Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 11/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-12-12

Sygn. akt V Pz 11/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Agnieszka Leżańska (spr.)

Sędziowie: S.O. Beata Łapińska

S.R. del. Urszula Sipińska-Sęk

Protokolant: asyst. sędz. Ewelina Goździk

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2014 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. B., M. B., K. D., J. F., C. A., W. G., J. H. (1), M. H., K. J., W. K., K. S., J. Ł., E. A., A. S., T. M., M. R., A. R., A. Ś., W. Z.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T.. i Powiatowi (...)

o wynagrodzenie za pracę

na skutek zażalenia pozwanych (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T.. i Powiatu (...)

na postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

z dnia 31 stycznia 2014 roku, sygn. akt IVP 632/08

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie drugim w ten sposób, że:

1.  zasądzić na rzecz pozwanego Powiatu (...) w T. od powodów: C. A., W. G., J. H. (1) i T. B. kwotę po 900 (dziewięćset) złotych od każdego z nich tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2.  zasądzić na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. od powodów: M. B., J. F., W. G., J. H. (1), M. H., K. J., W. K., K. S., J. Ł., E. A., A. S., T. M., M. R., A. R., A. Ś., W. Z. kwotę po 900 (dziewięćset) złotych od każdego z nich tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, a od K. D. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

1.  zasądzić na rzecz pozwanego Powiatu (...) w T. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego od powodów: W. G., J. H. (1) i T. B. kwotę po 255 (dwieście pięćdziesiąt pięć) złotych od każdego z nich w tym kwotę 225 (dwieście dwadzieścia pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym a od powoda C. A. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych w tym kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym;

2.  zasądzić na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego od powodów: M. B., J. F., W. G., J. H. (1), M. H., K. J., W. K., K. S., J. Ł., E. A.. A. S., T. M.. M. R., A. R., A. Ś., W. Z. kwotę po 255,00 (dwieście pięćdziesiąt pięć) złotych od każdego z nich w tym kwotę 225,00 (dwieście dwadzieścia pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym, zaś od powoda K. D. kwotę 480,00 (czterysta osiemdziesiąt ) złotych, w tym kwotę 450,00 (czterysta pięćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 31 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. IV Wydział Pracy umorzył postępowanie w sprawie i odstąpił od obciążania powodów: C. A., T. B., M. B., K. D., J. F., W. G., J. H. (1), M. H., K. J., W. K., K. S., J. Ł., E. A.. A. S., T. M.. M. R., A. R., A. Ś., W. Z.k kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa prawnego na rzecz pozwanych.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że w pozwie z dnia 12 sierpnia 2008 roku, skierowanym przeciwko Szpitalowi (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w T.., powodowie: M. H., J. Ł., W. K., A. R., W. G., M. R., T. M., reprezentowani przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego M. S., wnosili o zasądzenie na ich rzecz kwoty po 7.391,53 złotych tytułem należnego im wynagrodzenia za pracę wraz z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Przedmiotowa sprawa została zarejestrowana za numerem sygn. akt IV P 632/08.

W pozwie z dnia 12.08.2008 roku, skierowanym przeciwko Szpitalowi (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w T.., powodowie: T. B. i J. H. (2), reprezentowani przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego M. S., wnosili o zasądzenie na ich rzecz kwoty po 7.391,53 złotych, tytułem należnego im wynagrodzenia za pracę wraz z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Przedmiotowa sprawa została zarejestrowana za numerem sygn. akt IV P 635/08

Postanowieniem z dnia 03 marca 2009 r., przedmiotowa sprawa na podstawie art. 219 k.p.c. została połączona do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawa sygn. akt IV P 632/08.

W pozwie z dnia 12.08.2008 roku, skierowanym przeciwko Szpitalowi (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w T.., powodowie: C. A., E. A., J. F., K. J., A. S., M. B., A. Ś., reprezentowani przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego M. S., wnosili o zasądzenie na ich rzecz kwoty po 7.391,53 złotych, tytułem należnego im wynagrodzenia za pracę wraz z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Przedmiotowa sprawa została zarejestrowana za numerem sygn. akt IV P 631/08.

W pozwie z dnia 12.08.2008 roku, skierowanym przeciwko Szpitalowi (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w T.., powodowie: W. Z. i K. S. reprezentowani przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego M. S., wnosili o zasadzenie na ich rzecz kwoty po 5.866,50 złotych tytułem należnego im wynagrodzenia za pracę wraz z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Przedmiotowa sprawa została zarejestrowana za numerem sygn. akt IV P 633/08.

W pozwie z dnia 27.11.2008 roku, skierowanym przeciwko Szpitalowi (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w T.., powód K. D. wnosił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 33.596,38 złotych, tytułem należnego im wynagrodzenia za pracę wraz z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Przedmiotowa sprawa została zarejestrowana za numerem sygn. akt IV P 855/08.

Postanowieniem z dnia 33 kwietnia 2009 r., na podstawie art. 219 k.p.c. sprawy sygn. akt IV P 633/08 i IV P 855/08 zostały połączone do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą IV P 631/08.

Zarządzeniem z dnia 27.12.2011 r., na podstawie art. 219 k.p.c. przedmiotowa sprawą została połączona do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą IV P 632/08.

Na rozprawie w dniu 15 marca 2011 roku, pełnomocnik powoda C. A. rozszerzył powództwo o dalszą kwotę 40.321,00 złotych, wnosząc ostatecznie o zasądzenie na rzecz powoda kwoty 47.712,00 złotych.

Na rozprawie w dniu 17 września 2013 roku:

-

pełnomocnik powodów: J. Ł., E. A., M. R., W. G., W. K. i T. B. oświadczył, iż cofa powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia,

-

pełnomocnik powoda K. D. oświadczył, iż cofa powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wnosząc o umorzenie postępowania oraz o nieobciążanie powoda kosztami procesu w całości,

- pełnomocnik powoda C. A. oświadczył, iż cofa powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wnosząc o umorzenie postępowania oraz o nieobciążanie powoda kosztami procesu w całości,

- powód W. Z. działający bez profesjonalnego pełnomocnika oświadczył, iż cofa powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wnosząc o umorzenie postępowania oraz o nieobciążanie go kosztami procesu w całości.

Pełnomocnik pozwanych w stosunku do powodów, którzy cofnęli powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wnosił o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, a co do pozostałych powodów, co do których powództwa nie zostały jeszcze cofnięte wnosił o ich oddalenie.

W piśmie procesowym z dnia 08/10/2013r., pełnomocnik powoda J. H. (1) cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, wnosząc o umorzenie postępowania i nieobciążanie powoda kosztami procesu wskazując, iż pozwany nie poniósł istotnych kosztów poza kosztami przesyłek i kserokopii dokumentów, a ponadto dysponuje on zawodową odpłatną obsługa prawną. Nadto, dochodzone roszczenie nie było bezpodstawne, a ocena jego zasadności nastręczała znaczne kłopoty nie tylko powodowi, ale również profesjonalistom, co oznacza, iż działanie powoda w jego przekonaniu i obiektywnie było uzasadnione prawnie i faktycznie.

W dniu 08 października 2013r., pełnomocnik powodów złożył oświadczenia powodów: K. S., K. J.. A. R., M. M. (2), A. S. i J. F. o cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wraz z wnioskiem o nieobciążanie kosztami niniejszego postępowania.

W piśmie procesowym z dnia 13.11.2013r., sprecyzowanym w dniu 06.12.2013r., powód T. M. cofnął pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wnosząc o umorzenie postępowania oraz nieobciążanie go kosztami niniejszego postępowania.

W dniu 03 grudnia 2013r., pełnomocnik powoda A. Ś. złożył pisemne oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia wraz z wnioskiem o nieobciążanie powoda kosztami niniejszego postępowania, a w dniu 24.12.2013r. oświadczenie pisemne tej treści wpłynęło również od powódki M. B..

W piśmie procesowym z dnia 23.12.2014r., pełnomocnik pozwanych w związku z cofnięciem powództw i zrzeczeniem się roszczeń przez pozostałych powodów wnosił o umorzenie postępowania i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanych zwrotu kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Sąd Rejonowy mając na uwadze, że w przedmiotowej sprawie wszyscy powodowie, bądź ich pełnomocnicy złożyli oświadczenia o cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, a nie zachodziły okoliczności wskazane w art.203 § 4 k.p.c, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c., umorzył postępowanie w sprawie.

O kosztach postępowania, Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 102 k.p.c. mając na uwadze, iż zgodnie z treścią art. 108 § 1 k.p.c, sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.

Sąd Rejonowy przywołał treść art. 98 kpc i treść art. 102 kpc, a także liczne orzecznictwo dotyczący możliwości zastosowania tego ostatniego przepisu, by w konsekwencji uznać, iż w rozpoznawanej sprawie występował „wypadek szczególnie uzasadniony", który uzasadniał odstąpienie od obciążania powodów kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego na rzecz pozwanych.

Sąd Rejonowy wskazał, że wytaczając przedmiotowe powództwa, powodowie byli subiektywnie przeświadczeni o słuszności dochodzonego przez nich roszczenia. Sprawa niniejsza, jak wskazał to Sąd Rejonowy, z uwagi na złożony charakter zagadnień prawnych stanowiących istotę sporu, nie należała do spraw typowych, lecz była skomplikowana i to zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym, a ponadto występowały w niej istotne wątpliwości w zakresie wykładni lub stosowania przepisów i niejednolita praktyka orzecznicza (w sprawie sygn. akt IV P 627/08 tut. Sąd uwzględnił powództwa, a w sprawie sygn. akt IV P 634/08 wniesione powództwa zostały oddalone).

Sąd Rejonowy podkreślił , iż w niniejszej sprawie powództwa zostały ostatecznie cofnięte nie z uwagi na to, iż w trakcie toczącego się procesu roszczenia powodów zostały zaspokojone przez stronę pozwaną, ale dlatego, iż w analogicznych sprawach, opartych na tych samych podstawach faktycznych i prawnych, w których zapadły wyroki uwzględniające dochodzone roszczenia, Sąd Najwyższy stwierdził niezgodność z prawem prawomocnych wyroków Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. (vide: wyrok SN z dnia 22.06.2012r. I BP 9/11 i wyrok SN z dnia 20.05.2013r., I BP 8/12).

Mając na uwadze charakter dochodzonych przez powodów roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę i ich subiektywne przekonanie o zasadności żądań, a także wskazane powyżej okoliczności, Sąd Rejonowy stwierdził, że w sprawie niniejszej istnieją podstawy uzasadniające nieobciążanie powodów jako strony przegrywającej proces obowiązkiem zwrotu kosztów procesu, w tym obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pozwanemu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pełnomocnik pozwanych (...) Sp. z o.o.:

1.  w imieniu pozwanego Powiatu (...) zaskarżając je w części tj. w zakresie pkt. 2, w stosunku do powodów C. A., W. G., J. H. (1), T. B. oraz

2.  w imieniu pozwanego (...) Sp. Z o.o. zaskarżając je w części tj. w zakresie pkt. 2, w stosunku do powodów M. B., K. D., J. F., M. H., K. J., W. K., K. S., J. T., E. A., A. S., T. M., M. R., A. R., A. Ś., W. Z.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił, iż zostało wydane z naruszeniem art. 102 k.p.c., wobec jego błędnego zastosowania na skutek dowolnego przyjęcia, że w sprawie zachodzi „wypadek szczególnie uzasadniony", pozwalający na odstąpienia od zasady odpowiedzialności za wynik procesu, wskazanej w art. 98 § 1 k.p.c. oraz naruszenie art. 98 § 1 k.p.c., wobec jego niezastosowania, na skutek dowolnej oceny materiału dowodnego i nie rozważenia materiału w sposób wszechstronny z naruszeniem art. 233 § 1 k.p.c.

Wskazując na powyższe, wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia przez zasądzenie od powodów na rzecz pozwanych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przewidzianych.

Wnosił również o zasądzenie od powodów na rzecz pozwanych zwrotu kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego, według norm prawem przewidzianych, za postępowanie zażaleniowe.

W odpowiedzi na zażalenie pełnomocnik powoda J. H. (1) wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

zażalenie jest zasadne i skutkuje zmianą zaskarżonego postanowienia.

Rację ma pełnomocnik pozwanych, iż w przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy błędnie przyjął, że zachodzą przesłanki pozwalające na zastosowanie art. 102 k.p.c. w stosunku do powodów cofających swoje powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczeniem, poprzez nieobciążanie ich kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Na wstępie wskazać należy, iż podstawowym przepisem regulującym zasady rozliczania kosztów procesu jest art. 98 § 1 k.p.c, zgodnie z którym strona przegrywającą sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Powołany przepis ustanawia dwie zasady rozstrzygania o kosztach procesu, tj. zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, więc obciążenie strony przegrywającej kosztami postępowania oraz zasadę orzekania o zwrocie kosztów niezbędnych i celowych. Jak zauważył to Sąd Rejonowy, wyjątkiem od tej reguły jest orzeczenie o kosztach postępowania na podstawie art. 102 k.p.c, według którego w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko cześć kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Prawidłowo Sąd Rejonowy zauważył, iż sama treść tego przepisu przemawia za tezą, że jego wykładnia nie może być rozszerzająca (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z 13 października 1976 r., IV PZ 61/76, nie publ. oraz z dnia 26 stycznia 2007 r., V CSK 292/06, nie publ.), a w konsekwencji zastosowanie art. 102 k.p.c. może mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych. W doktrynie oraz judykaturze do grona sytuacji uzasadniających zastosowanie art. 102 KPC można zaliczyć następujące stany faktyczne: w sprawie o rozwód sąd orzeka rozwiązanie małżeństwa, ale z winy powoda, w sprawach dotyczących stosunku prawnego, który może być ukształtowany tylko wyrokiem, choćby zamiary stron były całkowicie zgodne (np. w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa), oddalenie roszczeń powoda na podstawie art. 5 k.c., wyjątkowo ciężka sytuacja strony przegrywającej, finalne uwzględnienie powództwa strony winnej przedłużania się procesu. Jak widać są to sytuacje wyjątkowe i nie można w żadnym razie ich odnieść do realiów niniejszej sprawy. Przede wszystkim zarówno sami powodowie, jaki i ich pełnomocnik (poza pełnomocnikiem powoda J. H. (3)), nie wskazali w pismach o cofnięciu powództw, jak i na rozprawie żadnych powodów, które mogłyby uzasadnić odstąpienie od obciążenia strony powodowej kosztami zastępstwa procesowego. Sąd Rejonowy natomiast uznał, że charakter dochłodzonych roszczeń z tytułu wynagrodzenia z pracę i subiektywne przekonanie powodów o zasadności roszczenia, a także ocenny charakter roszczeń, wyrażający się w odmiennych wyrokach, zarówno Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz., Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. i wreszcie Sądu Najwyższego, na kanwie rodzajowo tożsamych spraw, uzasadniał zastosowanie wobec powodów cofających powództwa art. 102 k.p.c.

W ocenie Sądu Okręgowego taką argumentację Sądu Rejonowego trudno zaakceptować. Zakłada ona bowiem, że wytoczenie procesu przez stronę przekonaną o słuszności swoich roszczeń, stanowi obowiązek strony, co uniemożliwia jej obciążenie kosztami postępowania w razie przegrania procesu. Wszak wskazać należy, iż wytoczenie powództwa przez stronę stanowi zawsze jej uprawnienie, a nie obowiązek z prawnego punktu widzenia. Niezależnie od pobudek osobistych, jakie kierują stroną w takim działaniu, z prawnego punktu widzenia, nie musi ona powództwa wytaczać, albo - decydując się na taki krok - ocenić ryzyko, wiążące się z potencjalną przegraną w sprawie. Twierdzenie, iż powodowie byli przekonani o słuszności swoich roszczeń nie może, w ocenie Sądu Okręgowego, wykluczać zastosowania ogólnych zasad rozliczania kosztów postępowania, albowiem teoretycznie można założyć, iż każda strona występująca z pozwem do sądu jest przekonana o słuszności swoich racji, wszak w przeciwnym razie nie występowałaby na drogę sądową. Konsekwencją przyjęcia takiego założenia byłoby wykluczenie możliwości obciążenia strony, która ostatecznie przegrała spór, kosztami postępowania, co czyniłoby przepis art. 98 k.p.c. martwym. Oczywiście w postępowaniach z zakresu prawa pracy istnieje częstsza tendencja do odstępowania od obciążania pracownika kosztami postępowania. Wynika jednak ona z oceny możliwości interpretacyjnych pracownika i oczekiwań, co do stopnia jego rozeznania w regulacjach prawa pracy. Inne jednak oczekiwania mogą być kierowane pod adresem pracownika na stanowisku produkcyjnym, inne natomiast względem osoby z wyższym wykształceniem, w dodatku mającego możliwość konsultacji problemu prawnego z profesjonalnym pełnomocnikiem, który reprezentuje go w postępowaniu. W takim przypadku istnieje mniejsze pole do odstąpienia od obciążenia strony kosztami postępowania, powinna ona bowiem zdawać sobie sprawę z potencjalnego ryzyka przegranej w dużo większym - aniżeli pracownik o mniejszym stanie wiedzy i występujący bez pełnomocnika - stopniu. Nadto pamiętać należy, iż nieobciążanie strony kosztami postępowania skutkuje przerzuceniem ciężaru poniesienia kosztów na druga stronę, która pomimo uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia zostaje „ukarana” obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania. Stąd, przed zastosowaniem powyższej instytucji, Sąd winien wnikliwie rozważyć, czy okoliczności danej sprawy dają asumpt do uznania, iż zachodzą w sprawie szczególne okoliczności w rozumieniu art. 102 k.p.c.

Zdaniem Sądu Okręgowego, w sprawie niniejszej nie ma powodu do zastosowania względem powodów kryteriów, uzasadniających odstąpienie od obciążenia ich kosztami postępowania. Powodowie są osobami z wyższym wykształceniem, w dodatku mającymi możliwość konsultacji problemu prawnego z profesjonalnym pełnomocnikiem, który reprezentował ich interesy w postępowaniu. Pełnomocnik winien więc uświadomić swoim mocodawcom, iż przekonanie strony o słuszności racji nie jest argumentem wystarczającym dla uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Wszak proces jest kontradyktoryjny i ma charakter dynamiczny, a inicjatywa procesowa należy do obu stron postępowania, co oznacza, iż jego wyniku nie można jednoznacznie przewidzieć w chwili wytoczenia powództwa. Ponadto ustawodawca przewiduje dwuinstancyjność postępowania oraz nadzwyczajny środek w postaci kasacji, przysługującej od prawomocnego już wyroku, co oznacza, iż uzyskanie przez stronę korzystnego rozstrzygnięcia w danej instancji, nie oznacza jego utrzymania przez sądy nadrzędne. Nie bez znaczenia dla oceny sytuacji powodów, w szczególności w świetle zasad współżycia społecznego, mają też, zdaniem Sądu Okręgowego, okoliczności stanowiących źródło ich roszczeń w niniejszej sprawie, a więc postępowanie grupy zawodowej, którą powodowie reprezentują, a które Sąd Najwyższy uznał za wysoce naganne ( postanowienie sądu Najwyższego z dnia 1.12.2011 roku, ICZ 26/11

Dlatego też, mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z § 12 ust.1 pkt 2 w związku z § 6 pkt 5 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461) zasądził na rzecz pozwanego Powiatu (...) w T. od powodów: C. A., W. G., J. H. (1) i T. B. kwotę po 900,00 złotych od każdego z nich, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. od powodów: M. B., J. F., W. G., J. H. (1), M. H., K. J., W. K., K. S., J. Ł., E. A.. A. S., T. M.. M. R., A. R., A. Ś., W. Z.kwotę po 900,00 złotych od każdego z nich tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, a od K. D. kwotę 1.800,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z § 13 ust 1pkt 2 oraz §12 ust.1 pkt 2 w związku z § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), Sąd zasądził na rzecz pozwanego Powiatu (...) w T. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego :

- od powodów: W. G., J. H. (1) i T. B. kwotę po 255,00 złotych od każdego z nich w tym kwotę 225,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym,

- od powoda C. A. kwotę 480,00 złotych w tym kwotę 450,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym (na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia) oraz zasądził na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego :

- od powodów: M. B., J. F., W. G., J. H. (1), M. H., K. J., W. K., K. S., J. Ł., E. A.. A. S., T. M.. M. R., A. R., A. Ś., W. Z. kwotę po 255,00 złotych od każdego z nich w tym kwotę 225,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym,

- od K. D. kwotę 480,00 złotych, w tym kwotę 450,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowił art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art.397§2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcelina Machera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Leżańska,  Beata Łapińska ,  Urszula Sipińska-Sęk
Data wytworzenia informacji: