał w związku z tym wynagrodzenia z tej umowy.

W odpowiedzi na powyższe odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. powielając w istocie argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z dnia 24 listopada 2015 r. nr (...) stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika M. S. wykonującej w okresie od marca 2013 r. do marca 2014 r. równocześnie na podstawie umowy zlecenia na rzecz płatnika składek C. D. D. K. wnosi:

okres: ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie ubezpieczenie

i rentowe wypadkowe zdrowotne

03-2013 2.081,32 zł 2.081,32 zł 1.795,97 zł

04-2013 1.954,95 zł 1.954,95 zł 1.686,93 zł

05-2013 2.616,48 zł 2.616,48 zł 2.257,76 zł

06-2013 1.993,41 zł 1.993,41 zł 1.720,11 zł

07-2013 1.991,21 zł 1.991,21 zł 1.718,22 zł

08-2013 2.538,46 zł 2.538,46 zł 2.190,44 zł

09-2013 2.069,23 zł 2.069,23 zł 1.785,53 zł

10-2013 2.072,53 zł 2.072,53 zł 1.788,38 zł

11-2013 1.979,12 zł 1.979,12 zł 1.707,78 zł

12-2013 2.087,91 zł 2.087,91 zł 1.801,66 zł

01-2014 2.609,89 zł 2.609,89 zł 2.252,07 zł

02-2014 1.984,40 zł 1.984,40 zł 1.712,33 zł

03-2014 2.094,29 zł 2.094,29 zł 1.807,17 zł

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że w wyniku kontroli przeprowadzonej u płatnika C. D. D. K., zakończonej protokołem kontroli z dnia 23 czerwca 2015 r. stwierdzono, iż płatnik składek D. K. w miesiącach od marca 2013 r. do marca 2014 r. nie naliczył składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego M. S. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z D. G. A. T. wykonywanej na rzecz C. D. D. K.. Przedmiot umowy został określony jako: demontaż dekoracji ściennych, przygotowanie do transportu oraz załadunek systemów ekspozycyjnych.

Z poczynionych przez organ rentowy ustaleń wynika, że firma D. K.zajmuje się sprzedażą i dekoracja wnętrz tapetami, okładzinami ściennymi i sztukaterią w 5 salonach południowo-zachodniej Polski. Firma A. T.rozpoczęła swoją działalność i jednocześnie zatrudnienie na umowę zlecenia pracowników D. K. od marca 2013 r. Zatrudnienie tych osób trwało do grudnia 2014 r. - data zbiega się z niekorzystnymi wynikami kontroli obu firm przez PIP we W.. Nie ulega wątpliwości, że w okresie od marca 2013 r. do grudnia 2014 r. pomiędzy płatnikiem składek C. D. D. K. i firmą D. G. A. T.istniała współpraca polegająca na wykonywaniu różnego rodzaju usług. Obie firmy działają pod tym samym adresem, więc przepływ informacji o zatrudnionych osobach nie był utrudniony. Wszystkie usługi świadczone przez firmę D. G. A. T.zamawiane były wyłącznie przez firmę D. K.. Odbiorcą 100% wystawionych przez firmę D. G. A. T.faktur sprzedażowych był płatnik C. D. D. K..

Wyniki przeprowadzonej przez PIP w firmach D. K.i A. T.kontroli potwierdzają, że prowizje za wyniki sprzedaży w sklepie D. K.nie były doliczane do pensji pracowników, a wypłacane za wykonanie umów zleceń w firmie D. G. A. T.. Wypłaty z tego tytułu przez innego pracodawcę miały na celu uniknięcie oskładkowania części wynagrodzenia.

W odwołaniu od powyższej decyzji D. K. wniósł o orzeczenie, że „… nie było i nie ma podstaw do zmiany przez ZUS podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zatrudnienia M. S.”. Wnioskodawca zarzucił, że organ rentowy wydał decyzję niezgodnie ze stanem faktycznym albowiem nie zawierał umów zlecenia z M. S.. Podał, że firma A. T.jest firmą odrębną, z którą miał zawartą umowę na świadczenie usług. Od tej firmy otrzymywał faktury za usługi. Nie zawierał z L. W. (1) żadnej umowy zlecenia i nie wypłacał w związku z tym wynagrodzenia z tej umowy.

W odpowiedzi na powyższe odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. powielając w istocie argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni A. T. działalność pod firmą D. G.prowadzi od 05 marca 2013 r. pod tym samym adresem, pod jakim działalność pod firmą C. D.prowadzi wnioskodawca, D. K., tj. pod adresem (...)-(...) U., J. 6D/2. W okresie od chwili rozpoczęcia prowadzenia działalności do grudnia 2014 r. odbiorcą 100% faktur sprzedażowych A. T. był płatnik składek D. K..

d o w ó d: w części załączonej do decyzji nr (...) dokumentacji:

- zeznanie wnioskodawczyni z dnia 06 maja 2015 r.,

- informacja (...).

A. T. i D. K. żyją w konkubinacie i razem prowadzili sklepy w O., W., L., G. i K. i stąd A. T. miała dostęp do służbowej skrzynki mailowej M. S..

M. S. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w należącym do firmy C. D. D. K.salonie przy ul. (...) w O. i do jej obowiązków należały aktywna sprzedaż, tapetowanie salonu, przyjmowanie towaru, zmiana ekspozycji, a także w ramach obowiązków kierownika salonu sprawdzanie stanów magazynowych, rozliczanie dokumentów. W trakcie tego zatrudnienia, w 2013 r. wraz z innymi pracownikami dostała umowę zlecenia mailem od A. T.. M. S. umowę zlecenia sama wydrukowała, podpisała i odesłała. Wpisany w umowach zlecenia zakres czynności był podobny do tego jaki wymieniona miała wpisany w umowie o pracę. Wszystkie zatrudnione u D. K. pracownice dostały umowy zlecenia od zatrudniającej na umowy zlecenia osoby pracujące u wymienionego płatnika składek A. T.. Wynikające z umów zlecenia obowiązki M. S. wykonywała w stanowiącym miejsce jej pracy salonie z tapetami D. K. w O. przy ul. (...), a także w później otwartym także w O., przy ul. (...) drugim salonie (...). Aranżacje, które wykonywała należały do jej pracodawcy, D. K.. M. S., ani nikt inny, nie roznosiła ulotek, gdyż żadnych ulotek nie było. Przez 11 godzin pracy w czasie zmiany pracownica robiła to samo; otrzymywała polecenia zgodne z określonym umową o pracę zakresem jej obowiązków. Umowa zlecenia była tylko na papierze. Od 2011 r. M. S. wykonywała zestawienia na temat lokalnej konkurencji dla D. K. i od zawarcia w 2013 r. umowy zlecenia z A. T. nadal robiła to samo. Miała obowiązek osobistego świadczenia pracy na rzecz D. K.. Z tytułu zatrudnienia u D. K. M. S. otrzymywała dodatkowo premię od utargu. Co miesiąc dostawała plan do wykonania, np. w jednym miesiącu 40.000 zł netto za sprzedaż tapet. Po osiągnięciu tego progu należała się pracownikom premia. Poza tym D. K. wyznaczał np. rodzaj tapet za sprzedaż których M. S. dodatkowo otrzymywała 1 zł za sprzedaną rolkę. Wymieniona wystawiła pierwsze 3 rachunki do pierwszych trzech umów, zawartych w miesiącach marzec, kwiecień i maj 2013 r. Potem otrzymywała premię, którą wcześniej wypłacał z konta A. T. D. K. na konto bankowe M. S. – w tytule przelewu „premia np. za (...)” i na to nie było rachunku.

D o w ó d: zeznanie M. S. w załączonej do decyzji nr (...) części akt ubezpieczeniowych, k. 31 – 33.

W okresie od czerwca do grudnia 2014 r. L. W. (1) była zatrudniona u płatnika składek na podstawie umowy o pracę w charakterze sprzedawcy, w sklepie(...) O.. Do jej obowiązków należała obsługa klientów, sporządzanie zamówień, sprzedawanie tapet. Wymieniona wykonywała prace zlecane jej przez D. K.. L. W. (1) podpisała umowy zlecenia z A. T. i otrzymywała przelewy. Nie miała jednak świadomości, że pracowała na podstawie umowy zlecenia. Nie zwracała uwagi na to co podpisywała. W ramach umowy zlecenia robiła wszystko to co było związane z pracą. Wymieniona obsługiwała klientów, robiła ekspozycje, przy czym nie odróżniała, czy była to umowa o pracę, czy umowa zlecenia.

D o w ó d: zeznanie świadka L. W. (1), e-protokół, k. 136-138; 00:03:00-00:16:00.

Sąd zważył co następuje.

Odwołania nie zasługują na uwzględnienie.

Stan faktyczny sprawy jest w istocie niesporny.

Istotne okoliczności faktyczne wskazują na to, że z zatrudnionymi u płatnika składek D. K. M. S. i L. W. (1), wnioskodawczyni A. T. zawierała umowy zlecenia. Na podstawie tych umów, wynikające z nich obowiązki pracownice miały realizować na rzecz ich pracodawcy D. K. z jednoczesnym świadczeniem pracy na jego rzecz w ramach prawniczego stosunku pracy. Zasadnie w świetle zebranego w sprawie materiału podnosi organ rentowy, że wyłącznie D. K. uzyskiwał korzyści z prac wykonywanych przez jego pracownice w ramach zawartych z A. T. umów zlecenia. Zarzucając organowi rentowemu nieuwzględnienie stanu faktycznego A. T. stwierdziła jedynie, że ZUS nie uwzględnił woli stron zawierających umowy zlecenia, przez strony podpisanych. Wnioskodawczyni argumentowała, że wypłaciła umówione wynagrodzenie oraz zapłaciła „… składki ubezpieczeniowe (…) od wszystkich umów zleceń”. Z kolei w świetle odwołania D. K., pominięcie przez wymieniony organ stanu faktycznego wyraziło się tym, że nie uwzględnił faktu, iż w objętym decyzjami okresie nie zawierał z M. S. i L. W. (1) umów zlecenia. Wnioskodawca podał, iż wymieniona w zaskarżonych decyzjach firma A. T.jest odrębną firmą, z którą miał zawartą umowę na świadczenie usług i od tej firmy otrzymywał faktury za te usługi.

Ustalony w sprawie stan faktyczny jest objęty dyspozycją prawidłowo powołanego przez organ rentowy przepisu art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi bowiem, że za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Sąd w pełni zatem podziela wszystkie podniesione w uzasadnieniach odpowiedzi na odwołania argumenty. Ponad wszelką bowiem w świetle zebranego w sprawie materiału wątpliwość, M. S. i L. W. (1) w ramach zawartych z A. T. umów zlecenia wykonywały pracę na rzecz pracodawcy D. K., z którym pozostawały w stosunku pracy. Na podstawie zatem przepisu szczególnego, z mocy ustawy, statusem pracowniczym M. S. i L. W. (1) objęte były nie tylko ze względu na prace jakie wykonywały na podstawie umowy o pracę zawartej z D. K. ale także z uwagi na prace jakie wykonywały na podstawie zawartych z A. T. umów zlecenia, właśnie ze względu na to, że te ostatnie prace wykonywały na rzecz pracodawcy, z którym pozostawały w stosunku pracy. Ze wskazanych wyżej przyczyn, w tym zakresie wola stron zawierających umowy zlecenia nie jest okolicznością mogącą mieć jakikolwiek wpływ na treść rozstrzygnięcia. Równie obojętny dla rozstrzygnięcia jest fakt, że D. K. nie zawierał z M. S. i L. W. (1) umów zlecenia. O pracowniczym bowiem statusie M. S. i L. W. (1), także z tytułu umów zlecenia, przesądza wyrażona w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wola ustawodawcy.

Zwraca uwagę wynikający z zeznań M. S. i L. W. (1) fakt, że zawarcie umów zleceń faktycznie pozostało bez wpływu na zakres ich obowiązków. Pracownice nie były w stanie odróżnić obowiązków pracowniczych, od obowiązków jakie miały obowiązek realizować w ramach umowy zlecenia. Nie dziwi zatem, że szczególnie L. W. (1) – na co wskazuje przebieg i treść jej zeznania – początkowo nie potwierdzała faktu zawarcia umów zlecenia. Dopiero po okazaniu jej przez A. T. umów, stwierdziła że umowy te zawierała, przy czym nadal jednak nie była w stanie wskazać czynności jakie wykonywała na ich podstawie. W przekonaniu Sądu zebrany w sprawie materiał w istotnych dla rozstrzygnięcia kwestiach nie budzi wątpliwości. Brak jest poza wyjaśnieniem wnioskodawczyni jakiekolwiek innego wiarygodnego dowodu na stwierdzenie faktu, że M. S. i L. W. (1) powierzonych im na podstawie umów zleceń obowiązków nie wykonywała tylko na rzecz swojego pracodawcy D. K.. Odosobnione w swej treści wyjaśnienie A. T. nie jest zatem w przekonaniu Sądu wiarygodne.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia mają zastosowanie przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe., tj. przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Trafnie odwołując się do regulacji art. 4 pk2 2 lit.a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych organ rentowy wskazał, że płatnikiem składek w stosunku do pracowników jest pracodawca. W ustalonych okolicznościach faktycznych, na podstawie art. 8 ust. 2a tej ustawy, pracodawcą M. S. i L. W. (1) jest D. K. i to nie tylko z tytułu zawartych z nimi umów o pracę ale także z tytułu zawartych z A. T. umów zleceń, ze względu na ustalony w sprawie fakt, że wynikające z tych umów obowiązki wykonywały wyłącznie na rzecz swojego pracodawcy D. K.. Powyższe sprawia, że jakkolwiek A. T. była formalnie stroną zawartych z wymienionymi wyżej pracownicami D. K. umów zleceń, to jednocześnie – właśnie ze wskazanych wyżej przyczyn - nie była z tytułu tych umów płatnikiem składek w rozumieniu art. 4 pkt 2 lit.a w związku z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym, nie będąc w stosunku do M. S. i L. W. (1) płatnikiem składek, A. T. nie miała obowiązku obliczania, potrącania z dochodów wymienionych ubezpieczonych, rozliczania i opłacania składek (art. 41, 46 i 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W świetle zebranego w sprawie materiału i powyższych rozważań, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także z tytułu umów zlecenia zawartych pomiędzy A. T. oraz M. S. i L. W. (1), na podstawie prawidłowo wskazanych w zaskarżonych decyzjach przepisów art. 4 pkt 2 i pkt 9, art. 8 ust. 2a, art. 13 pkt 1, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 1a, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 221, t.j.) i art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, j.t.) jest D. K..

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. pozbawione uzasadnionych podstaw odwołania oddalił.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 2 oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sawiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Krzysztof Główczyński
Data wytworzenia informacji: