Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1198/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2013-04-17

Sygn. akt I C1198/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2013r

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Gradowska-Okrój

Protokolant: protokolant sądowy Paulina Zbrzeźniak

po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W.

przeciwko A. T. i K. K. (1)

o zapłatę

1.  zasądza od A. T. i K. K. (1) in solidum na rzecz Banku (...) S.A. w W. kwotę 630.666,85 (sześćset trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 85/100) złotych z odsetkami umownymi w wysokości 4 x stopa procentowa kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi

od kwoty 566.694,39 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery 39/100) od dnia 04 lutego 2011 r. do dnia 24 lutego 2011 r. oraz

od kwoty 630.666,85(sześćset trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 85/100) złotych od dnia 25 lutego 2011 r. do dnia zapłaty

z ograniczeniem odpowiedzialności pozwanego K. K. (1) do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w W. przy ul. (...), dla którego urządzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr (...) oraz kwotę 42.509,70 (czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć 70/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2.  w pozostałym zakresie postępowanie umarza.

1 Nc 13/11

UZASADNIENIE

Powód Bank (...) S.A. w W. wystąpił przeciwko A. T. oraz K. K. (1) o zasądzenie kwoty 666.259,31 zł z odsetkami umownymi w wysokości 4 x stopa kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym: od dnia 4 lutego 2011 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia pozwu, tj. 24 lutego 2011 roku - od kwoty 578.245,63 zł oraz od dnia złożenia powództwa do dnia zapłaty - od kwoty 666.259,31 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że poprzednik prawny powoda 29 marca 2006 roku zawarł z A. T. umowę pożyczki hipotecznej w kwocie 656.000,00 zł, której zabezpieczenie stanowiła hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna ustanowione przez K. K. (1). A. T. nie wywiązała się z zobowiązań umownych, w związku z czym powód wypowiedział jej umowę. Powód wskazał, iż zgodnie z art. 95 Prawa Bankowego wystawił Wyciąg z Ksiąg Banku, mający moc prawną dokumentu urzędowego i stanowiący podstawę powództwa.

W dniu 5 sierpnia 2011 roku w sprawie wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, o treści zgodnej z żądaniem pozwu/k-86/.

Pozwani wnieśli sprzeciw od powyższego nakazu/k-90/.

W sprzeciwie podnieśli, że dokument zatytułowany „Wyciąg z ksiąg Banku (...) S.A." z 4 lutego 2011 roku, będący podstawą powództwa, nie ma charakteru urzędowego, a jest jedynie dokumentem prywatnym, a więc dowodem, że osoby które ten dokument podpisały, złożyły oświadczenie o treści wskazanej w tym dokumencie. Zarzucili ponadto, iż wypowiedzenie umowy pożyczki hipotecznej nr (...) z 29 marca 2006 roku zostało dokonane przez powoda bezpodstawnie i nie wywarło żadnych skutków. Wskazali bowiem, iż w chwili dokonywania przez powoda wypowiedzenia, postanowienia Regulaminu nie wiązały pozwanych.

W konsekwencji wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

1

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana A. T. 29 marca 2006 roku zawarła umowę pożyczki hipotecznej w kwocie 656.000,00 zł z poprzednikiem prawnym powoda, tj. Bankiem (...) S.A. Termin spłaty został ustalony na 1 kwietnia 2021 roku. Zabezpieczeniem pożyczki stanowiła hipoteka zwykła w wysokości 656.000 zł (zabezpieczenie spłaty kapitału) i hipoteka kaucyjna do wysokości 354.200 zł (zabezpieczenie spłaty należności ubocznych). Obie wskazane hipoteki zostały ustanowione przez K. K. (1) na należącej do nich nieruchomości, stanowiącej lokal nr (...) w budynku na ul. (...) w W., dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr (...). Hipoteki zostały skutecznie ustanowione.

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 5 umowy pożyczki spłata rat kapitałowo-odsetkowych przypadała na każdy 1 dzień miesiąca. Strony umowy ustaliły, że w okresie spłaty pożyczki będzie ona spłacana w równych ratach miesięcznych.

Stosownie zaś do paragrafu 13 umowy pożyczki, wypowiedzenie umowy przez bank może nastąpić w przypadkach i terminach określonych w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku (...) S.A.

29 listopada 2007 roku nastąpiło przejęcie przez Powoda części majątku Banku (...) S.A. Od tego dnia stroną umowy pożyczki jest Powód.

8 lutego 2010 roku Powód, w związku z niewywiązywaniem się Pozwanej z zobowiązań umownych, wypowiedział umowę pożyczki i wezwał Pozwanych do zapłaty. Pozwani nie uiścili długu.

25 lutego 2011 roku Powód wniósł pozew w postępowaniu nakazowym do Sądu Okręgowego, rozpoczynając tym samym postępowanie sądowe.

5 sierpnia 20Ił roku Sąd Okręgowy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym, nakazał Pozwanym aby zapłacili solidarnie Powodowi kwotę 673.245,78 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 4 x stopa procentowa kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 666.259,31 zł od 25 lutego 2011 do dnia zapłaty z ograniczeniem odpowiedzialności Pozwanego K.

2

K. (1) do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku na ul. (...) w W..

29 sierpnia 2011 roku Pozwani wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2012 roku Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu rachunkowości bankowej na okoliczność stwierdzenia stanu zobowiązań Pozwanych na rzecz powoda z tytułu umowy pożyczki hipotecznej z 29 marca 2006 roku, według stanu na 25 lutego 2011 roku.

Biegły sądowy w zakresie rachunkowości i finansów, P. B., w opinii z września 2012 roku wskazał, iż wartość zadłużenia Pozwanej wobec powoda, według stanu na dzień 25 lutego 2011 roku, wynosiła 630.666,85 zł. Na wskazaną kwotę składały się:

-

566.694,39 zł - kwota niespłaconego kapitału,

-

21.694,87 zł - kwota niespłaconych odsetek bieżących,

-

42.277,59 zł - kwota odsetek od zadłużenia przeterminowanego.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedstawionych dokumentów zawartych w aktach sprawy oraz opinii biegłego sądowego.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 384 § 1 kc, ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

W niniejszej sprawie w momencie zawarcia umowy pożyczki obowiązywał Regulamin kredytowania osób fizycznych w Banku (...) S.A. nie objętych ustawą o kredycie konsumenckim z 15 lutego 2006 roku. Zgodnie zaś z paragrafem 13 umowy pożyczki, wypowiedzenie umowy przez bank mogło nastąpić w przypadkach i terminach określonych w tym Regulaminie.

Stosownie do paragrafu 12 Regulaminu, wypowiedzenie umowy przez bank może nastąpić w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty pożyczki z powodu złego stanu majątkowego

3

Kredytobiorcy. Termin wypowiedzenia umowy, stosownie do ust. 2 tego paragrafu, wynosił 30 dni.

W niniejszej sprawie bezspornym pozostaje fakt niewywiązywania się z zobowiązań umownych przez Pozwanych, Ij. z terminowego spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki przez Pozwanych.

W ocenie Sądu, należy zgodzić się również z twierdzeniem Powoda, zgodnie z którym Regulamin obowiązujący w momencie zawarcia umowy pożyczki obowiązywał Pozwanych także w dniu jej wypowiedzenia, bowiem strony nigdy nie wprowadziły w jego miejsce innego wzorca.

Zmiana treści Regulaminu dokonana przez Bank (...) S.A. 4 stycznia 2010 roku pozostaje bez znaczenia dla niniejszej sprawy, gdyż Bank (...) S.A. w tym dniu nie był już stroną umowy pożyczki zawartej z Pozwaną. 29 listopada 2009 roku nastąpiło bowiem przejęcie przez Powoda części majątku Banku (...) S.A.

W konsekwencji, Powodowi przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy pożyczki na podstawie postanowień zawartych w Regulaminie i obowiązujących Pozwanych zarówno w chwili podpisania umowy pożyczki, jak i w dniu jej wypowiedzenia, tj. 8 lutego 2010 roku. Tym samym, zarzut bezpodstawności oraz braku podstaw prawnych wypowiedzenia umowy pożyczki, podniesiony przez Pozwanych w Sprzeciwie od nakazu zapłaty, nie znajduje oparcia w okolicznościach faktycznych sprawy.

Należy jednak zauważyć, iż art. 75 Prawa Bankowego, na który wskazywał Powód w Odpowiedzi na sprzeciw, nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie. Zgodnie z paragrafem 1 tego artykułu, w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Zatem, przepis ten odnosi się do kredytu, nie zaś umowy pożyczki, która jest przedmiotem niniejszej sprawy.

Co więcej, w toku postępowania Sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego sądowego w zakresie rachunkowości i finansów ustalił iż wartość zadłużenia Pozwanej wobec powoda, według stanu na dzień 25 lutego 2011 roku, wynosiła 630.666,85 zł. Żadna z stron nie wniosła zastrzeżeń do powyższej opinii biegłego.

4

Ponadto, należy zauważyć, iż również zarzut Pozwanych dotyczący braku wykazania legitymacji czynnej Powoda do występowaniu w niniejszym postępowaniu nie zasługiwał na uwzględnienie. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zarzut ten jest spóźniony. Pozwani dotychczas nie kwestionowali w żaden sposób legitymacji czynnej Powoda, w szczególności nie żądali dodatkowych dowodów na udowodnienie, iż prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki zawartej przez Pozwanych znajdowały się w zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeniesionej na Powoda na skutek podziału.

Co więcej, przeniesienie praw i obowiązków z przedmiotowej umowy pożyczki na Powoda, w ocenie Sądu zostało wystarczająco udowodnione poprzez odpis z KRS Powoda znajdujący się w aktach sprawy. Z odpisu z KRS wynika bowiem wyraźnie, iż oddział banku, z którym Pozwana zawarła umowę pożyczki, na skutek podziału został przejęty przez Powoda. Powyższe wynika również z opisu Księgi Wieczystej nr (...), bowiem hipoteka kaucyjna i umowna zostały przepisane na powoda.

W tym stanie faktycznym i prawnym Sąd uwzględnił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc, stosownie do zasady odpowiedzialności za wynik sporu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Gradowska-Okrój
Data wytworzenia informacji: