Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 349/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-01-05

Sygn. akt VI Gz 349/15

POSTANOWIENIE

Dnia 5 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie: SO Beata Hass- Kloc

SR del. Marta Zalewska ( spr.)

Protokolant: inspektor Agnieszka Chmiel

po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku R. M.

z udziałem (...) Grupa Sp. z o.o. w B.

o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego

w przedmiocie zażalenia wierzyciela R. M. na pkt II postanowienia Sądu Rejonowego w Przemyślu V Wydział Gospodarczy z dnia 17.06.2015r. sygn. Akt V GCo 107/15

postanawia:

zmienić pkt II postanowienia w ten sposób , że :

II. zasądzić od dłużnika (...) Grupa sp. z o.o. w B. na rzecz wierzyciela R. M. dalszą kwotę: 900 zł ( dziewięćset złotych) tytułem kosztów postępowania zabezpieczającego.

UZASADNIENIE

Wierzyciel R. M. złożył wniosek do SR w Przemyślu o zasądzenie od dłużnika kosztów postępowania zabezpieczającego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu zabezpieczającym wg norm przepisanych.

Postanowieniem z dnia 17.06.2015r. SR w Przemyślu V Wydział gospodarczy sygn. V GCo 107/15 w pkt I zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 965,56 zł tytułem kosztów postępowania zabezpieczającego, w pkt II wniosek oddalił w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu wskazał, iż komornik sądowy przy SR w Przemyślu prowadził postępowanie zabezpieczające (...) i postanowieniem z dnia 21.04.2015r. ustalił koszty postępowania zabezpieczającego na kwotę 965,56 zł. Sąd ten, powołując się na przepis art. 745 § 1 kpc stwierdził, iż skoro w/w postanowienie komornika nie zawierało kosztów zastępstwa procesowego, brak podstaw, by sąd zasądzał je w swym postanowieniu.

Pkt II w/w postanowienia zaskarżył zażaleniem wierzyciel. Wniósł o zmianę zaskarżonej części postanowienia poprzez zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym w kwocie 900 zł. W uzasadnieniu, przywołując postanowienie SN III CZP 12/13, wskazał, iż komornik orzeka o kosztach wykonania zabezpieczenia, a o kosztach postępowania zabezpieczającego, w tym w postaci kosztów adwokackich, orzeka sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. W ramach postanowienia komornika mieszczą się wyłącznie koszty należne komornikowi, a poniesione przez wierzyciela.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył , co następuje:

Zażalenie wierzyciela zasługuje na uwzględnienie. Faktem jest, prawidłowo zresztą ustalonym przez sąd I instancji, iż komornik sądowy przy SR w Przemyślu prowadził postępowanie zabezpieczające pod sygn. (...) na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i postanowieniem z dnia 21.04.2015r., prawomocnym w dniu 02.05.2015r., ustalił koszty postępowania zabezpieczającego w postaci opłaty stosunkowej i wydatków na łączną kwotę 965,56 zł. Należność objęta nakazem zapłaty została zabezpieczona, a w/w koszty zapłacone przez uprawionego, tj. wierzyciela ( tak: postanowienie z dn. 21.04.15r. k. (...) ). Komornik w postanowieniu swym nie ustalił kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym. Zdaniem sądu okręgowego ustalenie tych kosztów, jak również zasądzenie ich wedle zasady art. 770 kpc leży w wyłącznej kompetencji sądu orzekającego, co wynika wprost z art. 745 § 1 kpc. Sąd w całości podziela w tym przedmiocie argumentację strony skarżącej, popartą dodatkowo postanowieniem SN z dnia 05.04.2013r. III CZP 12/13 oraz II CZ 370/14. Do sądu zatem należy ustalenie zarówno osoby zobowiązanej do zapłaty tych kosztów, a w przypadku kosztów zastępstwa procesowego dodatkowo określenie ich wymiaru. Sąd orzekający nie jest w tym przedmiocie nadto związany postanowieniem komornika, gdyby doszło do ustalenia ich wysokości w postanowieniu komornika, ustającym koszty postępowania zabezpieczającego. Przechodząc zatem na grunt Rozp. MS z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie…, zgodnie z § 11.1 pkt 7 tegoż Rozp. stawka minimalna adwokacka w sprawie o zabezpieczenie roszczenia jako analogiczna, co w sprawie egzekucji innego rodzaju, niż z nieruchomości wynosi 25 % stawki minimalnej przy wartości przedmiotu sporu: 68.902,70 zł jako kwoty, będącej przedmiotem zabezpieczenia z nakazu zapłaty sygn akt V Gnc 165/15. Jest to zatem wynagrodzenie w wysokości 900 zł, należne wierzycielowi z tytułu minimalnego wynagrodzenia adwokackiego w postępowaniu zabezpieczającym zasadnie wszczętym i przeprowadzonym na wniosek wierzyciela przez komornika sądowego na podst. art. 492 § 1 zd. 1 kpc.

Z tych względów sąd orzekł na podst. art. 770 kpc w zw. z art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Beata Hass-Kloc ,  Marta Zalewska
Data wytworzenia informacji: