Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII C 208/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2016-08-03

Sygnatura akt XIII C 208/15/2

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek (...) w L. XIII Wydział Cywilny z siedzibą w L. w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Sadowska

Protokolant: st. prot. sąd. Karolina Mitrus

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Lesznie

na rozprawie

sprawy z powództwa Fundusz (...)w W. reprezentowany przez Marszałka Województwa (...)

przeciwko Zakładowi (...).H.K.R. (...) spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w B.

o zapłatę należności za pracę 302 pracowników

1.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 379.274,27 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 27/100) z ustawowymi odsetkami od kwoty 1.062.938,79 zł od dnia 1 października 2014r. do dnia zapłaty.

2.  Kosztami procesu obciąża pozwanego i z tego tytułu nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Poznaniu kwotę 18.964 zł tytułem opłaty stosunkowej od pozwu.

3.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7200,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Małgorzata Sadowska

UZASADNIENIE

Powód Fundusz (...)w W. wystąpił do Sądu Okręgowego w K.przeciwko pozwanemu Zakładowi (...).H.K.R. (...) spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z powództwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym wnosząc o orzeczenie nakazu zapłaty, że pozwany zobowiązany jest do zapłaty na rzecz powoda kwoty 379.274,27 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 1.062.938,79 zł od dnia 1.10.2014r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i wymienienie w sentencji nakazu zapłaty przy oznaczeniu przedmiotu sprawy, że jest to należność za pracę 302 pracowników. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu wniósł o zasądzenie wyżej wskazanej kwoty z odsetkami i kosztami postepowania.

Sąd Okręgowy w K. (...) stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania w postępowaniu zwykłym wyznaczając termin rozprawy.

Odpowiedź na pozew złożył syndyk masy upadłości pozwanego i działający w jego imieniu pełnomocnik w pierwszej kolejności podniósł zarzut braku właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w K., wnosząc o odrzucenie pozwu jako niedopuszczanego, względnie przekazanie pozwu Sędziemu komisarzowi ustanowionemu w postepowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym (...)w P. XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i Naprawczych w P. do rozpoznania i umorzenie postępowania przed tutejszym sądem ewentualnie przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego w P. jako właściwego miejscowo dla pozwanego, a z ostrożności procesowej wniósł o oddalenie powództwa. Treść odpowiedzi na pozew potwierdził pozwany udzielając pełnomocnictwa procesowego pełnomocnikowi syndyka.

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w K. stwierdził swą niewłaściwość i sprawę przekazał do tutejszego sądu. Postanowieniem z dnia 31 marca 2015r. sąd stwierdził swą niewłaściwość do rozpoznania sprawy i sprawę przekazał do Sądu Rejonowego (...)XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych. Wskutek zażalenia powoda Sąd Apelacyjny w P. uchylił zaskarżone postanowienie wskazując, iż brak było podstaw do potraktowania złożonego przez powoda pozwu jako zgłoszenie wierzytelności na listę wierzytelności dłużnika, które należy składać za pośrednictwem Sędziego - komisarza ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Postanowieniem z dnia 26 października 2015r. sąd oddalił wniosek pozwanego o odrzucenie pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Pozwany jest podmiotem prawa handlowego z siedzibą w B.. Postanowieniem z dnia 4.10.2011r. sąd ogłosił upadłość pozwanego obejmującą likwidację jego majątku. W związku z tym, że pozwany jako pracodawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków, powód dokonał wypłaty świadczeń pracowniczych powstałych przed datą ogłoszenia upadłości pozwanego na rzecz jego byłych pracowników w trybie art.15 ust.1 i art.16 ust.1 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w łącznej kwocie 1.062.938,79 zł w tym: w kwocie 1.058.104,69 zł na podstawie wykazu zbiorczego złożonego przez Syndyka masy upadłości pozwanego, w kwocie 4.834,10 zł na podstawie 3 wniosków indywidualnych złożonych przez byłych pracowników pozwanego. W związku z postawieniem pozwanego w stan upadłości powód dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego i wierzytelność powoda z tytułu należności głównej została z urzędu umieszczona na liście wierzytelności w kategorii drugiej. Skoro powód wypłacił świadczenia pracownicze w podanej wyżej kwocie ma prawo dochodzić odsetek od wypłaconych świadczeń za okres od 1 stycznia 2012r. do dnia 30 września 2014r. Przeciwko powodowi nadal prowadzone jest postepowanie upadłościowe.

Dowód: - postanowienie Sądu Rejonowego (...)w P. z dnia 4.10.2011r. k.7,

- zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w łącznej kwocie 1.058.104,69 zł k. 8-75,

- polecenie przelewu k.76,

- zestawienie zaspokojonych przez powoda świadczeń pracowniczych byłych pracowników pozwanego k. 77,

- wnioski o wypłatę świadczeń k. 78-83,

- polecenia przelewów netto, polecenia przelewów do ZUS i US k. 84-90,

- wypis z KRS k. 6, 180-186;

Sąd zważył, co następuje:

Oceniając materiał dowodowy należy stwierdzić, iż wartość dowodowa przedłożonych przez powoda dokumentów nie budzi wątpliwości albowiem pozwany w żaden sposób dokumentów tych nie zakwestionował a spór w niniejszej sprawie dotyczył jedynie kwestii prawnej, a mianowicie czy żądanie pozwu dotyczy masy upadłości czy też jedynie sfery prawnej upadłego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13.07.2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłata świadczeń pracowniczych ze środków powoda powoduje z mocy prawa przejście na marszałka województwa, działającego w imieniu powoda, roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń. Dochodzenie odsetek w wyżej wskazany sposób jest zasadne ponieważ skoro pracownik w związku z opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia za pracę, nie ma obowiązku wzywania pracodawcy do zapłaty, to ten sam reżim prawny obowiązuje w rozliczeniach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w stosunku do pracodawcy, którego byłym pracownikom powód dokonał wypłaty świadczeń. Roszczenie o zapłatę odsetek kwoty objętej pozwem dotyczy, jak twierdzi powód, odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości a zatem nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości. Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Przepis ten nie dotyczy zatem odsetek powstałych po ogłoszeniu upadłości. Mimo ogłoszenia upadłości odsetki biegną w stosunku do upadłego zgodnie z treścią stosunku obligacyjnego. Mogą być dochodzone w drodze procesu przeciwko upadłemu, a następnie zaspokajane z majątku nieobjętego masą upadłości. Ponadto po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego można dochodzić zaspokojenia tych odsetek z tych składników, które wchodziły do masy upadłości, a które nie zostały zlikwidowane w toku likwidacji masy upadłości. A zatem z uwagi na to, że roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości i nie może być dochodzone w trybie zgłoszenia wierzytelności, roszczenia tego można dochodzić przeciwko upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego. Z art. 144 prawa upadłościowego i naprawczego wynika bowiem, że postępowania sądowe mogą być prowadzone jedynie przeciwko syndykowi tylko w przypadku gdy dotyczą one masy upadłości. A zatem zasadnie powód w niniejszej sprawie wystąpił przeciwko upadłemu a nie syndykowi.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż w sprawach nie dotyczących majątku masy upadłości, upadły może występować w każdym postępowaniu bez ograniczeń albowiem w tym zakresie przysługują mu wszystkie uprawnienia strony zarówno o charakterze materialnoprawnym jak i procesowym. Z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci legitymację do występowania w sprawach dotyczących masy, pozostaje stroną w znaczeniu materialnoprawnym, jako podmiot stosunku, z którego wyniknął spór, co kwestionował pełnomocnik pozwanego. Ponadto wskazać należy, iż wierzytelność z tytułu odsetek przypadających po ogłoszeniu upadłości od samego upadłego nie jest wierzytelnością, która podlega zgłoszeniu do masy i dlatego nie podlega rozpoznaniu w trybie przewidzianym przepisami ustawy- prawo upadłościowe i naprawcze. Dochodzenie tej wierzytelności, co podkreślił powód, jest konieczne dla zapobieżenia przedawnieniu roszczenia i odbywa się na zasadach ogólnych, bez potrzeby zgłaszania wierzytelności do sędziego – komisarza i to bez względu na stan postępowania upadłościowego.

A zatem stanowisko procesowe wyrażone przez pozwanego w toku procesu nie znajduje uzasadnienia, a mając na uwadze okoliczność, iż pozwany poza poparciem treści odpowiedzi na pozew sporządzonej przez pełnomocnika syndyka po udzieleniu pełnomocnictwa przez pozwanego temu samemu pełnomocnikowi, nie przedstawił żadnych dowodów czy też stanowiska, które obalałoby twierdzenia powoda, żądania pozwu należało uwzględnić. Ponadto nie zasługuje na uwzględnienie żądanie pozwanego w przedmiocie odrzucenia pozwu, co zostało wyjaśnione w postanowieniu z dnia 26 października 2015r.

Mając powyższe okoliczności na uwadze sąd uwzględnił żądanie pozwu w całości i orzekł jak w pkt.1 wyroku.

Zważywszy na to, iż powód jest z mocy ustawy zwolniony od kosztów sadowych sąd w wyroku nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego wP.kwotę 18.964,00 zł tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu (pkt.2 wyroku).

Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie art. 98 k.p.c w zw. z §6 pkt.7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

L. dnia 11 sierpnia 2016r. SSO Małgorzata Sadowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kowalczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Sadowska
Data wytworzenia informacji: