Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 882/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2016-03-24

. Sygn. akt II C 882/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2016 roku.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Joanna Kornatka

Protokolant: Dominika Izdebska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 marca 2016 roku w W.

sprawy z powództwa L. S.

przeciwko (...) Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej w W.

z udziałem A. W.

o uchylenie, stwierdzenie nieistnienia, stwierdzenie nieważności uchwały numer (...) z dnia 12 czerwca 2014 roku Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

1.  powództwo oddala,

2.  zasądza od L. S. i A. W. solidarnie na rzecz (...) Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej w W. kwotę 197,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt II C 882/14

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 roku (data prezentaty tut. Sądu) L. S. skierowała przeciwko (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. pozew o ustalenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. podjętej na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014 roku, objętej pkt. 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź o ustalenie nieistnienia tej uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały.

W uzasadnieniu podniosła zarzut braku prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W.. Wskazała, że zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2014 roku nie zawierało informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał przed Walnym Zgromadzeniem zaplanowanym na 12 czerwca 2014 roku, a także pisemnej informacji
o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Z powyższych uchybień powódka wywiodła naruszenie art. 8 3 § 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 32 ust. 1 Statutu (...) Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej. Powódka wyjaśniła w pozwie, że dwukrotnie udała się do Spółdzielni celem zapoznania się z projektami uchwał, jednak ani razu nie udostępniono jej dokumentów. Powódka wskazała, że zaskarżona uchwała dotyczyła istotnych zmian w statucie, w tym oddania uprawnień dotyczących zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz uchwalania zasad gospodarki finansowej Radzie Nadzorczej. Wcześniej uprawnienia te przysługiwały Walnemu Zgromadzeniu, co pozwalało członkom decydować o istotnych sprawach spółdzielni. Zdaniem powódki wprowadzenie powyższych zmian pozbawiło członków możliwości rzeczywistego decydowania o sprawach Spółdzielni (pozew wraz z załącznikami - k. 3-22).

W odpowiedzi na pozew z dnia 20 stycznia 2015 (data prezentaty tut. Sądu) pozwana oświadczyła, że nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie w całości.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, że podstawy faktyczne i prawne żądań pozwu nie pozostają ze sobą w takim związku, aby uzasadniały przyjęcie konstrukcji ewentualności żądań. Wskazane zostało, że inne są przesłanki, ustalenia nieistnienia uchwały, uznania nieważności uchwały oraz uchylenia uchwały. Pozwana w odpowiedzi na pozew nie zgodziła się z zasadnością żądań kierowanych przez powódkę. Wskazała, że uznania uchwały za nieistniejącą można żądać, gdy uchwała została podjęta przez osoby niebędące członkami organizacji, gdy w ogólne nie doszło do zwołania zgromadzenia członków organizacji oraz gdy brak było niezbędnego do jej podjęcia quorum lub też uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, ewentualnie gdy wyniki głosowania zostały sfałszowane lub uchwałę powzięto w sprawie nieumieszczonej w porządku obrad. Pozwana nie zgodziła się również z żądaniem uznania nieważności uchwały z uwagi na błąd formalny polegający na braku w powiadomieniu o obradach informacji wskazującej miejsce
i termin wyłożenia projektów uchwał. Wskazała, że możliwość zaskarżenia uchwały wyłącznie na podstawie uchybień formalnych zależy od tego, czy uchybienia te rzutują lub mogą rzutować na treść podjętej uchwały. Dodatkowo wskazała, że uchybienie formalne nie może być podstawą do zaskarżenia uchwały gdy uprawniony podmiot stawił się na posiedzeniu organu, także na skutek zawiadomienia, które nie spełniło rygorów ustawowych. Pozwana zwróciła uwagę, że nie może odnieść się do ewentualnych zarzutów wnoszonych na podstawie art. 42 § 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze, ponieważ nie zostały one skonkretyzowane przez powódkę (odpowiedź na pozew wraz z załącznikami - k. 38-72).

Dnia 28 kwietnia 2015 roku (data prezentaty tut. Sądu) A. W. złożył interwencję uboczną w sprawie po stronie powódki wnosząc jednocześnie o stwierdzenie nieważności uchwały w przedmiocie zmian w statucie.

W uzasadnieniu wskazał, że zarzuty podniesione przez powódkę są zasadne, a w toku podejmowania uchwały doszło do rażących uchybień przepisów proceduralnych, co miało wpływ na treść uchwały. Interwenient uboczny wskazał, że w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie poinformowano członków Spółdzielni o czasie i miejscu wyłożenia projektów uchwał i prawie członka do zapoznania się z nimi oraz o prawie zgłaszania poprawek. W związku z powyższym interwenient uboczny wywiódł, iż naruszona została Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut pozwanej Spółdzielni (interwencja uboczna - k. 89-91).

Na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2015 roku Sąd dopuścił dowód z zeznań świadków: R. W., L. R., A. S. oraz T. S. na okoliczność sposobu podjęcia skarżonych uchwał oraz zakresu wprowadzonych przez nie zmian, sposobu doręczenia uchwał (protokół - k. 100-106).

W piśmie procesowym z dnia 19 maja 2015 roku (data prezentaty tut. Sądu) pełnomocnik powódki wskazał, że zaskarżona uchwała podlega uchyleniu jako mająca na celu pokrzywdzenie członków Spółdzielni poprzez odebranie istotnych uprawnień Walnemu Zgromadzeniu i przekazanie ich Radzie Nadzorczej (pismo – k. 110-111).

Na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2015 roku Sąd dopuścił dowód zeznań świadka B. K. na okoliczność braku poinformowania w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu,
o czasie i miejscu wyłożenia projektów uchwał i odmowie przedstawienia projektów członkom spółdzielni w ustalonym terminie, w tym którzy o to prosili (protokół – k. 197-199).

Na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 roku Sąd dopuścił dowód z zeznań świadków: E. S. na okoliczność możliwości zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu w okresie poprzedzającym Walne Zgromadzenie oraz M. Ł. na okoliczność braku faktycznego wyłożenia w Spółdzielni projektów uchwał przygotowanych na Walne Zgromadzenie i nieudostępnienia projektów członkom Spółdzielni, którzy o to prosili.

Na rozprawie w dniu 8 marca 2016 Sąd dopuścił dowód z zeznań stron na okoliczność czynności mających miejsce przez zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni na dzień 12 czerwca 2014 roku, udostępnienia dokumentacji, w tym projektów uchwał, które miałyby być podjęte na Zgromadzeniu, przebiegu Zgromadzenia, przyczyn podjęcia uchwały. Dodatkowo na rozprawie pełnomocnik pozwanej wniósł o przyjęcie jako wniosku dowodowego zawiadomienia z 11 czerwca 1999 roku oraz 12 stycznia 2007 roku na okoliczność, że członkowie Spółdzielni doskonale wiedzieli gdzie mieli się zgłosić, aby zapoznać się z dokumentami, ponieważ
w Spółdzielni nie istniał taki zwyczaj, aby informować, gdzie są wykładane dokumenty. Sąd pominął powyższy wniosek jako spóźniony (protokół – k. ………………..).

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd Okręgowy uznał za udowodniony następujący stan faktyczny:

L. S. posiada prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w W. i jest Członkiem (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
w W. od kilkudziesięciu lat. Członkiem Spółdzielni od 10 lat jest również A. W., który posiada prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...). Zarówno powódka jak i interwenient uboczny pełnili funkcje w organach pozwanej Spółdzielni. Powódka przez trzy kadencje piastowała funkcję członka zarządu, interwenient przez jedną kadencję był w składzie Rady Nadzorczej, po czym został wybrany członkiem Zarządu – funkcję tę pełnił jedną kadencję.

Dowód: pozew – k. 4; interwencja uboczna – k 89-91); okoliczności bezsporne potwierdzone zeznaniami powódki – k. ………. oraz zeznaniami interwenienta ubocznego – k. …………..

Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2014 roku doręczonym przez dozorcę, powódka została powiadomiona o terminie Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. wyznaczonym na dzień 12 czerwca 2014 roku na godzinę 18:00 w Zespole Szkół nr (...) przy ulicy (...) w W.. Interwenient uboczny informację o Walnym Zgromadzeniu powziął z gablotki, w której umieszczani były ogłoszenia. Zawiadomienie to zawierało porządek obrad zawierający 18 pozycji, informację o wyłożeniu do wglądu, w lokalu administracji Spółdzielni protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia wraz z zastrzeżeniem, że dokument ten nie będzie odczytany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2014 roku, informację o prawie członków Spółdzielni do zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, informację o konieczności poparcia zgłaszanej uchwały przez co najmniej 10 członków Spółdzielni oraz informacje o prawie do zgłaszania przez członków Spółdzielni poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu nie została umieszczona informacja o miejscu wyłożenia projektów uchwał mających być przedmiotem obrad. Brakowało również informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Z uwagi na fakt, że
w zawiadomieniu umieszczona została informacja o miejscu, w którym można zapoznać się protokołami poprzedniego Walnego Zgromadzenia, oczywistym jest, że członkowie mogli w tym miejscu, tj. lokalu administracji Spółdzielni powziąć wiedzę na temat projektów uchwał na następne Walne Zgromadzenie.

Dowód: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni (...) w W. z dnia 20 maja 2014 roku – k. 48-49, zeznania R. W. – k. 101-102, zeznania A. S. – k. 102-104, k. ………., zeznania T. S. – k. 105, zeznania M. Ł. – k. 206, zeznania powódki – k. ………….: zeznania interwenient ubocznego, k. - …………..

Zgodnie ze Statutem (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków indywidualnymi listami oraz przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i w budynku mieszkalnym na poszczególnych klatkach co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Ponadto projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządkuj obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia (§ 32 ust. 1,2,5 Statutu).

Dowód: Statut (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. – k. 9-20.

W pozwanej spółdzielni stosowana była powszechnie znana praktyka przedkładania do wglądu projektów uchwał przygotowanych na Walne Zgromadzenia w siedzibie administracji, czego zarówno powódka jak i interwenient uboczny byli świadomi.

Dowód: zeznania A. S. – k. 102-104, zeznania T. S. – k. 105, zeznania E. S. – k. 206-207, zeznania powódki – k. ………, zeznania interwenienta obocznego – k. ………..

8 czerwca 2014 roku powódka udała się do administracji pozwanej Spółdzielni i zażądała udostępnienia projektów uchwał, które miały być głosowane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2014 r. Interwenient uboczny na początku czerwca telefonował do Spółdzielni
w sprawie projektu zmian statutu.

Dowód: zeznania powódki – k. ………, zeznania interwenienta obocznego – k. ……….

Na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni, które odbyło się 12 czerwca 2014 roku powódka wniosła o wykreślenie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia pkt. 14 obrad
w brzmieniu „podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w statucie”. Za skreśleniem tego punktu
z porządku obrad głosowało 14 członków, przeciwko wykreśleniu 19 członków w związku
z czym punkt ten pozostał w porządku obrad. Jak wynika z protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, Uchwała nr 13/ (...)
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w statucie z dnia 12 czerwca 2014 roku została przyjęta 23 głosami, przy 3 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Większość 2/3 głosów niezbędna do podjęcia uchwały o zmianie statutu zgodnie z § 33 ust. 5 pkt. 5.1. Statutu wynosiła 19 głosów, w związku z powyższy została osiągnięta.

Dowód: Uchwała nr 13/ (...) – k. 70-72; protokół z Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. w dniu 12 czerwca 2014 roku – k. 50-64).

Przedmiotem Uchwały nr 13/ (...) Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. było przyjęcie i zatwierdzenie zmian w statucie. Zmiany dotyczyły m.in. udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do uchwalania zasad gospodarki finansowej Spółdzielni (§ 1 ust. 9 Uchwały nr 13/ (...)) oraz do zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni (§ 1 ust. 14 Uchwały nr 13/ (...)).

Dowód: Uchwała nr 13/ (...) – k. 70-72.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji oraz zeznań świadków i stron. Dokumenty stanowiące podstawę ustalenia stanu faktycznego nie były kwestionowane pod względem wiarygodności i autentyczności, stąd też zostały uznane przez Sąd za wiarygodne. W niniejszej sprawie bezsporny był stan faktyczny dotyczący braku informacji o miejscu wyłożenia projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 12 czerwca 2014 roku oraz braku informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. W niniejszym postepowaniu sporna była skuteczność podjęcia uchwały nr 13/ (...) Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

W niniejszym postępowaniu powódka wniosła o ustalenie nieważności bądź ustalenie nieistnienia, ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 13/ (...) Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. z dnia 12 czerwca 2014 roku. Powódka zarzuciła, że zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu nie zawierało informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań oraz projektów uchwał będących przedmiotem obrad oraz informacjo o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Interwenient uboczny wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały.

Zgodnie ze stanem prawnym zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest możliwe przy pomocy trzech środków prawnych. Po pierwsze można wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia, po drugie powództwo o uchylenie uchwały, a po trzecie powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wynika z art. 42 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz z art. 189 k.p.c. i jest nieograniczone terminowo (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2015 roku, sygn. I ACa 196/15). Zgodnie z art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Na podstawie art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Powództwo o uchylenie uchwały regulowane jest na podstawie art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze. W myśl art. 42 § 1 uchwały obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Zgodnie z § 3 uchwała sprzeczna
z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Przesłanki wymienione w powyższym przepisie, tj.: sprzeczność uchwały z postanowieniami statutu, sprzeczność
z dobrymi obyczajami, godzenie w interesy spółdzielni, cel w postaci pokrzywdzenia wierzycieli są od siebie niezależne. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia (§ 6). Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie (§7). Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie
w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne (§8).

Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały wytacza się natomiast na podstawie art. 189 k.p.c., a jego podstawą może być zarzut niepodjęcia uchwały w ogóle, co ma miejsce np. przy równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale.

Odnosząc się w tym miejscu do zgłoszonego w pozwie żądania ustalenia nieważności skarżonej uchwały, należy zauważyć, że z nieważnością uchwały mamy do czynienia w wypadku gdy oświadczenie woli zostało złożone, jednak jest sprzeczne z przepisami prawa materialnego lub z przepisami prawa proceduralnego. Po pierwsze uznać należało, że przekazanie Radzie Nadzorczej kompetencji do uchwalania zasad gospodarki finansowej Spółdzielni oraz do zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni nie było niezgodne z prawem materialnym, przeciwnie przekazanie tych uprawnień odpowiada ustawie Prawo Spółdzielcze. Nie można również przyjąć, że uchwała będąca przedmiotem zaskarżenia była nieważna ze względów formalnych. W prawdzie nie zostały dopełnione wszystkie wymagania ustawowe oraz statutowe dotyczące Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, jednak uchybienia te nie rzutują na treść podjętej uchwały, co jest konieczną przesłanką uznania uchwały na nieważną. Powyższe potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2004 roku (sygn.. IV CK 543/03), zgodnie z którym zarzuty formalne mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały tylko wówczas, gdy zarzucana wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały.

Kolejno Sąd rozstrzygał o możliwości ustalenia nieistnienia Uchwały nr 13/ (...) Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w W. z dnia 12 czerwca 2014 roku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2011 roku (sygn. II CSK 32/11) o uchwale nieistniejącej można mówić wtedy, gdy występują takie podstawowe uchybienia w zakresie elementów konstruujących uchwały, jak niezwołanie walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli spółdzielni) oraz brak wymaganej w ustawie lub statucie większości głosów do podjęcia uchwały. W tym miejscu wskazać należy, że Walne Zgromadzenie (...) Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej w W. z dnia 12 czerwca 2014 zostało zwołane, a Uchwała nr 13/ (...) Walnego Zgromadzenia została przyjęta zgodnie z wymaganiami dotyczącymi większości głosów określonymi w Statucie Spółdzielni. W ocenie Sądu przesłanki uznania uchwały za nieistniejącą nie zostały spełnione.

Dalej, nie można zgodzić się z twierdzeniem powódki, iż uchwała winna zostać uchylona. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków pozwanej Spółdzielni nie jest w żaden sposób sprzeczna z postanowieniami statutu, co z resztą nie było wskazywane przez pozwaną.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 maja 2015 roku (sygn. I ACa 49/15) przez użyte w art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego wyrażenie "dobre obyczaje" należy rozumieć podstawowe i zarazem powszechnie akceptowane zasady przyzwoitego, godnego postępowania jako ogólne reguły uczciwości obowiązujące wszystkich uczestników życia społecznego i obrotu gospodarczego. Biorąc pod uwagę te kryteria, Sąd uznał, że pozwana nie wykazała, iż uchwała jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Pozwana spółdzielnia jest jednostką małą, której członkowie znają się i komunikują. Znają również zwyczaje w niej panujące, zatem nie sposób było przyjąć, że niepowiadomienie o miejscu wyłożenia projektów uchwał godziło w dobre obyczaje.

Powódka nie podjęła również żadnej inicjatywy w celu wykazania, że uchwała ta godziła
w interesy spółdzielni.

Natomiast uchwała mająca na celu pokrzywdzenie członka spółdzielni oznacza wadliwe działanie walnego zgromadzenia prowadzące do uzyskania przez określonych członków lub grupę członków korzyści kosztem innego członka lub członków. Uchwała walnego zgromadzenia może być uznana za krzywdzącą członka zarówno wówczas, gdy cel pokrzywdzenia istniał
w czasie podejmowania uchwały, jak i wtedy, gdy treść uchwały spowodowała, że jej wykonanie doprowadziło do pokrzywdzenia członków. Wskazać należy, że przekazanie Radzie Nadzorczej kompetencji do uchwalania zasad gospodarki finansowej Spółdzielni oraz do zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni nie miało na celu pokrzywdzenia członków pozwanej Spółdzielni. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze do zakresu działania rady nadzorczej należy zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni. Ustawa nie wskazuje, który organ jest uprawniony do uchwalania zasad gospodarki finansowej, zatem kwestia ta może być dowolnie uregulowana w statucie spółdzielni.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszym postępowaniu nie zostały udowodnione ani przesłanki unieważnienia uchwały, ani przesłanki uznania uchwały za nieistniejącą, ani przesłanki uchylenia uchwały.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z którym powódka wraz z interwenientem ubocznym jako strony przegrywające sprawę zobowiązani są zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie niezbędne koszty procesu. Sąd zasądził od L. S. oraz A. W. kwotę 197,00 złotych tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 180,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i 17,00 złotych tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dariusz Rzepczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kornatka
Data wytworzenia informacji: