Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 18/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-02-28

Sygn. akt VI GC 18/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Harmata

Protokolant: sekr. sądowy Joanna Stafska

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2014 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki Akcyjnej w R.

przeciwko: Syndykowi Masy Upadłości Konsorcjum (...) Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w W.

o zapłatę

I.  zasądza od Konsorcjum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w R. kwotę 89.702,65 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwa złote 65/100) wraz
z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 49.281,79 zł od dnia 22 sierpnia 2013r. do dnia zapłaty,

- 40.420,86 zł od dnia 21 września 2013r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od Konsorcjum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w R. kwotę 8.103 zł (osiem tysięcy sto trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VI GC 18/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 28 luty 2014r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód (...) SA w R. wniósł przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Konsorcjum (...) z o.o. w W. o zasądzenie kwoty 89 702,65 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu niniejszego wskazał, iż w dniu 6 lutego 2007r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ ogłosił upadłość Konsorcjum (...) sp. z o.o. w W. obejmującą likwidację majątku. Następnie postanowieniem z dnia 25 listopada 2010r. Sąd ten powołał T. S. do sprawowania funkcji syndyka masy upadłości, który udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go W. R.. Na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy powodem , a w/w działającą imieniem syndyka, powód dostarczał energię elektryczną do obiektu położonego przy ulicy (...) w W.. Pozwany nie uregulował faktur VAT numer (...) i i (...) obejmujących należność z w/w umowy, doprowadzając tym samym do powstania zadłużenia na kwotę 89 702,65 zł. Wezwanie do zapłaty pozostało bezskuteczne.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany syndyk masy upadłości Konsorcjum (...) spółka z o upadłości likwidacyjnej wniósł o oddalenie powództwa w całości, zarzucając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, brak legitymacji biernej w niniejszym postępowaniu, brak wezwania do zapłaty, a więc brak uznania roszczenia.

W uzasadnieniu dla niniejszego pozwany wskazał, iż w dniu 29 kwietnia 2013r. sąd wydał postanowienie odwołujące T. S. z funkcji syndyka i powołujące na funkcję zarządcy tymczasowego osobę prawną w postaci Kancelarii (...) sp z o.o., w dniu 3 czerwca 2013r. sąd w/w opisaną osobę prawną powołał na funkcję syndyka, w dniu 20 czerwca 2013r. syndyk w drodze przetargu zbył przedsiębiorstwo upadłego na rzecz innego podmiotu i nabywca winien był przepisać umowę na dostawę mediów do zbytej nieruchomości, co istotnie nastąpiło w dniu 18 lipca 2013r. Ponadto w dniu 7 listopada 2013r. nabywca ten tj. spółka (...) sp z o.o. zmieniła sprzedawcę energii i dotychczasowy operator ( (...)) stał się sprzedawcą. . Powód wysłał wezwanie do zapłaty do syndyka - osoby fizycznej, który posiada biuro w W. przy ul. (...), a syndyk w osobie prawnej miał biuro przy ul. (...) , a więc nie doręczono mu wezwania do zapłaty. W nakazie zapłaty jako pozwany widnieje syndyk masy upadłości, koniecznym jest ustalenie co do osoby pozwanej w sprawie, tj. czy pozwanym jest osoba fizyczna czy osoba prawna, czy też następca prawny, co wynika z daty wymagalności faktur stanowiących podstawę pozwu.

W ustosunkowaniu się do powyższego powód podtrzymał żądanie pozwu w całości. Wskazał, że w dniu 21 sierpnia 2012r. strona pozwana zawarła kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej. Późniejsze zmiany syndyka nie miały wpływu na ważność tej umowy, tym bardziej, że w tym przypadku jest ciągłość personalna pomiędzy syndykiem T. S., a Kancelarią (...), której zgodnie z KRS prezesem i osobą upoważnioną do jednoosobowej reprezentacji jest T. S.. Podstawą roszczenia jest umowa z dnia 21 sierpnia 2012 zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2014, rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 31 sierpnia 2013r. Powód wskazał, iż żądanie pozwu obejmuje okres od czerwca 2013r. do sierpnia 2013r. a więc okres w którym umowa między stronami jeszcze obowiązywała, wezwanie do zapłaty poprzedzające wytoczenie powództwa zostało wysłane na adres ul. (...) w W., zostało odebrane i opatrzone pieczęcią biura syndyka, nie znajduje więc odzwierciedlenia podniesiony w sprzeciwie zarzut, jakoby wezwanie zostało wysłane do syndyka jako osoby fizycznej, na ul. (...) i że nie zostało doręczone.

W dalszym toku sprawy strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2007r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-P. w W. ogłosił upadłość Konsorcjum (...) sp. z o.o. w W., postępowanie określił jako prowadzone w celu likwidacji majątku upadłego, syndykiem masy upadłości wyznaczył D. B. .

Dowód: postanowienie z dnia 6 lutego 2007r.- karta 14

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2010r. Sąd ten powołał T. S. do sprawowania funkcji syndyka masy upadłości.

Dowód: postanowienie z dnia 25 listopada 2010r. - karta 15

W dniu 25 listopada 2010r. syndyk T. S. udzielił pełnomocnictwa dla pani W. R. do reprezentowania syndyka przed reprezentantami upadłego, wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami, bankami, przedsiębiorstwami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi.

Dowód: pełnomocnictwo - karta 16

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2013r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. odwołał syndyka masy upadłości T. S. i powołał zarządcę tymczasowego masy upadłości w osobie Kancelarii (...) Sp. z o.o. w W..

Dowód: postanowienie z dnia 29 kwietnia 2013r. - karta 38.

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2013r. Sąd ten odwołał w/w spółkę jako zarządcę tymczasowego masy upadłości i powołał ją jako syndyka masy upadłości Konsorcjum (...) sp. z o o w W..

Dowód: postanowienie z dnia 3 czerwca 2013r. - karta 42

W dniu 20 czerwca 2013r. Kancelaria (...) sp. z o.o. W. pełniąca funkcję syndyka masy upadłości spółki Konsorcjum (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawarła umowę sprzedaży z (...).o. przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 55 1 k.c. Konsorcjum (...) z o.o. w W. z wyłączeniem środków pieniężnych i dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Dowód: umowa z dnia 20 czerwca 2013r. - karta 35, 46 - 50

W dniu 18 lipca 2013r. spółka (...) sp zo.o. zawarła z powodem (...) SA w R. umowę sprzedaży energii elektrycznej, przy czym strony ustaliły, że wchodzi ona w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od 1 września 2013 roku.

Dowód: umowa sprzedaży energii elektrycznej z dnia 18 lipca 2013r. - karta 51- 53

W tożsamej dacie czyli 18 lipca 2013r. W. R. działająca imieniem syndyka Konsorcjum (...) sp z o.o. upadłości likwidacyjnej złożyła powodowi wypowiedzenie umowy sprzedaży energii ze skutkiem na dzień 21. sierpnia 2013r.

Dowód: wypowiedzenie umowy sprzedaży energii - karta 88.

W odpowiedzi na niniejsze powód (...) SA poinformował syndyka, iż przyjmuje rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej na dzień 31 sierpnia 2013r. zgodnie z § 3 pkt 2 umowy.

Dowód: pismo powoda - karta 89

W dniu 7 sierpnia 2013 r. powód wystawił fakturę VAT numer (...) za miesiąc lipiec 2013r., jako nabywcę wskazując Konsorcjum (...) sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej, na kwotę 49 726,03 zł, płatną przelewem do dnia 21 sierpnia 2013r. przy czym wartość tej faktury obniżono do kwoty 49 281 79 zł z uwagi na wystawienie faktury korygującej na kwotę 444,24 zł.

Dowód: faktura VAT (...) k-6.

W dniu 6 września 2013 r. powód wystawił fakturę VAT numer (...) za miesiąc sierpień 2013r., jako nabywcę wskazując Konsorcjum (...) sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej, na kwotę 40 420,86 zł zł, płatną przelewem do dnia 20 września 2013r.

Dowód: faktura VAT (...) k-9.

W dniu 3 października 2013r. powód wystosował wezwanie przedsądowe do zapłaty obejmujące należności z wyżej wymienionych faktur na kwotę łączną 89 702,65 zł, wezwanie skierowano do Konsorcjum (...) spółka z o.o w upadłości likwidacyjnej, na adres ul. (...) W.. Odbiór tej korespondencji potwierdziło „biuro syndyka” na pieczątce widnieje adres ul. (...) lokal (...).

Dowód: wezwanie do zapłaty , dowód doręczenia karta – 12 i 13

W dniu 25 października 2013r. spółka (...) zawarła umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ze spółką (...) z o.o. w W..

Dowód: umowa - karta 59- 74

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonych przez strony dowodów pisemnych, niekwestionowanych co do ich wiarygodności w zakresie odzwierciedlenia rzeczywistego przebiegu zdarzeń. Dowody te tworzą spójną i logiczną całość i w związku z tym Sąd ocenił je jako wiarygodne, a tym samym mogące stanowić i stanowiące podstawę ustalonego stanu faktycznego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Powód wytaczając powództwo wniósł o zasądzenie kwoty stanowiącej cenę za dostawę energii za okres lipiec 2013r. i sierpień 2013r. na podstawie zawartej pomiędzy nim , a syndykiem masy upadłości Konsorcjum (...) sp z o.o. w dniu 21 sierpnia 2012r. umowy sprzedaży energii elektrycznej. Ważność i skuteczność przedmiotowej umowy nie była kwestionowana w toku sporu, również sama należność w zakresie jej wysokości i czasokresu jej naliczenia, wynikająca z przedłożonych do akt sprawy faktur VAT nr (...) oraz z załączonych do nich wyliczeń nie stanowiła przedmiotu zarzutu. Wyżej wymieniona umowa została zawarta już po dacie ogłoszenia upadłości przez pełnomocnika ustanowionego przez pełniącego wówczas (od 25.11.2010r.) funkcję syndyka T. S.. Wprawdzie pełnił on tę funkcję do dnia 29 kwietnia 2013r. , a następnie ( 29.04.2013r.) został ustanowiony zarządca tymczasowy w osobie Kancelarii (...) sp z o.o. w W. , którą to Sąd w dniu 3 czerwca 2013r. ustanowił syndykiem masy upadłości , jednak dla ważności , aktualności i mocy obowiązującej umowy z dnia 21 sierpnia 2012r. powyższe zmiany pozostawały bez znaczenia faktycznego i prawnego.

Roszczenie objęte żądaniem pozwu dotyczyło należności powstałej w toku postępowania upadłościowego i było wynikiem czynności podjętej w jego toku przez syndyka, źródło dla tegoż roszczenia stanowiła umowa również zawarta w toku postępowania upadłościowego przez osobę pełniącą funkcję syndyka. Tym samym była to wierzytelność masy upadłości.

Na podstawie art. 143 pr.up.n. powództwo dotyczące masy upadłości wytacza się przeciwko syndykowi. Niniejsze norma prawna dotyczy zobowiązań powstałych zarówno przed jak i pod ogłoszeniu upadłości. W postępowaniu upadłościowym zaspokaja się bowiem również tzw. wierzytelności w stosunku do masy ( lub z innego punktu widzenia długi „masy upadłości” ) czyli wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości. ( A. J., (...) Prawnej LEX (Lex (...)) (...) ). Zgodnie z niniejszym powód wytoczył powództwo przeciwko syndykowi masy upadłości. Norma ta bowiem wskazuje wyraźnie o obowiązku wytoczenia powództwa przeciwko syndykowi, nie zobowiązując jednak do wskazania go z imienia i nazwiska, legitymację w tym zakresie łącząc jedynie z pełnioną funkcją (syndyka) , nie zaś z konkretną osobą , która aktualnie funkcję ta pełni. W świetle powyższego bez znaczenia pozostaje kto pełni funkcję syndyka czy jest to osoba fizyczna czy prawna. Jak bowiem wiadomo syndyk, a ściślej osoba która pełni jego funkcję zważywszy na tok postępowania upadłościowego może podlegać zmianie. Przykład niniejszego stanowi właśnie rozpatrywana sprawa, gdzie w toku postępowania upadłościowego funkcję syndyka pełniły trzy osoby. Rozpatrywane zobowiązanie nie stanowi długu konkretnej osoby, która zobowiązanie to zaciągnęła jedynie w ramach pełnionej funkcji syndyka. Tak więc powód właściwie wskazał jako pozwanego - syndyka masy upadłości.

Jednocześnie Sąd podziela stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004r. sygn. akt IV CK 86/04, zgodnie z którym w sprawie, w której syndyk działa na rzecz upadłego świadczenie dochodzone przez syndyka lub przeciwko syndykowi podlega zasądzeniu na rzecz upadłego lub od upadłego. Należy bowiem wskazać, iż mimo ogłoszenia upadłości i związanej z tym utraty przez upadłego zarządu oraz możności korzystania i rozporządzania majątkiem stanowiącym masę upadłości majątek ten należy w dalszym ciągu do upadłego, który w związku z tym pozostaje podmiotem praw i obowiązków wchodzących w skład tego majątku. Jest to przypadek tzw. zastępstwa procesowego pośredniego (substytucji, subrogacji procesowej, podstawienia procesowego), kiedy zastępca działa na rzecz zastąpionego, ale we własnym imieniu. W procesie, w którym syndyk działa na rzecz upadłego, upadły jest więc stroną w znaczeniu materialnym i świadczenie dochodzone przez syndyka podlega zasądzeniu na rzecz upadłego, a dochodzone przeciwko syndykowi podlega zasądzeniu od upadłego.

Dlatego też Sąd stwierdzając prawidłowość oznaczenia pozwanego w procesie , zasądził należność żądaną pozwem od upadłego.

W ocenie Sądu Okręgowego poczynione ustalenia pozwoliły bowiem na zasądzenie objętej żądaniem pozwu w całości.

Sąd nie podzielił argumentacji pozwanego , iż skoro w dniu 20 czerwca 2013r. nastąpiła sprzedaż majątku upadłego i w jej konsekwencji nabywca (...) sp z o.o. zawarł w dniu 18 lipca 2013r. nową umowę sprzedaży energii, to upadły zwolniony był od obowiązków wynikających z dotychczas zawartej umowy z dnia 21 sierpnia 2012r.

Analiza zawartej przez (...) sp z o.o. umowy jednoznacznie bowiem wskazuje, iż w okresie lipca i sierpnia 2013 obowiązywała jeszcze uprzednia umowa tj. z dnia 21 sierpnia 2012r. pomiędzy powodem, a pozwanym. Umowa sprzedaży energii z (...) sp z o.o. wprawdzie zawarta 18 lipca 2013r. została zawarta ze skutkiem dopiero na dzień 1.09.2013r. i nie obejmowała swym zakresem lipca i sierpnia 2013r. W korelacji z niniejszym pozostawało zresztą oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy zawartej przez syndyka, które to wypowiedzenie zostało dokonane ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013r.

Tak więc od 21.08.2012r. do 31.08.2013r. obowiązywała umowa z dnia 21 sierpnia 2012r. zawarta pomiędzy powodem , a pozwanym , a dopiero z dniem 1.09.2013r. swą skuteczność uzyskała umowa pomiędzy powodem , (...) sp z o.o. Niniejsze zestawienie stanowi spójną i logiczną całość i w sposób bezsprzeczny wskazuje na wyraźną wolę całościowego uregulowania stosunku umownego z powodem w sposób nie nakładający się pozwanego i (...) sp z o.o.

Sąd nie znalazł również podstaw dla podzielenia zarzutu pozwanego, co do braku wezwania do zapłaty, a dalej braku uznania roszczenia i wywodzonych z niniejszego przez pozwanego konsekwencji procesowych w postaci oddalenia powództwa.

Umowa między stronami wskazywała adres pozwanego jako W. , ulica (...) . Był to również adres upadłego wynikający z KRS.

Na ten adres zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru widnieje podpis odbierającego z oznaczeniem biuro syndyka i bez znaczenia faktycznego pozostaje widniejący na pieczątce , którą posługiwał się odbierający adres. Zresztą ewentualny brak wezwania przedsądowego do zapłaty mógłby wpływać jedynie na rozstrzygnięcie w zakresie kosztów postępowania i to w przypadku jeżeli strona pozwana przy pierwszej czynności uznałaby roszczenie powoda, a taka czynność procesowa nie miała miejsca.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji na mocy art. 535 kc w wz. z art.555 kc, o odsetkach na mocy art. 481 kc , o kosztach postępowania na mocy art. 98 kpc i złożyły się na nie opłata sądowa od pozwu – 4 486 zł, koszty zastępstwa procesowego – 3 600zł oraz oplata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł.

Zarządzenie:

1.  Odpis postanowienia doręczyć : pełnomocnikowi pozwanego

2.  K.: 2 tygodnie

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: