Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1998/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2019-03-12

Sygnatura akt I C 1998/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 12-03-2019 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant: stażysta Ewelina Kliber

po rozpoznaniu w dniu 12-03-2019 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa A. (...) (...) 2 N. (...) z siedzibą w W.

przeciwko I. S.

o zapłatę 1 100,09 zł

1.  oddala powództwo w zakresie kwoty 430,47 zł (czterysta trzydzieści 47/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25.07.2018 r.,

2.  umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

3.  rozdziela stosunkowo koszty procesu i z tego tytułu zasądza od pozwanej I. S. na rzecz powoda A. (...) (...) 2 N. (...) z siedzibą w W. kwotę 63,00 zł.

SSR Katarzyna Porada - Łaska

Sygn. akt I C 1998/18

UZASADNIENIE

W dniu 1.03.2018 r. powód A. (...) (...) 2 N. (...)z siedzibą w W., wystąpił z powództwem przeciwko I. S. o zapłatę kwoty 1.100,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.03.2018 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód stwierdził, że firma P4 sp. z o.o. zawarła z pozwaną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z której pozwana nie uregulowała następujących zobowiązań:

- 48,24 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 10,45 zł

- 45,98 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 9,66 zł

- 45,98 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 9,37 zł

- 45,98 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 9,07 zł

- 62,05 zł opłaty specjalnej za przedterminowe rozwiązanie umowy wg noty debetowej nr (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 11,24 zł

- 686,86 zł „raty za urządzenie – umowa nr (...)”–wg noty debetowej nr (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 115,21 zł.

Powód nabył wskazane wierzytelności na podstawie umowy cesji zawartej z P4 Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Lublinie wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kaliszu.

Powód w piśmie z 6.12.2018 r. (k. 74), złożonym przed rozprawą, ograniczył powództwo w ten sposób, że zamiast pierwotnie żądanej kwoty 1.100,09 zł, żądał zasądzenia 430,47 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 25.07.2018 r., a to w związku z wpłatami dokonanymi przez pozwaną w łącznej kwocie 700 zł (w dniach 29.03.2018 r., 19.04.2018 r., 24.07.2018 r.)

Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. Podnosiła, że roszczenie jest nieudowodnione oraz że nie została poinformowana o rozwiązaniu umowy. Wobec tego nie powinna płacić jakiejkolwiek kary z tego tytułu. Zakwestionowała także wartość urządzenia. Nadto oświadczyła, że zapłaciła w toku procesu kwotę 700 zł ponieważ była nękana rozmowami telefonicznymi przez przedstawicieli powoda; pozwana zapłaciła, ale tylko dlatego, że ją straszono naliczaniem odsetek, a nie z tego względu, że zgadza się z żądaniem.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwana I. S. zawarła w dniu 19.12.2013 r. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w W..

W związku z wykonaniem tej umowy wystawiono na określone kwoty następujące faktury:

- 78,24 zł (...) z terminem płatności 9.03.2015 r., od której skapitalizowane odsetki za opóźnienie wyniosły 10,45 zł

- 75,98 zł (...) z terminem płatności 7.04.2015 r., od której skapitalizowane odsetki za opóźnienie wyniosły 9,66 zł

- 75,98 zł (...) z terminem płatności 6.05.2015 r., od której skapitalizowane odsetki za opóźnienie wyniosły 9,37 zł

- 75,98 zł (...) z terminem płatności 5.06.2015 r., od której skapitalizowane odsetki za opóźnienie wyniosły 9,07 zł.

Przy czym pozwana częściowo uiściła należności wynikające z w .w. faktur jeszcze przed wniesieniem pozwu (okoliczność przyznana przez powoda).

Ponadto wystawiono następujące noty debetowe:

- nr (...) na kwotę 62,05 zł tytułem opłaty specjalnej za przedterminowe rozwiązanie umowy wskazując termin płatności na 18.08.2015 r.

- nr (...) na kwotę 686,86 zł tytułem „raty za urządzenie – umowa nr (...)” wskazując termin płatności na 18.10.2015 r.

(dowód: umowa k 51-52v; regulamin świadczenia usług k. 53-54v, faktury i noty k. 55-60)

W dniu 29.09.2016 r. pomiędzy P4 Sp. z o.o. a powodem została zawarta umowa przelewu wierzytelności, w ramach której przeniesiono na powoda wierzytelności według wykazu stanowiącego jeden z załączników do umowy.

(dowód: umowa cesji z załącznikami k. 17-22)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przytoczonych wyżej dowodów, których prawdziwość i wiarygodność nie budzi wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest obecnie – po dokonaniu przez pozwaną wpłaty w wysokości 700 zł w toku procesu – całkowicie niezasadne.

Na podstawie materiału dowodowego zaoferowanego przez powoda, reprezentowanego przez profesjonalistę, powództwo „pierwotne” (przed częściowym cofnięciem pozwu) podlegało uwzględnieniu do kwoty 224,73 zł, w tym:

- 48,24 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 10,45 zł

- 45,98 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 9,66 zł

- 45,98 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 9,37 zł

- 45,98 zł wg faktury (...) oraz skapitalizowane odsetki za opóźnienie 9,07 zł.

Powództwo było natomiast niezasadne i podlegało oddaleniu jako niewykazane, odnośnie żądania zapłaty:

- 62,05 zł tytułem opłaty specjalnej za przedterminowe rozwiązanie umowy wg noty debetowej nr (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w wysokości 11,24 zł

- 686,86 zł tytułem „raty za urządzenie – umowa nr (...)–wg noty debetowej nr (...)” oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w wysokości 115,21 zł.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.), świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W przedmiotowej sprawie cedent i pozwany zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ale pozwany nie wykonał swoich świadczeń wynikających z tej umowy i nie zapłacił wszystkich należności wynikających z wystawionych faktur, do zapłaty z których -wraz ze skapitalizowanymi odsetkami- pozostało 224,73 zł.

W myśl art. 509 § 1 k.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Ponieważ pierwotny wierzyciel przeniósł drodze cesji wierzytelność na powoda, ten wszedł w sytuację prawna cedenta co do zakresu i rozmiaru wierzytelności.

Jednakże pozwana w toku procesu zapłaciła kwotę 700 zł, zatem jej zobowiązanie – udowodnione przez powoda- zostało spełnione w całości.

Wobec tego żądanie, zawarte w piśmie z 6.12.2018 r. (k. 74), zasądzenia 430,47 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 25.07.2018 r., jako nieudowodnione podlega oddaleniu.

Sąd oddalił bowiem powództwo co do żądania zapłaty:

- 62,05 zł opłaty specjalnej za przedterminowe rozwiązanie umowy wg noty debetowej nr (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 11,24 zł

- 686,86 zł „raty za urządzenie – umowa nr (...)”–wg noty debetowej nr (...) oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie 115,21 zł.

W tym zakresie wskazać należy, że w myśl art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Powód winien więc udowodnić w jakiej wysokości powinna przysługiwać opłata specjalna za przedterminowe rozwiązanie umowy, na poczet której została wystawiona nota obciążeniowa, a także powinien wykazać, że do tego przedterminowego rozwiązania umowy doszło.

Powód temu obowiązkowi nie sprostał. Przede wszystkim nie dołączył do pozwu dokumentu w postaci Cennika usług telekomunikacyjnych i Regulaminu promocji. Te dokumenty były bowiem integralną częścią umowy łączącej poprzednika prawnego powoda i pozwaną.

W tej sytuacji wysokość opłaty tak za przedterminowe rozwiązanie umowy, jak i za „raty za urządzenie” jest więc okolicznością nieudowodnioną.

W oparciu o przedstawione przez powoda dokumenty nie można zweryfikować tak wysokości naliczonych opłat, jak i zasadności ich naliczenia. Powód nie wykazał bowiem, że w ogóle doszło do przedterminowego rozwiązania umowy. Nadto nie udowodnił wartości sprzętu udostępnionego pozwanej, a co za tym idzie wartości „raty” za ten sprzęt.

A skoro tak, to nie może być także mowy o zasądzeniu na rzecz powoda skapitalizowanych odsetek od powołanych powyżej opłat.

Powyższe rozumowanie znalazło potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach tego samego powoda, o analogicznym stanie faktycznym i prawnym (por. II Ca 153/18, II Ca 355/18 i II Ca 9/19).

Z powyższych względów orzeczono jak w punkcie 1. wyroku.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, tj. w jakim powód cofnął powództwo w piśmie z 6.12.2018 r.

O kosztach postępowania orzeczono w punkcie 3. wyroku, dokonując ich stosunkowego rozdzielenia i zasądzając z tego tytułu na rzecz powoda kwotę 63 zł. Powód wygrał sprawę w 20 % (pozwana zapłaciła 700 zł w toku procesu); poniósł koszty w łącznej wysokości 317 zł (w tym 30 zł opłaty od pozwu, 17 zł opłaty od pełnomocnictwa oraz 270 zł stawki minimalnej za zastępstwo procesowe.)

SSR Katarzyna Porada – Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: