Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 404/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2014-05-29

Sygn. akt IC 404/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska

Protokolant: prot. sąd. Kamil Winiarski

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014 roku w Radomiu

przy udziale -

sprawy z powództwa Z. P.

przeciwko (...) Spółdzielni (...) w C.

o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał

oddala powództwo.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt IC 404/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 18 lutego 2013 roku skierowanym przeciwko (...) Spółdzielni(...) w C. powód Z. P. wniósł o uchylenie uchwały numer (...) podjętej przez Radę Nadzorczą (...) Spółdzielni (...) w C. w dniu 28 grudnia 2012 roku doręczonej mu w dniu 10 stycznia 2013 roku, na mocy której został on wykreślony z rejestru członków Spółdzielni oraz o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że pismem z dnia (...) stycznia 2013 roku doręczonym mu w dniu 10 stycznia 2013 roku powód został powiadomiony o podjętej w dniu 28 grudnia 2012 roku przez Radę Nadzorczą (...) Spółdzielni (...) w C. uchwale numer (...) o wykreśleniu go z rejestru członków Spółdzielni. Decyzję tę powód uważa za wyjątkowo krzywdzącą, jest on członkiem pozwanej Spółdzielni od wielu lat. Dokonał opłaty udziału w Spółdzielni oraz śledził na bieżąco jej sytuację. Powód nie zaprzeczył, że nie uczestniczył aktywnie w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni, jednak dokonywał on analizy otrzymywanych corocznie materiałów obejmujących dane finansowe i sprawozdania zamykające rok obrachunkowy i – nie znajdując tam nieprawidłowości – milcząco udzielał mandatu zaufania dla władz Spółdzielni. Szczególnie dotkliwym dla powoda było powołanie przez Radę Nadzorczą jako podstawy prawnej wykreślenia § 8 pkt 3 Statutu, a więc zarzutu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, z powodu którego dalsze pozostawania w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Wskazał, że fakt nieuczestniczenia członków Spółdzielni w Walnych Zgromadzeniach nie był sytuacją wyjątkową, ale nigdy wcześniej nie spowodowało wykreślenia członka ze Spółdzielni. Fakt podjęcia wskazanej decyzji przez Radę Nadzorczą zbiegł się z planowanym rozrządzeniem nieruchomością Spółdzielni i znaczącym wpływom z tego tytułu. W ocenie powoda rzeczywistą przyczyną wykreślenia go z rejestru członków było wyłącznie przesłanka korzystniejszego podziału zysku, uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości Spółdzielni wśród mniejszej liczny członków (pozew k. 2-3).

Na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2013 roku pozwana (...) Spółdzielnia (...) w C. wniosła o oddalenie powództwa (protokół rozprawy z dnia 1 sierpnia 2013 roku k. 28 – płyta DVD k. 29).

W pozwie z dnia 12 kwietnia 2013 roku skierowanym przeciwko (...) Spółdzielni (...) w C. powód Z. P. wniósł o uchylenie uchwały numer (...) Walnego Zgromadzenia (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 1 marca 2013 roku utrzymującej w mocy uchwałę numer (...) Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 28 grudnia 2012 roku, na mocy której powód został wykreślony z rejestru członków Spółdzielni oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że pismem z dnia (...) stycznia 2013 roku doręczonym mu w dniu 10 stycznia 2013 roku powód został powiadomiony o podjętej w dniu 28 grudnia 2012 roku przez Radę Nadzorczą (...) Spółdzielni (...) w C. uchwale numer (...) o wykreśleniu go z rejestru członków Spółdzielni. W dniu 15 stycznia 2013 roku powód wniósł odwołanie od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni. W piśmie z dnia 12 marca 2013 roku powód otrzymał informację, że jego odwołanie zostało rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 1 marca 2013 roku, na którym została podjęta uchwała numer (...), utrzymująca w mocy uchwałę numer (...) Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2012 roku u tym samym potwierdzono wykreślenie powoda z rejestru członków Spółdzielni. Powód w stosunku do skarżonej uchwały podniósł analogiczne zarzuty i ich motywy jak w stosunku do uchwały numer (...) Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 28 grudnia 2012 roku zawarte w uzasadnieniu pozwu z dnia 18 lutego 2013 roku (pozew k. 33-36).

Sprawa ta została zarejestrowana pod sygnaturą I C 600/13.

W odpowiedzi na pozew pozwana (...) Spółdzielnia (...) w C. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów postępowania według norm przepisanych (odpowiedź na pozew k. 46-47).

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu dołączył sprawę I C 600/13 toczącą się z powództwa Z. P. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w C. do łącznego rozpoznania o wyrokowania ze sprawą I C 404/13, to jest sprawą niniejszą (postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 roku k. 70).

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2014 roku powód Z. P. sprecyzował powództwo i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały numer (...) Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz uchwały numer (...) Walnego Zgromadzenia (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 1 marca 2013 roku, ewentualnie uchylenie tych uchwał. Podniósł, że zaskarżone uchwały są wadliwe zarówno pod kątem formalnym oraz merytorycznym, jak również są niezasadne. Zaskarżone uchwały są niezgodne z przepisami prawa oraz statutu, nie spełniają wymogów określonych w art. 24 § 5 Prawa spółdzielczego oraz § (...) Statutu Spółdzielni. Żadna z zaskarżonych uchwał nie zawiera uzasadnienia. Nie może nim bowiem być wskazanie jedynie podstawy prawnej wykreślenia. Zaskarżone uchwały nie obejmują pisemnego uzasadnienia przedstawiającego motywy, którym kierował się organ Spółdzielni. Zaskarżone uchwały są wewnętrznie sprzeczne, ponieważ jako podstawę prawną wskazano wzajemnie wykluczające się podstawy wykreślenie i wykluczenia członka. Ponadto zaskarżone uchwały spełniają wszystkie przesłanki z art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego przemawiające za koniecznością ich uchylenia, a więc są sprzeczne z postanowieniami statutu, z dobrymi obyczajami, godzą w interesy Spółdzielni oraz zostały wydane w celi pokrzywdzenia powoda jako członka (k. 133-139).

W dalszym toku postępowania strony podtrzymywały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) Spółdzielnia (...) w C. powstała w 1937 roku. Powód Z. P. jest jej członkiem od początku lat 90-tych XX wieku. Przejął on udziały w Spółdzielni po swoim ojcu. Obecnie Spółdzielnia ma 19 członków. Zatrudnia dwie osoby na etacie – prezesa Spółdzielni oraz księgową, pozostałe funkcje w Spółdzielni pełnione są nieodpłatnie. Spółdzielnia posiada aktualnie majątek w postaci nieruchomości, z których część jest wynajmowana. Jedną z nieruchomości miała sprzedać spółce (...), w tym celu podpisano umowę przedwstępną, jednak nie doszło do sprzedaży, z uwagi na fakt, że kontrahent Spółdzielni nie uzyskał stosownych pozwoleń (zeznania świadków: T. Z. minuta 00:30:59-00:45:23 rozprawy z dnia 23 stycznia 2014 roku – płyta DVD k. 94, E. B. minuta 00:06:52-00:18:55 rozprawy z dnia 15 maja 2014 roku – płyta DVD k. 158, Z. S. minuta 00:18:55-00:25:04 rozprawy z dnia 15 maja 2014 roku – płyta DVD k. 158, P. B. minuta 00:25:0-00:43:32 rozprawy z dnia 15 maja 2014 roku – płyta DVD k. 158, powoda Z. P. minuta 00:47:02-00:57:25 rozprawy z dnia 15 maja 2014 roku – płyta DVD k. 158 w związku z minuta 00:04:42-00:19:42 rozprawy z dnia 23 stycznia 2014 roku – płyta DVD k. 94 i K. R. przesłuchanego w charakterze strony pozwanej minuta 00:57:25-01:12:27 rozprawy z dnia 15 maja 2014 roku – płyta DVD k. 158 w związku z minuta 00:19:42- 00:30:59 rozprawy z dnia 23 stycznia 2014 roku – płyta DVD k. 94).

Zgodnie z treścią § (...) Statutu (...) Spółdzielni (...) w C. członkowie Spółdzielni mają obowiązek brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz w pracach innych organów Spółdzielni, do których zostali wybrani. Natomiast na podstawie § (...) Statutu jeżeli członek nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w szczególności nie uczestniczy w zebraniach członków, nie wpłaci udziału zgodnie z postanowieniami statutu, nie wykonuje uchwał Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej powinien być skreślony z rejestru członków Spółdzielni (Statut (...) Spółdzielni (...) w C. k. 101-108).

Z. P. nie uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni. W latach 2003-2012 nie był obecny na żadnym z corocznych posiedzeń Walnego Zgromadzenia i nie usprawiedliwiał swoich nieobecności (listy obecności na Walnych Zgromadzeniach Członków (...) Spółdzielni (...) w C. w okresie od 2003 do 2012 roku k. 110-119).

W dniu 9 sierpnia 2006 roku Zarząd (...) Spółdzielni (...) w C. skierował do Rady Nadzorczej Spółdzielni pismo, w którym wnioskował o skreślenie Z. P. z rejestru członków Spółdzielni, uzasadniając to faktem, że od ponad 10 lat nie uczestniczył on w żadnym Walnym Zgromadzeniu Członków i nie przejawiał zainteresowania działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni wyznaczyła posiedzenie w tym przedmiocie na dzień 10 sierpnia 2008 roku. W tym czasie jednak nie doszło do podjęcia uchwały o wykreśleniu powoda z rejestru członków pozwanej Spółdzielni (pismo Zarządu Spółdzielni z dnia 9 sierpnia 2006 roku k. 154, zawiadomienie Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 10 sierpnia 2006 roku k. 153, wyciąg z protokołu nr (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 sierpnia 20106 roku k. 48).

W dniu 28 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni (...) w C.. Na posiedzeniu tym obecny był powód Z. P.. Wśród porządku obrad posiedzenia było m. in. głosowanie nad wnioskiem Zarządu o wykreślenie Z. P. z rejestru członków Spółdzielni. Jako uzasadnienie wykreślenia Prezes Spółdzielni przedstawił okoliczność, że powód od 18 lat nie uczestniczył w życiu Spółdzielni, nie brał udziału w pracach Walnego Zgromadzenia ani innych organów Spółdzielni, a członek Spółdzielni, który jest współwłaścicielem jej majątku, a nie bierze udziału w pomnażaniu go, nie wykazuje żadnego zainteresowania stanem tego majątku, nie wnosi żadnych inicjatyw oraz pomysłów dotyczących funkcjonowania Spółdzielni jest nieprzydatny w środowisku spółdzielczym. Podstawę prawną ewentualnego wykreślenia miały stanowić przepisy § (...) oraz § (...) Statutu pozwanej Spółdzielni oraz art. 24 § 3 Prawa spółdzielczego. Powód Z. P. wniósł o pozostawienie go w gronie członków Spółdzielni. Potwierdził, że każdego roku otrzymywał zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zapoznawał się z nimi w domu i nie wnosił uwag dotyczących gospodarności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni. Ponadto, terminy obrad czasami kolidowały z jego innymi obowiązkami (wyciąg z protokołu numer (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2012 roku k. 151-152).

Uchwałą numer (...) podjętą na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza (...) Spółdzielni (...) w C. postanowiła wykreślić z rejestru członków Spółdzielni powoda Z. P.. Jako podstawę prawną wykreślenia wskazano nieprzestrzeganie art. 24 § 3 Prawa spółdzielczego oraz nieprzestrzeganie § (...) oraz § (...) Statutu Spółdzielni. O treści uchwały zawiadomiono powoda pismem z dnia (...) stycznia 2013 roku doręczonym powodowi w dniu 10 stycznia 2013 roku (wyciąg protokołu numer (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2012 roku wraz z uchwałą numer (...) z dnia 28 grudnia 2012 roku k. 54, pismo wraz z treścią uchwały numer (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 28.12.2012r. k. 4, okoliczności bezsporne).

Od wskazanej uchwały powód w dniu 15 stycznia 2013 roku wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków pozwanej Spółdzielni i domagał się jej uchylenia oraz przywrócenia go w prawach członka (...) Spółdzielni (...) w C. (odwołanie powoda od uchwały numer (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 28.12.2012r. k. 49-50).

W dniu 1 marca 2013 roku odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni (...) w C.. Z. P. był na nich obecny, przewodniczył obradom. W porządku obrad wskazano m. in. głosowanie nad odwołaniem powoda od uchwały numer (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 28 grudnia 2012 roku. Podczas Walnego Zgromadzenia wysłuchano wyjaśnień powoda (protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni (...) w C. obradującego w dniu 1 marca 2013 roku k. 56-61, lista obecności na Walnym Zgromadzeniu Członków (...) Spółdzielni (...) w C. w dniu 1 marca 2013 roku k. 120).

W dniu 1 marca 2013 roku Walne Zgromadzenie Członków (...) Spółdzielni (...) w C. podjęło uchwałę numer (...) w sprawie wykreślenia członka z rejestru Spółdzielni po rozpatrzeniu odwołania Z. P. od uchwały nr (...) Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2012 roku, na podstawie której wykreślono Z. P. z rejestru członków Spółdzielni. Członków uprawnionych do głosowania było obecnych 15, udział w tajnym głosowaniu wzięło 12 członków. Za podjęciem uchwały głosowało 9, a przeciwko 3 członków (uchwała numer (...) walnego Zgromadzenia Członków (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 1.03.2013r. w sprawie wykreślenie członka z rejestru Spółdzielni k. 55).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wskazane dowody w postaci dokumentów, zeznań świadków T. Z., E. B., Z. S. i P. B. oraz powoda Z. P. i K. R. przesłuchanego w charakterze strony pozwanej, jak również na podstawie niespornych twierdzeń stron.

Sąd obdarzył wiarą zeznania świadków T. Z., E. B., Z. S. i P. B.. Są one spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniają. Znajdują również potwierdzenie w zgromadzonych w sprawie dokumentach.

Zdaniem Sądu, na wiarę zasługują także zeznania K. R. przesłuchanego w charakterze strony pozwanej. Są one zgodne ze wskazanymi zeznaniami świadków oraz z treścią dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy.

Natomiast zeznania powoda Z. P. Sąd obdarzył wiarą jedynie częściowo. Nie można bowiem dać wiary powodowi, że rzeczywistą przyczyną wykreślenia go z rejestru członków pozwanej Spółdzielni była chęć dogodniejszego podziału zysku po ewentualnej sprzedaży nieruchomości należącej do Spółdzielni. Okoliczność ta nie została udowodniona. Bezspornym pozostaje fakt, że Spółdzielnia podpisała umowę przedwstępną na sprzedaż jednej z nieruchomości gruntowych, jednakże do sprzedaży ostatecznie nie doszło. Jak wskazał świadek T. Z. wśród członków Spółdzielni jedynie mówiono sobie o ewentualnym podziale zysków z tej sprzedaży, jednak powód nie wykazał, aby rzeczywiście do rozdysponowania tych środków pomiędzy członków miało dojść. W pozostałym zakresie zeznania powoda zasługują na wiarę. W szczególności potwierdził on, że nie był obecny na Walnych Zgromadzeniach członków Spółdzielni od co najmniej 10 lat oraz że nie usprawiedliwiał swej nieobecności.

Dokumenty zgromadzone w aktach sprawy nie były kwestionowane przez strony, nie budzą one również wątpliwości Sądu zarówno pod względem formalnym jak i materialnym.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód w niniejszej sprawie, po ostatecznym sprecyzowaniu żądania, domagał się stwierdzenia nieważności uchwały numer (...) Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz uchwały numer (...) Walnego Zgromadzenia (...) Spółdzielni (...) w C. z dnia 1 marca 2013 roku ewentualnie ich uchylenia z powodu ich sprzeczności z postanowieniami statutu, dobrymi obyczajami oraz z uwagi na to, że godzą w interesy spółdzielni oraz mają na celu pokrzywdzenie jej członka.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu nieważności zaskarżonych uchwał. W ocenie Sądu, jest to zarzut chybiony, a przedmiotowe uchwały są ważne.

Zgodnie z treścią art. 42 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1443) uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

Powód podnosił, że zaskarżone uchwały nie spełniają wymogów ustawowych, ponieważ nie zawierają one uzasadnienia zgodnie z treścią 24 § 5 Prawa spółdzielczego, a w ich treści wskazano jedynie podstawę prawną wykreślenia powoda z rejestru członków. Oceny powoda nie sposób jednak podzielić. Wprawdzie nie może stanowić uzasadnienia uchwały w rozumienia tego przepisu zawarcie w jej treści (w części „uzasadnienie”) sformułowania, że wykreślenie lub wykluczenie jest uzasadnione ze względu na art. 24 Prawa spółdzielczego, nie wystarczy również przepisanie z treści przepisu przesłanek wykluczenia lub wykreślenia. Konieczne jest przedstawienie konkretnych zarzutów i okoliczności za nimi przemawiających. Niemniej jednak brak uzasadnienia spełniającego powyższe przesłanki nie może prowadzić do nieważności uchwały. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się bowiem, że w sytuacji gdy spółdzielnia nie doręczyła członkowi uchwały na piśmie albo uchwała nie zawiera uzasadnienia nie otwiera się sześciotygodniowy termin do jej zaskarżenia przewidziany w art. 42 § 6 Prawa spółdzielczego i biegnie on dopiero od czasu właściwego doręczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2004 roku, IV CK 342/02, opubl. Lex numer 187164, Krzysztof Korus Komentarz do zmiany art. 24 ustawy - Prawo spółdzielcze wprowadzonej przez Dz. U. z 2005 r., Lex 2005 rok). Brak uzasadnienia może mieć jedynie wpływa na bieg terminów wskazanych w ustawie, a nie wpływa na ważność uchwał. Ponadto, w niniejszym postępowaniu strona pozwana nie kwestionowała faktu zachowania przez powoda terminu do zaskarżenia uchwał.

Nie można również zgodzić się z powodem, że o nieważności uchwał może świadczyć ich wewnętrzna sprzeczność, bowiem wskazano w nich jednocześnie podstawę do wykluczenia jak i wykreślenia członka wskazaną w Statucie. Ze zgromadzonych w sprawie dokumentów wynika bowiem jednoznacznie, że zamiarem organów Spółdzielni podejmujących zaskarżone uchwały było wykreślenie powoda z rejestru członków a nie jego wykluczenie. Wskazuje na to nie tylko treść samych uchwał, ale także dołączone do akt sprawy wyciągi z protokołów obrad zarówno Rady Nadzorczej jak i Walnego Zgromadzenia. Przy wykładni uchwał organów Spółdzielni należy bowiem sięgać odpowiednio do art. 65 k.c. Zgodnie zaś z tym przepisem w uchwałach należy badać, jaki był zamiar osób podejmujących uchwałę oraz cel uchwały, a nie opierać się tylko na jej dosłownym brzmieniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia (...) grudnia 2012 roku, II CSK 221/12, opubl. Lex numer 1288632).

Niezasadne jest również żądanie powoda w zakresie uchylenia przedmiotowych w sprawie uchwał.

Na podstawie art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje każdemu członkowi spółdzielni, jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu (§ 4 art. 42 Prawa spółdzielczego).

Zgodnie zaś z treścią art. 42 § 6 Prawa spółdzielczego powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Natomiast w świetle art. 24 § 6 pkt 2 Prawa spółdzielczego jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio.

W tym miejscu wskazać należy, że dopuszczalne jest co do zasady zaskarżenie uchwały organu Spółdzielni do sądu, pomimo niewyczerpania przewidzianego w statucie postępowania wewnętrzspółdzielczego (art. 32 § 3 Prawa spółdzielczego).

Powód Z. P. zaskarżył uchwały Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia z zachowaniem wskazanego w cytowanych artykułach prekluzyjnego terminu, czego strona pozwana nie kwestionowała. W ocenie Sądu, powód nie wykazał jednak, aby zaistniały przesłanki do ich uchylenia.

Na mocy art. 24 § 3 Prawa spółdzielczego członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni. Statut określa przyczyny wykreślenia.

Zgodnie z treścią § (...) Statutu pozwanej Spółdzielni jeżeli członek nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w szczególności nie uczestniczy w zebraniach członków, nie wpłaci udziału zgodnie z postanowieniami statutu, nie wykonuje uchwał Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej powinien być skreślony z rejestru członków Spółdzielni

Uchylenie uchwały podjętej w przedmiocie wykreślenia członka może mieć miejsce między innymi wtedy, gdy nastąpiło ono z przyczyny niewskazanej w statucie jako podstawa wykreślenia lub gdy podana została przyczyna, która w rzeczywistości nie miała miejsca. Zakres kognicji sądu rozpoznającego powództwo o uchylenie uchwały w przedmiocie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni jest ograniczony do tych tylko przyczyn wykluczenia, które wyraźnie zostały wymienione w treści uchwały. Nie jest dopuszczalne formułowanie przez spółdzielnię w toku postępowania sądowego innych zarzutów, które uzasadniać mają zasadności uchwały (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2002 roku, II CKN 916/00, opubl. Lex 56897, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007 roku, I CSK 335/06, opubl. Lex numer 507984). Taki sam jest zakres kognicji Sądu w przypadku wykreślenia członka spółdzielni.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd w niniejszym postępowaniu ograniczył się do badania, czy wskazana w uchwałach przyczyna wykreślenia powoda, to jest niebranie przez niego udziału w obradach Walnego Zgromadzenia jest przyczyną rzeczywistą. Jak wynika z poczynionych ustaleń faktycznych, powód Z. P. co najmniej od 10 lat nie uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni, pomimo tego że obowiązek taki nakładał na niego Statut Spółdzielni. Powód nie negował zresztą tej okoliczności. Przyznał, że nie uczestniczył w obradach Walnego Zgromadzenia, interesował się jednak działalnością spółdzielni i nie miał zastrzeżeń do pracy jej organów. Powód nie usprawiedliwiał swoich nieobecności.

Należy wskazać, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem jej członków. Członek spółdzielni musi podporządkować się obowiązującym go przepisom ustawy jak i statutu spółdzielni. Utrzymywanie więzi organizacyjnej ze Spółdzielnią przejawia się zaś w uzewnętrznionym zachowaniu członka, który wykonuje obowiązki statutowe, dba o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestnicy w realizacji jej zadań statutowych. Utrzymywanie tej łączności ze spółdzielnią w minimalnym stopniu przejawia się w uczestniczeniu w obradach Walnego Zgromadzenia, co umożliwia zapewnienie właściwego quorum i głosowaniu nad uchwałami mającymi podstawowe znaczenie dla funkcjonowania każdej spółdzielni bowiem umożliwia realizację zadań statutowych (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2012 roku, I ACa 1415/11, opubl. OSAW 2012/4/259).

Ponadto, powód nie udowodnił, aby rzeczywista przyczyna wykreślenia była inna, a mianowicie prawdziwymi motywami podjętych uchwał była chęć korzystnego podzielenia zysku z ewentualnej sprzedaży nieruchomości należącej do majątku Spółdzielni pomiędzy jej członków. Jak wynika z poczynionych ustaleń już w 2006 roku Zarząd Spółdzielni wnioskował do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały o skreśleniu powoda z rejestru członków, z uwagi na to że nie uczestniczył on w obradach Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza wówczas nie podjęła tej uchwały, powód natomiast, który był obecny na jej posiedzeniu, zobowiązał się do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Z. P. jednak w dalszym ciągu nie stawiał się na obradach tego organu. Brak jest zatem – wbrew twierdzeniom powoda – korelacji czasowej pomiędzy wykreśleniem go ze Spółdzielni a planowaną sprzedażą nieruchomości, tym bardziej że ostatecznie nie doszła ona do skutku.

Powyższe okoliczności wskazują, że podana przez Radę Nadzorczą jak i Walne Zgromadzenie w zaskarżonych uchwałach przyczyna wykreślenia jest przyczyną rzeczywistą, znajdującą podstawę w przepisach statutu pozwanej Spółdzielni.

Wobec powyższego powództwo w całości zostało oddalone, o czym Sąd orzekł w sentencji wyroku.

Z uwagi na fakt, że strona pozwana nie wykazała, aby poniosła jakiekolwiek koszty postępowania, Sąd nie orzekł o obowiązku ich zwrotu na jej rzecz od powoda, który przegrał niniejszy proces (art. 98 k.p.c. a contrario).

/-/ Na oryginale właściwy podpis.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zi�bicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Jaźwińska
Data wytworzenia informacji: