Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1169/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2019-02-04

Sygn. akt: I C 1169/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Gałuszka

Protokolant:

Monika Wróbel

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko G. S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego G. S. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 31.595,86 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 86/100)
z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 30.335,61 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 61/100) od dnia 16 marca 2018 r. do dnia zapłaty, z odsetkami umownymi za opóźnienie od kwoty 1.050,37 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych i 37/100) od dnia 22 marca 2018 r. do dnia zapłaty, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 195,72 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 72/100) od dnia 22 marca
2018 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.584,92 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery złote i 92/100) tytułem kosztów postępowania.

Sędzia:

Sygn. akt I C 1169/18

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 4 lutego 2019 r.

Powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego G. S. kwoty 31.595,86 zł., w tym kwoty 30.335,61 zł. z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od 16 marca 2018 r. do dnia zapłaty, kwoty 1.050,37 zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, kwoty 195,72 zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów sądowych.

W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, że zawarła z pozwanym umowę kredytu nr (...) z dnia 06.11.2014 r. G. S. nie wywiązał się z ciążącego na nim zobowiązania terminowego dokonywania spłat w wysokościach ustalonych w zawartej umowie. Data wymagalności 18.09.2017 r. jest tożsama z dopuszczeniem się przez pozwanego pierwszej zaległości w spłacie wymagalnych rat. Umowa została wypowiedziana, a całość należności została postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. Strona powodowa podjęła próbę polubownego pozasądowego rozwiązania sporu, wzywając do zapłaty pozwanego pismem z dnia 28.02.2018 r.

W dniu 09 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie wydał w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty, którym zasądził na rzecz strony powodowej całość roszczenia dochodzonego pozwem – sprawa o sygn. akt I Nc – e (...) (k. 4).

Od powyższego nakazu pozwany G. S. wniósł sprzeciw, zgłaszając zarzut nieistnienia zobowiązania. Wskazał, że żądanie powoda jest bezzasadne, gdyż nie istnieje wymagalna wierzytelność (k. 5-6).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany G. S. zawarł w dniu 06 listopada 2014 r. z (...) Bank S.A. z siedzibą w W. umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego nr (...).

Umowa została zawarta na okres 96 miesięcy. Pozwanemu udzielono kredytu w kwocie 39.715,10 zł. na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych kredytobiorcy oraz w kwocie 1.423,00 zł. na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym. Kredyt został oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, która w dniu podpisania umowy wynosiła 9,9% w stosunku rocznym. Całkowita kwota kredytu wyniosła 41.138,10 zł., a całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę ustalona w dniu zawarcia umowy 74.557,30 zł. Kredytobiorca zobowiązał się dokonywać spłaty kredytu w terminach i na zasadach określonych w § 3 umowy, tj. raty kredytu były równe i płatne w okresach miesięcznych 17 dnia każdego miesiąca. Wysokość raty kredytu wynosiła 622,06 zł. z zastrzeżeniem, że wysokość pierwszej raty kredytu, która była ratą wyrównawczą, nie będzie wyższa niż 746,50 zł. Pierwsza rata kredytu miała zostać zapłacona do 17.12.2014 r. W § 6 umowy bank zastrzegł sobie, zgodnie z „Tabelą prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w G. (...) Banku”, możliwość pobierania opłat i prowizji za wykonanie czynności wynikających z umowy lub związanych z jej obsługą lub zmianą. W tabeli określono rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie według stanu na dzień zawarcia umowy.

§ 7 umowy stanowił, że w przypadku opóźnienia w terminowym regulowaniu rat kredytu, bank będzie pobierał od niespłaconego w terminie kredytu podwyższone odsetki w wysokości czterokrotności kredytu lombardowego NBP, obowiązującej na dzień powstania zadłużenia przeterminowanego, która w dniu zawarcia umowy wynosiła 12%. Odsetki według stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego pobierane miały być począwszy od dnia następującego po terminie płatności wynikającym z umowy wskazanym w harmonogramie spłat, aż do dnia spłaty przeterminowanej należności banku.

W § 9 umowy bank zastrzegł sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie m.in. zwłoki kredytobiorcy z zapłatą pełnych rat, wynikających z harmonogramu spłat, za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu kredytobiorcy do zapłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Po upływie okresu wypowiedzenia kredytobiorca był zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres korzystania z kredytu.

Pozwany spłacał początkowo raty kredytowe, ostatnia wpłata została dokonana w dniu 23.10.2017 r. Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 1.261,04 zł., pod rygorem wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia wskazanego pisma. Pismo zostało doręczone pozwanemu w dniu 05.12.2017 r.

W dniu 02 stycznia 2018 r. kredytobiorca wobec braku zapłaty we wskazanym terminie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu nr (...) z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wskazanego pisma. Pozwany został poinformowany, że w następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia całość środków kredytowych wraz z odsetkami i kosztami stanie się wymagalna i podlega natychmiastowemu zwrotowi na podany rachunek bankowy. Oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy zostało odebrane przez pozwanego osobiście w dniu 09 stycznia 2018 r. W dniu 28 lutego 2018 r. do pozwanego zostało skierowane ostateczne wezwanie do zapłaty, w terminie 7 dniu od daty doręczenia pisma całości należności obejmującej: kwotę 30.335,61 zł. tytułem należności kapitałowej, 1.050,37 zł. tytułem odsetek umownych, 52,47 zł tytułem odsetek podwyższonych za opóźnienie w spłacie należności kapitałowej, 10,62 zł. + 3,54 zł. tytułem kosztów i opłat.

Na dochodzoną należność składa się kwota 30.335,61 zł. tytułem należności głównej (niespłaconego kapitału), kwota 1.050,37 zł. tytułem odsetek umownych za okres korzystania z kapitału w wysokości 10% od dnia 18.09.2017 r. do dnia 28.02.2018 r., kwota 195,72 zł. tytułem odsetek za opóźnienie w wysokości 10% od dnia 18.09.2017 r. do dnia 15.03.2018 r. oraz kwota 14,16 zł. tytułem opłat i prowizji.

Dowody: wyciąg z ksiąg banku z dnia 15 marca 2018 r. (k. 23), kserokopia umowy konsolidacyjnego kredytu gotówkowego z dnia 6 listopada 2014 r. (k. ), odpis wezwania do zapłaty (k. 27), kserokopia książki nadawczej firmowych listów poleconych (k. 28), oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy (k. 29), potwierdzenie odbioru (k. 30), ostateczne wezwanie do zapłaty (k. 31), książka nadawcza firmowych listów poleconych (k. 32), raport – zestawienie należności i spłat kredytu w PLN za okres od 6 listopada 2014 r. do 19 lutego 2018 r. (k. 36-42), dokument potwierdzający historię doręczenia przesyłki nadanej 01 grudnia 2017 r. oraz kserokopia książki nadawczej (k. 52-55).

Dowody z dokumentów zawarte w aktach sprawy, nie budzą wątpliwości Sądu co do ich wiarygodności i rzetelności, nie były kwestionowane przez strony.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Roszczenie zgłoszone przez stronę powodową wynika z umowy o kredyt konsolidacyjny, którą pozwany zawarł w dniu 06 listopada 2014 r. z (...) Bank S.A. numer (...).

Zgodnie z treścią art. 6 kc. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 kpc).

Okoliczności faktyczne w niniejszej sprawie nie były pomiędzy stronami sporne. Pozwany nie kwestionował faktu zawarcia umowy ze stroną powodową, jej zapisów, wysokości dochodzonego roszczenia. W sprzeciwie od nakazu zapłaty G. S. zgłosił jedynie zarzut braku istnienia zobowiązania, tj. podał, że w jego ocenie dochodzone przez stronę powodową roszczenie nie jest wymagalne. Nie wskazał jednak na jakiej podstawie opiera swój zarzut.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uznał, że zgłoszony przez pozwanego zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Strona powodowa w § 9 umowy zawartej z pozwanym przewidziała możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie zwłoki kredytobiorcy z zapłatą pełnych rat, wynikających z harmonogramu spłat, za co najmniej dwa okresy płatności, po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy do spłaty wymagalnych należności w terminie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytobiorca był zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi bankowi za okres korzystania z kredytu.

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. pozwany został wezwany przez stronę powodową, w związku z powstaniem zaległości w spłacie kredytu, pod rygorem wypowiedzenia umowy do uregulowania w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia monitu zaległości w kwocie 1.261,04 zł. Wezwanie zostało doręczone pozwanemu w dniu 05 grudnia 2017 r. Z uwagi na brak zapłaty we wskazanym terminie bank wypowiedział umowę pismem z dnia 02.01.2018 r., doręczonym pozwanemu w dniu 09.01.2018 r. Pismo to pozwany odebrał osobiście.

Z uwagi na powyższe Sąd zasądził dochodzone przez stronę powodową roszczenie zgodnie z żądaniem pozwu (pkt I wyroku).

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 98 kpc. Pozwany przegrał proces w całości, zobowiązany jest do zwrotu powodowi poniesionych przez niego kosztów procesu, na które składa się opłata od pozwu.

Z:

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gałuszka
Data wytworzenia informacji: