Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 466/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sierpcu z 2018-06-12

Sygn. akt I C 466/18

POSTANOWIENIE

Dnia 12 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sierpcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Ewa Jarzyńska

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Powiatu P.

przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia

postanawia:

zabezpieczyć powództwo Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Powiatu P. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. o pozbawienie wykonalności wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 10 grudnia 1999 roku sygn. akt I Co 154/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2016 roku w całości wraz z odsetkami poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu A. P. (1) w sprawie sygn. akt Km 233/17.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 roku pełnomocnik powoda złożył pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 10 grudnia 1999 roku sygn. akt I Co 154/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 16 listopada 2016 roku w całości wraz z odsetkami jednocześnie składając wniosek o zabezpieczenie swoich praw poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu w sprawie sygn. akt Km 233/17. W uzasadnieniu podał, iż roszczenie wygasło albowiem wierzyciel nie złożył wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

Ogólne zasady zabezpieczenia roszczeń określają przepisy art. 730 i n. k.p.c.

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez Sąd lub przez Sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Zgodnie z artykułem 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub znacznie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważenie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Jak wynika z akt sprawy powód uprawdopodobnił zasadność swojego roszczenia. Z okoliczności wskazanych w pozwie, z odpisów akt komorniczych sygn. akt Km 233/17 wynika, iż istnieją podstawy do rozważenia kwestii zaistnienia wygaśnięcia roszczenia wierzyciela.

Zgodnie z treścią art. 755 k.p.c. jeżeli przedmiotem roszczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd może w szczególności zawiesić postępowanie egzekucyjne, zmierzające do wykonania orzeczenia.

Stąd też, orzeczono jak na wstępie.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować w rep. C;

2.  Odpis doręczyć pełn. powoda

3.  Odpis doręczyć pozwanemu – z pouczeniem o zażaleniu;

4.  Odpis doręczyć komornikowi sądowemu przy SR w Sierpcu A. P.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strześniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sierpcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Jarzyńska
Data wytworzenia informacji: