Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 370/22 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łukowie z 2023-03-23

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 370/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. T.

tożsamy z zarzuconym aktem oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Umówiona na wniosek L. K. wizyta M. T. i W. Ś. - konsultantów firmy (...) z siedzibą w W., zajmującej się montażem instalacji fotowoltaicznych, popołudniem 28 kwietnia 2022 roku, w jego domu w D..

zeznania W. Ś.

98-98v (34v)

zeznania L. K.

95v-97 (4v-5)

zeznania A. K.

97v-98 (24v)

wyjaśnienia M. T.

92v-95 (29v-30)

2. Sprzeczka gospodarza z konsultantami na tle zapisania w umowie treści wykraczających poza jej ramy i wyproszenie z domu W. Ś..

jak w pkt 1

3. Ciąg dalszy słownych nieporozumień na tle warunków negocjowanej umowy, wyproszenie M. T.

jak w pkt 1

4. Wyjście L. K. za idącym do samochodu M. T. i podążanie za nim, kopnięcie go w okolice pośladków.

wyjaśnienia M. T.

92v-95 (29v-30)

zeznania L. K.

95v-97 (4v-5)

zeznania A. K.

97v-98 (24v)

fotografie

12, 108

5. Uderzenie L. K. pięścią w twarz przez M. T. w odpowiedzi na opisane w pkt 4 kopnięcie; odjazd konsultantów z posesji wymienionego, powiadomienie Policji.

zeznania L. K.

95v-97 (4v-5)

wyjaśnienia M. T.

92v-95 (29v-30)

informacja o przestępstwie

1-2

nagrania zgłoszeń interwencji na CD

120

6. Spowodowanie u L. K. złamania kości nosa oraz krwawego podbiegnięcia i wzmożonej spoistości tkanek nosa i jego zniekształcenia, naruszających - z racji przemieszczenia kości nosa wymagającego repozycji - prawidłowe czynności narządów jego ciała i skutkujących rozstrojem jego zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni.

dokumentacja medyczna

17, 8-9

opinia sądowo-lekarska

20

zeznania L. K.

95v-97 (4v-5)

zeznania A. K.

97v-98 (24v)

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

informacje o przestępstwie

wszystkie te dokumenty potwierdzają niekwestionowany fakt powzięcia informacji o zdarzeniu, będącym przedmiotem postępowania

poza tym - stanowią one dowody pozwalające na częściową choćby weryfikację oświadczeń pochodzących od osobowych źródeł dowodowych, to jest od oskarżonego i świadków, nie będąc kwestionowane przez żadną ze stron i w zdecydowanej większości mając walor obiektywnych

zeznania L. K.

najbardziej - poza wyjaśnieniami oskarżonego - szczegółowa relacja z przebiegu zdarzenia, jednakże znacznie bardziej od tychże emocjonalna z racji niewątpliwego faktu pokrzywdzenia przestępstwem, będącym przedmiotem rozpoznania i nacechowana wyraźnymi tendencjami agrawacyjnymi: do umniejszania (czy wręcz pomijania, zaprzeczania) własnej postawy w trakcie zdarzenia - napastliwej i nawet jeśli niezamierzenie, to prowokacyjnej - przy równoczesnym podkreślaniu, wyolbrzymianiu roli strony przeciwnej; zawierająca w związku z tym także poza sprawozdaniem faktów przemieszane z nimi oceny własne świadka

poza negowanym faktem napastliwego domagania się w rozmowie z M. T. i W. Ś. zapisania w umowie treści wykraczających poza jej ramy i powstałego na tym tle sporu oraz faktem kopnięcia pierwszego z wymienionych, idącego w stronę samochodu, w pośladki, wiarygodna, jako niesprzeczna z pozostałymi dowodami w sprawie

zeznania A. K.

relacja zasadniczo zbieżna z opisanymi powyżej zeznaniami, poza okolicznościami samego czynu będącego przedmiotem rozpoznania, o którym wiedzę świadek posiadła wyłącznie z relacji męża; nacechowana dużym ładunkiem emocjonalnym, co zrozumiałe z racji faktu, że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, które to emocje znalazły odzwierciedlenie w podkreślaniu niewłaściwości zachowania konsultantów (w tym oskarżonego), przy równoczesnym tonowaniu opisu zachowań męża wobec tychże

w zakresie niesprzecznym z pozostałymi (poza owymi emocjonalnymi, ocennymi fragmentami dotyczącymi zachowania męża wobec oskarżonego i jego kolegi) wiarygodna

zeznania W. Ś.

relacja odnosząca się do okoliczności nie dotyczących samego uderzenia i spowodowanie obrażeń ciała u pokrzywdzonego, lecz tego co je poprzedziło i co po nim nastąpiło; zbieżna w pełni z wyjaśnieniami oskarżonego, stanowi wiarygodny i miarodajny dowód umożliwiający weryfikację treści jego wyjaśnień oraz dotyczących tych samych okoliczności zeznań małżonków K.

zeznania M. D.

zeznania świadka nie odnoszące się bezpośrednio do czynu będącego przedmiotem rozpoznania, ale do okoliczności powzięcia o nim wiedzy od poruszonego oskarżonego jako pracownika; dodatkowo - źródło wiedzy o właściwościach i warunkach osobistych M. T.

w pełni wiarygodne dla Sądu

dokumentacja medyczna

dokumenty z przebiegu leczenia pokrzywdzonego sporządzone przez uprawnione do tego podmioty - brak podstaw do ich kwestionowania

opinia sądowo-lekarska

opinia sporządzona zostały na podstawie specjalistycznej, fachowej wiedzy, po analizie dostępnej dokumentacji, a przedstawione w niej wnioski są prawidłowe, czynią jej treść nie budzącą wątpliwości, a ją samą dowodem jasnym i zupełnym, zgodnym z wymogami art. 200 § 2 k.p.k.; nie była kwestionowana w żadnym aspekcie przez strony

wyjaśnienia M. T.

relacja w pełni zgodna z powyższymi dowodami, niekwestionująca samego faktu i odpowiedzialności z nim związanej, akcentująca sprowokowanie go przez pokrzywdzonego, choć w żadnej mierze nie celu uniknięcia odpowiedzialności - bowiem wymieniony nie tylko na żadnym etapie postępowania nie kwestionował swego sprawstwa, ale też wyrażał skruchę; dodatkowo - przedstawiająca sytuację osobistą oskarżonego

zarówno jej treść, potwierdzona innymi opisanymi powyżej dowodami i zasadniczo - poza drobnymi szczegółami - zbieżna ze znaczną większością przeprowadzonych dowodów, jak i sposób składania tych wyjaśnień na rozprawie nie dały podstaw do kwestionowania ich wiarygodności

wywiad środowiskowy kuratora sądowego

dokument urzędowy, sporządzony przez kuratora sądowego na podstawie poczynionych ustaleń co do sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej oskarżonego, brak podstaw do kwestionowania wiarygodności

dane o karalności

dokument urzędowy, sporządzony przez uprawniony organ, brak podstaw do kwestionowania wiarygodności

nagrania zgłoszeń interwencji na CD

pozbawione możliwości jakiejkolwiek ingerencji zapisy zgłoszeń interwencji policji, brak podstaw do kwestionowania wiarygodności

fotografie, zaświadczenie, opinia pracodawcy

sporządzone dla zobrazowania prezentowanego przez stronę stanowiska, niekwestionowane

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

uderzenie przez oskarżonego 28 kwietnia 2022 roku w D. L. K. pięścią w twarz i spowodowanie u niego wskutek tego uderzenia złamania kości nosa z przemieszczeniem wymagającego repozycjonowania oraz krwawego podbiegnięcia i wzmożonej spoistości tkanek nosa i jego zniekształcenia, które to naruszyły prawidłowe czynności narządów jego ciała i skutkowały rozstrojem jego zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni wyczerpało znamiona występku z art. 157 § 1 k.k.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

I

M. T.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy w sposób niewątpliwy dowodzi zrealizowania przez M. T. znamion art. 157 § 1 k.k., którego popełnieniu nie tylko nie zaprzeczał on na żadnym etapie postepowania, ale będąc nim wręcz przestraszony sam - niezależnie od uczynienia tego przez pokrzywdzonego - powiadomił o tym fakcie policję i podał swe dane. Niemniej jednak wina oskarżonego i społeczna szkodliwość czynu nie były zdaniem Sądu znaczne: jego działanie miało charakter incydentalny, jednorazowy, stanowiło instynktowną, odruchową wręcz odpowiedź na zachowanie L. K., który próbując natarczywie wymusić na nim oraz jego koledze jako konsultantach firmy (...), zajmującej się montażem instalacji fotowoltaicznych określone zapisy w umowie i nie zyskując ich aprobaty ku temu najpierw skierował wobec ich obu słowny atak, wypraszając ich nawet z domu, a później - już tylko wobec oskarżonego - także atak fizyczny, kopiąc go w pośladki, na który odpowiedział on owym uderzeniem, skutkującym obrażeniami.

Jednocześnie oskarżony pozostaje osobą niekaraną, wiodącą ustabilizowany tryb życia, o nieposzlakowanej opinii środowiskowej i zawodowej, zaangażowaną bezinteresownie w pracę społeczną.

Wskazane wyżej okoliczności odnoszące się zarówno do winy i społecznej szkodliwości czynu, jak i do właściwości i warunków osobistych sprawcy oraz dotychczasowego sposobu jego życia uzasadniały przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa, pozwalając Sądowi uznać - zważywszy także wyrażoną przezeń na rozprawie skruchę - warunkowe umorzenie postępowania jako najbardziej adekwatny środek reakcji prawno-karnej na popełniony przez M. T. występek.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. T.

I

spełnione zostały przesłanki z art. 66 § 1 i 2 k.k.:

- fakt popełnienia przypisanego czynu zabronionego, jak również okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;

- przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5, a on sam pozostaje osobą niekaraną, cieszącą się bardzo dobrą opinią;

- warunkowe umorzenie postępowania karnego jest wystarczającą formą reakcji prawnokarnej zważywszy, że społeczna szkodliwość czynu popełnionego przez oskarżonego, sprowokowanego przez samego pokrzywdzonego jego słownym i fizycznym atakiem, nie jest znaczna; dwuletni, średni okres próby jest wystarczający;

- dotychczasowy, ustabilizowany tryb życia wymienionego pozwala przyjąć, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego i nie popełni przestępstwa, zaś czyn którego się dopuścił był jedynie incydentem sprowokowanym sytuacją związaną w oczywisty sposób z niemożliwymi do spełnienia oczekiwaniami pokrzywdzonego podczas konsultacji i jego zachowaniem

II

- kontrola przestrzegania porządku prawnego w okresie próby;

- możliwość podjęcia oddziaływania wychowawczego, realizacja celów prewencji indywidualnej;

III

- orzeczenie podyktowane treścią art. 67 § 3 k.k. - z racji znacznego utrudnienia orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - nawiązka na rzecz pokrzywdzonego

- wysokość nawiązki nie nadmierna odpowiadająca możliwościom finansowym oskarżonego, w ocenie Sądu odzwierciedlająca rodzaj i stopień wyrządzonej szkody

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

biorąc pod uwagę sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów oskarżonego obciążenie go kosztami sądowymi w całości na podstawie art. 629 k.p.k. w związku z art. 627 k.p.k. nie jest dla niego nadmiernie uciążliwe, przy uwzględnieniu innych nałożonych w niniejszym rozstrzygnięciu na oskarżonego obowiązków

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Janaszek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łukowie
Data wytworzenia informacji: