Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2357/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Krośnie z 2018-10-12

Sygn. akt: I C 2357/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Kukla

Protokolant:

Sek. Sądowy Anna Guzik

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r.

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty w W.

przeciwko J. W.

o zapłatę kwoty 20.000 zł

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. na rzecz pozwanego J. W. kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 2357/17

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 12 października 2018 r.

W dniu 23.10.2017 r. powód (...) w W. złożył w Urzędzie Pocztowym (...) (k.56) pozew przeciwko J. W., którym domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kwoty 20 000 zł z odsetkami umownymi od dnia wniesienia pozwu, zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwany w dniu 29.03.210 r. zawarł umowę pożyczki nr (...) z (...) Bankiem SA we W..

Z uwagi na rażące naruszenie przez pozwanego warunków ww. umowy, (...) Bank S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny, a po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności względem pozwanego wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

Sąd Rejonowy w Krośnie nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym dnia 30.10.2017 r. uwzględnił w całości żądanie pozwu (k. 57).

Pozwany J. W. powyższy nakaz zapłaty zaskarżył sprzeciwem (k. 60-61), w którym zażądał oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia od powoda na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany zgłosił przede wszystkim zarzut przedawnienia roszczenia powoda i brak legitymacji czynnej powoda.

Pismem z dnia 12.04.2018 r. (k.67-73) powód ustosunkował się do sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty, wnosząc jak w pozwie.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 29.03.2010 r. pozwany J. W. zawarł z (...) Bank S.A. we W. umowę pożyczki nr (...) na kwotę 48617,09 zł, którą zobowiązał się zwrócić w 60 ratach, gdzie termin zapłaty ostatniej raty określony został na dzień 07.04.2015.

W dniu 19.11.2013 Euro Bank SA wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) na podstawie wymagalnego zadłużenia względem dłużnika J. W. z tytułu umowy pożyczki nr (...) z dnia 29.03.2010. W dniu 29.11.2013 (k.13 akt SR w Krośnie I Co 1511/13) Euro Bank wystąpił do SR w Krośnie o nadanie klauzuli wykonalności wyżej opisanemu (...).

Postanowieniem wydanym w dniu 03.12.2013 r. Sąd Rejonowy w Krośnie, sygn. akt I Co 1511/13 nadał klauzulę wykonalności ww. bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

W oparciu o tenże tytuł wykonawczy (...) Bank S.A. we W. wszczął w dniu 21.02.2014 względem pozwanego postępowanie egzekucyjne, które prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle P. S. , sygn. akt Km 318/14, a następnie zakończył na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. postanowieniem z dnia 23.06.2014 r.

W dniu 14.06.2017 r. pomiędzy (...) Bankiem S.A. we W. i powodem (...) w W. zawarta została umowa przelewu wierzytelności, którą objęta została m.in. wierzytelność pieniężna wynikająca z powyższego tytuły wykonawczego.

Wyżej opisany stan faktyczny sąd ustalił na podstawie:

- akt SR w Krośnie I Co 1511/13 , a w szczególności wniosku, (...) z 19.11.2013, koperty, postanowienia z 03.12.2013 (k.2-3,17, 18),

- akt komornika przy SR w Jaśle P. S. Km 318/14, a w szczególności wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, koperty, postanowienia z 23.06.2014 (k.1,8,34),

- umowy przelewu wierzytelności z 14.06.2017 (k.17-22) wraz z załącznikiem (k.74 - 78),

- umowy pożyczki nr (...) z 29.03.2010 (k. 47- 52).

Sąd ustaleń faktycznych w sprawie dokonał na podstawie powyższych dowodów, które w całości stanowiły dowody z dokumentów. Istotna sporu sprowadzała się do interpretacji zdarzeń prawnych mających miejsce w rozpoznawanej sprawie, a w szczególności czy roszczenie powoda było roszczeniem przedawnionym w dniu 23.10.2017 r. (w dacie wniesienia pozwu w niniejszej sprawie).

Sąd zważył, co następuje:

Pozwanego J. W. z (...) Bankiem S.A. we W. łączyła umowa pożyczki z dnia 29.03.2010r., a roszczenia z tytułu tej umowy były wymagane najpóźniej w dniu wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego, to jest w dniu 19.11.2013.

Z akt tutejszego sądu I Co 1511/13 wynika ponadto, że (...) Bank SA w dniu 29.11.2013 nadał w Urzędzie Pocztowym W. D 101 wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyżej opisanemu (...), który postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie wydanym w dniu 03.12.2013 r., zaopatrzony został w sądową klauzulę wykonalności. Powód pisemną umową cesji wierzytelności z dnia 14.06.2017 r. nabył wierzytelność pieniężną wynikającą z ww. tytułu wykonawczego, a pozew o zapłatę kwoty 20 000 zł wniósł do Sądu Rejonowego w Krośnie w dniu 23.10.2017.

Powód (...) w W. nabywając powyższą wierzytelność od banku, sam bankiem nie był. Chcąc kontynuować postępowanie egzekucyjne obowiązany był, stosownie do art. 788 §1 k.p.c., zainicjować przed Sądem Rejonowym w Krośnie postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Zgodnie z art. 117 §1 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do roszczenia powoda ma zastosowanie nie tylko ww. przepis, ale także 118 k.c. przewidujący 3 letni termin przedawnienia.

Z kolei zgodnie z art. 123 §1 k.p.c. bieg przedawnienia przerywa się:

1.  przez każdą czynność przed sądem lub inny organem powołanym do rozpoznawania sprawy lub egzekwowania roszczenia danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,

2.  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3.  przez wszczęcie mediacji.

W ocenie sądu rozpatrującego niniejszą sprawę roszczenie powoda (...) w W., w świetle powyższych zdarzeń i regulacji prawnych, było roszczeniem przedawnionym. Czynności egzekucyjne podjęte przez poprzedniego wierzyciela będącego Bankiem przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Jaśle P. S. w sprawie sygn. akt Km 318/14 nie spowodowały przerwania terminu biegu przedawnienia (ust. 123 §1 pkt 1 k.c.). Pozwany roszczenia nigdy nie uznał (art. 123 §2 k.c.). Pomiędzy pozwanym i powodem nie było też prowadzone postępowanie mediacyjne (art. 123 §1 pkt 3 k.c.).

Niezależnie od powyższego wskazać należało też, że powód (...) w W. nabył wierzytelność przysługującą poprzedniemu wierzycielowi względem pozwanego, na podstawie umowy cesji wierzytelności, uregulowanej przez ustawodawcę w art. 509 i następne k.c. Co do zasady powód jako nabywca wierzytelności wstąpił w sytuację prawną poprzedniego wierzyciela. By móc kontynuować postępowanie egzekucyjne obowiązany był uzyskać nowy tytuł wykonawczy (art 788 §1 k.p.c.).

Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwałach z 29.06.2016 (III CZP 29/16) i z 09.06.2017 (III CZP 17/17) nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w swej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia i rozpoczęcia biegu na nowo. Czynności egzekucyjne podjęte przez poprzednika prawnego powoda mogły wywołać skutki materialnoprawne wyłącznie względem wierzyciela ujawnionego w bankowym tytule egzekucyjnym tj. (...) Bank S.A. we W..

(...) Banku SA było wymagane najpóźniej w dniu wystawienia (...) tj. w dniu 19.11.2013 (co wynika z treści tego (...)), a powód pozew wniósł w dniu 23.10.2017, a więc po upływie wynoszącego 3 lata okresu przedawnienia, co sąd mając na względzie orzekł na podstawie wyżej wskazanych przepisów jak w punkcie I wyroku.

Sąd orzekł jak w punkcie II wyroku na podstawie art.98 kpc i § 6 pkt 5). Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

ZARZĄDZENIE

1. (...):

-(...)

- (...)

2. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kukla
Data wytworzenia informacji: