Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 801/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-12-02

Sygnatura akt VII U 801/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSO Liliana Gambal

Protokolant: Kalina Tanaś

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. w J.

odwołania E. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 20.03.2013 r., (...)

w sprawie E. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

odwołanie oddala.

Sygn. akt VII U 801/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 20.03.2013 r. (znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.dokonał rozliczenia emerytury wnioskodawcy E. M.w związku z osiągniętym przychodem, który w 2012 r. wyniósł 53.199,67 zł i przekroczył niższą kwotę graniczną ustaloną dla tego roku, tj. 29.772,30 zł – łącznie o kwotę 23.427,37 zł. Po dokonaniu rozliczenia za 2012 r. organ rentowy ustalił, że wnioskodawca pobrał nienależnie świadczenie w kwocie 2063,64 zł.

Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji, domagając się rozliczenia przychodu od dnia wydania decyzji o przyznaniu emerytury, tj. od marca 2012 r.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podnosząc, że prawo do emerytury zostało przyznane wnioskodawcy decyzją z dnia 22.03.2012 r. od dnia 01.10.2011 r., tj. od daty określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 09.02.2012 r. Jednocześnie wnioskodawca w 2012 r. osiągał przychód z tytułu zatrudnienia, w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia emerytalnego, co zostało prawidłowo ustalone w zaskarżonej decyzji, przy zastosowaniu korzystniejszego dla wnioskodawcy wariantu rozliczenia rocznego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 09.02.2012 r. (...) Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.z dnia 15.09.2011 r. w ten sposób, że przyznał wnioskodawcy E. M.prawo do emerytury od dnia 01.10.2011 r.

Wykonując wyrok Sądu Okręgowego z dnia 09.02.2012 r. organ rentowy decyzją z dnia 22.03.2012 r. przyznał wnioskodawcy emeryturę od dnia 01.10.2011 r. i podjął jej wypłatę.

W dniu 11.04.2012 r. wnioskodawca złożył oświadczenie (Rw-73), że osiąga przychód z tytułu pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia emerytalnego.

Decyzją z dnia 17.04.2012 r. organ rentowy zmniejszył wypłatę świadczenia wnioskodawcy od dnia 01.05.2012 r. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie wyższej niż 70% (nie wyższej niż 130%) przeciętnego wynagrodzenia. Kwota zmniejszenia wyniosła 528 zł.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wnioskodawca osiągnął przychód z tytułu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. w L. oraz w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. w L. w łącznej wysokości 53.199,67 zł.

Decyzją z dnia 20.03.2013 r. organ rentowy dokonał rozliczenia emerytury wnioskodawcy E. M. w związku z osiągniętym przychodem, który w 2012 r. wyniósł 53.199,67 zł i przekroczył niższą kwotę graniczną ustaloną dla tego roku, tj. 29.772,30 zł – łącznie o kwotę 23.427,37 zł. Po dokonaniu rozliczenia za 2012 r. organ rentowy ustalił, że wnioskodawca pobrał nienależnie świadczenie w kwocie 2063,64 zł.

/dowód: wyrok z dnia 09.02.2012 r. – k.39 akt ZUS, t.VII;

decyzja z dnia 22.03.2012 r. – k.45 akt ZUS, t.VII;

oświadczenie z dnia 11.04.2012 r. – k.47 akt ZUS, t.VII;

decyzja z dnia 17.04.2012 r. – k.48 akt ZUS, t.VII;

zaświadczenia o przychodzie za 2012 r.: z dnia 04.02.2013 r. i z dnia

06.02.2013 r. – k.121 i k.125 akt ZUS, t.VII/

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie mogło zostać uwzględnione.

W myśl art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a-106.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ww. ustawy prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Według ustępu 2 tego przepisu za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3. Jak wynika zaś z ustępu 7 tego przepisu prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1) 24 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) 18 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3) 20,4 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba (ust. 8 art. 104).

W świetle Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (M.P. z 2012 r. Nr 889) na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszono, że kwoty graniczne przychodu dla 2012 r. wynoszą 29.772,30 zł.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4, i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Z kolei zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się przy tym świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

Ustalenie, czy przychody emeryta uzasadniały pełną lub zmniejszoną wypłatę świadczenia lub jego zawieszenie następuje w rozliczeniu rocznym, tj. przez porównanie przychodów osiągniętych łącznie w roku kalendarzowym z rocznym limitem przychodów albo w rozliczeniu miesięcznym, tj. porównanie przychodów z poszczególnych miesięcy z dopuszczalnymi limitami w poszczególnych miesiącach.

W rozpoznawanej sprawie wysokość kwota przychodu ubezpieczonego w 2012 r. została przez organ rentowy prawidłowo wyliczona, na podstawie stosownych zaświadczeń od poszczególnych pracodawców, na łączną kwotę 53.199,67 zł. Tym samym przychód wnioskodawcy w 2012 r. przekroczył niższą kwotę graniczną ustaloną dla tego roku, tj. 29.772,30 zł – łącznie o kwotę 23.427,37 zł, co uzasadniało zmniejszenie łącznej kwoty świadczenia za rok 2012 o kwotę maksymalnego zmniejszenia tj. o 6.287,64 zł, przy zastosowaniu rozliczenia rocznego.

Jak wynika przy tym z pisma organu rentowego z dnia 18.09.2013 r., żądane przez wnioskodawcę rozliczenie miesięczne, uwzględniające jedynie okres od kwietnia 2012 r. do grudnia 2012 r., byłoby dla wnioskodawcy niekorzystne, ponieważ skutkowałoby ustaleniem nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 7.514,17 zł.

W rezultacie Sąd uznał, że zaskarżona decyzja organu rentowego jest prawidłowa, co skutkowało oddaleniem odwołania na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Malkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Liliana Gambal
Data wytworzenia informacji: