Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 121/13 - postanowienie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-03-08

Sygn. akt I ACz 121/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa J. J.

przeciwko I. K. i P. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie

z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt I C 507/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

U z a s a d n i e n i e.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krośnie oddalił wniosek powoda J. J. o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu, na podstawie art. 117 § 5 k.p.c.

Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, iż Sąd Okręgowy uznał, że przesłanka z art. 117 § 5 k.p.c. nie zachodzi w stosunku do powoda, gdyż treść jego pism procesowych wskazuje, iż nie jest on osobą nieporadną czy niezdolną do podejmowania prawidłowo i w terminie czynności w sprawie. Wystarczającą przesłanką do ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie jest również pobyt powoda w areszcie śledczym, gdy okoliczność ta, sama przez się, nie uniemożliwia mu aktywnego brania udziału w postępowaniu sądowym.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód domagając się jego zmiany i uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Skarżący podniósł, iż decyzję Sądu I instancji uważa za nietrafną, gdyż z jego oświadczenia majątkowego z dnia 6.12.2012 r. wynika brak możliwości ponoszenia kosztów sądowych a sprawa niniejsza jest zawiła, zaś warunki osobiste i zdrowotne zainteresowanego powinny stanowić o przyznaniu mu pełnomocnika z urzędu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego – niezależnie od korzystania ze zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części (art. 117 § 1 k.p.c.) – jest potrzeba udziału w sprawie takiego pełnomocnika (art. 117 § 5 k.p.c.). Oceny, czy taka potrzeba zachodzi dokonuje Sąd biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a szczególnie jej nieporadność w formułowaniu żądań i przedstawianiu okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy.

Należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż w rozpoznawanej sprawie tak rozumiana potrzeba nie zachodzi. Sąd ten trafnie zauważa, że powód prawidłowo redaguje pisma procesowe, w sposób logiczny i jasny formułuje żądania oraz co należy dodać, potrafi korzystać z przysługujących mu środków zaskarżenia. Wbrew przekonaniu skarżącego sprawa niniejsza nie może być określona jako zawiła. Z tego rodzaju sprawą mamy do czynienia, gdy zachodzi potrzeba roztrząsania złożonych zagadnień związanych z wykładnią i stosowaniem prawa bądź gdy wchodzi w grę prowadzenie wielowątkowego postępowania dowodowego.

Skarżący nie precyzuje jakie to warunki osobiste i zdrowotne mogłyby przemawiać za ustanowieniem dla niego pełnomocnika z urzędu. Do ograniczeń związanych z pobytem powoda w areszcie śledczym odniósł się w sposób właściwy Sąd I instancji. Dodać tylko wypada, że w razie uzasadnionej potrzeby ochronę interesów powoda w stopniu wystarczającym zabezpieczy przewidziana w art. 5 k.p.c. możliwość udzielenia przez Sąd stronie występującej bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń, co do czynności procesowych.

Z tych przyczyn, działając na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., zażalenie powoda oddalono jako bezzasadne.

(...)

-(...),

- (...).

R., dnia 8.03.2013 r.

As.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Klimczak
Data wytworzenia informacji: