Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1173/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-07-03

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1173/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. W. (1)

W okresie od dnia 21 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2019 roku w L. woj. (...) przywłaszczył znaleziony telefon komórkowy marki S. (...) o nr (...), (...) z czerwonym gumowym etui wraz z kartą SIM w sieci O., czym spowodował straty w wysokości 1349 zł na szkodę E. C. tj. o czyn z art. 284§3k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W okresie od dnia 21 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2019 roku w L. przywłaszczył znaleziony telefon komórkowy marki S. (...) o nr (...), (...) z czerwonym gumowym etui wraz z kartą SIM w sieci O. o wartości 1349 zł na szkodę E. C..

- wyjaśnienia A. W. (1) k. 32, 90, który przyznał się do przywłaszczenia znalezionego na parkingu przed siłownią telefonu marki S. (...), należącego do pokrzywdzonej E. C..

-zeznania pokrzywdzonej E. C. w zakresie jakim podała, że zgubiła telefon marki S. (...) o wartości 1349 złotych. Pokrzywdzona wskazała, że oskarżony zwrócił jej telefon w bardzo dobrym stanie bez śladów użytkowania. E. C. wniosła o warunkowe umorzenie postępowania wobec oskarżonego i zasądzenie na swoją rzecz zadośćuczynienia w kwocie 2000 złotych za straty jakie poniosła tj. koszty kredytu na zakup nowego telefonu oraz straty moralne za zgubienie telefonu.

- fakt zagubienia telefonu przez pokrzywdzoną potwierdzają również zeznania świadka M. P. k.13,91, która zeznała, iż w siłowni w której pracuje jedna z klientek informowała ją, że zgubiła telefon.

k.32,90,

k.1-2, 90-91

k.13,91

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Fakt poniesienia przez pokrzywdzoną rzeczywistej szkody w kwocie 3349 złotych w związku ze zgubieniem telefonu.

-zeznania pokrzywdzonej E. C.

k.1-2, 90-91

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- wyjaśnienia A. W. (1) k. 32, 90

-zeznania pokrzywdzonej E. C. k. 1-2.90-91, zeznania świadka M. P. k.13,91.

Oskarżony A. W. (2) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu w całości. Wyjaśnił, że telefon marki S. znalazł na parkingu przy siłowni B. w L.. Przełożył do niego swoją kartę SIM i użytkował przez około 1 rok do momentu zatrzymania przez policję. Oskarżony wyjaśnił, że nie wiedział iż znaleziony telefon powinien zwrócić na policję lub do biura rzeczy znalezionych. Wskazał, że kiedy zadzwonił do niego funkcjonariusz policji stawił się na komendzie i zwrócił użytkowany telefon pokrzywdzonej. Wyjaśnił, że pokrzywdzona odebrała go w bardzo dobrym stanie, miał nawet nieodklejoną folię na szybce. W postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem oskarżony złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Podał, że nie był dotąd karany, przyznał się i wyraził skruchę, ma dobrą opinię, pracuje, utrzymuje rodzinę .Sąd dał wiarę jego wyjaśnieniom jako spójnym logicznym i znajdującym potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1

-częściowe zeznania pokrzywdzonej E. C.

Sąd nie dał wiary zeznaniom pokrzywdzonej E. C. w części w jakiej wskazała, że poniosła rzeczywistą szkodę w kwocie 3349 złotych w związku ze zgubieniem telefonu. Należy zauważyć, że zeznania pokrzywdzonej są niespójne i wewnętrznie sprzeczne albowiem w postępowaniu przygotowawczym wskazała, że rzeczywista wartość zgubionego przez nią telefonu wynosiła 1349 złotych. Telefon został jej zwrócony zgodnie z postanowieniem o dowodach rzeczowych k. 38 akt w bardzo dobrym stanie (protokół oględzin rzeczy k. 36-37, wyjaśnienia oskarżonego) jak sama przyznała bez śladów użytkowania. W ocenie Sądu doszło zatem do naprawienia wyrządzonej jej przez oskarżonego rzeczywistej szkody. Sąd nie dał wiary jej zeznaniom w zakresie w jakim stwierdziła, iż w rzeczywistości poniosła wyższą szkodę o 2000 złotych, na którą to kwotę składają się dodatkowo poza wartością telefonu jej straty moralne oraz koszty zaciągnięcia kredytu na zakup nowego telefonu. W tym zakresie jej zeznania Sąd uznał za niewiarygodne i nie znajdujące potwierdzenia w zebranych w sprawie dowodach. W istocie żądania pokrzywdzonej o zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia w kwocie 2000 złotych doprowadziłyby do jej bezpodstawnego wzbogacenia.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

1.  art.284§3k.k.

A. W. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego pozwala stwierdzić, że czyn oskarżonego A. W. (1) należy zakwalifikować jako występek z art. 284 § 3 k.k., gdyż polegał na tym, że oskarżony przywłaszczył sobie znaleziony telefon marki S. (...), który zgubiła pokrzywdzona E. C.. Przestępstwo z art. 284§3 k.k. jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku, a oskarżony nie był dotychczas karany, zaś Prokurator i pokrzywdzona wyrazili zgodę na uwzględnienie jego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Sąd uznał, że zarówno jego wina jak i społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości w świetle poczynionych ustaleń. W przedmiotowej sprawie zostały zatem spełnione przesłanki opisane w art. 66§1 i 2 k.k., pozwalające oskarżonemu skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego. Sąd orzekł zgodnie z treścią powołanego przepisu albowiem uzasadnione jest na podstawie analizy dotychczasowego sposobu życia A. W. (1), który pracuje, przyznał się do winy, wyraził skruchę, zwrócił pokrzywdzonej telefon, nie wchodził dotychczas w konflikt z prawem oraz jego właściwości osobiste przypuszczenie, że nawet pomimo rezygnacji z wymierzenia kary nie powróci on na drogę przestępstwa, a zachowanie będące przedmiotem niniejszego postępowania miało charakter incydentalny i odosobniony. Aby jednak A. W. (1) nie poczytywał warunkowego umorzenia za dowód bezkarności wobec prawa Sąd wyznaczył mu okres próby 2 lat przewidziany w art. 67§1 k.k., a ponadto orzekł wobec niego świadczenie pieniężne w kwocie 300 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. W. (1)

1.

2.

1.Sąd na podstawie art. 66§1k.k. w zw. z art. 67§1k.k. wyznaczył oskarżonemu okres 2 lat próby,

Na podstawie art. 67§3 kk Sąd orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 300 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie uwzględnił żądania pokrzywdzonej E. C. o zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia w kwocie 2000 złotych albowiem w sprawie doszło do naprawienia wyrządzonej jej rzeczywistej szkody tj. zwrotu zagubionego przez nią telefonu w stanie bez śladów użytkowania. Żądanie E. C. o zasądzenie na jej rzecz dodatkowej kwoty 2000 złotych z tytułu jej strat moralnych oraz kosztów zaciągnięcia kredytu na zakup nowego telefonu w istocie poprowadziłyby do jej bezpodstawnego wzbogacenia kosztem oskarżonego albowiem pokrzywdzona nie przedstawiła żadnego dowodu poniesienia w/w kosztów a telefon został jej zwrócony.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Aktualna sytuacja majątkowa oskarżonego, który pracuje i osiąga stały miesięczny dochód w kwocie 5000 złotych w ocenie Sądu uzasadniała obciążenie go kosztami postepowania. Rozstrzygnięcie znajduje podstawę w dyspozycji art. 627 k.p.k. Sąd zobowiązał oskarżonego do zapłaty kosztów postępowania w kwocie 170 złotych w tym 100 złotych tytułem opłaty.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Zmysłowska-Sołowiej
Data wytworzenia informacji: