Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 184/13 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2013-07-10

Sygn. akt I Cz 184/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz

Sędziowie: SO Bogdan Ziemiański

SO Jacek Saramaga /spr./

Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 r. w Przemyślu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. M. i A. M.

przeciwko A. P., M. P. (1), M. P. (2), M. P. (3), M. B. i N. B.

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

na skutek zażalenia powodów na postanowienie Sądu Rejonowego
w Jarosławiu z dnia 11 marca 2013 r., sygn. akt I C 589/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 marca 2013 r. Sąd Rejonowy
w Jarosławiu zawiesił postępowanie w sprawie z powództwa M. M. A. M.przeciwko A. P. –. D., M. P. (1), M. P. (2), M. P. (3), M. B. i N. B.
o opróżnienie lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Rejonowy naprowadził, że w dniu 21 listopada 2012 r. powodowie M. M. i A. M. wystąpili przeciwko pozwanym A. D., M. P. (1), M. P. (2), M. P. (3), M. B. i N. B. z pozwem
o eksmisję z lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) położonego
w budynku (...) numer przy ulicy (...) w J..

Podczas rozprawy w dniu 27 lutego 2013 r. pozwana A. D. podała, że M. B. i jej małoletni syn - pozwany N. B. od kilku lat przebywają za granicą.

Kolejno Sąd Rejonowy podał, że zgodnie z postanowieniem tegoż Sądu z dnia 27 lutego 2013 r. powodowie zobowiązani zostali m.in. do podania
w terminie tygodniowym aktualnego adresu pozwanej M. B., pod rygorem zawieszenia postępowania. W zakreślonym terminie nie uzupełnili oni wskazanego wyżej braku pozwu, co uniemożliwiało nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając na względzie przedstawione okoliczności postępowanie należało zdaniem Sądu Rejonowego zawiesić na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Powyższe postanowienie powodowie M. M. i A. M. zaskarżyli w całości zażaleniem, w którym w istocie domagali się uchylenia tego postanowienia.

W motywach zażalenia skarżący podnieśli, iż niezwłocznie po wydaniu w dniu 27 lutego 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu postanowienia, mocą którego zobowiązano ich do podania w terminie tygodniowym adresu zamieszkania pozwanej M. B., podjęli starania w celu ustalenia adresu pozwanej, jednak dostępnymi im środkami, nie udało im się tego zrobić.

Skarżący podnieśli, iż również matka pozwanej M. b.A. D., nie podała im aktualnego adresu córki, mimo, iż ich zdaniem z pewnością go zna.

Ponadto w ocenie powodów Sąd Rejonowy w Jarosławiu nie wykorzystał swoich możliwości prawnych jakie dają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące pozostawienia pisma sądowego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, aby móc nadać sprawie dalszy bieg, skoro strona pozwana nie zawiadomiła Sądu o zmianie swojego zamieszkania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powodów nie znajduje usprawiedliwionych podstaw
i jako takie podlegało oddaleniu.

Wskazać należy, iż zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek niewykonania przez powoda zarządzeń w wyznaczonym terminie nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W rozpoznawanej sprawie Sąd pierwszej instancji zasadnie wezwał powodów do podania adresu zamieszkania pozwanej M. B., bowiem brak aktualnego adresu pozwanej uniemożliwiał nadanie sprawie dalszego biegu, gdyż zachodzi konieczność zawiadamiania jej o terminach rozpraw
i posiedzeń sądowych.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 126 § 2 k.p.c. i art. 187 k.p.c. pozew powinien zawierać między innymi oznaczenie miejsca zamieszkania stron. Obowiązkiem strony wnoszącej pozew jest wskazanie adresu strony przeciwnej w sposób umożliwiający wzięcie mu udziału w sprawie i ochronę swych praw. Nie jest obowiązkiem Sąd w sprawie cywilnej (a taką jest sprawa o opróżnienie lokalu mieszkalnego) prowadzenie dochodzeń mających na celu ustalenie aktualnego adresu stron, czy też zasięganie informacji
w przeróżnych instytucjach o możliwym miejscu pobytu strony.

To bowiem na stronie ciąży obowiązek podejmowania czynności procesowych i wykonywania zarządzeń w sposób umożliwiający nadanie sprawie biegu.

W rozpoznawanej zaś sprawie powodowie próbę ustalenia adresu pozwanej ograniczyli jedynie do rozmowy z jej matką A. P. oraz zapytaniem w Urzędzie Miasta J. o jej miejsca zameldowania i nie podjęli żadnych innych działań mających na celu umożliwienie pozwanej działania w sprawie (np. poprzez złożenie wniosku o ustanowienie kuratora w trybie art. 144 k.p.c.).

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy na mocy art. 385 k.p.c. w zw.
z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jacek Saramaga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Mrozowicz,  Bogdan Ziemiański
Data wytworzenia informacji: