Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 368/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-06-27

Sygn. akt I C 368/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron

Protokolant: Ewelina Urbańska

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 r.

w Z.

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko J. K.

o zapłatę

1.  powództwo oddala,

2.  zasądza od powoda (...) sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanego J. K. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 368/13

UZASADNIENIE

Powód, (...) sp. z o.o. w W., wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego J. K. kwoty 1.321,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu (15 stycznia 2013 r.) do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wyjaśnił, że dochodzona wierzytelność wynika z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, która łączyła pozwanego z (...) S.A. w S.; podał, że składa się na nią należność główna w wysokości 1.058,28 zł i skapitalizowane odsetki w kwocie 263,47 zł. Wskazał, że wierzytelność tę nabył od ubezpieczyciela na podstawie umowy z dnia 28 maja 2012 r.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt VI Nc-e 101906/13, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zasądził od J. K. na rzecz (...) sp. z o.o. w W. kwotę 1.321,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany, J. K., wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu. Wyjaśnił, że w dniu 15 października 2010 r. nabył samochód H. (...), z którym było związane ubezpieczenie OC w (...) S.A.; zarzucił przy tym, że umowę tego ubezpieczenia wypowiedział przed upływem 30 dni od zakupu auta.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.A. w S. wystawiło polisę nr (...) potwierdzającą objęcie J. K. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w okresie od 15 października 2010 r. do dnia 6 października 2011 r. Ubezpieczenie to było związane z kupionym przez J. K. w dniu 15 października 2010 r. samochodem H. (...), nr rej. (...). Wynikająca z tej polisy składka w kwocie 1.058,28 zł miała zostać zapłacona do dnia 7 lutego 2011 r. Wierzytelność z tytułu składki – na podstawie umowy cesji z dnia 28 maja 2012 r. – została przeniesiona przez (...) S.A. w S. na rzecz (...) sp. z o.o. w W..

(dowód:

-

faktura VAT z dnia 15 października 2010 r. [k 17];

-

umowa nr (...) z dnia 28 maja 2012 r. [k 31-32];

-

polisa nr (...) z dnia 15 października 2010 r. [k 33];

-

wezwanie do zapłaty z dnia 15 września 2012 r. [k 34])

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do art. 6 k.c. w postępowaniu o zapłatę powód zobowiązany jest udowodnić, że przysługuje mu dochodzona przez niego należność. W przypadku nabywcy wierzytelności polega to na wykazaniu, że przysługiwała ona pierwotnemu wierzycielowi oraz, że została przeniesiona na rzecz nabywcy (por. wyrok SN z dnia 12 lipca 2006 r., V CSK 187/06).

W myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 11 lutego 2012 r.), w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodziły prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Polisa nr (...) z dnia 15 października 2010 r. została wystawiona przez (...) S.A. w S. w związku z nabyciem przez pozwanego samochodu H. (...). Polisa ta nie została podpisana przez pozwanego, zatem do wykazania, że istotnie przeszły na niego obowiązki z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, niezbędne było przedstawienie tej umowy – tj. umowy, która byłaby zawarta przez ubezpieczyciela ze zbywcą pojazdu (S. I.). Powód nie przedłożył takiego dokumentu, a tym samym nie udowodnił, że przysługiwało mu dochodzone w sprawie roszczenie; z tej przyczyny powództwo podlegało oddaleniu.

Wnioski dowodowe zmierzające do wykazania, że pozwany wypowiedział umowę ubezpieczenia zawartą z (...) S.A. (tj. innym ubezpieczycielem) zostały oddalone, bowiem fakt ten nie miał żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.).

Na zasadzie art. 98 k.p.c. powód, jako strona, która przegrała sprawę, został zobowiązany do zwrócenia pozwanemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skowron
Data wytworzenia informacji: