Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 4/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-02-24

Sygn. akt V Pz 4/14

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Magdalena Marczyńska (spr.)

Sędziowie: SO Beata Łapińska

SO Mariola Mastalerz

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2014 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. C.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w G.

o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę

za bezskuteczne

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Radomsku

z dnia 18 grudnia 2013r.

sygn. akt IV P 41/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013 roku, wydanym w sprawie IVP 849/05, Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Bełchatowie oddalił wniosek powoda P. C. o wyłączenie sędziego referenta Adama Piotrowskiego od prowadzenia przedmiotowej sprawy. Motywując powyższe wskazał, że przywołane przez pełnomocnika powoda we wniosku o wyłączenie sędziego argumenty nie uzasadniają wątpliwości co do bezstronności sędziego, a subiektywne odczucia powoda dotyczące sposobu prowadzenia postępowania dowodowego nie są wystarczającą przyczyną uzasadniającą wyłączenie sędziego.

Na powyższe postanowienie wniósł w dniu 7 stycznia 2014 roku (data nadania w placówce pocztowej) zażalenie pełnomocnik powoda. W uzasadnieniu zażalenia skarżący wskazał, że Sąd Rejonowy nie odniósł się merytorycznie do argumentacji strony powodowej, która we wniosku o wyłączenie sędziego w sposób wyczerpujący argumentowała, jakim zachowaniem sędzia naruszył w sposób arbitralny zasadę bezstronności postępowania. Skarżący podtrzymał argumentację przedstawioną we wniosku o wyłączenie sędziego. Ponadto wskazał, że sędzia Adam Piotrowski rozpoznawał w pierwszej instancji sprawę pracownika A. S. przeciwko (...) Spółce z o.o. w G. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i oddalił żądanie powoda, co w jego ocenie ma przemawiać dodatkowo za wyłączeniem sędziego od rozpoznawania sprawy.

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia
i wyłączenie sędziego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli miedzy nimi a jedną ze stron lub jej przedstawicielami zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

W ocenie Sądu Okręgowego podane przez pełnomocnika powoda we wniosku wyłączenie sędziego okoliczności nie są wystarczającą przesłanką do postawienia tezy, że między powodem, a wskazanym we wniosku sędzią zrodził się stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Hipotezie art. 49 k.p.c. odpowiada taka sytuacja, w której strona wykaże istnienie między nią a sędzią określonego stosunku emocjonalnego, który mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Samo przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobiektywnie, nie jest przesłanką do żądania wyłączenia sędziego.

Strona może zwalczać wadliwe orzeczenia wydawane przez sąd przy pomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziów, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 roku, II PK 344/09, LEX nr 603421).

W świetle powyższego należy stwierdzić, że we wniosku o wyłączenie sędziego pełnomocnik powoda nie wykazał okoliczności, które mogłyby prowadzić do wyłączenia sędziego w oparciu o art. 49 k.p.c. Okolicznością taką nie może być także podnoszony przez pełnomocnika skarżącego fakt, że sędzia Adam Piotrowski rozpoznawał w pierwszej instancji sprawę pracownika A. S. przeciwko (...) Spółce z o.o. w G. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i oddalił roszczenie powoda.

Sędzia Adam Piotrowski oświadczył przy tym, że nie zachodzą wobec niego żadne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcelina Machera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Marczyńska,  Beata Łapińska ,  Mariola Mastalerz
Data wytworzenia informacji: