Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 386/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-01-15

Sygn. akt III RC 386/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 15.01.2014 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko małoletniej A. K. reprezentowanej przez matkę K. B.

o obniżenie alimentów

powództwo oddala.

Sygn. akt III RC 386/13

UZASADNIENIE

Powód S. K., skierował do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, pozew przeciwko małoletniej córce A. K., reprezentowanej przez matkę K. B., o obniżenie alimentów: z kwoty po 700 złotych miesięcznie, do kwoty po 500 złotych miesięcznie. Powództwo uzasadnił faktem, iż zgodził się na dotychczasową wysokość alimentów dążąc do szybkiego i ugodowego załatwienia sprawy o rozwód, a nadto że zmniejszyły się jego możliwości majątkowe, bowiem zaciągnął kredyt na budowę domu (wraz z partnerką), ponosi koszty utrzymania mieszkania, a nadto że sytuacja majątkowa matki małoletniej zdecydowanie się polepszyła (k. 2-6).

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa (k.41).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Alimenty na rzecz małoletniej powódki, zostały ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, z dnia 05 października 2011 roku, w sprawie IC 1074/11 w kwocie po 700 złotych miesięcznie.

Dowód: wyrok zawarty w aktach SO w Jeleniej Górze sygn. akt IC 1074/11.

Powód tak jak obecnie, wykonywał zawód (...) Średnio zarabiał ok. 2900 złotych. Przekazywał na utrzymanie córki po 700 złotych miesięcznie. Ponosił połowę kosztów utrzymania mieszkania stron w kwocie 400 złotych. Ponosił koszty swojego utrzymania w kwocie ok. 1200 złotych.

Dowód: zeznania powoda S. K. k. 41.

Małoletnia powódka mieszkała wraz z matką w mieszkaniu stron. Miała wówczas 3 lata. Matka małoletniej zarabiała wówczas ok. 1700 złotych. Ponosiła połowę kosztów utrzymania mieszkania w kwocie 400 złotych, kosztów dojazdu do pracy ok. 300 złotych, pozostałem koszty utrzymania ok. 900 złotych

Dowód: zeznania pozwanej K. B. k. 41v.

W chwili obecnej powód zarabia ok. 3170 złotych netto. Łoży alimenty na córkę w kwocie 700 złotych. 100 złotych miesięcznie wydaje na wyżywienie córki podczas wizyt dziecka w ramach kontaktów. Ponosi miesięczne koszty utrzymania mieszkania w kwocie: 550 złotych czynsz, prąd i gaz ok. 160 złotych. Mieszkanie należy do kuzynki partnerki powoda. Ponosi koszty dziennego wyżywienia ok. 30 złotych. Wraz z partnerką spłaca po połowie kredyt na budowę domu – łączna rata to 1400 złotych. Ponosi koszty utrzymania samochodu.

Dowód: zeznania powoda S. K. k. 41, zaświadczenie o

dochodach k. 28, 38, 39

Małoletnia pozwana A. K. mieszka wraz z matką i jej obecnym mężem w tym samym mieszkaniu, co w dacie rozwodu stron. Matka małoletniej ponosi wraz z mężem miesięczne koszty utrzymania mieszkania w kwocie: czynsz ok. 340 złotych, prąd i gaz ok. 120 złotych. Pozwana zaciągnęła kredyt w kwocie 80000 złotych, który umożliwił jej dokonanie podziału majątku stron. Spłaca 550 złotych miesięcznie. Wskazuje, iż koszty utrzymania córki stron wynoszą ok. 1600 złotych, na które składają się miesięczne koszty przedszkola ok. 380 złotych, koszty wyżywienie 300-400 złotych, koszty odzieży ok. 170 złotych, kosmetyki dziecka ok. 40 złotych, przybory do przedszkola w postaci kredek, pisaków, a także zabawki i książki to ok. 150 złotych miesięcznie, koszty małoletniej związane z jej udziałem w kosztach mieszkania. Koszty związane z udziałem dziecka w zabawach typu jasełka, halloween – 40 złotych na każdą imprezę plus koszty wypieków na każdą imprezę w kwocie ok. 100 złotych. Są 4 tego typu imprezy. Ponadto dochodzą koszty remontu pokoju dziecka. Wyjścia typu lody, teatr. Pozwana obecnie zarabia ok. 2200 złotych

Dowód: zeznania pozwanej K. B. k. 41v., zaświadczenie o

dochodach k. 40.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie nawet w części.

W świetle art. 138 k.r.o. „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zarówno w literaturze jak i orzecznictwie sądowym przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji oraz istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Pojęcia zwiększenia lub zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych uprawnionego pozostają we wzajemnej zależności i wzajemnie na siebie rzutują. Wynika to faktu, że pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (por. orz. SN z dnia 10 października 1969 r., III CRN 350/69 , OSNCP 1970, nr 2, poz. 15). Kluczowym zatem zagadnieniem dla rozstrzygnięcia o żądaniu opartym na art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest porównanie stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu lub obniżeniu.

Na mocy dotychczasowego wyroku ustalającego wysokość alimentów należnych od powoda małoletniej córce, Sąd zobowiązał powoda do łożenia na rzecz dziecka alimentów po 700 złotych miesięcznie. W pozostałym zakresie , obowiązek alimentacyjny wobec małoletniej pozwanej obciąża jej matkę K. B., która realizuje swój obowiązek alimentacyjny z jednej strony poprzez osobiste starania w opiece i wychowaniu małoletniej, a z drugiej strony poprzez dostarczenie jej niezbędnych, poza otrzymywanymi alimentami, środków utrzymania.

Od daty ostatniego rozstrzygnięcia o alimentach na rzecz małoletniej pozwanej upłynął okres ponad dwóch lat. Zdaniem Sądu, w okresie tym, nie znacznie zmieniły się możliwości majątkowe i zarobkowe powoda, natomiast zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby małoletniej pozwanej w zakresie: wyżywienia, ubrania, uczęszczania do przedszkola, a także kosztów związanych z jej ogólnie pojętym utrzymaniem, co wynika z jej naturalnego rozwoju.

Analizując możliwości zarobkowe powoda S. K. należy stwierdzić, iż uległy one nieznacznej zmianie. Powód zarabia 200 złotych więcej. S. K. ponosi koszty swojego utrzymania w tym koszty utrzymania mieszkania należącego do kuzynki jego partnerki. Sąd nie daje wiary powodowi, iż jego partnerka nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania. Szczególnie, iż jak powód wskazuje mieszkał już razem z partnerką i pracują w tej samej instytucji. Zdaniem Sądu nie pogorszyła się sytuacja majątkowa powoda, ani też nie polepszyła się sytuacja majątkowa pozwanej w wyniku podziału majątku stron. Strony dokonując podziału majątku wzajemnie rozdzieliły między sobą aktywa i pasywa. K. B. obciążyła się kredytem umożliwiającym jej uzyskanie mieszkania stron. Zdaniem Sądu fakt, iż powód zdecydował się na budowę domu nie może rzutować na dotychczasową sytuację małoletniej córki stron. Powód wiedział, że ciąży na nim obowiązek alimentacyjny i winien był dostosować wysokość kredytu do swoich dochodów i wydatków w tym na rzecz małoletniej córki.

Jednocześnie należy podkreślić, o czym była mowa wyżej, że obowiązek alimentacyjny obciąża także matkę małoletniej pozwanej. Wskazać należy, że to na K. B., w związku ze sprawowaną pieczą, spoczywa największy trud związany z wychowaniem małoletniej A. K.. K. B. swój obowiązek alimentacyjny z jednej strony realizuje w sposób o jakim mowa wyżej, z drugiej strony wykładając niezbędne środki finansowe do utrzymania dziecka.

W świetle powyższego sąd oddalił powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksander Kościelski
Data wytworzenia informacji: