Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1550/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-11-21

Sygn. akt I C 1550/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba

Protokolant: Agnieszka Zabagło

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 21.11.2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa: B. T., K. T. i R. T.

przeciwko: Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. nr (...) z dnia 14.02.2013 r., zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 19.04.2013 r. sygn. akt I Co 483/13,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 3.695 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1550/13

UZASADNIENIE

Powodowie B. T., K. T. i R. T. wnieśli pozew przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o pozbawienie w całości wykonalności bankowego tytułu wykonawczego nr (...) z dnia 14.02.2013 r., któremu Sąd Rejonowy w Zgorzelcu postanowieniem z dnia 19.04.2013 r. w sprawie I Co 483/13 nadał klauzulę wykonalności.

W uzasadnieniu podali, że tytuł wykonawczy dotyczy umowy z dnia 23.05.2008 r. o kartę kredytową z limitem kredytowym w wysokości 4.000 zł, zawartej pomiędzy S. T., a pozwanym. S. T. zmarł 14.09.2009 r. i spadek po nim nabyli powodowie. Powódka B. T. w połowie września 2009 r. po otrzymaniu wyciągu z karty kredytowej, wysłała pozwanemu akt zgonu męża, ale dopiero w grudniu 2012 r. spadkobiercy otrzymali od pozwanego wezwanie do zapłaty. Powodowie podnieśli zarzut przedawnienia roszczenia, wskazując że według regulaminu kart kredytowych w przypadku zgonu strony - umowa wygasa, a roszczenie stało się wymagalne z datą zgonu spadkodawcy, tak jak zostało to wskazane w treści bankowego tytułu egzekucyjnego. Ponadto powódka B. T. zarzuciła, że jako żona spadkodawcy nie wyrażała zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez męża, a oprócz tego karta kredytowa mogła być ubezpieczona.

Pozwany w odpowiedzi na pozew (k. 34 - 37) wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zarzucił, iż umowa o kartę kredytową zawarta ze S. T. nie została wypowiedziana przed śmiercią posiadacza karty, natomiast w dniu 14.09.2009 r. w stan wymagalności była postawiona jedynie minimalna kwota do zapłaty tj. 666,65 zł, płatna w terminie do dnia 9.09.2009 r., podczas gdy całkowita kwota zadłużenia wynosiła 26.521,12 zł. W tej sytuacji - zdaniem pozwanego - ewentualnemu przedawnieniu mogła ulec jedynie minimalna kwota do zapłaty, wymagalna w momencie śmierci posiadacza karty. Z ostrożności procesowej podniósł, iż Sąd może nie uwzględnić zarzutu przedawnienia z uwagi na treść art. 5 kc, jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, gdyż dłużnik uzyskałby korzyść majątkową w wyniku swojego niewłaściwego postępowania. Wyjaśnił też, że na rachunku karty kredytowej nie była pobierana opłata CreditShield tytułem ubezpieczenia na wypadek śmierci posiadacza karty, a odpowiedzialność B. T. nie wynika z faktu wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania przez męża, ale z faktu spadkobrania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

S. T. w dniu 23.05.2008 r. zawarł z pozwanym Bankiem (...) Spółką Akcyjną w W. umowę o kartę kredytową C.. W umowie został przyznany mu limit w wysokości 4.000 zł. W dniu 20.07.2009 r. limit kredytowy został zwiększony na potrzeby jednorazowej transakcji przelewu gotówki do kwoty 22.000 zł. W § 2 umowy wskazano, że umowę zawiera się na okres ważności karty. Natomiast zgodnie z § 6 ust. 2 pkt e) regulaminu kart kredytowych (...) Banku (...) S.A. - karta traci ważność z powodu śmierci klienta. (umowa o kartę kredytową C. k. 12, pismo pozwanego z dnia 22.07.2009 r. k.13, regulamin kart kredytowych C. k. 46 - 50)

S. T. zmarł 14.09.2009 r., a spadek po nim na podstawie ustawy nabyli powodowie po 1/3 części każdy z nich. (odpis postanowienia tutejszego Sądu z dnia 10.05.2010 r. w sprawie Ns 240/10 k. 4 akt I Co 483/13) Powódka w połowie września 2009 r. zawiadomiła pozwanego o śmierci S. T., przesyłając mu odpis zgonu męża. (okoliczność bezsporna).

Bank (...) S.A. pismem z dnia 29.11.2012 r. wezwał powodów jako spadkobierców kredytobiorcy S. T. do zapłaty kwoty 25.835,35 zł w terminie do dnia 13.12.2012 r. (wezwania do zapłaty k. 15,16)

Pozwany w dniu 14.02.2013 r. wystawił przeciwko powodom solidarnie bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) na kwotę 25.835,35 zł, w tym 24.866,38 zł z tytułu niespłaconego kredytu, 504,37 zł z tytułu odsetek umownych za okres od 23.05.2008 r. i 464,60 zł z tytułu niespłaconych opłat i prowizji. Zobowiązanie wynikało z niespłacenia przez kredytobiorcę S. T. zobowiązań wynikających z umowy o kartę kredytową C. z dnia 23.05.2008 r. Stan zobowiązania został wskazany na dzień 14.09.2009 r. tj. dzień śmierci S. T.. W dniu 27.02.2013 r. wierzyciel wystąpił z wnioskiem o nadanie sądowej klauzuli wykonalności b.t.e. Postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 19.04.2013 r. sygn. akt I Co 483/13 została nadana temu tytułowi klauzula wykonalności. (akta sprawy tutejszego Sądu I Co 483/13))

Wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne, które prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu M. W. pod sygn. Km 2270. Dłużnicy od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie dokonali żadnej wpłaty. (akta sprawy Km 2270/13)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako uzasadnione należało uwzględnić w całości.

Żądanie powodów należało rozpatrywać w oparciu o treść art. 840 § 1 pkt 1 kpc, zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu. W powództwie takim dłużnik banku może podnieść wszelkie zarzuty materialnoprawne dotyczące wierzytelności banku, objętej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności. Dotyczy to również zarzutów powstałych przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego. (por. uzasadnienie postanowienia SN z 27.11.2003r. II CZP 78/08).

Powodowie podnieśli zarzut przedawnienie roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym, który należało uznać za uzasadniony. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) obowiązującej do dnia 6.10.2013 r. - roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem dwóch lat. Stosownie natomiast do treści art. 120 § 1 kc - bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W doktrynie i judykaturze wymagalność roszczenia określana jest jako stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności. Jest to stan potencjalny, o charakterze obiektywnym, którego początek zbiega się z chwilą uaktywnienia się wierzytelności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90). Z chwilą śmierci S. T. doszło do wygaśnięcia umowy o kartę kredytową, a wierzyciel nabył uprawnienie do żądania spłaty zobowiązania przez spadkobierców posiadacza karty i z takim żądaniem wykonania świadczenia mógł wystąpić już 14.09.2009 r. Należy zauważyć, iż wierzyciel wystawiając b.t.e. również określił stan zobowiązania spadkobierców dłużnika banku na datę 14.09.2009 r. Tym samym roszczenie Banku (...) S.A. wobec powodów uległo przedawnieniu z dniem 15.09.2011 r., gdyż wierzyciel dopiero 27.02.2013 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie sądowej klauzuli wykonalności. Z kolei zgodnie z art. 117 § 2 kc - po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.

Brak było podstaw, aby uznać uwzględnienie zarzutu przedawnienia za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 kc). Należy mieć bowiem na uwadze, iż odpowiedzialność powodów nie wynikała z czynności bankowej zawartej bezpośrednio z bankiem, ale z odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1030 kc). Wierzyciel w sposób znaczny uchybił terminowi dochodzenia swoich należności, pomimo że prowadzi działalność gospodarczą na rynku finansowym, jest profesjonalistą, posiada aparat umożliwiający mu podejmowanie niezwłocznie efektywnych działań windykacyjnych, a więc dopuszczając się zaniechań naraża się na ujemne konsekwencje w postaci uwzględnienia zarzutu przedawnienia.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 kpc, albowiem powodowie wygrali proces, a zatem należy im się zwrot kosztów w postaci opłaty od pozwu w wysokości 1.244 zł, kosztów zastępstwa procesowego 2.400 zł, stosownie do treści § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu i opłat skarbowych od pełnomocnictw 51 zł, czyli łącznie 3.695 zł.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: