Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 732/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2021-12-02

Sygnatura akt II C 732/14

UZASADNIENIE

W pozwie z 14 maja 2014 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w Ł. wystąpiła przeciwko (...) Mieszkaniowej Sp. z o.o. w W. i wniosła o nakazanie pozwanej wykonania na nowo pokrycia dachowego budynków mieszkalnych położonych w Ł. przy ul. (...), w tym w szczególności zaimpregnowania elementów więźby dachowej, założenia membrany termoizolacyjnej z zachowaniem wszystkich wymagań producenta, zagęszczenia rozstawu łat (nie większego niż 32 cm), pokrycia dachówką cementową i montażu elementów wykończeniowych tego samego producenta, wymiany fartuchów ochronnych przy oknach połaciowych, a także innych czynności zaleconych przez biegłego rzeczoznawcę - zgodnie z projektem, w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, pod rygorem wykonania powyższych prac na koszt i ryzyko pozwanej.

(pozew, k. 3-5v.)

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Pozwana podniosła następujące zarzuty: - braku legitymacji czynnej powódki w niniejszej sprawie; - przedawnienia zgłoszonego przez powódkę roszczenia; - bezzasadności powództwa z uwagi na brak udowodnienia okoliczności faktycznych stanowiących podstawę powództwa.

(odpowiedź na pozew, k. 215-227)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Mieszkaniowa Sp. z o.o. w W. wybudowała w latach 2005-2007, w ramach inwestycji Osiedle (...), budynki oznaczone numerami (...), położone w Ł. przy ul. (...) I.

Dachy na budynkach przy ul. (...) I wykonano i odebrano od wykonawcy w październiku 2005 r. (budynki (...)) oraz w grudniu (budynek I). Odbiory techniczne ww. budynków miały miejsce w 2006 i 2007 roku.

W 2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wydał pozwolenie na użytkowanie następujących budynków:

a) decyzją nr (...) z 28.12.2007 r. - pozwolenie na użytkowanie budynku (...);

b) decyzją nr (...) z 03.10.2007 r. - pozwolenie na użytkowanie budynku (...);

c) decyzją nr (...) z 19.02.2007 r. - pozwolenie na użytkowanie dla budynku (...).

Po wybudowaniu budynków pozwana sprzedała większość lokali mieszkalnych, które się w nich się znajdowały. Nabywcy lokali dokonywali odbioru tych lokali w latach 2007-2008. Kilka lokali nadal stanowi własność pozwanej.

(decyzje, k. 237-239v.; protokoły odbioru końcowego wraz z załącznikami, k. 240-269; protokół przekazania zadania inwestycyjnego, k. 270-283; protokoły zdawczo-odbiorcze, k. 489-576; zeznania świadków: Z. O., k. 631v.- od 00:05:13, M. K., k. 631v.-632 – od 00:12:27, A. R., k.642v.-643 – od 00:05:03, J. N., k. 652v.- od 00:10:34; zeznania powoda R. M., k.1131v.- od 00:16:53; zeznania pozwanej M. J., k. 1132 – od 00:43:39)

W budynkach wybudowanych przez (...) Mieszkaniową Sp. z o.o. w W. niedługo po dokonaniu odbiorów zaczęły występować zalania mieszkań na ostatnich kondygnacjach. Na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) wykonano ekspertyzę dachu. Od marca 2010 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, w związku z licznymi, zgłoszonymi przez właścicieli mieszkań usterkami dotyczącymi pokrycia dachowego w budynkach (...) zwracał się o podjęcie działań. Dach w budynku (...)został wymieniony. Właściciele mieszkań z pozostałych budynków zgłaszali kolejne zalania.

W latach 2007-2019 doszło do 22 zalań. Większość przecieków miało miejsce do 2013 r., a 4 zalania wystąpiły po 2013 r.

(pisma, k. 296-320; opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41 ; ekspertyza, k. 11-70; zeznania świadków: D. K., k. 611v.512v. – od 00:15:51, W. S., k. 612v. – od 00:45:43; R. S., k. 612v.-613, M. K., k. 631v.-632 – od 00:12:27; zeznania powoda R. M., k.1131v.- od 00:16:53; zeznania pozwanej M. J., k. 1132 – od 00:43:39)

W dniu 31 marca 2011 r. właściciele lokali podjęli uchwałę, w której udzielili Zarządowi Wspólnoty upoważnienia do podejmowania w ich imieniu czynności mających na celu dochodzenie przeciwko pozwanej roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwaną Spółkę, w szczególności zaś do dokonania naprawy dachów na poszczególnych budynkach. Nadto część właścicieli lokali w budynkach Wspólnoty dokonało na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przelewu wierzytelności roszczeń m.in. o:

1) odszkodowania za niewłaściwie wykonane prace konstrukcyjno-budowlane, w tym w szczególności: - obejmujące błędy konstrukcyjne dachów budynków mieszkalnych oznaczonych numerami (...), zlokalizowanych w Ł. przy ul. (...);

2) żądanie wykonania na nowo pokrycia dachowego budynków mieszkalnych położonych w Ł. przy ul. (...), w tym w szczególności zaimpregnowania elementów więźby dachowej, założenia membrany termoizolacyjnej z zachowaniem wszystkich wymagań producenta, zagęszczenia rozstawu łat (nie większego niż 32 cm), pokrycia dachówką cementową i montażu elementów wykończeniowych tego samego producenta, wymiany fartuchów ochronnych przy oknach połaciowych, a także innych czynności zaleconych przez biegłego rzeczoznawcę - w sposób zgodny z projektem.

(uchwała, k. 197; umowy cesji, k. 656-676v.)

W ocenie budownictwa stan dachów na budynkach (...) pod względem konserwacji i utrzymania jest poprawny. Konstrukcja nośna wiązania dachowego jest wykonana prawidłowo. Z punktu widzenia budownictwa, nie stwierdza się ugięć ani innych elementów, które mogłyby powodować katastrofę. Pokrycie dachu nosi normalne ślady użytkowania i starzenia się dla dachu mającego już 15 lat od momentu pokrycia dachu (2005-2019). W ramach konserwacji dachu wykonano dodatkowe obróbki blacharskie kominów (wcinane w cegłę) montowane nad pierwotnie wykonaną obróbką doczołową.

(ekspertyza, k. 11-70; opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

Z punktu widzenia budownictwa za pokrycie dachowe uznać należy: konstrukcje nośną, paroizolację, dachówkę i obróbki blacharskie. Izolacja termiczna nie jest elementem pokrycia dachowego, nie spoczywa między krokwiami, jest podwieszono pod pokryciem dachowym.

(opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

W ocenie budownictwa dachówki na wszystkich dachach trzech budynków (...) były prawidłowe zamontowane, ułożone, a co któraś dachówka była mechanicznie przymocowana do łaty. Średni rozstaw łat na dachach wynosi 33 cm na wszystkich połaciach trzech budynków (...). Jest to zgodne z normą „PN-63-B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową- wymagania i badania przy odbiorze". Dopuszczone przez producenta rozstawy łat w instrukcji montażu to 31,5 do 37 cm.

Spadek dachu w części górnej wynosi ok. 33% co stanowi ok. 18°. W ocenie budownictwa dopuszczalne jest zastosowanie dachówki IBS dla połaci górnej o nachyleniu ok. 18°. Nie jest to zakres optymalny ale dopuszczony przez producenta w instrukcji montażu. Producent dachówki dopuszcza zakres stosowania wyrobu w zakresie jako: - optymalny w przedziale 27°- 60°; - pełny w przedziale stosowania 15°-90°. Dla połaci nadrynnowych zastosowanie dachówki IBS nie budzi żadnych wątpliwości.

(opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

Z punktu widzenia budownictwa niewłaściwe jest zamontowanie membrany wokół kominów - brak wywinięcia do góry i kotwienia mechanicznego do pobocznicy. Membrana została pozostawiona luźno, lub zawinięta w dół. Zastosowane rozwiązanie (tj. luźne zostawienie membrany) nie chroni przez spływem wody po pobocznicy komina. W konsekwencji nie zabezpiecza przed spływem wody po pobocznicy komina do wnętrza budynku.

(opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

W ocenie budownictwa membrana (...) na skutek upływu czasu i znacznych zmian temperatury na dachu (lato/zima) utraciła swoje właściwości mechaniczne i szczelność. Membrana (...) wykazuje znaczne cechy zużycia (starzenia się i utraty właściwości, w tym wytrzymałości za rozciąganie, można ją bardzo łatwo przerwać gołą ręką. Deklarowana przez producenta gwarancja na membranę wynosi 10 lat. W momencie wbudowania membrana (...) posiadała wszelkie certyfikaty i dopuszczenia do obrotu na polskim rynku. Wiek porycia wynosi 15 lat.

W ocenie budownictwa obecny stan membrany nie gwarantuje szczelności w przypadku wpływu wody pod dachówkę na dachu.

Z punktu widzenia budownictwa jest to wada niezależna od pozwanego, degradacja membrany nie zależy od zalewania dachów.

(opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

Na pobocznicach kominów w budynkach (...) zamontowano dwa typy obróbek blacharskich:

1) obróbki doczołowe montowane do pobocznicy komina które zamontowano pierwotnie z zastosowaniem sylikonu dekarskiego i łączników mechanicznych.

2) wtórnie zamontowane powyżej obróbki wpuszczane w pobocznice komina. Obróbki te zamontowano celem eliminacji zaciekania wody po pobocznicy komina do wnętrza budynku (...) r.

(opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

Zastosowane pierwotnie obróbki kominów - w sposób doczołowy z zastosowaniem sylikonu dekarskiego i łączników mechanicznych - nie spełniały swojej funkcji. Zalewanie lokali było spowodowane spływem wód opadowych po pobocznicy komina. W ocenie budownictwa na skutek nieprawidłowo wykonanych obróbek blacharskich kominów mogło dojść do zalania mieszkań. W ocenie budownictwa przyczyną tego błąd wykonawczy związany z niedoleganiem obróbki do pobocznicy oraz starzeniem się sylikonu dekarskiego i rozszerzalnością temperaturową i powstaniem naprężenia stycznego na styku pobocznicy komina i obróbki.

W ocenie budownictwa wykonane w 2013 r. zakres naprawy poprzez dodatkowe obróbki blacharskie - wcięte w pobocznicę powyżej obróbki pierwotnej - był poprawny technicznie.

(opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

W ocenie budownictwa, z uwagi na konieczność właściwego wyprowadzenia membrany na pobocznicę kominów obróbki, należy zdemontować wszystkie obróbki i ponownie zamontować po właściwym ułożeniu i zakotwieniu nowej membrany w obszarze kominów. Należy wykonać wywinięcie membrany pod obróbkę. Biorąc pod uwagę efekt starzenia się membrany, należy zdemontować obróbki blacharskie. Z punktu widzenia budownictwa zalecany jest miejscowy montaż nowej membrany. Wokół kominów trzeba zdjąć dachówki. Zamontować nową membranę na łaty.

Z punktu widzenia budownictwa należy przyjąć:

1) 50% obróbek z odzysku, 50% nowych - 3 budynki po 9 ciągów kominowych daje razem 27 ciągów kominowych;

2) wykonanie właściwe wywinięcie membrany na pobocznicę kominów oraz zamocowanie mechaniczne oraz przez klejenie do pobocznicy wymaga po 30 m 2 membrany na ciąg kominowy (27 ciągów kominowych x 30 m 2= 810 m 2 membrany);

3) zdemontowanie i zamontowanie ponownie 810 m 2 dachówki.

(opinia biegłego, k. 925-968, k. 999v.-1000v. – od 00:03:41)

W piśmie doręczonym 30 stycznia 2012 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w Ł. wezwała (...) Mieszkaniową Sp. z o.o. w W. niezwłocznego podjęcia prac mających na celu m.in. kompleksową naprawę dachów budynków mieszkalnych oznaczonych numerami (...), zlokalizowanych w Ł. przy ul. (...) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

(wezwanie wraz z potwierdzeniem odbioru, k. 71-75)

We wniosku z 10 grudnia 2012 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w Ł. zawezwała (...) Mieszkaniową Sp. z o.o. w W. do próby ugodowej. Wspólnota wniosła o nakazanie (...) Sp. z o.o. wykonania prac budowlanych obejmujących m.in. kompleksową naprawę dachów budynków mieszkalnych oznaczonych numerami (...), zlokalizowanych w Ł. przy ul. (...). Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy M. w W. pod sygnaturą akt II Co 3624/12. Do zawarcia ugody nie doszło.

(wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, k. 76-80; protokół, k. 81)

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych dowodów w postaci zeznań świadków, dokumentów oraz opinii biegłego ds. budownictwa R. P. oraz częściowo zeznań stron.

Sąd ustalając stan faktyczny pominął w całości opinię biegłego ds. budownictwa K. Ś., którego opinia była metodologicznie niepoprawna, niestaranna i obarczona błędami merytoryczno-technicznymi. Biegły przedstawił stan techniczny pokrycia dachowego w sposób nieprecyzyjny, przy wykorzystaniu danych zawartych w opiniach prywatnych – z powołaniem się na ich treść. Biegły posługiwał się nomenklaturą nieznaną w budownictwie np. pisał o „rozstawach dachówek”, zamiast rozstawach łat drewnianych. Biegły do wykonania pomiarów, wykorzystał bardzo krótką poziomicę, tj. o długości 60 cm oraz miarę stalową o długości 3,00 m. Biegły nie użył kątomierza z poziomicą i pionem do ustalenia pochylenia połaci, sznura do badania poszczególnych rzędów dachówek i sprawdzenia ewentualnych odchyleń krawędzi poziomych i pochyłych z oznaczeniem i wskazaniem różnic w stosunku do odchyłek dopuszczalnych (w odniesieniu do każdego budynku, a nie tylko w miejscu odkrywki). Biegły mierzył rozstaw dachówek, a nie łat – do tego nieprecyzyjnie przykładał do nich miarkę. Biegły stwierdził, iż spadek dachu jest za mały w stosunku do wartości projektowanej oraz w stosunku do wytycznych producenta dachówek IBF. Jednakże biegły nie dokonał w sposób prawidłowy pomiaru nachylenia połaci dachowych, a podane przez niego wyniki nie były precyzyjne. Nadto w treści opinii biegły używał sformułować ogólnych, a nie konkretnych. Powyższe spowodowało, że opinia biegłego K. Ś. była całkowicie nieweryfikowalna. Biegły nie wyjaśnił wątpliwości stron w ramach ustnej opinii uzupełniającej. Wobec takich braków metodologicznych Sąd pominął w całości opinię biegłego ds. budownictwa K. Ś..

Natomiast takimi brakami nie była obarczona opinia biegłego R. P., który w sposób zupełny, metodologicznie poprawny sporządził niezbędne pomiary (m.in. rozstawu dachówek, membrany, stopnia nachylenia dachu). Następnie sporządzone w ramach oględzin wyniki skonfrontował z normą „PN-63-B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową- wymagania i badania przy odbiorze", a także normami producenta dachówki. Z tych też względów Sąd pominął dowód z opinii instytutu naukowo-badawczego, którego opinia zmierzałaby jedynie do przedłużenia postępowania i mnożenia jego kosztów.

Sąd pominął jednak opinię biegłego ds. budownictwa R. P. w części, która wykraczała poza żądanie określone w pozwie tj.:

1) na okoliczność przedmiaru i kosztorysu naprawczego stwierdzonych wad. Powyższe wykracza poza przedmiot niniejszego postępowania – strona powodowa nie dochodziła bowiem w niniejszym postępowanie zapłaty na swoją rzecz kwoty stanowiącej równowartości wykonania na nowo pokrycia dachowego. Strona powodowa, reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, wnosiła jedynie o nakazania wykonania na nowo pokrycia dachowego. W takiej sytuacji wysokość tych kosztów ma charakter irrelewantny dla rozstrzygnięcia;

2) w części dotyczącej izolacji termicznej albowiem nie jest ona elementem pokrycia dachowego. Pokrycie dachowe to: konstrukcje nośną, paroizolację, dachówkę i obróbki blacharskie. Roszczenie zaś dotyczy nakazania na nowo pokrycia dachowego, a nie wykonania na nowo izolacji termicznej z wełny mineralnej.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Podstawą dochodzonego przez stronę powodową roszczenia jest art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do dwóch zarzutów strony pozwanej: braku legitymacji czynnej po stronie powodowej i przedawnienia.

W zakresie zarzutu braku legitymacji czynnej Wspólnoty w niniejszej sprawie jest on chybiony i nie zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Sądu Wspólnota Mieszkaniowa ma legitymację do występowania w niniejszej sprawie. W dniu 31 marca 2011 r. właściciele lokali podjęli uchwałę, w której udzielili Zarządowi Wspólnoty upoważnienia do podejmowania w ich imieniu czynności mających na celu dochodzenie przeciwko pozwanej roszczeń związanych z nakazaniem naprawy dachów na przedmiotowych budynkach. Zdaniem Sądu roszczenie objęte niniejszym pozwem jest czynnością zachowawczą i już z tego faktu Wspólnota Mieszkaniowa ma legitymację do występowania przeciwko pozwanej na podstawie przedmiotowej uchwały. Niemniej jednak nawet gdyby uznać, że Wspólnota nie ma takiej legitymacji, to w toku sprawy przedstawiła cesje od właścicieli lokali na jej rzecz. Zgodnie z art. 209 k.c. każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń zmierzających do zachowania wspólnego prawa. Powyższe oznacza, że legitymację do występowania w niniejszej sprawie miałby nawet 1 z właścicieli lokali w przedmiotowych budynkach. Wskazać w tym miejscu należy na uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. (III CZP 84/2013), z której wynika, że właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. W przedmiotowej sprawie powódka przedstawiła umowy cesji kilkudziesięciu właścicieli lokali. Strona pozwana podnosiła wówczas, iż brak uprawnienia Wspólnoty do dochodzenia roszczeń wiąże się z okolicznością, iż nie ze wszystkimi członkami Wspólnoty umowy cesji zostały zawarte. Powyższe byłoby niewykonalne – część lokali nadal jest własnością pozwanej. Wówczas niemożliwym byłoby dochodzenie nienależytego wykonania zobowiązania w ogóle.

Przechodząc do drugiego zarzutu formalnego strony – pozwanej – zarzutu przedawnienia – Sąd również uznał go za niezasadny. Podstawą dochodzonego przez powódkę roszczenia jest art. 471 k.c. Zgodnie z art. 118 termin przedawnienia roszczenia w niniejszym wypadku wynosił (w dacie wniesienia pozwu) 10 lat i do chwili wniesienia pozwu jeszcze nie upłynął. Co więcej, na skutek zawezwania do próby ugodowej z 2013 r. termin ten uległ przerwaniu i rozpoczął swój bieg na nowo.

W przedmiotowej sprawie strona powodowa wnosiła o nakazanie pozwanej wykonania na nowo pokrycia dachowego budynków mieszkalnych położonych w Ł. przy ul. (...), w szczególności:

a) zaimpregnowania elementów więźby dachowej;

b) założenia membrany termoizolacyjnej z zachowaniem wszystkich wymagań producenta;

c) zagęszczenia rozstawu łat (nie większego niż 32 cm);

d) pokrycia dachówką cementową i montażu elementów wykończeniowych tego samego producenta;

e) wymiany fartuchów ochronnych przy oknach połaciowych, a także innych czynności zaleconych przez biegłego rzeczoznawcę - zgodnie z projektem, w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, pod rygorem wykonania powyższych prac na koszt i ryzyko pozwanej.

Roszczenie okazało się jedynie częściowo zasadne. Postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie wykazało, że więźba dachowa została prawidłowo zaimpregnowana, a rozstaw łat jest prawidłowy tj. zgodny z normami. A zatem nie wymaga to zagęszczenia rozstawu łat, czy impregnacji drewna. Nadto degradacja membrany nastąpiła niezależnie od pozwanego. - membrana miała gwarancję 10 letnią, a w dacie jej ułożenia posiadała wszelkie niezbędne certyfikaty i była dopuszczona do obrotu w momencie wybudowania osiedla. Jej obecny zły stan nie wynika z zalewania jakie miały miejsce. Również dachówka na dachach została ułożona prawidłowo i nie wymaga ona wymiany w całości, jak tego żądał powód. Podobnie powód nie wykazał niewłaściwej obróbki okien połaciowych. Wobec powyższego powództwo o zobowiązanie w tym zakresie podlegało oddaleniu.

Powództwo ostało się jedynie w części dotyczącej ciągów kominowych na każdym budynku – albowiem wokół kominów istniały źródła przecieków. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wskazało, że okolicznością, za którą odpowiada pozwany było nieprawidłowe wykonanie pierwotnych obróbek kominów. Zalewanie lokali było spowodowane spływem wód opadowych po pobocznicy komina gdyż zastosowane obróbki nie spełniały swojej funkcji. Natomiast wtórne, doraźne naprawy w postaci obróbek wykonanych w 2013 r., choć wykonane prawidłowo pod względem technicznym, nie naprawiły źródła problemu tj. złego wywinięcia membrany. Za ten błąd wykonawczy, który odpowiada strona pozwana. W konsekwencji tego, że ten element dachu został wadliwie wykonany pozwany zobowiązany jest do wykonania naprawy pokrycia dachowego w tym zakresie. Sąd ustalił zakres naprawy na podstawie precyzyjnych wyliczeń biegłego ds. budownictwa, zasadnym było zatem:

1) zdemontowanie dachówki przy każdym z dziewięciu ciągów kominowych na każdym budynku;

2) zdemontowanie obróbek blacharskich tych kominów, właściwym ułożeniu i zakotwiczeniu nowej membrany o powierzchni 30 m 2 w obszarze każdego z kominów poprzez jej wywinięcie na pobocznice kominów, zamocowanie mechaniczne i klejenie do pobocznicy.

3) następnie zaś ponowne zamontowanie obróbek blacharskich kominów i ponownym zamontowaniu dachówki przy każdym z kominów.

Jednocześnie Sąd zakreślił 6 miesięczny termin na wykonanie wyroku. Termin żądany przez stronę pozwaną (3 miesiące) był zbyt ograniczony dla zakresu prac. Sąd wziął pod uwagę sytuację na rynku budownictwa, trudności ze znalezieniem wykonawców, jak również ewentualne przestoje wynikające z warunków atmosferycznych. Wyrok w ocenie Sądu powinien być wykonalny.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Wzajemne zniesienie kosztów procesu jest zasadne wówczas, gdy strony w równym lub zbliżonym stopniu wygrały i przegrały proces, a jednocześnie w podobnym stosunku poniosły koszty procesu. W takiej bowiem sytuacji, realny wynik wzajemnego zniesienia kosztów jest porównywany ze stosunkowym rozdzieleniem tych kosztów. Ponieważ taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie, Sąd – w punkcie trzecim wyroku – zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu.

Z/ Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda przez PI.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: