Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 475/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-10-30

Sygn. akt : VU 475/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2013 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 r. w Legnicy

sprawy z wniosku W. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o emeryturę

na skutek odwołania W. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 25 lutego 2013 roku

znak (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VU 475/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 25 lutego 2013r., po rozpoznaniu wniosku z 17 stycznia 2013r. odmówił W. P. prawa do emerytury.

W uzasadnieniu organ rentowy podał, że zgodnie z art. 184 ust. 1 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 stycznia 1999r.) osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat dla mężczyzn oraz okres składkowy w ilości co najmniej 25 lat. Wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki nabycia prawa do emerytury ustala się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudniony w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. I tak zgodnie z § 4 tego rozporządzenia „Pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn, 2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Okresy pracy stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, lub w świadectwie pracy ( § 2 ust. 2 ). Zgodnie z tym wzorem zakład pracy ma obowiązek w wydanym pracownikowi dla celów emerytalnych świadectwie pracy określić rodzaj pracy ściśle wg wykazu, działu i pozycji w/w rozporządzenia, podać stanowisko pracy w szczególnych warunkach zgodnie z wykazem, działem, pozycją i punktem zarządzenia resortowego lub uchwały właściwego ministra oraz wskazać okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Zdaniem organu rentowego W. P. nie spełnia wymienionych warunków, ponieważ udowodnił jedynie 10 lat i 15 dni okresów pracy w szczególnych warunkach wobec wymaganych 15 lat. Zakład podał, że nie zaliczył wnioskodawcy do pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia w:

1) od 2 marca 1971r. do 23 października 1974r. w (...) W.

2) od 16 grudnia 1996r. do 10 kwietnia 1997r. w (...) Sp. z o. o. w J.

3) od 7 lipca 1998r. do 31 lipca 1998r. oraz od 2 września 1998r. do 31 grudnia 1998r. w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o. o. w J.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył W. P. wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że spełnia przesłanki do nabycia prawa do emerytury, bowiem do okresów pracy w szczególnych warunkach, od których uzależnione jest prawo do tego świadczenia należy mu zaliczyć okres pracy:

1) od 2 marca 1971r. do 23 października 1974r. w (...) W.

2) od 16 kwietnia 1977r. do 4 kwietnia 1984r. w (...) w T.

2) od 16 grudnia 1996r. do 10 kwietnia 1997r. w (...) Sp. z o. o. w J.

3) od 7 lipca 1998r. do 31 lipca 1998r. oraz od 2 września 1998r. do 31 grudnia 1998r. w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o. o. w J.

Wskazywał, iż w tych okresach wykonywał prace spawacza – będące pracami w szczególnych warunkach, które uzasadniają uzyskanie przez niego prawa do emerytury w obniżonym wieku.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił:

W. P. urodził się (...) Nie jest członkiem OFE, posiada na dzień 1 stycznia 1999r. staż w wymiarze ponad 25 lat oraz 10 lat i 15 dni okresów pracy w szczególnych warunkach.

(bezsporne)

Wnioskodawca był zatrudniony:

1)  od 2 marca 1971r. do 23 października 1974r. w Przedsiębiorstwie (...) L. na stanowisku kolejno: murarza i robotnika budowlanego.

Wykonywał wówczas prace związane z wylewaniem betonu pod fundamenty głębinowe pod różne urządzenia w hucie miedzi, fabryce fortepianów, ponadto murował ściany działowe, budował ściany z klinkieru, cegieł czy bloczków betonowych, wylewał i wykonywał posadzki.

2)  od 26 lutego 1979r. do 24 lutego 1979r. (1 rok, 10 m-cy i 10 dni) na podstawie umowy o pracę (...) Spółdzielni (...) w T., zaś od 25 lutego 1979r. do 4 kwietnia 1982r. – był członkiem tej spółdzielni. W okresie tego zatrudnienia przez pierwsze 6 miesięcy wykonywał prace budowlane, potem przez 2 lata kierował ciągnikiem rolniczym i wykonywał prace polowe, potem pracował w warsztacie i wykonywał prace spawalnicze.

3)  od 16 grudnia 1996r. do 10 kwietnia 1997r. (3 miesiące i 26 dni) w (...) Sp. z o. o. w J. na stanowisku „pracownika wydziału produkcji” Pracował przy spawaniu wykonywanych w tym zakładzie metalowych grili.

4)  od 7 lipca 1998r. do 31 lipca 1998r. oraz od 2 września 1998r. do 31 grudnia 1998r. (4 miesiące) w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o. o. w J. w wydziale produkcyjnym na stawisku spawacza. Pracował przy spawaniu ogniw maszyn do budowy pomników.

Dowody:

- akta osobowe z (...): wniosek o przyjęcia na członka spółdzielni wraz z opinią pozytywną; świadectwo pracy, umowa o pracę, świadectwo pracy,

- akta osobowe z Sp. z o.o. (...): św. pracy w szczególnych warunkach, , świadectwo pracy, umowa o pracę,

- zeznania świadków: protokół z 17.07.2013r.: T. B. 00:16:43-00:30:57

B. D. 00:30:57-00;40:07

J. D. 00:40:29- 00:47:21

Z. K. 00:47:43-00:56:34

protokół z 30.10.2013r.: R. C. 00:00:54-00;08:31

- wyjaśnienia wnioskodawcy: protokół z 17.07.2013r. 00:56:34-01:13:24.

Sąd zważył:

Odwołanie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonym urodzonym przed 01 stycznia 1949r., będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt.1, tj. innym niż 65 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. I tak zgodnie z § 4 tego rozporządzenia pracownik, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn, 2) ma wymagany okres zatrudnienia 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Z mocy art. 184 ust. 1 ustawy emerytalnej cytowane przepisy znajdują zastosowanie w stosunku do ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., którym przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy ( 01.01.1999r. ) osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

W sprawie bezspornym był fakt, iż w dacie złożenia wniosku o emeryturę wnioskodawca miał wymagany przepisem art. 27 ustawy emerytalnej okres składkowy i nieskładkowy - 25 lat, osiągnął wymagany wiek 60 lat, nie przystąpił do OFE. Organ rentowy uznawał ponadto wnioskodawcy 10 lat, i 15 dni okresów pracy w szczególnych warunkach.

Zaś w ocenie organu W. P. nie spełnił przesłanki posiadania 15-letniego okresu pracy szczególnych warunkach.

Wnioskodawca wskazywał natomiast, że ma wymagany 15 – letni okres pracy w szczególnych warunkach, bowiem jako taki należy mu zaliczyć okres pracy w:

1) od 2 marca 1971r. do 23 października 1974r. w (...) W.

2) od 16 kwietnia 1977r. do 4 kwietnia 1984r. w (...) w T.

2) od 16 grudnia 1996r. do 10 kwietnia 1997r. w (...) Sp. z o. o. w J.

3) od 7 lipca 1998r. do 31 lipca 1998r. oraz od 2 września 1998r. do 31 grudnia 1998r. w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o. o. w J.

Wskazywał, iż w tych okresach wykonywał prace spawacza – będące pracami w szczególnych warunkach, które uzasadniają uzyskanie przez niego prawa do emerytury w obniżonym wieku.

Sąd podzielił stanowisko organu rentowego w tym zakresie, że wnioskodawca nie ma wymaganego 15 – letniego okresu pracy w warunkach szczególnych.

Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. są okresy w których praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

W rozpoznawanej sprawie z zeznan świdków i wyjaśnień wnisodkawcy wynika, iż w okresie zatrudnienia w (...) od 2 marca 1971r. do 23 października 1974r. na stanowisku kolejno: murarza i robotnika budowlanego - wykonywał prace budowlane związane z wylewaniem betonu pod fundamenty, murował ściany działowe, budował ściany z klinkieru, cegieł czy bloczków betonowych, wylewał i wykonywał posadzki. Nie są prace zaliczane do prac w szczególnych warunkach.

Nie można również zaliczyć wnioskodawcy do okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach okresu jego zatrudnienia w (...) w T. od 25 lutego 1979r. do 4 kwietnia 1982r. – kiedy był członkiem (...) spółdzielni (...) – bowiem do okresów takiej pracy można uwzględnić jedynie, zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS ubezpieczonym, będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (…). Status członka spółdzielni wyklucza możliwość uwzględnienia tego okresu.

Pozostały sporny okres (z (...): 3 m-ce i 26 dni; z Sp. z o.o. (...): 4 m-ce, a nawet z (...) od 16.04.1977r. do 25.02.1979 – 1 rok, 10 m-cy i 10 dni) nawet gdyby został uwzględniony łącznie z zaliczonym przez organ rentowy (10 lat i 15 miesięcy) okresem zatrudnienia w szczególnych warunkach dałby jedynie 12 lat, 6 miesięcy i 16 dni)

Mając na uwadze powyższe sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oddalił odwołanie W. P..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sawiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Regina Stępień
Data wytworzenia informacji: