Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 176/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-06-14

Sygn. akt I C 176/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

sekretarka Joanna Ogrodniczak

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. Ł.

przeciwko K. D.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego K. D. na rzecz powoda K. Ł. kwotę 5260,46 ( pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 46/100 ) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 18 lutego 2016r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego K. D. na rzecz powoda K. Ł. kwotę 2667,- ( dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. akt I C 176/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 czerwca 2017r.

Powód K. Ł. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego K. D. kwoty 5260,46 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 lutego 2016r. oraz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż pozwany działając jako fałszywy pełnomocnik spółki (...) w K. zakupił od niego płyty warstwowe za kwotę 5260,46 złotych. Czynność rzekomego pełnomocnika nie została zatwierdzona przez wyżej wymienioną spółkę, dlatego też powód domaga się naprawienia szkody wynikłej z zawarcia przedmiotowej umowy. Szkoda ta stanowi równowartość płyt dostarczonych pozwanemu.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, iż nie działał jako pełnomocnik spółki (...). Pozwany wskazał, iż za płyty zapłatę za płyty warstwowe uiścił do rąk P. G., który montował na jego zlecenie bramę garażową i miał mu również dostarczyć i zamontować panele. P. G. dostarczył pozwanemu panele, za które pozwany zapłacił, jednak do montażu wybrał inną firmę.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Pozwany występując w imieniu spółki (...) spółka z o.o. w K. zlecił P. G. zakup u powoda płyt warstwowych. P. G. dostarczył pozwanemu przedmiotowe płyty, a powód wystawił fakturę za sprzedane płyty na kwotę 5260,46 złotych.

Dowód: zeznania świadków P. G., płyta CD k. 101, min. 03:40-47:49 i R. Ł., płyta CD k. 101 min. 47:49-1:13:16, przesłuchanie powoda płyta CD k. 120 min. 01:41-28:36.

Płyty zostały zamontowane na budynku należącym do małżonki pozwanego. Okoliczność bezsporna.

Czynność zakupu płyt warstwowych nie została zatwierdzona przez spółkę (...) spółka z o.o. w imieniu, której rzekomo działał pozwany.

Okoliczność bezsporna.

Powyższy stan faktyczny, który był częściowo niesporny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, zeznań świadka P. G. i przesłuchania powoda. Sąd nie dał wiary twierdzeniom pozwanego, że działał on w imieniu własnym, a nie w imieniu spółki (...). W tym zakresie Sąd dał wiarę zeznaniom świadka P. G. i powoda. Powód po dostarczeniu, za pośrednictwem P. G., płyt warstwowych pozwanemu wystawił fakturę na spółkę (...).

Powód nie miał żadnego interesu by na fakturze zamieszczać dane innego podmiotu niż tego, który dokonał u niego zakupu. Dla powoda była to tylko jedna z transakcji dokonywanych w ramach prowadzonej działalności i istotne dla niego było jedynie otrzymanie zapłaty, dlatego też sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego jest twierdzenie, że powód zamiast zamieścić na fakturze dane kupującego wyszukał dane spółki (...), a następnie umieścił je na fakturze. Zachowanie takie byłoby irracjonalne, gdyż prowadziłoby jedynie do utrudnienia w dochodzeniu zapłaty za sprzedane płyty. W związku z powyższym Sąd uznał, iż umieszczenie danych spółki (...) na fakturze nastąpiło na skutek przekazanej przez pozwanego informacji, że zakup następuje na rzecz wyżej wymienionej spółki. Należy również podkreślić, że także P. G. nie miał żadnego interesu, aby ewentualnie wprowadzić w błąd powoda, co do danych nabywcy płyt.

Sąd za nieudowodnione uznał również twierdzenia pozwanego jakoby nie zawierał umowy z powodem, a płyty nabył od P. G. i za nie zapłacił. Twierdzenia te również były sprzeczne z zeznaniami powoda i świadka P. G.. Powód nie przedstawił również żadnych dowodów na okoliczność uiszczenia zapłaty za przedmiotowe płyty. Ponadto tak jak wskazano wyżej powód nie miał żadnego interesu, aby na fakturze zamieszczać inny podmiot niż ten, który w rzeczywistości nabył od niego towar. W związku z powyższym Sąd uznał twierdzenia powoda za niewiarygodne i mające na celu uniknięcie zapłaty za zakupiony towar, a w sprawie bezspornym jest, że pozwanemu towar dostarczono, a powód za sprzedane płyty zapłaty nie otrzymał.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 103 § 1 i 3 kc jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

W niniejszej sprawie pozwany w imieniu spółki (...) zawarł z powodem umowę kupna płyt warstwowych. Spółka (...) nie zatwierdziła dokonanej przez pozwanego czynności. Zakupione płyty zostały zamontowane na budynku, nie jest możliwy ich zwrot. Pozwany powinien zatem naprawić wyrządzoną powodowi szkodę. Szkoda ta stanowi równowartość płyt warstwowych dostarczonych przez powoda. Wartość płyt nie była przez pozwanego kwestionowana, dlatego też Sąd zobowiązał pozwanego do zapłaty żądanej w pozwie kwoty 5260,46 złotych.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 kpc mając na względzie wynik procesu i obciążając nimi pozwanego jako stronę przegrywającą. Na koszty te składają się: opłata skarbowa w kwocie 17,- złotych od złożenia dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo, kwota 2400,- złotych stanowiąca wynagrodzenie pełnomocnika ustalone na podstawie § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( w brzmieniu obowiązującym w dniu wniesienia pozwu ).

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: