Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V RC 121/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2015-06-25

Sygn. akt V RC 121/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W. w Wydziale V Rodzinnym i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Władzińska

Protokolant: Anna Potęga

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko mał. J. B. repr. przez I. B.

o obniżenie alimentów

oraz z powództwa mał. J. B. repr. przez I. B.

przeciwko P. B.

o podwyższenie alimentów

I.  oddala powództwo o obniżenie alimentów;

II.  oddala powództwo wzajemne.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 roku powód P. B. wniósł pozew przeciwko małoletniemu J. B. o obniżenie alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt V RC 107/11 z kwoty po 950 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 12 maja 2015 roku I. B. wniosła odpowiedź na pozew, w której wniosła o oddalenie powództwa oraz wniosła pozew wzajemny o podwyższenie alimentów od P. B. na rzecz małoletniego syna z kwoty po 950 zł do kwoty po 1.100 zł miesięcznie.

Stanowiska stron w toku postępowania nie uległy zmianom.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni J. B., ur. (...) jest synem P. B. i I. B., pochodzącym ze związku małżeńskiego rodziców, zawartego w dniu 16 września 2000 roku w W..

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2009 roku Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie orzekł rozwód związku małżeńskiego I. B. i P. B. bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad mał. J. B. powierzono obojgu rodzicom, określając każdorazowe miejsce zamieszkania małoletniego przy matce. Kosztami utrzymania małoletniego J. B. obciążono oboje rodziców, ustalając udział ojca na kwotę po 1.200 zł miesięcznie, płatne do rąk matki I. B. do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w wypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat (dowód: odpis wyroku k.24 akt V RC 107/11).

W dniu 6 kwietnia 2011 roku P. B. i I. B. w sprawie o sygn. akt V RC 107/11 zawarli ugodę, w której obniżono alimenty na rzecz małoletniego J. B. do kwoty po 950 zł miesięcznie, płatne do rąk I. B. do 10 dnia każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat (dowód: protokół k.72-74 akt V RC 107/11).

W dniu 14 września 2011 roku P. B. wniósł o obniżenie alimentów z kwoty po 950 zł do kwoty po 400 zł miesięcznie. I. B. w imieniu małoletniego syna wniosła powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów z kwoty 950 zł do kwoty po 1.100 zł miesięcznie. Wyrokiem z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt V RC 812/11 Sąd oddalił powództwo o obniżenie alimentów oraz powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów (dowód: wyrok k.169 akt V RC 812/11).

Podczas ostatniego orzekania o obowiązku alimentacyjnym, w kwietniu 2011 roku, powód P. B. miał 36 lat, prowadził działalność gospodarczą w branży gazowniczej, z której nie uzyskiwał dochodów, a stratę. Powód posiadał wówczas zobowiązania w postaci kredytu gotówkowego w EuroBanku z miesięczną ratą ok. 2.270 zł oraz w mBanku z miesięczną ratą ok. 1.000 zł miesięcznie (dowód: pozew k.2-6, zeznania P. B. k.73 akt V RC 107/11).

Powód płacił wówczas alimenty na rzecz córki O. B., ur. (...) w kwocie po 400 zł miesięcznie (dowód: zeznania P. B. k.73 akt V RC 107/11).

Swoje koszty utrzymania w kwietniu 2011 roku powód oceniał na kwotę ok. 1250 zł miesięcznie (dowód: pozew k.2-6 akt V RC 107/11).

Powód – pozwany wzajemny P. B. ma obecnie 40 lat. Powód prowadzi działalność gospodarczą, która obecnie przynosi dochód w kwocie ok. 1000-1200 zł miesięcznie, który nie jest wykazywany w PIT-ach. Pracuje dodatkowo w ramach umowy o pracę jako inspektor nadzoru inwestorskiego uzyskując wynagrodzenie w kwocie 4522,67 zł netto. Powód jest magistrem inżynierem, ma uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dowód: raporty płacowe k.9, 121-123, decyzja k.68, PIT za 2014 rok k.109-116).

P. B. posiada zadłużenia w różnych instytucjach (dowód: umowa kredytu konsumpcyjnego k.10-14, umowa pożyczki k.14-19, zawiadomienia o zajęciu k.20, 23, upomnienia k.21-22, umowa pożyczki dla pracownika z Funduszu Mieszkaniowego k.120).

Majątek powoda stanowiły działki w C., które dostał jako darowiznę od rodziców, jednak zostały one sprzedane, a środki z nich uzyskane powód przeznaczył na spłatę długów. Obecnie majątek powoda stanowi motocykl z 2010 roku o wartości ok. 10.000 zł oraz samochód z 2000 roku o wartości ok. 3.000 zł, który dostał od rodziców (dowód: wypis z aktu notarialnego k.63-67, zeznania P. B. k.125-126).

Powód poza małoletnim pozwanym J. B. ma na utrzymaniu także córkę O. B., ur. (...), na którą ma zasądzone alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie oraz syna z obecnego związku, T. B., ur. (...) (dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k.7, odpis wyroku k.8).

P. B. zamieszkuje wspólnie z partnerką S. B. i synem T. B. w domku w miejscowości C.. Domek ten stoi na działce należącej do S. B. i został wybudowany jako domek letniskowy z przeznaczeniem na biuro do prowadzonej przez powoda działalności gospodarczej, jednak został przekształcony na dom całoroczny. Powód ponosi następujące koszty eksploatacyjne: 120 zł prąd, 25 zł woda, 11 zł wywóz śmieci, 200 zł ogrzewanie (dowód: zeznania P. B. k.125-126).

Na swoje utrzymanie powód przeznacza miesięcznie kwotę ok. 1600 zł, w tym 170 zł bilet miesięczny, 100 zł środki czystości, 800 zł wyżywienie, 400 zł paliwo (dowód: zeznania P. B. k.125-126).

Ojciec małoletniego J. B. utrzymuje z nim kontakty sporadyczne. Do 2014 roku były one regularne, obecnie ograniczyły się do jednego weekendu w miesiącu. Obecnie toczy się postępowanie o ustalenie kontaktów. Od ok. 2 lat powód nie zabierał syna na wyjazd wakacyjny z powodu niemożliwości zgrania terminów z matką dziecka (dowód: zeznania P. B. k.125-126).

Małoletni J. B. podczas postępowania w sprawie o sygn. akt V RC 107/11 miał 6 lat, uczęszczał do „zerówki”. Koszt jego utrzymania stanowił kwotę ok. 1700 zł, w tym 400 zł wyżywienie, 300 zł odzież, 300 zł treningi tenisowe, 200 zł wyżywienie w szkole, 15 zł świetlica, 150 zł lekarz, 750 zł raz w roku wakacje (dowód: zeznania I. B. k.73 akt V RC 107/11).

Obecnie małoletni J. B. ma 11 lat, uczęszczał do IV klasy szkoły podstawowej.

Miesięczny koszt utrzymania małoletniego pozwanego stanowi kwotę ok. 2.000 zł, w tym: 100-110 zł obiady w szkole, 400 zł wyżywienie w domu, 250 zł odzież i obuwie, 250 zł zajęcia z j. angielskiego, 50 zł podręczniki (600 zł raz w roku), 30 zł środki czystości, 100 zł artykuły szkolne, 80 zł wycieczki, 130 zł treningi piłki nożnej, 100 zł rozrywka, 170 zł wakacje, 350 zł udział w opłatach mieszkaniowych (ok. 2.000 zł obóz raz w roku)(dowód: pokwitowania k.72-73, faktury k.74-75, 97-102, potwierdzenia przelewów k.85-96, zeznania I. B. k.179).

Przedstawicielka ustawowa I. B. podczas ostatniego orzekania o obowiązku alimentacyjnym P. B. na rzecz małoletniego syna miała 34 lata, pracowała jako asystentka w Europejskim konsorcjum ubezpieczeniowym z wynagrodzeniem w kwocie ok. 2.300 zł netto miesięcznie (dowód: zeznania I. B. k.73 akt V RC 107/11).

I. B. ma obecnie 38 lat, pracuje w firmie (...) SA z wynagrodzeniem w kwocie 3.767 zł netto miesięcznie, jednak otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. 3.000 zł, ponieważ potrącana jest z niego składka na ubezpieczenie emerytalne oraz opłata za abonament medyczny (dowód: PIT-11 k.69-70, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu k.71, PIT za 2014 rok k.129-132, zeznania I. B. k.179).

Przedstawicielka ustawowa mieszka wspólnie z małoletnim J. B. i partnerem, ponosi opłaty eksploatacyjne za mieszkanie: 786 zł czynsz (od czerwca 2015 r. podniesiono czynsz do kwoty 825 zł), 100 zł prąd (200 zł co dwa miesiące), 35 zł gaz (70 zł co dwa miesiące), 100 zł Internet i telefon (dowód: zawiadomienie o zmianie opłat od 1 czerwca 2014 roku k.136, zeznania I. B. k.179).

Matka małoletniego pozwanego – powoda wzajemnego spłaca kredyt na zakup mieszkania, zaciągnięty we frankach szwajcarskich, którego miesięczna rata wynosi 1250 zł. Ponadto I. B. posiada debet na rachunku bankowym na kwotę ok. 9.000 zł oraz zadłużenie karty kredytowej na kwotę ok. 2.000 zł. I. B. ma zaległość wobec wspólnoty mieszkaniowej w opłatach za mieszkanie na kwotę 2.673,82 zł (dowód: informacja k.76, wydruki z rachunku k.79-80, ostateczne wezwanie do zapłaty k.81-82, zeznania I. B. k.179).

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dowodów w postaci wymienionych powyżej dokumentów, załączonych do akt niniejszego postępowania, zeznań powoda P. B. i przedstawicielki ustawowej małoletniego pozwanego – powoda wzajemnego, I. B.. Sąd oparł się również na załączonych aktach tut. Sądu o sygn. akt V RC 107/11 i V RC 812/11.

Sąd ustalając stan faktyczny nie wziął pod uwagę załączonych przez I. B. paragonów (k.74-76), bowiem jako nieimienne potwierdzenia dokonanych zakupów, nie są jednoznacznym dowodem ponoszenia przez przedstawicielkę ustawową przedstawionych na nich kosztów.

Sąd nie wziął pod uwagę dokumentów dotyczących kosztów prowadzenia przez powoda działalności gospodarczej (k.26-28), uznając, że pozostają bez znaczenia dla przedmiotowego postępowania, ponieważ nie dotyczą kosztów utrzymania powoda ani małoletniego pozwanego.

Sąd pominął także pokwitowanie za wypożyczenie nart (k.74), wystawione na nazwisko D. K., który nie jest stroną niniejszego postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo P. B. o obniżenie alimentów i powództwo wzajemne małoletniego J. B., reprezentowanego przez I. B. o podwyższenie alimentów nie zasługiwały na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, w skutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania wysokości świadczeń alimentacyjnych. Zawsze jednak dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku.

Sąd w niniejszej sprawie zobowiązany był do ustalenia, jakiego rodzaju zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego zaszły w okresie od ustalenia alimentów, tj. od dnia 6 kwietnia 2011 roku. Od tej daty do wniesienia powództwa minęły niemal cztery lata, jednak należy mieć na względzie, że w międzyczasie toczyło się postępowanie o obniżenie alimentów i z pozwu wzajemnego o podwyższenie alimentów.

W minionym okresie zmieniła się sytuacja stron o tyle, że nieznacznie wzrosły koszty utrzymania małoletniego J. B. i wzrosły zarobki przedstawicielki ustawowej. W ocenie Sądu nie pogorszyły się możliwości zarobkowa i majątkowe powoda P. B..

Należy bowiem wskazać, że zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Możliwości zarobkowe zobowiązanego oznaczają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Takie ukształtowanie przesłanki obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym dopuszcza możliwość ustalenia, czy rzeczywiście zarobki i dochody uzyskiwane przez zobowiązanego odpowiadają jego możliwościom zawodowym przy uwzględnieniu jego wieku, stanu zdrowia, przygotowania zawodowego, wykształcenia, a także możliwościom zdobycia pracy w regionie, w którym mieszka, jeżeli strona przeciwna zakwestionowała wyczerpanie pełni możliwości zarobkowych przez zobowiązanego.

W ocenie Sądu w trakcie ostatnich 4 lat, które minęły od czasu ustalenia kwoty alimentów należnych od P. B. na rzecz syna J. B., możliwości zarobkowe i majątkowe powoda nie uległy zmianie. Okoliczność, że powodowi narodził się syn, nie powinna zdaniem Sądu odbijać się na utrzymaniu małoletniego J. B.. Należy wskazać, że powód uzyskuje obecnie dochody w kwocie ok. 5.500 zł miesięcznie i jak sam przyznaje, ukrywa ich część w ramach kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu nie zasługuje na uwzględnienie okoliczność podnoszona przez powoda, że koszt utrzymania małoletniego J. B. nie przekracza kwoty 800-1000 zł, podczas gdy własne koszty utrzymania ocenia na kwotę ok. 1.600 zł.

Sąd uznał, że od zawarcia przez powoda – pozwanego wzajemnego i matkę małoletniego pozwanego – powoda wzajemnego ugody w przedmiocie wysokości alimentów zmieniły się koszty utrzymania J. B. o tyle, że doszły do nich wydatki związane z zakupem wyprawki szkolnej oraz wycieczki szkolne. Jednocześnie poprawiła się sytuacja finansowa matki małoletniego, przez co I. B. jest w stanie pokryć powstałą różnicę w kosztach utrzymania syna z własnych zarobków.

Wobec powyższego, Sąd uznał, że od dnia 6 kwietnia 2011 roku nie zaszły istotne zmiany w sytuacji finansowej małoletniego J. B. ani w możliwościach zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji P. B., które uzasadniałyby zmianę wysokości alimentów i dlatego, na podstawie art. 138 k.r.o. a contrario, Sąd oddalił powództwo oraz powództwo wzajemne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sandomierska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Władzińska
Data wytworzenia informacji: