Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 597/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2015-11-04

Sygn. akt I Ns 597/15

POSTANOWIENIE

Dnia 04 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka R. Niedźwiecka

Protokolant:

protokolant sądowy Agnieszka Neuman

po rozpoznaniu w dniu 04 listopada 2015r. w Białej Podlaskiej

na rozprawie

sprawy z wniosku K. P.

z udziałem B. Z. , M. J. (1)

o stwierdzenie nabycia spadku po J. Z. (1)

p o s t a n a w i a:

I.  stwierdzić, że spadek po J. Z. (1) zmarłym w dniu 01 listopada 2014 roku w B. , ostatnio stale zamieszkałym w B. na podstawie ustawy nabyli: bratanek B. Z. ( syn Z. M. i K. ) w ½ ( jednej drugiej ) części oraz siostrzeniec K. P. ( syn J. i R. ) w ¼ ( jednej czwartej ) części i siostrzenica M. J. (1) ( córka J. i R. ) w ¼ ( jednej czwartej ) części ;

II.  orzec, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 597/15

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 roku ( data wniesienia do Sądu ) , wnioskodawca K. P. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po J. Z. (1) zmarłym w dniu 01 listopada 2011roku w B. ,ostatnio stale zamieszkałym w B. .

Wskazał wnioskodawca ,że spadek po J. Z. (1) nabyli dzieci siostry i brata zmarłego a mianowicie syn Z. B. Z. i dzieci R. K. P. i M. J. (2). Wskazał wnioskodawca ,że zmarły był bezdzietnym kawalerem .

W uzasadnieniu wniosku podał, że J. Z. (1) zmarł w dniu 01 listopada 2011roku w B. ,ostatnio stale zamieszkałym w B. a jako spadkobierców ustawowych pozostawił dzieci zmarłych siostry i brata zmarłego a mianowicie syna Z. B. Z. i dzieci R. K. P. i M. J. (2). Wskazał ,że spadkodawca nie pozostawił testamentu , nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku i nie zrzekł sie dziedziczenia. Nie zachodzi także niegodność dziedziczenia i jest to pierwsza sprawa spadkowa po spadkodawcy a w skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne .

Do wniosku załączył akty zgonu: spadkodawcy , i R. Z. , Z. Z. (2), odpisy skrócone aktów urodzenia: B. Z., K. P. oraz odpis skrócony aktu małżeństwa M. J. (1) .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 września 2015r. uczestniczka M. J. (1) wskazała na swój aktualny adres zamieszkania jak i wskazała ,że wnioskodawca we wniosku błędnie wskazał jej imię określając je (...) gdy w rzeczywistości brzmi ono (...) - k. 20-22.

Na rozprawie w dniu 04 listopada 2015r. wnioskodawca K. P. popierał wniosek , zaś uczestniczka M. J. (1) przyłączyła się do wniosku . Na rozprawę nie stawił sie uczestnik B. Z., któremu doręczono prawidłowo odpis wniosku i zawiadomienie o terminie rozprawy ( k. 26 ) .

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

J. Z. (1) urodził w dniu 28 sierpnia 1936 roku w B. a zmarł w dniu 01 listopada 2014r. w B. jako bezdzietny kawaler i tu ostatnio zamieszkiwał. ( odpis skrócony aktu zgonu k. 6, zapewnienie spadkowe K. P. - k. 28v ). Rodzice spadkodawcy S. i J. Z. (2) zmarli przed nim , ojciec w latach 70-tych ubiegłego wieku a matka w 1999r. (zapewnienie spadkowe K. P. - k. 28v potwierdzone przez uczestniczkę M. J. (1) - k.28v -29). J. Z. (1) miał brata Z. Z. (2) , który zmarł przed nim , bo w dniu 24 października 2003r. ( odpis skrócony aktu zgonu- k. 3 ) i siostrę R. P. z domu Z. , która zmarła w dniu 04 kwietnia 1998r. (odpis skrócony aktu zgonu k.7).

Spadkobiercami ustawowymi J. Z. (1) są : jego bratanek B. Z. - syn Z. Z. (2) ( odpis skrócony aktu urodzenia - k. 4 ) i siostrzeniec K. P. oraz siostrzenica M. J. (1) - dzieci R. P. ( odpis skrócony aktu urodzenia K. P. - k.5 i odpis skrócony aktu małżeństwa M. J. (1)- k. 8 ).

Spadkodawca J. Z. (1) nie sporządził testamentu , był bezdzietnym kawalerem . Spadkobiercy w sposób prawem przewidziany nie odrzucali spadku i nie zrzekali się dziedziczenia . W sprawie nie zachodzi niegodność dziedziczenia. W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne ( zapewnienie spadkowe złożone przez K. P. - k. 28 v potwierdzone przez uczestniczkę M. J. (1) - k. 28v-29 ).

Opisany wyżej stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o wskazane przy konkretnych ustaleniach dokumentach , które nie były kwestionowane przez strony postępowania a i sąd rozpoznający niniejszą sprawę nie znalazł podstaw ku temu by je zdyskredytować , tym bardziej że zostały one wydane przez odpowiednie organy w zakresie ich właściwości . Także i zapewnienie złożone przez wnioskodawcę K. P. nie budziło wątpliwości sądu , zostało ono potwierdzone przez uczestniczkę postępowania M. J. (1) i znajduje potwierdzenie w dowodach zgromadzonych w sprawie w postaci aktu zgonu spadkodawcy i w postaci pozostałych skróconych odpisów z USC .

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

Wniosek taki zgodnie z dyspozycją art. 1025 §1 kc może złożyć osoba mająca w tym interes, tj. interes w uzyskaniu stwierdzenia. Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku ustawa zakreśla stosunkowo szeroko, osobą taką będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu.

Termin "interes" należy interpretować stosunkowo szeroko, nie zawsze musi to być interes prawny, chodzi o jakikolwiek interes, o charakterze osobistym czy majątkowym. Wniosek może więc złożyć każdy, kto jest zainteresowany w wywołaniu skutków prawnych związanych z prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku, w szczególności skutków określonych w art. 1025 § 2 i art. 1027 k.c. Interes prawny pełni w tym wypadku funkcję legitymacyjną, a ściśle uprawnienia do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Chodzi przy tym o obiektywny interes prawny, czyli obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania (post. SN z dnia 28 stycznia 2009 r., IV CSK 361/08, OSNC-ZD 2010, nr 1, poz. 9).

W rozumieniu art. 1025 § 1 k.c. oraz art. 669-679 k.p.c. zainteresowanymi w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia spadku są nie tylko spadkobiercy lub ich następcy prawni, lecz także wszystkie inne osoby mające interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy, z czym wiążą się doniosłe skutki prawne, w szczególności przewidziane w art. 1025 § 2, art. 1027 i 1028 k.c. (post. SN z dnia 12 stycznia 1983 r., III CRN 218/82, OSNC 1983, nr 8, poz. 124).

Do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po danym spadkodawcy należy przede wszystkim zaliczyć każdego spadkobiercę oraz następców prawnych spadkobiercy . Tak więc wnioskodawca jako spadkobierca ustawowy miał legitymację do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po swoim wuju J. Z. (1).

Nie można tracić z pola widzenia okoliczności , że z godnie z dyspozycją art. 1015 § 1 kc ( w brzmieniu obowiązującym w dacie śmierci spadkodawcy ) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania § 2 art. 1015 kc stanowi zaś ,że brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza . Art. 1018 § 3 kc stanowi zaś, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wskazać należy, iż w niniejszej sprawie wnioskodawca i uczestnicy nie składali oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ( zapewnienie spadkowe wnioskodawcy k. 28v , potwierdzone przez uczestniczkę - k. 28v -29 ). Ewentualny termin w ciągu którego mogli złożyć takowe oświadczenia upłynął z dniem 01 maja 2015r. .

Z uwagi na fakt, że spadkodawca nie sporządził testamentu oraz spadkobiercy ustawowi nie odrzucili spadku w zakreślonym w art. 1015 kc terminie zasadnym było stwierdzenie nabycia spadku przez nich po J. Z. (1) z mocy ustawy .

Zgodnie z dyspozycją art. 931 § 1 kc. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Art. 932 § 1 k.c. stanowi zaś ,że braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.§ 2 w/w przepisu stanowi zaś ,że udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

Zgodnie z § 3 art. 932 k.c .w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. § 4 art. 932 kc stanowi zaś ,że jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. § 5 art. 932 k.c. stanowi zaś ,że jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy a § 6 tego przepisu stanowi ,że jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Z uwagi na fakt, że spadkodawca był bezdzietnym kawalerem i jego rodzice S. i J. Z. (2) i rodzeństwo Z. Z. (2) i R. P. zmarli przed nim do spadku powołani są jako spadkobiercy ustawowi na podstawie art. 932 § 4 i 5 k.c zstępni jego rodzeństwa a więc B. Z. - syn Z. Z. (2) w 1/2 części ( część która przypadałaby jego ojcu ) i siostrzeniec K. P. oraz siostrzenica M. J. (1) - dzieci R. P. po 1/4 części ( czyli po 1/2 części z 1/2 części która przypadłaby ich matce ) .

Orzeczenie o kosztach postępowania zapadło w oparciu o przepis ar. 520§ 1 k.p.c. zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie powołanych w treści uzasadnienia przepisów orzeczono jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka R. Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: