Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 166/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-09-16

Sygn. akt VI Gz 166/16

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie: SO Barbara Frankowska

SO Anna Walus-Rząsa ( spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Kamuda

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda : Przedsiębiorstwa (...) Spółka Jawna w P.

przeciwko pozwanemu: (...) Sp. z o.o. w R.

o zasądzenie kosztów postępowania zabezpieczającego

na skutek zażalenia powoda na pkt II postanowienia Sądu Rejonowego w Przemyślu V Wydziału Gospodarczego z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt V GCo 120/15

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie w pkt II w ten sposób, że :

II.ustala koszty zastępstwa prawnego w wykonaniu zabezpieczenia w sprawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie M. W. o sygn. akt (...)na kwotę 900 zł ( dziewięćset złotych) i kwotę tą zasądza od obowiązanego (...) Spółki z o.o. w R. na rzecz uprawnionego Przedsiębiorstwa (...) Spółka Jawna w P. ,

2.zasądza od dłużnika (...) Sp. z o.o. w R. na rzecz wierzyciela Przedsiębiorstwa (...) Spółka Jawna w P. kwotę 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Przemyślu V Wydział Gospodarczy uzupełnił postanowienie tegoż Sądu z dnia 23 lutego 2016r. poprzez zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kwoty 224,82 zł ( pkt I postanowienia ) i oddalił wniosek wierzyciela o zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym ( pkt II postanowienia), pisząc w uzasadnieniu, że pierwsza z kwot ujęta w pkt I postanowienia faktycznie wynika z postanowienia komornika o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego. Brak jest natomiast podstaw do uwzględnienia wniosku części dotyczącej wynagrodzenia pełnomocnika, skoro w postanowieniu ustalającym koszty nie ma rozstrzygnięcia w tej kwestii.

Powód w zażaleniu na pkt II postanowienia wniósł o jego zmianę i zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym w kwocie 900 zł oraz zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego wg norm przepisanych – zarzucając naruszenie art. 745 § 1 kpc poprzez niewłaściwe jego zastosowanie i błędne uznanie, iż to komornik a nie Sąd jest uprawnionym do rozstrzygnięcia o kosztach zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda - uprawnionego jest zasadne.

Wysokość kosztów związanych z wykonaniem zabezpieczenia ustala komornik sądowy postanowieniem (art. 770 k.p.c.), na które przysługuje skarga w trybie art. 767 k.p.c. Prawomocne postanowienie komornika o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego nie upoważnia jednak komornika do obciążenia nimi obowiązanego i ich egzekwowania, o zasadzie ich ponoszenia orzeka bowiem sąd (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2001 r., II CKN 366/00, Pr.Bankowe 2001/4/20, LEX nr 47609; Komentarz do art. 745 k.p.c. [w:] Zawistowski Dariusz. Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. LEX, 2013).

Należy jednak wskazać, że art. 745 k.p.c. dotyczy wszystkich kosztów, które mogą powstać w postępowaniu zabezpieczającym, a zatem kosztów sądowych, kosztów wykonania zabezpieczenia, kosztów związanych z działaniem pełnomocnika i kosztów związanych z działaniem strony. Nie budzi również wątpliwości, że komornik w sposób wiążący ustala jedynie koszty wykonania zabezpieczenia, natomiast wysokość pozostałych kosztów ustala sąd i rozstrzyga o nich w postanowieniu zgodnie z zasadami odpowiedzialności za wynik postępowania określonymi w art. 98 i n. k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. (uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2005 r., III CZP 22/05, OSNIC 2006/3/47, z dnia 22 września 1995 r., III CZP 17/95, OSNC 1995 nr 12 poz. 179, z dnia 14 listopada 2012 r., III CZP 70/12, Biul. SN 2012/11, wyroki z dnia 26 stycznia 2001 r., II CKN 366/2000 Prawo Bankowe 2001/4, z dnia 9 maja 2002 r., II CKN 639/00 niepubl., postanowienia z dnia 8 listopada 2006 r., III CZP 69/00 Biul. SN 2006/11, z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 13/11 Biul. SN 2011/5).

Nie ulega wątpliwości, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie postanowieniem z dnia 11 maja 2015 r., sygn. akt (...), ustalił na łączną kwotę 1.602,02 zł koszty postępowania zabezpieczającego jakie wierzyciel poniósł w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczającym, co Sąd Rejonowy uwzględnił w postanowieniu z dnia 23 lutego 2016r. oraz w postanowieniu uzupełniającym z dnia 24 maja 2016r. Orzeczenie zostało wydane w granicach uprawnień komornika i jest dla sądu orzekającego w trybie art. 745 k.p.c. wiążące, co prawidłowo stwierdził Sąd Rejonowy.

Odnosząc się do kwestii kosztów zastępstwa prawnego
w postępowaniu zabezpieczającym, Sąd Rejonowy nieprawidłowo uznał, że skoro koszów tych nie ustalił komornik to sąd nie jest władny ich ustalić i zasądzić. Jak wyżej wskazano to nie komornik lecz sąd jest władnym do ustalenia wysokości kosztów zastępstwa prawnego w wykonaniu postanowienia zabezpieczającego i zasadności ich poniesienia na podstawie art. 745 k.p.c.
Stąd też skarżący zasadnie zarzuca naruszenie przepisów wymienionych w zażaleniu, co dało podstawę do zmiany zaskarżonego postanowienia i ustalenia oraz zasądzenia tych kosztów na mocy art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oraz art. 745 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i § 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 6 pkt 6 i § 4 ust. 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, o czym Sąd Okręgowy orzekł jak w pkt I postanowienia.

W przedmiocie kosztów w postępowaniu zażaleniowym Sąd orzekł jak w pkt 2 postanowienia - na podstawie art. 108 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.11.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1804). Powyższe koszty stanowią koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zażaleniowym w wysokości 120 zł oraz opłatę sądową od zażalenia wynoszącą 30 zł.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

-.

-

(...)

-

(...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Barbara Frankowska ,  Anna Walus-Rząsa
Data wytworzenia informacji: