Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2182/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-04-16

Sygn. akt I C 2182/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski

Protokolant Aneta Adamowicz

po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2014 roku

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa (...) S.A. w B.

przeciwko D. B.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 2182/13

UZASADNIENIE

Powód, (...) S.A. w B., wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego D. B. kwoty 603 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania wyjaśnił, że nabył od (...) S.A. z siedzibą w S. wierzytelność wobec pozwanego z tytułu zawartej w dniu 18.06.2010r. umowy ubezpieczenia. Zaznaczył, że pomimo skierowanego do pozwanego wezwania do zapłaty przysługująca mu należność nie została zapłacona.

Nakazem zapłaty z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie VI Nc-e (...), Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zasądził od D. B. na rzecz (...) S.A. w B. kwotę 603 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 05 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu.

Pozwany, D. B., wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzucając, że roszczenie powoda jest bezpodstawne albowiem umowa OC została skutecznie wypowiedziana. Skarżący zarzucił również, że powód nie posiada legitymacji do dochodzenia roszczenia, albowiem z ewentualnym roszczeniem powinien wystąpić ubezpieczyciel (...).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 4 sierpnia 2009r. D. B. zawarł z (...) S.A. w S. umowę ubezpieczenia obowiązkowego samochodu osobowego marki B. o nr rej. (...). Umowa zawarta została na okres od 02.08.2009r. do 02.08.2010r. Na podstawie umowy D. B. zobowiązał się do zapłaty na rzecz ubezpieczyciela składki w kwocie 377 zł.

(dowód: kopia umowy z dn. 04.08.2009r. - k. 65 – 67)

W dniu 15 stycznia 2010r. D. B. wypowiedział umowę ubezpieczenia zawartą w dniu 04.08.2009r. z (...) S.A. w S. przesyłając ubezpieczycielowi drogą elektroniczną wiadomość e-mail.

(dowód: wiadomości e-mail – k. 69 – 72)

W dniu 17 września 2010r. (...) S.A. w S. wystawiło polisę mającą potwierdzać zawarcie z D. B. umowy ubezpieczenia na samochód osobowy B. o nr rej. (...) obejmującej okres od 03.08.2010r. do 03.08.2011r.

(dowód: polisa – k. 38)

W dniu 28 listopada 2011r. (...) S.A. w S. zawarło z (...) S.A. w B. umowę przelewu wierzytelności obejmującą między innymi polisę z dnia 17 września 2010r.

(umowa przelewu wierzytelności z załącznikami – k. 40 – 52)

Sąd zważył, co następuje:

Kwestią sporną w sprawie było istnienie roszczenia objętego pozwem. Powód powołując się na treść art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych (w brzmieniu obowiązującym przed dokonaną 11.02.2012r. nowelizacją) wywodził, że pozwany w chwili powzięcia decyzji o zamiarze niekontynuowania umowy winien dokonać jej wypowiedzenia na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, pod rygorem jej automatycznego wznowienia na okres kolejnych 12 miesięcy. Akcentował jednocześnie, że w myśl art. 18 w/w ustawy zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

Pozwany zarzucał natomiast, że skutecznie wypowiedział zawartą z (...) S.A. w S. umowę przesyłając stosowne oświadczenie woli ubezpieczycielowi drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

Zarzut pozwanego należy uznać za uzasadniony. W doktrynie przyjmuje się bowiem, że wskazana w nieobowiązującym już przepisie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych forma, zastrzeżona została wyłącznie dla celów dowodowych. Niedochowanie tejże formy nie skutkuje zatem nieważnością czynności, ale powoduje określone w przepisach trudności dowodowe (vide: Małgorzata Serwach, Komentarz do art. 18 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w: Lex Omega, wyd. Wolters Kluwer SA). W niniejszej sprawie powód kwestionując jedynie formę, w jakiej pozwany dokonał wypowiedzenia w istocie nie zaprzeczył temu, aby zdarzenie opisane przez pozwanego miało miejsce. Niezależnie od tego wskazać trzeba, że pozwany przedstawionymi na rozprawie dowodami w postaci wiadomości e-mail wykazał (nie uchybiając treści art. 246 k.p.c.), iż w dniu 15 stycznia 2010r. złożył stronie umowy ubezpieczenia - (...) S.A. w S. oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Z treści tych dokumentów wynika, że ubezpieczyciel nie tylko zapoznał się z treścią oświadczenia woli pozwanego (między stronami umowy miała miejsce wymiana korespondencji), ale również to, że oświadczenie pozwanego zostało przekazane ubezpieczycielowi także w formie telefonicznej. Z tych względów należy przyjąć, że pozwany D. B. skutecznie wypowiedział umowę ubezpieczenia zawartą w dniu 04.08.2009r. z (...) S.A. w S., i to z zachowaniem terminu określonego w art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie był uprawniony do wznowienia przedmiotowej umowy i obciążenia powoda jej kosztami.

Odnosząc się na marginesie do kwestii legitymacji czynnej powoda, kwestionowanej przez pozwanego, podnieść można, iż wykazana ona została treścią umowy przelewu wierzytelności nr (...) (k. 40 i n.).

Z przedstawionych względów Sad orzekł, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skrobowski
Data wytworzenia informacji: