Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 238/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-01-24

Sygn. akt IC 238/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24.01.2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący – SSR Jerzy Chruściak

Protokolant – Anna Mroczkowska-Jełowicka

po rozpoznaniu w dniu 24.01.2013r. w Lubaniu

z powództwa I. O. (1)

przeciwko (...) S.A. V. (...) w W.

o odszkodowanie

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda I. O. (1) kwotę 12. 250 zł,- ( dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 27.02.2012r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda I. O. (1) kwotę 613 zł,- tytułem opłaty Sądowej, kwotę 709, 32 zł,- tytułem kosztów opinii biegłego oraz kwotę 2. 417 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IC 238/12

UZASADNIENIE

Powód I. O. (1) pozwem z dnia 01.06.2012r. wniósł o zasądzenie od Towarzystwa (...) S.A. V. (...) z/s w W. na jego rzecz kwoty 12.250,00zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27.02.2012r. do dnia zapłaty, a także o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu , w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Na uzasadnienie swojego roszczenia wskazał, iż w dniu 06.10.2011r. zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia AC pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...) , stwierdzoną polisą nr (...). W dniu 24.01.2012r. doszło do wypadku komunikacyjnego bez udziału osób trzecich, w wyniku czego znacznemu uszkodzeniu uległ pojazd powoda. W związku z powyższym I. O. (1) zgłosił szkodę pozwanemu do likwidacji w ramach ubezpieczenia AC. Po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody i ustaleniu zakresu uszkodzeń pojazdu pozwane Towarzystwo (...) uznało, iż jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona i zakwalifikowało szkodę w pojeździe, jako całkowitą, z uwagi na fakt , iż koszty jego naprawy przekroczyłyby 70% wartości pojazdu. Jednocześnie strona pozwana ustaliła wartość samochodu powoda w stanie nieuszkodzonym na kwotę 37.000,00zł, zaś wartość pojazdu w stanie uszkodzonym na kwotę 24.400,00zł. Na podstawie powyższego pozwany oszacował wysokość odszkodowania należnego powodowi na kwotę 12.600,00zł, którą to należność wypłacono I. O. (1) w dniu 13.02.2012r. Powód nie zgadzając się z decyzją Ubezpieczyciela dotyczącą wysokości przyznanego odszkodowania w dniu 25.04.2012r. wniósł o podwyższenie świadczenia ubezpieczeniowego o kwotę 12.250,00zł , z uwagi na znaczne zawyżenie przez Towarzystwo (...) wartości wraku pojazdu. W ocenie powoda wartość wraku winna zostać ustalona w oparciu o aukcję na portalu (...) , na którym najwyższa oferta za uszkodzony pojazd opiewała na kwotę 12.150,00zł . Ustosunkowując się do żądania powoda Ubezpieczyciel wskazał na możliwość obniżenia wartości uszkodzonego pojazdu do kwoty 12.250,00zł uzależniając decyzję w tym zakresie od przedłożenia przez powoda umowy sprzedaży pozostałości. Jednocześnie zaproponował ugodowe zakończenie sporu poprzez obniżenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym do kwoty 16.600,00zł.

W odpowiedzi na pozew z dnia 30.07.2012r. (...) S.A. V. (...) z/s w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego , według norm przepisanych, w tym opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17,00zł .

Na uzasadnienie swojego stanowiska pozwana wskazała , iż wypłacone powodowi odszkodowanie zostało ustalone prawidłowo . Z uwagi bowiem na znaczny zakres uszkodzeń pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...) jego naprawa była ekonomicznie nieuzasadniona albowiem szacowane koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości samochodu. Wobec Powyższego należne powodowi odszkodowanie zostało obliczone na kwotę 12.600,00zł , stanowiącą różnicę pomiędzy wartością pojazdu, według stanu przed zdarzeniem przyjętą przez Ubezpieczyciela na kwotę 37.000,00zł , a jego wartością w stanie uszkodzonym w wysokości 24.400,00 zł

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 06.10.2011r. I. O. (2) zawarł z pozwanym w sprawie Towarzystwem (...) S.A. V. (...) z/s w W. umowę ubezpieczenia Autocasco pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...), stwierdzoną polisą nr (...). Suma ubezpieczenia opiewała na kwotę 37.000,00zł . W dniu 15.10.2011r. uiścił na rzecz Ubezpieczyciela należną z tego tytułu składkę w wysokości 1.031,00zł . W związku z powyższym spełniły się przesłanki rozpoczęcia przez pozwanego świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia 15.10.2011r. do dnia 14.10.2012r.

/ dowód : - polisa nr (...) – k. 1 – 2 akt szkody,

- dowód rejestracyjny pojazdu – k. 14 – 15 akt szkody,

- zeznania I. O. (1) – k. 76 /

Integralną częścią łączącej strony umowy były Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco dla klienta indywidualnego i małego przedsiębiorcy. W §11 pkt 1 i 7 ppkt. 1 i 4 OWU wskazano, że odpowiedzialność C. rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, a kończy z upływem okresu ubezpieczenia lub z chwilą wypłaty odszkodowania równej sumie ubezpieczenia . Zgodnie z § 4 pkt. 3 ppkt.1 OWU szkoda całkowita następuje wówczas , gdy pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu , że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody , jeżeli wartość rynkowa pojazdu odpowiada sumie ubezpieczenia. W pkt. 5 ppkt.1 OWU wskazano, że w przypadku powstania szkody całkowitej C. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości ustalonych w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego części pod warunkiem , że posiadają wartość rynkową ; w odniesieniu do sytuacji rynkowej w zakresie obrotu pojazdami uszkodzonymi

/ dowód : - Ogólne warunki ubezpieczenia AC – k. 45 – 60 /

W dniu 24.01.2012r. I. O. (1) podczas jazdy samochodem marki R. (...) o nr rej. (...) stracił panowanie nad samochodem i uderzył w betonowe ogrodzenie , w wyniku czego prowadzony przez niego pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu. W czasie powstania szkody pojazd powoda był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach dobrowolnego ubezpieczenia AC ze strony Towarzystwa (...) S.A. V. (...) z/s w W.

/ dowód: - polisa nr (...) – k. 1 – 2 akt szkody,

- zeznania I. O. (1) – k. 76 /

Na skutek zaistniałego zdarzenia I. O. (1) w dniu 27.01.2012r. zgłosił szkodę pozwanemu . Towarzystwo (...) S.A. , co do zasady przyjęło swoją odpowiedzialność i podjęło kroki zmierzające do realizacji ważnej umowy ubezpieczenia Autocasco. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego pozwany dokonał rozliczenia szkody w pojeździe powoda ustalając, iż wartość pojazdu przed wypadkiem wynosiła 37.000,00zł, zaś w stanie uszkodzonym opiewała na kwotę 24.400,00zł natomiast szacunkowy koszt naprawy samochodu według wariantu (...) miał się zamknąć w kwocie 35.980,83zł netto, czyli 44.256,42zł brutto. W oparciu o powyższe rozliczenie Ubezpieczyciel uznał , iż naprawa samochodu powoda jest nieopłacalna wobec tego dokonano rozliczenia szkody metodą różnicową pomiędzy wartością pojazdu w stanie sprzed wypadku (37.000,00zł) i jego wartością po wypadku (24.400,00 zł) . Wysokość tak obliczonego odszkodowania obejmującego kwotę 12.600,00zł została wypłacona poszkodowanemu w dniu 13.02.2012r.

/ dowód : - druk zgłoszenia szkody – k. 10 – 13 akt szkody,

- analiza kosztów naprawy wariant (...) k. 19 akt szkody

- decyzja z dnia 13.02.2012r. – k. 34 akt szkody /

Nie zgadzając się z decyzją Ubezpieczyciela w zakresie przyjętej przez niego wartości wraku pojazdu na poziomie 24.400,00 zł, w konsekwencji zmierzającej do zaniżenia odszkodowania , I. O. (1) pismem z dnia 25.04.2012r. wezwał pozwanego do wypłaty na jego rzecz dodatkowej kwoty odszkodowania w wysokości 12.250zł . Pomimo powyższego pozwany ostatecznie odmówił roszczeniu powoda

/ dowód – pismo powoda z dnia 25.04.2012r. – k. 55 akt szkody,

- pismo pozwanego z dnia 25.04.2012r. – k. 56 akt szkody /

Z uwagi na rozbieżności dotyczące rozmiarów szkody w pojeździe marki R. (...) o nr rej. (...) Sąd dla prawidłowego rozstrzygnięcia sporu postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego . Powołany w niniejszym postępowaniu mgr inż. T. K. po zapoznaniu się z aktami sprawy i aktami szkody ustalił wartość rynkową pojazdu przed szkodą na kwotę 31.700,00zł, koszty jego naprawy przyjął na kwotę 44,256,42 zł brutto oraz sporządził w systemie (...)Ekspert wycenę pozostałości pojazdu na kwotę 12.100,00zł . W związku z powyższym biegły potwierdził zaistnienie szkody całkowitej

/ dowód : - opinia biegłego sądowego – k. 34/

Sąd zważył, co następuje :

W przedmiotowej sprawie bezspornym było, iż powód I. O. (1) w dniu 06.10.2011r. zawarł z pozwanym w sprawie Towarzystwem (...) S.A. V. (...) umowę dobrowolnego ubezpieczenia AC pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...). Wątpliwości Sądu orzekającego nie budził również fakt, iż w dniu 24.01.2012r. doszło do zaistnienia zdarzenia skutkującego obowiązkiem wypłaty przez pozwanego stosownego odszkodowania.

Przedmiotem sporu w prowadzonym postępowaniu była natomiast kwestia wartości pojazdu powoda w stanie uszkodzonym .

Strona pozwana w oparciu o systemy eksperckie ustaliła mianowicie handlową wartość pojazdu przed zaistnieniem szkody na kwotę 37.000,00zł , koszt jego naprawy na kwotę 44,256,42 zł brutto , zaś wartość pozostałości oszacowała na kwotę 24.400,00zł uznając tym samym , iż naprawa samochodu należącego do powoda jest nieopłacalna i zakwalifikowała szkodę w jego pojeździe, jako szkodę całkowitą wypłacając powodowi odszkodowanie stanowiące różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą i jego wartością po wypadku tj. kwotę 12.600,00zł .

Powód I. O. (1) zarówno w toku procesu likwidacji szkody, jak przed tut. Sądem nie kwestionował rozliczenia szkody jego pojeździe , jako całkowitej. Nie wnosił także zastrzeżeń do ustalonej przez Ubezpieczyciela w postępowaniu szkodowym wartości pojazdu przed szkodą w wysokości 37.000,00zł odpowiadającej sumie ubezpieczenia. Kwestionował natomiast ustaloną przez stronę pozwaną na kwotę 24.400,00zł wartość wraku pojazdu.

Z uwagi na powyższe Sąd dopuścił dowód z opinii niezależnego biegłego sądowego mgr inż. T. K., który ustalił wartość rynkową pojazdu przed szkodą na kwotę 31.700,00zł, koszty jego naprawy na kwotę 44,256,42 zł brutto, które przyjął - za sporządzoną w toku postępowania likwidacyjnego przez stronę pozwaną - wyceną ( k. 19 akt szkody) oraz sporządził w systemie (...)Ekspert wycenę pozostałości pojazdu szacując je na kwotę 12.100,00zł . W związku z powyższym biegły potwierdził zaistnienie w odniesieniu do pojazdu powoda szkody całkowitej .

Kierując się zatem zalegającą w aktach sprawy opinią biegłego , jak również biorąc pod rozwagę treść § 14 pkt.5 ppkt.1 OWU Autocasco stanowiącego , iż w przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się , jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia , a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym Sąd ustalił , iż różnica wartości kształtująca wysokość szkody w niniejszej sprawie wynosiła 24.900,00zł . Wyliczenie powyższe wynikało z przyjęcia przez Sąd orzekający za stroną pozwaną wartości pojazdu przed szkodą na kwotę 37.000,00zł albowiem kwestia ta nie była przedmiotem sporu stron , a ponadto zdarzenie warunkujące odpowiedzialność pozwanego miało miejsce niespełna trzy miesiące od daty zawarcia umowy ubezpieczenia AC , w której oszacowano wartość pojazdu na taką właśnie kwotę . Powyższe w ocenie Sądu czyniło zasadnym przyjęcie wartości samochodu marki R. (...) sprzed zaistnienia szkody na kwotę 37.000,00zł .

Wobec tych okoliczności uznać należało, iż wypłacona I. O. (1) tytułem odszkodowania kwota 12.600,00zł nie została wyliczona prawidłowo bowiem nie wyrównała zaistniałej szkody , w myśl zasady jej pełnej kompensacji .

Zgodnie z art. 805§1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa , spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku , a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. W myśl natomiast dyspozycji art. 363§1 k.c. naprawienie szkody winno nastąpić , według wyboru poszkodowanego , bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego , bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej . Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo pociągałoby za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu . Przyjmuje się, że nieopłacalność naprawy będącą przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej , ma miejsce wówczas , gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku . Stan majątku poszkodowanego zakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym wyznacza bowiem rozmiar należnego odszkodowania . Przy czym określenie progu opłacalności naprawy , a tym samym określenie szkody , jako całkowitej jest różne w zależności od rodzaju ubezpieczenia , z którego szkoda jest likwidowana . Szkoda częściowa ma miejsce wówczas gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy ,a koszty jej koszty nie przekraczają wartości pojazdu w dniu szkody . Szkoda całkowita natomiast występuje wówczas , gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu , że nie nadaje się do naprawy , albo gdy koszty naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody . W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów dokonanej naprawy , w przypadku zaś wystąpienia szkody całkowitej należne odszkodowanie ustala się przy wykorzystaniu tzw. metody dyferencyjnej polegającej na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym o wartość pojazdu po wypadku ( wrak , pozostałości ) . Takie stanowisko zajął także Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 20.02.2002 r. sygn.akt V CKN 903/00 uznając, iż jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku . Odnosząc się natomiast merytorycznie do wniosku Rzecznika Ubezpieczonych w uzasadnieniu postanowienia z dnia 12.01.2006 r. sygn. akt III CZP 76/05 jednoznacznie wskazał , że nieopłacalność naprawy , będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej ma miejsce , gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku stwierdzając nadto , że stan majątku poszkodowanego , nie zakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym , wyznacza rozmiar należnego odszkodowania .

Reasumując powyższe rozważania należało na podstawie art. 805kc w z art. 321kpc zasądzić od Towarzystwa (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda I. O. (1) odszkodowanie w wysokości 12.250,00zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27.02.2012r.

Kwota powyższa wynikała z wyliczenia wartości pojazdu przed zaistnieniem szkody (37.000zł) pomniejszonej o jego wartość w stanie uszkodzonym (12.100), od której odjęto wysokość odszkodowania wypłaconego I. O. (1) w postępowaniu likwidacyjnym (12.600zł ).

O odsetkach orzeczono , zgodnie z zasadą prawa cywilnego , według której dłużnik popada w opóźnienie , jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie , w którym stało się ono wymagalne. W związku z tym , że pozwany nie zlikwidował szkody w terminie określonym w art. 817 k.c., przeto żądanie powoda odnośnie zasądzenia na jego rzecz odsetek za opóźnienie Sąd uznał za zasadne . Działalność ubezpieczeniowa ma bowiem charakter profesjonalny i dlatego zakład ubezpieczeń winien był w zakreślonym terminie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne i korzystając w wyspecjalizowanej kadry prawidłowo wyliczyć należne odszkodowanie .

Orzeczenie o kosztach procesu , na które złożyły się: opłata sądowa w wysokości 613zł, koszty opinii biegłego w wysokości 709,32 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika i zwrot opłaty od udzielonego pełnomocnictwa w łącznej wysokości 2.417zł Sąd oparł o dyspozycję art. 98 k.p.c. w zw. z § 6 pkt. 5 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. /Dz.U.02.163.1348 / – w myśl zasady odpowiedzialności za wynik procesu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Góral
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Chruściak
Data wytworzenia informacji: